obsah

Okresní soud v Benešově

Interní protikorupční program - aktualizace k 30.6.2018

 

ČESKÁ REPUBLIKA – OKRESNÍ SOUD v Benešově

Masarykovo nám. 223, 256 45 Benešov

IČ:00024490, e-mail: podatelna@osoud.ben.justice.cz

 

 

Spisová značka: 30 Spr 510/2018                                                  

 

 

 

Interní protikorupční program
Okresního soudu v Benešově

(aktualizace k 30.06.2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Schválila: Mgr.Magdaléna Kerlová

 

                                                   předsedkyně Okresního soudu v Benešově


 

Obsah

 

A.        Preambule. 3

B.         Interní protikorupční program.. 4

1          Vytváření a posilování protikorupčního klimatu. 5

1.1         Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky. 5

1.2         Etický kodex. 5

1.3         Vzdělávání zaměstnanců. 7

1.4         Systém pro oznámení podezření na korupci 7

1.5         Ochrana oznamovatelů. 8

2          Transparentnost. 9

2.1         Zveřejňování informací o veřejných prostředcích. 9

2.2         Zveřejňování informací o systému rozhodování 10

3          Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol 11

3.1         Hodnocení korupčních rizik. 11

3.2         Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci 12

3.3         Prošetřování rizikových oblastí 13

4          Postupy při podezření na korupci 13

4.1         Postupy při prošetřování podezření na korupci 13

4.2         Následná opatření 14

5          Vyhodnocování interního protikorupčního programu. 14

5.1         Shromáždění údajů a vyhodnocení interního protikorupčního programu ………………..……….14

5.2         Zpráva o IPP. 15

5.3         Aktualizace IPP. 15

C.         Závěr. 16

 


A.              Preambule

 

Z hlediska společenské škodlivosti lze korupci definovat jako zneužívání pravomoci a veřejných prostředků k dosažení vlastních individuálních či skupinových zájmů, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování, jakož i zneužití svého postavení k obohacení sebe nebo jiného v soukromé sféře. Motivem je získání neoprávněného zvýhodnění pro sebe nebo jiného, na které není nárok. Pojem korupce nelze zužovat pouze na přímé úplatkářství, dalšími formami korupce jsou rovněž klientelismus, propojující politiky s podnikatelskou sférou poskytováním vzájemných výhod, a nepotismus, spočívajícív preferování příbuzných a známých při obsazování nejrůznějších funkcí, mnohdy oproti lépe kvalifikovaným kandidátům.

Výzkumy jednoznačně potvrzují, že přes všechny individuální a skupinové iniciativy je to stát a jeho politická reprezentace, kdo musí iniciovat skutečná opatření proti korupci a musí o jejich potřebě a účelnosti přesvědčit občany.

Protikorupční politika musí brát v úvahu komplexní charakter korupce jako společenského jevu, zejména nelze korupci jednostranně zužovat na trestné činy úplatkářství.

V každém případě je třeba mít neustále na zřeteli, že korupční jednání není pouze jednání v rozporu s morálkou, ale jedná se o trestné činy přijetí úplatku (§ 331), podplácení (§ 332) a nepřímé úplatkářství (§ 333) dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

 

Interní protikorupční program Okresního soudu v Benešově (dále „IPP“) je dokument vycházející z Vládní koncepce boje s korupcí na roky 2015 – 2017, usnesení vlády ze dne 21.prosince 2015 č. 1077 a usnesení vlády ze dne 29.listopadu 2017 č. 853 k aktualizaci Rámcového resortního interního protikorupčního programu. IPP vnáší do řídícího a kontrolního systému v oblastech, v nichž by mohlo dojít ke korupčnímu jednání takové prvky, které svým charakterem brání vzniku možného korupčního jednání. Zároveň pojmově definuje korupční jednání v širším smyslu, nejen jako přijímání úplatků a podplácení.

 

            CílemIPP je vytvořit na Okresním soudu v Benešově prostředí odmítající korupci, vhodnými průběžně přijímanými opatřeními toto prostředí posilovat, zejména osvětou, posilováním morální integrity zaměstnanců a aktivní propagací etických zásad, např. v rámci vzdělávání zaměstnanců, propagací protikorupčního postoje vedoucími pracovníky a naplňováním Etického kodexu zaměstnance. Nedílnou součástí podpory protikorupčního prostředí je nastavení systému pro oznámení podezření na korupci a ochrana oznamovatelů.

