obsah

Okresní soud Brno venkov

Uplatňování zákona číslo 106/1999 Sb.

 

 

Uplatňování zákona číslo 106/1999 Sb. u Okresního soudu Brno-venkov

 

 

 

I.

 

 

     Informace ve smyslu zákona čís. 106/1999 Sb. se poskytuje na písemnou žádost na podatelně soudu, poštou, elektronickou poštou na adresu : podatelna@osoud.brnv.justice.cz, nebo na ústní žádost. Z podání musí být zřejmé, komu je určeno a kdo jej činí.

 

 

 

II.

 

 

     Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřizování žádosti (viz. bod III.)

 

 

 

III.

 

 

     Ústně podanou žádost je možné vyřídit ústně nebo písemně. Pokud písemná žádost neobsahuje označení povinného subjektu a kdo žádost podává a u žádosti prostřednictvím telekomunikačních zařízení i identifikace žadatele, žádost se bez dalšího odloží.

 

     V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve povinný subjekt žadatele do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti.

 

     V případě, že požadovaná informace se nevztahuje k jeho působnosti, žádost odloží a tuto skutečnost sdělí do 7 dnů žadateli.

 

     Požadovaná informace se poskytuje nejpozději do 15 dnů od podání žádosti, nebo upřesnění žádosti. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů nejvýše o 10 dnů, které jsou taxativně uvedeny v § 14 odst. 5 zák. čís. 106/1999 Sb. Žadatel musí být o prodloužení lhůty a o jejich důvodech vždy předem informován.

 

     V případě odmítnutí žádosti o informaci, byť i částečném, musí povinný subjekt vydat rozhodnutí, které musí obsahovat označení povinného subjektu, číslo jednací, datum vydání rozhodnutí, označení příjemce rozhodnutí, výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodnuto, zdůvodnění rozhodnutí, poučení o opravném prostředku, podpis pověřeného zaměstnance povinného subjektu s uvedením jména, příjmení a funkce. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.

 

     Jestliže povinný subjekt ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytne informaci, či nevydal rozhodnutí, má se zato, že vydal odmítavé rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula doba pro vyřízení žádosti.

 

 

 

 

 

 

 

IV.

 

     Okresní soud Brno-venkov prozatím nepožaduje úhradu nákladů za poskytování informace. Vyhrazuje si však právo v budoucnu rozhodnout o úhradě těchto nákladů.

 

 

V.

 

 

     Výroční zpráva za předcházející rok o své činnosti v oblasti poskytování informací bude uveřejněna na úřední desce a na internetových stránkách.

 

 

VI.

 

 

     O probíhajícím trestním řízení a o rozhodovací činnosti soudu nebudou informace poskytovány.

 

 

 

 

ePodatelna