obsah

Okresní soud v Kladně

Náležitosti elektronického dokumentu

ČESKÁ  REPUBLIKA

O K R E S N Í   S O U D   V   K L A D N Ě

nám. E. Beneše 1997, PSČ  272 55  Kladno

informace tel.: 312 278 790,  fax: 312 278 743

e-mail: podatelna@osoud.kld.justice.czwww.justice.cz/oskld,

ID datové schránky: dvtaerd

__________________________________________________________________________________________

Naše sp. zn. 49 Spr 1575/2012                                                                                            Kladně dne 30.11.2012

 

Náležitosti listinného dokumentu

převedeného z elektronické podoby konverzí advokáta

 

Dle ustanovení § 23 zák. č. 300/2008 Sb. (o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) je advokát oprávněn provádět autorizovanou konverzi dokumentů.

Ustanovení § 25 téhož zákona pak stanoví náležitosti ověřovací doložkykonverze dokumentu z elektronické do listinné podoby. Součástí této konverzní doložky musí být:

• název subjektu, který konverzi provedl;

• pořadové číslo, pod kterým je konverze vedena v evidenci provedených konverzí;

• údaj o ověření toho, že obsah výstupu odpovídá obsahu vstupu;

• údaj o tom, z kolika listů se skládá výstup;

• datum vyhotovení ověřovací doložky;

• údaj o tom, zda byl vstup podepsán platným uznávaným elektronickým podpisem nebo označen platnou uznávanou elektronickou značkou, číslo kvalifikovaného certifikátu, na němž je uznávaný elektronický podpis založen nebo číslo kvalifikovaného systémového certifikátu, na němž je uznávaná elektronická značka založena, a obchodní firmu akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který kvalifikovaný certifikát nebo kvalifikovaný systémový certifikát vydal;

• datum a čas uvedené v kvalifikovaném časovém razítku, číslo kvalifikovaného časového razítka a obchodní firmu akreditovaného poskytovatel certifikačních služeb, který kvalifikované časové razítko vydal, byl-li vstup kvalifikovaným časovým razítkem opatřen,

• otisk úředního razítka, jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis osoby, která konverzi provedla.

    Po provedení konverze dokumentu je nutné konverzní doložku a listinnou podobu dokumentu pevně spojit (sešívačkou, provázkem apod.), místo spoje přelepit štítkem a označit razítkem advokáta a podpisem osoby, která konverzi dokumentu provedla.

V Kladně dne 30. 11. 2012

                                                                                                               Radka F e č k a n i n o v á

                                                                                                                        dozorčí úřednice

ePodatelna