 

IPP by měl sloužit k včasnému rozpoznání korupčních rizik, objektivně existujících či subjektivně předpokládaných v procesech, probíhajících v rámci veškeré činnosti Okresního soudu v Benešově. Současně by měl obsahovat preventivní opatření, eliminující tato korupční rizika již v zárodku. Nástrojem pro řízení korupčních rizik a jejich minimalizaci je Katalog korupčních rizik, kde důležitým prvkem je významnost rizika. Ke zvládání rizik s vyšší mírou významnosti a vyšší pravděpodobností výskytu je třeba nastavit kontrolní mechanismy. U rizik s menší mírou pravděpodobnosti výskytu klást důraz na dodržování Etického kodexu zaměstnanců Okresního soudu v Benešově, vzdělávání zaměstnanců, výběr zaměstnanců, nastavení systému pro oznamování korupce.

 

Hlavním cílem řízení korupčních rizik je ochránit majetek státu a minimalizovat škody. Aktivním řízením korupčních rizik by IPP měl vnášet do řídicího systému takové prvky, které již svým charakterem brání vzniku možného korupčního prostředí nebo možnosti nepřímého zvýhodňování. K tomu by měla napomáhat funkčnost kontrolních mechanismů v těchto oblastech, pravidelné hodnocení korupčních rizik a prověřování rizikových oblastí.

 

IPP je závazný pro všechny soudce a zaměstnance Okresního soudu v Benešově. Soudci a zaměstnanci jsou povinni IPP v potřebném rozsahu respektovat a řídit se jím, přičemž se nezbavují povinnosti dodržovat i ostatní ustanovení obecně platných právních předpisů.

 

Aktualizované znění IPP je upraveno v návaznosti na vyhodnocení poznatků o plnění úkolů stanovených v IPP v roce 2017.

B.         Interní protikorupční program

 

Popis základních pojmů:

 

Vedoucí zaměstnanec: vedoucím zaměstnancem se pro účely tohoto materiálu rozumí vedoucí zaměstnanec v pracovním poměru ve smyslu zákoníku práce.

 

Zaměstnanec: zaměstnancem se dále rozumí zaměstnanec v pracovním poměru ve smyslu zákoníku práce.

 

Korupce: zneužívání pravomoci a veřejných prostředků k dosažení vlastních individuálních či skupinových zájmů, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování, jakož i zneužití svého postavení k obohacení sebe nebo jiného v soukromé sféře. Motivem je získání neoprávněného zvýhodnění pro sebe nebo jiného, na které není nárok, Pojem korupce nelze zužovat pouze na přímé úplatkářství, dalšími formami korupce jsou rovněž klientelismus propojující soudce a zaměstnance s podnikatelskou sférou poskytováním vzájemných výhod.

 

Klientelismus: neoficiální systém organizace založený na protekci, konexích a rozhodnutích „v zákulisí“, uvnitř struktur politické moci, lze jej též chápat jako vztah, kde veřejné činitele a zájemce o státní zakázky spojuje společný osobní prospěch tak, že se navzájem chrání, případně mají i finanční prospěch.

 

Nepotismus: zvýhodňování, prosazování příbuzných z pozice svého postavení při obsazování nejrůznějších funkcí, mnohdy oproti lépe kvalifikovaným kandidátům.

 

Úplatek: neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.

 

Střet zájmů: situace, ve které je osoba odpovědná dvěma nebo více různým organizacím či autoritám, jejichž požadavky na její chování se více či méně zásadním způsobem rozcházejí. Je to stav, kdy určitý subjekt, který je povinen něco konat (nebo se naopak nějakého jednání zdržet), se současně dostává i do pozice subjektu, jemuž je takové plnění (zdržení se) ku prospěchu nebo naopak ke škodě.

 

Supervize: smyslem supervize je rozvíjet profesní dovednosti, posilovat vztahy v pracovním týmu a nacházet řešení problematických situací. Supervize zaručuje dobrou úroveň odbornosti jak v oblasti schopností, vědomostí a dovedností, tak v oblasti etické a hodnotové.

