obsah

Okresní soud v Českém Krumlově

Informace dle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Okresní soud v Českém Krumlově

Linecká 284, 381 20 Český Krumlov

20Spr 239/2015

 

Informace dle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

písm. a)

Okresní soud v Českém Krumlově je podle čl. 90 Ústavy České republiky (zákon č. 1/1993 Sb.) povolán především k tomu, aby v soustavě soudů (čl. 91 Ústavy ČR) poskytoval ochranu právům, neboť základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci (čl. 4 Ústavy ČR). Právo na soudní ochranu vyplývá rovněž z ustanovení hlavy páté (čl. 36 – 40) Listiny základních práv a svobod . Okresní soud vykonává soudnictví dle příslušných ustanovení zákona č. 6/2002 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) o soudech a soudcích.

písm. b)

Organizační struktura soudu vyplývá ze zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů, organizaci práce vlastního okresního soudu upravuje rozvrh práce sestavený pro každý kalendářní rok, který je k nahlédnutí u justiční stráže. V elektronické podobě je vystaven na webových stránkách soudu v rubrice „Rozvrh práce“. Žádosti o informace, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání lze podat v písemné formě v podatelně okresního soudu v místnosti č. dv. 1 v přízemí. Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. lze získat na č. dv. 27, II. patro.

písm. c)

Opravné prostředky proti rozhodnutím soudu v trestních věcech se řídí zákonem (nebo příslušnými ustanoveními zákona č. 141/1961 Sb., v účinném znění – trestní řád). V trestních věcech mladistvých se užije také ust. § 72 zák. č. 218/2003 Sb., v účinném znění a ve věcech dětí mladších patnácti let, pokud spáchaly čin jinak trestný, se postupuje dle zák. č. 99/63 Sb., v platném znění (občanský soudní řád).

V občanskoprávních a obchodních věcech soud rozhoduje rozsudkem, usnesením nebo platebním rozkazem. Opravným prostředkem proti rozsudku a usnesení je odvolání. Opravným prostředkem proti platebnímu rozkazu je odpor. Obecně platí, že odvolání i odpor se podávají u soudu, proti jehož rozhodnutí směřují, a to do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí (rozsudku, usnesení, platebního rozkazu). Přípustnost podání opravného prostředku vyplývá z občanského soudního řádu.

Opravné prostředky proti rozhodnutím soudu, event. proti rozhodnutí soudního exekutora vydaným v občanskoprávním řízení, v občanskoprávních a obchodních věcech, v řízení o výkon rozhodnutí a v exekučním řízení se řídí ustanovením zákona č. 99/63 Sb., v platném znění (občanský soudní řád) a zákonem č. 120/2001 Sb., v platném znění (exekuční řád).

písm. d)

Postup soudu při vyřizování všech žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů je dán Ústavou České republiky a platnými zákony. Soud jedná a rozhoduje podle norem publikovaných ve Sbírce zákonů, podle základních procesních předpisů, tj. trestní řád, občanský soudní řád, soudní řád správní. Při vyřizování žádostí o informace postupuje dle zákona o svobodném přístupu k informacím a Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR, č.j. M-1827/99 ze dne 21.12.1999.

písm. e)

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednicích a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě

Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců Vyhláška MS ČR č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy Instrukce MS ČR č. j. 505/2001-Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy.

Právní předpisy jsou k nahlédnutí v knihovně Okresního soudu v Českém Krumlově na č. dv. 18 – p. Mikešové v době určené pro styk s veřejností.

písm. f)

Instrukce ministerstva spravedlnosti ze dne 17. července 2011, kterou se stanoví sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – viz příloha 1.

písm. g)

Výroční zpráva je k nahlédnutí na webových stránkách Okresního soudu v Českém Krumlově.

písm. h)

Nepřichází

písm. i)

Nepřichází

písm. j)

Adresy elektronické podatelny Okresního soudu v Českém Krumlově: pro pracoviště Český Krumlov: podatelna@osoud.ckr.justice.cz

Datová schránka: mzvabvm

Webová aplikace e-podatelna:

http://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/epo1200new/form.do  

 

 

 

 

ePodatelna