obsah

Okresní soud v Jindřichově Hradci

Si 124/2018

Vážení,

 

touto žádostí, v souladu s ust. § 4 ve spojení s ust. § 13 z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, vás žádám o poskytnutí následujících informací, které budou podkladem pro práci našeho českého týmu asistentů soudců v mezinárodní soutěži Themis na téma „Reference for a preliminary ruling procedure as an (in)effective tool of judicial harmonisation of European Union law“:

1.      v kolika případech došlo k přerušení řízení dle ust. § 109 odst. 1 písm. d) o. s. ř., tedy z důvodu žádosti k Soudnímu dvoru Evropské unie (SDEU) o rozhodnutí o předběžné otázce

2.      poskytnutí celého znění podaných žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce podané k SDEU

3.      poskytnutí odpovědi SDEU na položenou předběžnou otázku

4.      rozhodnutí soudů (procesní i meritorní) navazující na položenou předběžnou otázku (nejen pouze bezprostředně navazující).


Si 124/2018 Výzva


………….

……………..

……………..

 

 

Doplnění žádosti o poskytnutí informací v souladu s ust. § 4 ve spojení s § 13 z. č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Vážení,

 

tímto doplňuji svou žádost o náležitosti v souladu s ust. § 14 z. č. 106/1999 Sb:

…………………………….bytem …………………………….., adresa pro doručování do datové schránky ID: ……..

 

Dále upřesňuji svou žádost, požadované informace žádám za obbodí od 1. 5. 2004 do dnešního dne, tedy do 11. 4. 2018.

 

Děkuji a jsem s pozdravem

 

……………

 

 


 

Okresní soud v Jindřichově Hradci

Klášterská 123/II, 377 28 Jindřichův Hradec

tel: 384 340 011, fax: 384 340 064

e-mail: podatelna@osoud.jhr.justice.cz

 

 

                                                                                          V Jindřichově Hradci dne 23. 4. 2018

                                                                                          10 Si 124/2018

 

ROZHODNUTÍ

Okresní soud v Jindřichově Hradci rozhodl předsedou JUDr. Lubomírem Michálkem ve věci žádosti žadatele o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,

takto:

Žádost o poskytnutí informace ze dne 3. 4. 2018, na základě výzvy k doplnění chybějících informací dle § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. doplněná dne 19. 4. 2018, vedená pod sp. zn. 10 Si 124/2018 žadatele ……………….., narozeného ………., bytem ……………………………., se z důvodu neexistence požadovaných informací dle § 15 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 4 a § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím, odmítá.

Odůvodnění:

Dne 3. 4. 2018 došla Okresnímu soudu v Jindřichově Hradci (dále jen „zdejší soud“) elektronickou cestou žádost žadatele o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ). Žadatel požadoval poskytnutí sdělení, v kolika případech došlo k přerušení řízení dle ust. § 109 odst. 1 písm. d) o.s.ř., tedy z důvodu žádosti k Soudnímu dvoru Evropské unie (SDEU) o rozhodnutí o předběžné otázce, dále poskytnutí celého znění podaných žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce podané k SDEU, poskytnutí odpovědi SDEU na položenou předběžnou otázku a rozhodnutí soudů (procesní i meritorní) navazující na položenou předběžnou otázku (nejen pouze bezprostředně navazující). Dne 18. 4. 2018 byl žadatel zdejším soudem vyzván dle § 14 odst. 5 písm. b) InfZ, aby doplnil žádost poskytnutím chybějících údajů, které předpokládá § 14 odst. 5 písm. a) InfZ. Těmito údaji byly jméno, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu, případně adresa pro doručování žadatele. Žadatel této výzvě vyhověl a dne 19. 4. 2018 požadované údaje poskytl. Spolu s těmito údaji upřesnil svou žádost v tom smyslu, že požadované informace žádá za období od 1. 5. 2004 do 19. 4. 2018.

Podle § 2 odst. 1 InfZ, jsou povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce.

Pokud dle § 15 odst. 1 InfZ povinný subjekt žádosti byť i jen zčásti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Dle § 2 odst. 4 InfZ povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Podle § 3 odst. 3 InfZ se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

U zdejšího soudu nikdy nedošlo k přerušení řízení dle ust. § 109 odst. 1 písm. d) o.s.ř., a proto žadateli nelze poskytnout celé znění podaných žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce, poskytnutí odpovědi SDEU na položenou předběžnou otázku a ani rozhodnutí soudu navazující na položenou předběžnou otázku, neboť tyto neexistují. Zdejší soud tedy žadatelově žádosti nevyhověl, a to z důvodu neexistence požadovaných informací.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat prostřednictvím Okresního soudu v Jindřichově Hradci odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k nadřízenému orgánu, jímž je Ministerstvo spravedlnosti ČR se sídlem v Praze.

 

  JUDr. Lubomír Michálek

  předseda okresního soudu

 

ePodatelna