 

Veřejné prostředky: veřejné finance, věci, majetková práva a jiné majetkové hodnoty patřící státu, organizační složce státu, která je účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu, státní příspěvkové organizaci, státnímu fondu, územnímu samosprávnému celku, městské části hl.m.Prahy, příspěvkové organizaci územního samosprávného celku nebo městské části hl.m. Prahy a jiné právnické osobě zřízené k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem nebo právnické osobě zřízené na základě zvláštního předpisu, která hospodaří s veřejnými prostředky.

1          Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

 

Cílem je snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení.

 

 

1.1         Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

 

Jednou z hlavních povinností vedoucích zaměstnanců Okresního soudu v Benešově je prosazování protikorupčních postojů. Vedle vlastní bezúhonnosti se protikorupčním postojem rozumí zejména dodržování právních vnitřních předpisů, zdůrazňování významu ochrany majetku státu, zdůrazňování důležitosti dodržování etických zásad při výkonu práce, propagace jednání odmítajícího korupci a důraz na prošetřování podezření z výskytu korupce.

 

Mezi další povinnosti vedoucích zaměstnanců patří dále seznamování podřízených s možnými korupčními riziky v rámci jejich oddělení, včetně metod jejich předcházení a prosazování protikorupčních opatření proti těmto rizikům.

 

 

Úkol:

 

1.1.1        Věnovat prostor problematice boje s korupcí na poradách a na seminářích a aktivně prosazovat protikorupční postoje.

Odpovědnost:             všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín:                       průběžně

Termín hodnocení:     vždy k 31.12. lichého kalendářního roku jako podklad pro roční hodnocení

 

 

1.1.2        V rámci oddělení, kde se korupční jednání vyskytlo, projednat zobecněné informace se zaměstnanci spolu s opatřeními přijatými k nápravě. Informovat o případech korupčního jednání v obecné rovině na pracovních poradách na všech úrovních řízení a seminářích.

Odpovědnost:             všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín:                       průběžně

Termín hodnocení:     vždy k 31.12. lichého kalendářního roku jako podklad pro roční hodnocení

 

1.2         Etický kodex

 

Dne 28.6.2018 byl vydán Etický kodex zaměstnanců a soudců, který je zveřejněn na webu: https://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=115&j=125&k=1232.

 

Etický kodex stanovuje chování a povinnosti zaměstnanců, které nevyplývají z právních či vnitřních předpisů. Jde o souhrn základních hodnot a principů etického chování, jehož účelem je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování zaměstnance ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům. Součástí Etického kodexu je soubor etických zásad vztahujících se k problematice korupce - zákaz korupčního jednání.

 

Dodržování Etického kodexu zaměstnance soudu hodnotí všichni vedoucí zaměstnanci průběžně, v rámci svých řídicích kompetencí. Porušení Etického kodexu zaměstnance soudu je posuzováno jako porušení pracovních povinností zaměstnance ve smyslu pracovně právních předpisů.

 

 

Úkol:

 

1.2.1        Personalista odpovídá v rámci své pracovní náplně za seznámení zaměstnanců s Etickým kodexem zaměstnance soudu.

Odpovědnost:                       personalista v rozsahu své kompetence

Termín:                       průběžně

Termín hodnocení:     vždy k 31.12. lichého kalendářního roku jako podklad pro roční hodnocení

 

 

1.2.2        Vedoucí zaměstnanci průběžně hodnotí dodržování Etického kodexu zaměstnanců svými podřízenými a výsledky zapracovávají do roční informace o plnění tohoto úkolu.

Odpovědnost:                       všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín:                       průběžně

Termín hodnocení:     vždy k 31.12. lichého kalendářního roku jako podklad pro roční hodnocení

 

 

1.2.3        Poskytovat v rámci vstupního vzdělávání pro nové zaměstnance informace a vysvětlení ve vztahu k zásadám Etického kodexu.

 

Odpovědnost: personalista v rozsahu své kompetence

Termín:                       průběžně

Termín hodnocení:     vždy k 31.12. lichého kalendářního roku jako podklad pro roční hodnocení

 

 

1.2.4        Zabezpečit dostupnost Etického kodexu zaměstnanců na intranetových a internetových stránkách soudu.

Odpovědnost:             správce sítě

Termín:                       průběžně

Termín hodnocení:     vždy k 31.12. lichého kalendářního roku  jako podklad pro roční hodnocení

 

1.2.5. Zaměstnanec nesmí dle § 303 odst. 2 písm. a) Zákoníku práce přijímat v souvislosti   s výkonem zaměstnání dary nebo jiné výhody s výjimkou darů nebo výhod poskytnutých zaměstnavatelem nebo na základě právních předpisů.

