obsah

Okresní soud v České Lípě

Úřední deska


Protikorupční program: 

Vedením Krajského soudu v Ústí nad Labem byl schvállen protikorupční program, včetně mapy korupčních rizik. Dále byl schválen vedením Okresního soudu v České Lípě etický kodex pro zaměstnance OS v České Lípě, ohledně soudců odkazuje etický kodex na §26-32 zák. č. 6/2002 Sb.

Přílohy:
Protikorupční program
Mapa korupčních rizik
Etický kodex
 

 

Úřední deska

 

Od 1.1.2009 zahájen zkušební provoz modulu InfoDeska na www.justice.cz , InfoDeska Okresního soudu v České Lípě je zde:

http://infodeska.justice.cz/subjekty.aspx?typ=SOUD 

Od 1. 4. 2009 bude na této InfoDesce zahájen ostrý provoz a již všechny dokumenty budou vyvěšeny pouze zde.

Úřední deska je umístěna v  1. patře na chodbě hlavní budovy Okresního soudu v České Lípě.

Na úřední desce jsou vyvěšována určená rozhodnutí soudu a jeho úřední sdělení.

Je-li stanoveno, že rozhodnutí soudu má být doručeno vyhláškou, vyvěsí se na úřední desce soudu. Patnáctým dnem se rozhodnutí z úřední desky sejme a tento den se označí jako den, kdy bylo rozhodnutí doručeno účastníkům, kteří nejsou soudu známi nebo jejichž pobyt není znám.

Soudní rozhodnutí a jiná sdělení soudu ve věcech konkursního a vyrovnacího řízení jsou publikována v části Centrální evidence úpadců

 

Elektronická adresa Okresního soudu v České Lípě určená pro příjem podání v elektronické podobě:

podatelna@osoud.cli.justice.cz  

                   

Podání učiněná v elektronické podobě musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem odesilatele. Odesilatel je povinen uvést místo, kde je uložen jeho kvalifikovaný certifikát v podobě adresy veřejně přístupného seznamu certifikátů, vydaných akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. O neúspěšném ověření elektronického podpisu soud odesilatele informuje.

Pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká, co sleduje, musí být podepsáno a datováno (§ 42 odst. č věta prvá o.s.ř.).

Je-li třeba podání vyhotovit ve více stejnopisech (§ 42 odst. 4. věta třetí o.s.ř.), zhotoví stejnopisy a zajistí jejich rozeslání ostatním účastníkům příslušný soud, jemuž je podání adresováno. Za vyhotovení stejnopisu lze účastníku vyměřit soudní poplatek.

Hotovosti včetně plateb za pohledávky soudu lze skládat v pokladně soudu na č. dv. 64/II. Zde je také možno zakoupit kolkové známky.

Ve správě soudu na č.dv. 59/II se přijímají stížnosti (zák. č. 436/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Zde se zároveň přijímají žádosti o informace (zák. č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V místnosti č. 28 v přízemí je možno nahlédnout do obchodního rejstříku. Na tento a na další seznamy (seznam správců, seznam soudních exekutorů, obchodní rejstřík, atd...) je odkaz v rubrice Seznam správců atd... Veškeré tyto seznamy jsou také přímo k dispozici na webových stránkách: www.justice.cz

 

 

 

ePodatelna