obsah

Okresní soud v Benešově

Oznámení při podezření na korupci

Interní protikorupční program

Oznámení při podezření na korupci lze provést prostřednictvím e-mailové adresy: korupce@osoud.ben.justice.cz. Přijímána budou pouze oznámení při podezření na korupci, ostatní podání nebudou vyřizována.

 

Korupcí se rozumí - zneužívání veřejných prostředků k dosažení vlastních individuálních či skupinových zájmů, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování, jakož i zneužití svého postavení k obohacení sebe nebo jiného v soukromé sféře. Motivem je získání neoprávněného zvýhodnění pro sebe nebo jiného, na které není nárok.

 

Protikorupční linka Ministerstva spravedlnosti ČR

Veškerá podezření z korupčního jednání zaměstnanců resortu Ministerstva spravedlnosti lze oznamovat prostřednictvím následujících kontaktů:
e-mail:   korupce@msp.justice.cz
telefon:  221 997 595

 

ePodatelna