1.3         Vzdělávání zaměstnanců

 

Vzdělávání zaměstnanců v protikorupční problematice je zaměřeno na význam ochrany majetku státu, vysvětlování obsahu etického kodexu, zvyšování schopnosti rozpoznat korupci, zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří podezření na korupci oznámili, a na postupy organizace při prošetřování oznámení o podezření na korupční jednání.

 

Protikorupční problematika je zařazena do vstupního vzdělávání zaměstnanců a rovněž do dalších vzdělávacích aktivit.

 

 

Úkol:

 

1.3.1        Zajistit školení nových zaměstnanců a zaměstnanců na pozicích s vyšší mírou korupčního rizika minimálně jednou ročně.

1.3.2         

Odpovědnost:            personalista

Termín:                       průběžně

Termín hodnocení:     vždy k 31.12.lichého kalendářního roku  jako podklad pro roční hodnocení

 

 

1.3.2.   Vedoucí zaměstnanci poskytnou informaci o vzdělávání podřízených zaměstnanců v protikorupční a etické problematice jako součást ročního hodnocení úkolů IPP.

 

Odpovědnost:            všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín:                       průběžně, trvale

Termín hodnocení:     vždy k 31.12.lichého kalendářního roku  jako podklad pro roční hodnocení

 

1.4         Systém pro oznámení podezření na korupci

 

Cílem je systém umožňující oznámení nebo anonymní oznámení podezření na korupci zaměstnanci či třetími stranami.

 

Je vytvořen systém pro oznámení podezření na korupci ze strany zaměstnanců či třetích stran (např. účastníků řízení, advokátů, insolvenčních správců, smluvních partnerů, dodavatelů prací a služeb, atd.). Postup pro oznamování ze strany zaměstnance je obecně upraven Etickým kodexem zaměstnanců Okresního soudu v Benešově a je zpravidla dvoustupňový. Zahrnuje úvodní posouzení relevance oznámené informace a prověření komunikačních kanálů, snadno dostupných, s ochranou důvěrnosti a totožnosti oznamovatele, s možností přijetí i anonymního oznámení. Podezření na korupci lze oznámit prostřednictvím e-mailové adresy: korupce@osoud.ben.justice.cz. nebo na adrese: Okresní soud v Benešově, Masarykovo náměstí 223, 256 45 Benešov- předsedkyně soudu, tel. 317 763 360.

 

Oznámení (včetně anonymního) podezření na korupční jednání, a to jak oznámení zaměstnanců, tak veřejnosti, by mělo obsahovat:

 

- identifikaci osob podezřelých z korupčního jednání,

- podrobný popis možného korupčního jednání,

- konkrétní důkazy o možném korupčním jednání,

- případný požadavek na zachování anonymity oznamovatele.

 

 

Při podezření ze spáchání trestného činu je zaměstnanec povinen věc oznámit též orgánům činným v trestním řízení.

 

Úkol:

 

1.4.1        Průběžně aktualizovat kontakty pro oznamování korupce, a zajistit jejich zveřejňování na intranetových a internetových stránkách okresního soudu.

 

Odpovědnost:ředitelka správy soudu, správce sítě

Termín:průběžně

Termín hodnocení:vždy k 31.12. lichého kalendářního roku jako podklad pro roční hodnocení

 

1.5         Ochrana oznamovatelů

 

Cílem je nastavení postupů a pravidel, které zajistí podporu a ochranu osobám upozorňujícím na možné korupční jednání.

 

 

Okresní soud v Benešově deklaruje ochranu oznamovatelů podezření na korupční jednání, spočívající v nastavení postupů a pravidel, které zajistí podporu a ochranu osobám, upozorňujícím v dobré víře na možné korupční jednání. Jedná se zejména o systém umožňující utajení identity oznamovatelů, nestranného posuzování jakéhokoli jednání vůči zaměstnancům, které lze považovat za diskriminaci či represi za to, že podali oznámení o podezření z korupčního jednání. Ochranné postupy se vztahují i na zaměstnance, u kterých se v rámci posouzení neprokázalo pochybení. Správně nastavený systém oznamovacích mechanismů napomáhá zabránit nekalému jednání, předchází problémům a posiluje etiku a kulturu chování uvnitř organizace. 

