obsah

Okresní soud v Děčíně

Zveřejnění informací - §5 odst. 3 zák. č. 106/99

Dle § 5 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na této stránce zveřejňujeme odpovědi na žádosti o informace jež mají obecný význam pro širší okruh žadatelů. Odkaz na samotnou odpověď naleznete pod spisovou značkou, pod kterou byla žádost vyřizována.


Zveřejněné informace za rok 2018:

- žádosti o poskytování informací (dle zákona č. 106/1999 Sb.)

Si 3/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - počty ukončených trestních řízení v letech 2015 -2017 týkajících se trestných činů krádeže, neoprávněného užívání věci, zpronevěry a porušení povinnosti při správě cizího majetku) příloha - tabulka

Si 10/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí rozvrhu práce Okresního soudu v Děčíně pro rok 2018, a dále ročních výkazů Okresního soudu v Děčíně týkající se agendy trestní, civilní, opatrovnické a agendy stížností za roky 2014, 2015, 2016 a 2017)  - odpověď 

         - příloha (Směrnice pro OS Děčín)

         - příloha (Výkazy 2014-2017)

Si 15/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí anonymizovaných rozsudků ve věci opatrovnické, týkající se výlučně případů, kdy předmětem úpravy byl spor rodičů o úpravu péče nebo styku s dítětem a kde o úpravě a styku rozhodoval i odvolací soud, včetně anonymizovaných rozsudků)

Si 20/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace, kde soud postupoval dle ustanovení § 1184 zákona č. 89/2012 Sb.)

Si 30/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - zaslání rozhodnutí, které budou podkladem pro potřeby diplomové práce na téma Odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem dle § 2933, § 2934 a § 2935 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vydané u Okresního soudu v Děčíně)

 Si 34/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - celkový objem vynaložených finančních prostředků ze strany Okresního soudu v Děčíně na znalecké posudky zadané v civilním a trestním řízení v letech 2015,2016 a 2017 a  počty zadaných znaleckých posudků v civilním a trestním řízení v letech 2015, 2016 a 2017)

Si 44/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí meritorních rozhodnutí vydaných Okresním soudem v Děčíně, v nichž se projednával čin šíření nakažlivé nemoci, kdy byl touto nakažlivou nemocí AIDS popř. nosičství viru HIV (ve smyslu nařízení vlády 453/2009 Sb.)

Si 52/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace, do jaké platové třídy byli a jsou zařazeni zaměstnanci u Okresního soudu v Děčíně, kteří pracují na pozici vyšší soudní úředník)

Si 55/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí rozsudků, jejich předmětem bylo rozhodování o občanskoprávní odpovědnosti sportovce za úraz, resp. újmu způsobenou při výkonu sportovní činnosti)

Si 63/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí jmenného seznamu soudců opatrovnické agendy u Okresního soudu v Děčíně)

Si 64/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí informací ohledně dohody o vině a trestu za období 1.9.2012 - 15.3.2018)

Si 69/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí Rozvrhu práce OS Děčín platného k 28.03.2018)

Si 71/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí Okresního soudu v Děčíně za období roku 2014 - 2017, pro přípravu disertační práce na téma "Osvojení zletilého - komparace s německy mluvícími zeměmi")

Si 72/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí seznamu spisových značek nevyřízených trestních případů na OS Děčín pro trestný čin podle §270 trestního zákoníku a poskytnutí anonymizovaných pravomocných rozhodnutí podle §270 trestního zákoníku za období 2016 -2018)

Si 73/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - využití právního institutu přerušení řízení dle ust. § 109 odst. 1 písm. d) o. s. ř., tedy z důvodu žádosti k Soudnímu dvoru Evropské unie (SDEU) o rozhodnutí o předběžné otázce u Okresního soudu v Děčíně)

Si 89/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - počet zaměstnanců na pozici vyšší soudní úředník a osobní příplatek za období od 1.1.2010 - 30.4.2018)

Si 91/2018    anonymizované rozsudky

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí 100 úplných znění rozsudků, jimiž byl pachatel odsouzen za trestný čin krádeže podle § 205 odst. 1 zákona č, 40/2009 Sb., trestní zákoník, kde se jednalo o jednočinný souběh trestu)

Si 92/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - a to pod jakými jednacími čísly nařídil Okresní soud v Děčíně posledních pět předběžných opatření, kterými zvýšil výživné pro nezletilé děti)

Si 93/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - platové třídy zaměstnanců na pozici vyšší soudní úředník za období od 1.1.2010 - 30.4.2018 a dále dle jakého právního předpisu došlo k zařazení do příslušné platové třídy)

Si 96/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - seznam spisových značek exekučních řízení, ve kterých byl exekučním titulem rozhodčí nález, včetně oprávněných)

Si 124/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - počty přijatých zaměstnanců našeho OS do pracovního poměru za období /2007-2017/ a počet zaměstnanců, kterým za období /2007-2017/ pracovní poměr skončil)

Si 126/2018     příloha

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - vztahující se k incidentům násilí z nenávisti, které se staly na území Ústeckého kraje)


 

ePodatelna