obsah

Okresní soud v Jindřichově Hradci

Podmínky příjmu podání a zpráv v elektronické podobě


Podmínky příjmu podání a zpráv v elektronické podobě

    Okresní soud v Jindřichově Hradci na základě nařízení vlády č. 495/2004 Sb. ze dne 25. srpna 2004, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů ( zákon o elektronickém podpisu ) a vyhlášky č. 496/2004 ze dne 29. července 2004, o elektronických podatelnách, stanovuje postup při přijímání a odesílání datových zpráv prostřednictvím elektronické podatelny, která je schopna přijímat zprávy a podání v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pošty nebo na datových nosičích.     

Kontaktní informace elektronické podatelny:

Adresa:          Okresní soud v Jindřichově Hradci, Klášterská 123/II,

                       377 28  Jindřichův Hradec

Místnost:        1. nadzemní podlaží, č.dv. 117 - podatelna,

Telefon:          384 34 00 11

Fax:                384 36 15 80

E-mail:           podatelna@osoud.jhr.justice.cz 

E-podatelna: http://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/epo1200new/form.do

popis.Text

Přijímané druhy médií:                   Disketa 3,5'' 1.44MB, CD, DVD

                                                         přijatá média s podáním se nevrací

Přijímané formáty souborů:           *.txt,*.rtf,*.pdf , *.doc, *.docx 

Budou vytištěny pouze dokumenty ve formátu A3, A4, A5

Doručení datové zprávy bude potvrzeno odesílateli neprodleně tímto sdělením:

             Vaše zpráva byla přijate dne .... v .... hod .... min.

          S pozdravem (jméno a příjmení oprávněného zaměstnance)
             


Součástí zprávy bude uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance. V předmětu zprávy bude uvedeno: Re: (předmět uvedený ve vaší zprávě).

Na zaslané zprávy anonymní, bez uvedeného předmětu a obchodní sdělení nebo spam nebude odpovídáno (§ 7 z. č. 480/2004 Sb., aj.). Pokud bude u přijaté datové zprávy zjištěn výskyt chybného formátu nebo počítačového programu, způsobilého přivodit škodu na informačním systému tzv. "škodlivý kód", zpráva nebude elektronickou podatelnou nijak zpracována.

 

ePodatelna