obsah

Okresní soud ve Frýdku - Místku

Důvod a způsob založení subjektu

Důvod a způsob založení

Soudy jsou zřízeny Ústavou České republiky a jsou povolány k výkonu soudní moci. Soudní moc vykonávají prostřednictvím nezávislých soudců. Nestrannost soudce nesmí nikdo ohrožovat.

Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí a jsou vázáni jedině zákonem. Právní předpisy jsou povinni vykládat podle svého nejlepšího vědomí
a svědomí. Jsou povinni rozhodovat nestranně, spravedlivě a bez průtahů
a pouze na základě skutečností, zjištěných v souladu se zákonem.

Soudci jsou jmenováni prezidentem republiky bez časového omezení. Přísedící okresního soudu jsou voleni  zastupitelstvem v obcích v obvodu příslušného okresního soudu na dobu čtyř let. Po svém ustanovení skládají soudci a přísedící slib. Dnem složení slibu začíná jejich způsobilost vykonávat funkci soudce nebo přísedícího.

Soud rozhoduje v senátech nebo samosoudcem. Procesní předpisy stanoví, ve kterých případech rozhoduje senát a kdy samosoudce.

 

Okresní soud ve Frýdku-Místku vykonává činnost podle článku 91 Ústavy České republiky (č. 1/1993 Sb.), která v hlavě čtvrté vymezuje základní zásady poslání soudců a jejich soustavu, vymezuje základní principy pro ustanovování do funkce soudce, předpoklady pro funkci soudce, stanoví garance jejího nezávislého výkonu i neslučitelnost této funkce s jinými funkcemi ústavního charakteru a ve veřejné správě.

Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů podrobněji rozvíjí a navazuje na základy ústavní úpravy týkající se soudnictví. Obsahuje podrobná ustanovení o hlavních zásadách činnosti soudů, soustavě soudů, obvodech a sídlech soudů, organizaci a činnosti soudů, úpravě působnosti některých soudů, vnitřní organizaci soudů a rozvrhu práce, o soudcovských radách, ustanovování soudců a přísedících, o postavení soudců a přísedících, o zániku funkce soudce a funkce přísedícího, o funkcionářích soudu, o justičních čekatelích, o státní správě soudů, o justiční akademii
a o stížnostech.

ePodatelna