obsah

Okresní soud v Benešově

GDPR Trest - svědečné

 

INFORMACE PRO SVĚDKY

O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

(Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů)

 

Okresní soud v Benešově podává následující informace o zpracování osobních údajů, osobě předvolané k podání svědecké výpovědi (dále jen „svědek“), které Okresnímu soudu v Benešově poskytl:

 

A)    SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Správcem osobních údajů je Okresní soud v Benešově, se sídlem Masarykovo náměstí 223, 256 45 Benešov (dále jen „správce osobních údajů“)

 

B)    POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je na základě smlouvy společný pověřenec Okresního soudu v Benešově a Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem Vyšehradská 16, 128 12 Praha 2,  e-mail: poverenec@msp.justice.cz . Informace o osobě pověřence pro ochranu osobních údajů jsou dostupné u správce osobních údajů.

 

C)    PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a.       Ustanovení § 104 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,

b.      Ustanovení § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

c.       Ustanovení § 10 odst. 1 písm. a) a navazujícího § 8 odst. 2 písm. n) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

D)   ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

 

Správce osobních údajů bude zpracovávat osobní údaje svědka pro účely plnění svých zákonných povinnosti, tedy zajištění podkladů potřebných pro provedení zákonem stanovených srážek na zdravotní pojištění dle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, v platném znění.

 

Odůvodnění:

a.       V trestním řízení podle ustanovení § 104 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád má svědek nárok na náhradu svědečného. Tento příjem vyplácí soud, který svědka k podání svědectví předvolal.  Podle ustanovení § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů se jedná o plnění zdaňované a svědek se stává z pohledu zdravotního pojištění zaměstnancem soudu. Soud má tedy zákonnou povinnost odvodu pojistného v souladu se zákonem, včetně splnění oznamovací povinnosti vůči zdravotní pojišťovně svědka. Svědek musí být u zdravotní pojišťovny přihlášen v rámci zákonné osmidenní lhůty jako zaměstnanec, kdy soud postupuje podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. a) a navazujícího    § 8 odst. 2 písm. n) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

 

E)    ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ 

Osobní údaje a rodné číslo svědka bude zpracováváno v elektronické podobě v aplikaci IRES (ekonomický informační systém Okresního soudu v Benešově) a mzdové aplikaci DC2, kterou zajišťuje v rámci Ministerstva spravedlnosti společnost DATACENTRUM.  V listinné podobě v příslušném věcném spisu a účetních dokladech. 

F)    DALŠÍ PŘÍJEMCI

a.       Příslušná zdravotní pojišťovna, u které je svědek pojištěn.

b.      Okresní správa sociálního zabezpečení u částek na 2.500 Kč.

c.       Správce osobních údajů dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění, v platném znění, jako státní orgán, který z úřední povinnosti anebo vzhledem k předmětu své činnosti vede evidenci osob, je povinen na výzvu správce centrálního registru pojištěnců a ve lhůtách tímto správcem stanovených sdělovat správci údaje potřebné pro vedení centrálního registru pojištěnců. Tyto údaje se poskytují bezplatně. Správcem centrálního registru pojištěnců je Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, která vede registr všech pojištěnců veřejného zdravotního pojištění a spravuje jej.

d.      Správce osobních údajů může z důvodu oprávněného zájmu zpřístupnit poskytnuté osobní údaje svědka pověřeným smluvním partnerům v oblasti IT služeb a technologií a certifikačních služeb. Totožnost smluvních partnerů bude svědkovi sdělena na základě písemné žádosti.

 

G)   ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje svědka budou zpracovány pouze zaměstnanci správce osobních údajů a současně budou v souladu se zákonem poskytnuty příslušné zdravotní pojišťovně svědka a okresní správě sociálního zabezpečení.

 

H)  JINÉ ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

 

Poskytnuté osobní údaje svědka nebudou použity pro jiné účely zpracování.

 

I)      DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Správce osobních údajů uchovává osobní údaje po dobu, kterou mu ukládají zákonné předpisy zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a Instrukce MSp ze dne 19. 12. 2008 č j.: 94/2007–OIS–ST, kterou se vydává skartační řád pro okresní, krajské a vrchní soudy. Pokud není dohodnuto jinak, skartují se písemnosti v listinné podobě ve lhůtách stanovených skartačním řádem. Osobní údaje v elektronické podobě se řídí předpisy dané v resortu Ministerstva spravedlnosti ČR, které spravuje informační systémy.

 

J)      PRÁVA SVĚDKA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

a.       právo na přístup k osobním údajům - svědek má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, správce osobních údajů je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů,

b.      právo na opravu a doplnění osobních údajů - svědek má právo na to, aby správce osobních údajů bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají,

c.       právo na výmaz - svědek má právo na to, aby správce osobních údajů bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud: 

·         osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány

·         osobní údaje byly zpracovány protiprávně

·         uchování osobních údajů nepředepisují další relevantní zákonné předpisy

·         nejedná se o veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví, archivace, vědeckého či historického výzkumu, statistiky

·         svědek vznese námitky proti zpracování

·         svědek odvolá souhlas ke zpracování osobních údajů (nevztahuje se na osobní údaje, které má správce osobních údajů povinnost dále uchovávat ze zákona)

·         nejedná se o výkon nebo obhajobu právních nároků 

d.      právo na přenositelnost osobních údajů - svědek má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci osobních údajů, 

e.       právo na omezení zpracování - svědek má právo na to, aby správce osobních údajů v odůvodněných případech omezil zpracování osobních údajů, 

f.        právo vznést námitku – svědek má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, správce osobních údajů tyto údaje v neodůvodněných případech dále nesmí zpracovávat.

K)    NEPOSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Svědek poskytne osobní údaje v minimálním rozsahu, které po něm lze ze zákonných důvodů požadovat. V případě neposkytnutí osobních údajů svědkem by bylo znemožněno splnění zákonné povinnosti správce osobních údajů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ePodatelna