obsah

Okresní soud Brno venkov

Působnost soudu, struktura, základní zákony pro jednání a rozhodování soudu

Působnost soudu, struktura, základní zákony pro jednání a rozhodování soudu

 

 

I.

 

     Okresní soud Brno-venkov vykonává jménem republiky nezávislou soudní moc na území okresu Brno-venkov, na základě Ústavy České republiky, zveřejněné v zákoně čís. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona čís. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

II.

 

     Organizační struktura je uvedena v rozvrhu práce, který pro každý kalendářní rok sestavuje předseda soudu. Rozvrh práce je k nahlédnutí u ředitele správy.

 

 

III.

 

     Všechna rozhodnutí soudu, proti nimž lze podat opravný prostředek, obsahují poučení o místě a lhůtě, ve které lze opravný prostředek podat. Opravný prostředek lze podat prostřednictvím pošty, nebo osobně na podatelně soudu nebo ústně do protokolu.

 

IV.

 

     Kromě právních předpisů uvedených shora, soud jedná a rozhoduje zejména podle následujících zákonů :

 

-          z.č. 140/1961 Sb., trestní zákon ve znění pozdějších předpisů

-          z.č. 141/1964 Sb., trestní řád ve znění pozdějších předpisů

-          z.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

-          z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

-          z.č. 94/1963 Sb., zákon o rodině ve znění pozdějších předpisů

-          z.č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů

-          z.č. 358/1992 Sb. notářský řád ve znění pozdějších předpisů

-          z.č. 189/1994 Sb. o vyšších soudních úřednících ve znění změn a doplňků

-          instrukce MSp ČR č. 8 uveřejněné v částce 2/1998 Sbírky instrukcí a sdělení MSp

-          vyhláška MSp ČR č. 37/1992 Sb. o jednacím řádu ve znění pozdějších předpisů

-          z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 

Sazebník úhrad – viz zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

 

Tyto právní předpisy jsou k nahlédnutí v knihovně soudu.

 

ePodatelna