 

 

Úkol:

 

1.5.1        Vedoucí zaměstnanci odpovídají za aktivní propagaci systému ochrany oznamovatelů.

 

Odpovědnost:            všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín:                       průběžně, trvale

Termín hodnocení:     vždy k 31.12. lichého kalendářního roku  jako podklad k ročnímu hodnocení

 

 

1.5.2        Zaměstnanec nesmí být diskriminován za to, že podal oznámení o podezření na korupční jednání. Nesmí být vůči němu v této souvislosti činěny přímé ani nepřímé represe.

 

Odpovědnost:             předseda soudu ve spolupráci s ředitelkou správy soudu a příslušnými vedoucími zaměstnanci

Termín:                       trvale

Termín hodnocení:     vždy k 31.12. lichého kalendářního roku jako podklad pro roční hodnocení

 

 

1.5.3   Oznamovateli je zaručena anonymita pro jeho ochranu (pokud o ni požádá).

 

Odpovědnost:             předseda soudu, ředitelka správy soudu

Termín:                       trvale

Termín hodnocení:     vždy k 31.12. lichého kalendářního roku jako podklad pro roční hodnocení

2          Transparentnost

 

Cílem je odrazovat zaměstnance od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti jejího odhalení.

 

Transparentnost ve všech činnostech je jednou ze základních priorit soudu. K budování transparentního prostředí přispívá zveřejňování relevantních informací, zejména o nakládání s veřejnými prostředky.

 

2.1         Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

 

Okresní soud zpřístupňuje informace o nakládání s veřejnými prostředky zaměstnancům i veřejnosti za účelem zvýšení pravděpodobnosti odhalení korupce.

 

 

Úkol:

 

2.1.1        Na webu www.data.justice.cz  uveřejňovat přehled faktur a plateb.

Na webu www.portal.justice.czzveřejňovat informace o veřejných zakázkách.

Odpovědnost:                        ředitelka správy soudu

Termín:                       průběžně

Termín hodnocení:     vždy k 31.12. lichého kalendářního roku jako podklad pro roční hodnocení

 

 

2.1.2        Na webu www.justice.cz zveřejňovat informace o nakládání s majetkem v oblasti nabídek prodeje a pronájmu. Nakládání s majetkem v souladu s Instrukcí Ministerstva spravedlnosti č.j. 16/2014 ze dne 15.1.2014, o inventarizaci majetku a závazků. Příloha k instrukci 326/2013-EO-SP – přehled majetku určených k inventarizaci. Informace vztahující se k nakládání s majetkem soudu – zveřejňování nabídek nepotřebného majetku: http://nabidkysi.uzsvm.cz/

 

Odpovědnost:            správce majetku

Termín:                       průběžně

Termín hodnocení:     vždy k 31.12. lichého kalendářního roku  jako podklad pro roční hodnocení

 

2.1.3  Na webu www.justice.cz průběžně zveřejňovat nabídky prodeje a pronájmu majetku státu, při zpeněžení majetku přednostně využívat formy veřejné dražby.

Odpovědnost:             ředitelka správy soudu

Termín:                       průběžně

Termín hodnocení:     vždy k 31.12. lichého kalendářního roku jako podklad pro roční hodnocení

 

2.1.4. Zveřejňování smluv nad  50.000,-Kč podle Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti

          některých smluv, uveřejňování smluv a o registru smluv č. 340/2015 Sb. – webové

          stránky http://portal.gov.cz/

Odpovědnost:            ředitelka správy

Termín:                       průběžně

Termín hodnocení:     vždy k 31.12.lichého kalendářního roku  jako podklad pro roční hodnocení

 

2.1.5. Na webu http://www.tenderarena.cz   

                          http://www.nen.nipez.cz/   

zveřejňovat informace v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných    zakázek v platném znění a Instrukce MSp ze dne 17.10.2016, č.j. 114/2016-INV-Z, o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti, v platném znění. Výběr dodavatelů činit v souladu s Instrukcí Ministerstva spravedlnosti ČR č.j. 114/2016-INV-Z, o zadávání veřejných zakázek v resortu MSP a v souladu s Instrukcí MSp ČR č.j. 435/2010-EO-R, o postupu při financování programů reprodukce majetku v resortu Ministerstva spravedlnosti ČR

Odpovědnost:            ředitelka správy soudu

Termín:                       průběžně

Termín hodnocení:     vždy k 31.12. lichého kalendářního roku jako podklad pro roční hodnocení

