obsah

Okresní soud v Jindřichově Hradci

Si 144/2018

Si 144/2018 Žádost


Okresní soud v Jindřichově Hradci

Klášterská 123/II, 377 28 Jindřichův Hradec

tel: 384 340 011, fax: 384 340 064

e-mail: podatelna@osoud.jhr.justice.cz

 

 

                                                                                          V Jindřichově Hradci dne 27. 4. 2018

                                                                                          10 Si 144/2018

 

 

ROZHODNUTÍ

Okresní soud v Jindřichově Hradci rozhodl předsedou JUDr. Lubomírem Michálkem ve věci žádosti žadatele o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,

takto:

Žádost o poskytnutí informace ze dne 18. 4. 2018 vedená pod sp. zn. 10 Si 144/2018 žadatele ……….., narozeného …………, bytem ………………………………., se z důvodu neexistence požadovaných informací dle § 15 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 4 a § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím, odmítá.

Odůvodnění:

Dne 18. 4. 2018 došla Okresnímu soudu v Jindřichově Hradci (dále jen „zdejší soud“) elektronickou cestou žádost žadatele o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ). Žadatel požadoval informace o tom, kolik bylo zdejším soudem za rok 2017 vydáno rozhodnutí ve věci přípustnosti převzetí osoby do zdravotnického zařízení bez jejího souhlasu ve smyslu ustanovení § 78 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, dále kolik z těchto rozhodnutí konstatovalo nepřípustnost takového převzetí a konečně žádal také o zaslání anonymizovaných verzí všech rozhodnutí, kterými byla vyslovena nepřípustnost.

Podle § 2 odst. 1 InfZ, jsou povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce.

Pokud dle § 15 odst. 1 InfZ povinný subjekt žádosti byť i jen zčásti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Dle § 2 odst. 4 InfZ povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Podle § 3 odst. 3 InfZ se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

U zdejšího soudu nebylo vydáno žádné rozhodnutí ve věci přípustnosti převzetí osoby do zdravotnického zařízení bez jejího souhlasu ve smyslu ustanovení § 78 zákona o zvláštních řízeních soudních, a proto neexistuje ani žádné rozhodnutí, které by konstatovalo nepřípustnost převzetí osoby do zdravotnického zařízení bez jejího souhlasu. Ze stejného důvodu žadateli nebylo možné zaslat požadovaná anonymizovaná rozhodnutí zdejšího soudu, kterými by byla vyslovena nepřípustnost převzetí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat prostřednictvím Okresního soudu v Jindřichově Hradci odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k nadřízenému orgánu, jímž je Ministerstvo spravedlnosti ČR se sídlem v Praze.

 

  JUDr. Lubomír Michálek

  předseda okresního soudu

 

 

ePodatelna