 

2.1.6. Informace o hospodaření s veřejnými prostředky jsou vkládány na portál státní pokladny (veškeré rozpočtové a účetní informace); internetový odkaz k informacím o rozpočtu http://monitor.statnipokladna.cz/2016/statni-rozpocet/

Odpovědnost:            ředitelka správy

Termín:                       průběžně

Termín hodnocení:     vždy k 31.12. lichého kalendářního roku jako podklad pro roční hodnocení

 

2.1.7. Na internetových stránkách okresního soudu zveřejňovat seznam poradců a poradních orgánů.

Odpovědnost:            ředitelka správy

Termín:                      vždy do 30.6. sudého kalendářního roku

Termín hodnocení:     vždy k 31.12. lichého kalendářního roku jako podklad pro roční hodnocení

 

2.2         Zveřejňování informací o systému rozhodování

 

Okresní soud v Benešově transparentně zpřístupňuje informace o rozvrhu práce a kompetencích při rozhodování zaměstnancům i veřejnosti na svých internetových stránkách.

 

 

Úkol:

 

2.2.1        V souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňovat povinné informace.

Odpovědnost:             správkyně aplikace

Termín:                       průběžně

Termín hodnocení:     vždy k 31.12. lichého kalendářního roku jako podklad pro roční hodnocení

 

 

2.2.2Na webu www.justice.cz  zveřejňovat informace v rozsahu:

-   platný rozvrh práce okresního soudu;

-   kontakty na vedoucí zaměstnance (e-mail);

 

Odpovědnost:             správkyně aplikace

Termín:                       průběžně

Termín hodnocení:     vždy k 31.12. lichého kalendářního roku jako podklad pro roční hodnocení

3          Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

 

Cílem je nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání.

 

3.1         Hodnocení korupčních rizik

 

Identifikace, hodnocení a řízení korupčních rizik je součástí celkového procesu práce s riziky spojenými s činností soudu. Efektivní řízení rizik je podmíněno fungováním účinného vnitřního kontrolního systému.

 

Hodnocení korupčních rizik zahrnuje zejména:

-          identifikaci korupčního rizika, tj. potencionální nebezpečí, že v určitém procesu probíhajícím u soudu může dojít ke korupčnímu jednání zaměstnance;

-          hodnocení korupčního rizika, tj. stanovení míry pravděpodobnosti, že tato skutečnost nastane (stupeň četnosti), a stanovení míry dopadu (vlivu) na chod soudu; součinem těchto dvou veličin je míra významnosti korupčního rizika.

-          vytvoření katalogu korupčních rizik,

-          nastavení kontrolních mechanismů pro zabránění korupci, tj. přijetí konkrétních opatření, která budou minimalizovat pravděpodobnost vzniku či dopad jednotlivých identifikovaných rizik a bránit tomu, aby mohla nastat;

-          sledování plnění protikorupčních opatření k eliminaci a minimalizaci rizik a hodnocení jejich realizace a účinnosti, případná aktualizace při vzniku a identifikaci nového korupčního rizika na základě vývoje procesů probíhajících u soudu.

 

Vedoucí zaměstnanci identifikují a hodnotí korupční rizika spojená s činností soudu a hodnotí přiměřenost a účinnost přijatých opatření k minimalizaci rizik. Identifikovaná korupční rizika a opatření přijímaná k jejich potlačení jsou obsažena v Katalogu korupčních rizik.

 

Pro hodnocení korupčního rizika je využíván následující bodový systém:

 

Pravděpodobnost výskytu jevu (korupčního jednání)

 

Stupeň

Pravděpodobnost výskytu jevu

1

Téměř vyloučený, výjimečný

2

Možný, avšak nepravděpodobný

3

Možný, pravděpodobný

4

Pravděpodobný, častý

5

Téměř jistý

 

Dopad výskytu jevu (korupčního jednání)

 

 

 

 

Stupeň

Míra dopadu jevu na chod OSS

1

Prakticky žádný, bez vlivu, nevýznamné finanční ztráty

2

Málo podstatný, malé finanční ztráty

3

Podstatný, opakující se výpadky, střední finanční ztráty

4

Zásadní, selhání základních funkcí, velké finanční ztráty

5

Devastující, OSS není schopna plnit úkoly, které jí ukládá zákon a pro které byla zřízena, obrovské finanční ztráty

 

Vzorec výpočtu míry významnosti korupčního rizika je následující:

významnost korupčního rizika = pravděpodobnost výskytu jevu x dopad výskytu jevu

 

 

Úkol:

 

3.1.1.   Zpracovat na základě Katalogu korupčních rizik mapu korupčních rizik a zařadit korupční rizika podle jejich významnosti do skupin nízké (akceptovatelné), střední a vysoké.

Odpovědnost:             ředitelka správy soudu

Termín:                       průběžně

Termín hodnocení:     k 31.12.lichého kalendářního roku  jako podklad pro roční hodnocení

 

 

3.1.2        Vyhodnocovat korupční rizika a opatření, která byla přijata ke snížení jejich pravděpodobnosti nebo dopadu.

Odpovědnost:            všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín:                       průběžně

Termín hodnocení:     vždy k 31.12. lichého kalendářního roku jako podklad k ročnímu hodnocení

 

3.2         Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

 

Jedná se o pravidelné testování účinnosti kontrolních mechanismů pro zabránění či odhalení rizik spojených s korupčním jednáním. Tento proces je součástí řídicí činnosti vedoucích zaměstnanců na všech úrovních řízení. Součástí monitoringu je posuzování dostatečnosti deklarovaných opatření ke snížení rizika korupčního jednání a rovněž aktuálnost a přiměřenost souvisejících interních předpisů.

 

 

Úkol:

 

3.2.1        Vedoucí zaměstnanci zajistí v rámci své řídicí a kontrolní činnosti prověření funkčnosti nastavených opatření a mechanismů k odhalení korupčního jednání a posouzení aktuálnosti a přiměřenosti souvisejících interních předpisů.

Odpovědnost:            vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín:                       průběžně

Termín hodnocení:     vždy k 31.12. lichého kalendářního roku jako podklad pro roční hodnocení

 

3.3         Prošetřování rizikových oblastí

 

Oblasti s identifikovaným vysokým stupněm korupčního rizika jsou pravidelně prošetřovány s cílem vyhodnotit, zda existují skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního jednání.Rizikové oblasti jsou podrobovány průběžným kontrolám v rámci vnitřní kontrolní řídicí činnosti, prováděné vedoucími zaměstnanci.

 

 

Úkol:

 

3.3.1        Vedoucí zaměstnanci oddělení, u nichž je významnost rizik korupce hodnocena jako střední až vysoká, zabezpečí zvýšenou průběžnou kontrolu těchto oblastí.

Odpovědnost:            vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín:                       průběžně

Termín hodnocení:     vždy k 31.12. jako podklad pro roční hodnocení

 

4          Postupy při podezření na korupci

 

Cílem je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit výskytu dalšího obdobného jednání.

 

Bezodkladná reakce na podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho správného prověření a případného prokázání. Analýza příčin vzniku korupčního jednání je východiskem pro posílení preventivních mechanismů k zabránění opakovaného výskytu korupce.

 

4.1         Postupy při prošetřování podezření na korupci

 

Nastavení postupů vedoucích k bezodkladnému internímu prošetřování podezření na korupci a k minimalizaci vzniklé škody. Příslušní soudní funkcionáři musí nejprve bezodkladně prošetřit relevanci oznámeného podezření na korupci. Součástí postupu je důkladná analýza příčin vzniku korupce a ověření rozsahu korupčního jednání.

 

Oznámení při podezření na korupci soudců prověřuje předseda soudu. Oznámení při podezření na korupci zaměstnanců správy a výkonu prověřuje ředitel správy. Výsledky zjištění při oznámení podezření na korupci u soudců nebo zaměstnanců jsou předloženy k rozhodnutí předsedovi soudu.

 

V případě přijetí oznámení při podezření na korupci předsedy okresního soudu, prověřuje okolnosti předseda krajského soudu nebo jím pověřená osoba.

 

Způsob realizace: Postupy při prošetřování podezření na korupci vytvářejí celkový rámec spolu se systémem pro oznamování podezření na korupci – viz bod 1.4. Rychlost a důkladnost postupu je zásadní pro zamezení případných ztrát nebo škod na majetku státu.

 

 

Úkol:

 

4.1.1.      Při prošetřování oznámení podezření na korupci postupovat v souladu s IPP.

Odpovědnost:           předsedkyně soudu

Termín:                       průběžně

Termín hodnocení:     vždy k 31.12. lichého kalendářního roku jako podklad pro roční hodnocení

 

4.2         Následná opatření

 

Implementace nápravných opatření omezí opakování korupčního jednání či zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu.

 

 

Úkol:

 

4.2.1    Na základě prokázaného korupčního jednání jsou k jeho eliminaci přijímána opatření zaměřená na oblast úpravy vnitřních předpisů, vyvození disciplinárních sankcí a řešení vzniklých škod.

Odpovědnost:             předseda soudu

Součinnost:                 ředitelka správy soudu a vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín:                       průběžně

Termín hodnocení:     vždy k 31.12. lichého kalendářního roku jako podklad pro roční hodnocení

 

5          Vyhodnocování interního protikorupčního programu

 

Cílem je zjistit, zda jsou plněna protikorupční opatření, zdokonalovat IPP a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit s dalšími resorty.

 

 

5.1         Shromáždění údajů a vyhodnocení interního protikorupčního programu jednotlivými útvary

 

Vyhodnocování účinnosti IPP je zaměřeno na plnění jeho jednotlivých částí jak kvalitativně, tak kvantitativně, na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.

 

 

 

Úkol:

 

5.1.1  Vyhodnocení účinnosti IPP současně s návrhem na aktualizaci Katalogu korupčních rizik zpracují vedoucí zaměstnanci a předloží ředitelce správy. soudu.

Odpovědnost:            vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence     

Termín:                      vždy do 15.1. podle sudého kalendářního roku  podle stavu k 31.12. předchozího roku jako podklad pro roční hodnocení a aktualizaci IPP

 

5.2         Zpráva o IPP

 

O plnění IPP ve struktuře výše uvedených opatření je každoročně zpracována zpráva. Obsahem zprávy je stav implementace protikorupčních nástrojů, plán nápravných opatření, systém a rozsah realizovaných školení, Katalog korupčních rizik, počet identifikovaných podezření na korupci a výsledek jejich prověření, výsledek hodnocení účinnosti celého protikorupčního programu. Zpráva je předkládána ke schválení předsedkyni soudu jednou za dva roky.

 

 

Úkol:

 

5.2.1    Provést celkové vyhodnocení účinnosti IPP a zpracovat Zprávu o IPP z informací a vyhodnocení předložených jednotlivými úseky soudu.

Odpovědnost:            ředitelka správy soudu

Termín:                       vždy do 31.3. sudého kalendářního roku 

 

 

5.3         Aktualizace IPP

 

Aktualizovaný IPP obsahuje úpravy jednotlivých bodů tam, kde ze zprávy o plnění a z hodnocení účinnosti vyplynula potřeba zlepšení, nebo uvedený úkol byl jednoznačně splněn. Aktuální znění bude zveřejňováno na internetových stránkách okresního soudu.

 

 

Úkol:

 

5.3.1    Provést aktualizaci  IPP, při aktualizaci vycházet ze závěrů zprávy o IPP a přijatých nápravných opatření a provést kontrolu souladu s aktuálním Rámcovým resortním interním protikorupčním programem.

Odpovědnost:            ředitelka správy soudu

Termín:                       vždy do 30.6.sudého kalendářního roku  

 

5.3.2    Aktualizované znění  IPP po schválení předsedou soudu zveřejnit na internetových stránkách soudu.  

Odpovědnost:            ředitelka správy soudu

Termín:                       vždy do 30.6.sudého kalendářního roku 

 

5.3.3    Provést aktualizaci Katalogu korupčních rizik v návaznosti na vyhodnocení účinnosti opatření. Po schválení předsedou soudu zveřejnit na intranetových stránkách.

Odpovědnost:            ředitelka správy soudu

Termín:                       vždy do 30.6.sudého kalendářního roku

 

 

C.              Závěr

 

Interní protikorupční program je účinný dnem 30.6.2018 a je v plném rozsahu závazný pro všechny zaměstnance i soudce Okresního soudu v Benešově. Jsou povinni jej v potřebném rozsahu respektovat a řídit se jím, přičemž se nezbavují povinnosti dodržovat i ostatní ustanovení obecně platných právních předpisů.

 

 

V Benešově 28.6.2018

                                  

 

           

                                                                                              Mgr. Magdaléna Kerlová

                                                                                              předsedkyně okresního soudu

 

 

 

 

 

 

ePodatelna