obsah

Městský soud v Praze

správa soudu

ODBOR OCHRANY A OBRANY MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE

 

bezpečnostní ředitelka Městského soudu v Praze - Lenka Šmídová

spadá do přímé řídící gesce předsedy Městského soudu v Praze;

• zajišťuje úkoly v oblasti ochrany utajovaných informací, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a krizového řízení v obvodu působnosti Městského soudu v Praze organizačně a technicky;

• zabezpečuje manipulaci a evidenci utajovaných informací, jejich archivaci a skartaci u Městského soudu v Praze. Zajišťuje komplexní ochranu utajovaných informací, především pokud jde o úkoly v administrativní, personální a fyzické bezpečnosti. Stanovuje a komplexně zajišťuje opatření pro případ mimořádných událostí a krizových situací;

• metodicky řídí zabezpečování bezpečnosti v rozsahu působnosti u obvodních soudů;

• zpracovává návrhy vnitřních předpisů v oblasti bezpečnosti. Předkládá požadavky na uzavírání smluvních vztahů a investiční záměry v oblasti bezpečnosti v rámci přidělených finančních prostředků. Uplatňuje požadavky na materiální, technické a finanční zabezpečení úkolů v oblasti bezpečnosti. Vyjadřuje se k prováděcím projektům zabezpečení objektů organizací v obvodu působnosti;

• zajišťuje školení a poučení osob, které mají přístup k utajované informaci, odbornou přípravu preventistů PO, školení vedoucích zaměstnanců;

• plní pokyny předsedy Městského soudu v Praze ve vztahu k justiční stráži a další úkoly uložené předsedou Městského soudu v Praze.

 

referent ÚOO – Ivan Černý

zabezpečuje úkoly úseku na pracovišti Slezská, zastupuje bezpečnostního ředitele Městského soudu v Praze ve věcech technických – (0,5 úvazek).

 

referent ÚOO – Lukáš Krátkoruký

zabezpečuje úkoly úseku na pracovišti Hybernská, zastupuje bezpečnostního ředitele  Městského soudu v Praze ve věcech administrativních – (0,5 úvazek).

 

referent ÚOO – Irena Křížová

zabezpečuje ochranu utajovaných informací a zajišťuje úkoly související s krizovými stavy a jinými mimořádnými událostmi.

 

 

ODBOR FINANČNÍ KONTROLY MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE

 

finanční kontrolor – Ing. Pavla Nováková

spadá do přímé řídící gesce předsedy Městského soudu v Praze;

• kontroluje dodržování zásad vnitřního kontrolního systému, kontroluje provádění finančních operací a vedení evidence majetku podle platných předpisů, schválených rozpočtů, programů, projektů a smluv v souladu s kritérii hospodárnosti, účelnosti a efektivity, prověřuje účinnost systému předběžných, průběžných a následných kontrol;

• zajišťuje provádění kontrol zaměstnanci Městského soudu v Praze u Obvodních soudů pro Prahu 1 až 10.

 

 

ODDĚLENÍ VNITŘNÍHO AUDITU

 

neobsazeno

provádí vnitřní audit dle platné právní úpravy.

 

 

ÚSEK SPRÁVY MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE

 

ředitel správy Městského soudu v Praze – Ing. Michael Mrzkoš

spadá do přímé řídící gesce předsedy Městského soudu v Praze;

• řídí a odpovídá za činnost správy Městského soudu v Praze včetně trestních a občanskoprávních kanceláří a kanceláří správního soudnictví, vykonává činnosti prostřednictvím kterých zajišťuje výkon státní správy Městského soudu v Praze a obvodních soudů v působnosti Městského soudu v Praze, tj. zajišťuje podklady pro zpracování souhrnného návrhu rozpočtu a závěrečného účtu za Městský soud v Praze a obvodní soudy v jeho působnosti, zajišťuje podklady pro rozpis prostředků státního rozpočtu pro hospodaření Městského soudu v Praze a obvodních soudů v jeho působnosti minimálně v členění závazných ukazatelů daných zákonem o státním rozpočtu nebo správcem rozpočtu kapitoly, posuzuje požadavky obvodních soudů nad rámec schváleného rozpočtu z hlediska jejich věcnosti, účelovosti a hospodárnosti; v návaznosti na to předkládá návrhy rozpočtových opatření v rámci Ministerstvem spravedlnosti stanovených celkových závazných ukazatelů rozpočtu Městského soudu v Praze;

• navrhuje zásadní obecné postupy ke snižování výdajů a zvyšování příjmů. Zajišťuje realizaci systému programového financování a s tím související koncepci výhledu investičních a neinvestičních akcí Městského soudu v Praze a obvodních soudů v jeho působnosti;

• zajišťuje vyřizování personálních záležitostí zaměstnanců Městského soudu v Praze s výjimkou soudců, justičních čekatelů a asistentů

·    vyřizuje stížnosti v oblasti své působnosti

 

 

zástupce ředitele správy  - Karel Jonáš

• řídí a kontroluje odbor investic a správy státního majetku, oddělení informatiky, všechna oddělení vnitřní správy, oddělení autoprovozu a agendu autoprovozu Městského soudu v Praze;

• zastupuje ředitele správy Městského soudu v Praze.

 

zástupce ředitele správy – Jindřiška Nováková

• řídí a odpovídá za chod občanskoprávních kanceláří pracoviště Slezská a obchodního rejstříku;

• zajišťuje ve spolupráci s místopředsedy pracoviště Slezská podávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb.;

• zpracovává z podkladů všech  pracovišť Městského soudu v Praze souhrnnou výroční zprávu v rozsahu a termínu  zákona č. 106/1999 Sb.;

• řídí a kontroluje činnost zaměstnanců podatelen, rozmnožovny a telefonní ústředny pracoviště Slezská vč. dodržování pracovní doby.

 

 

 

 

 

tisková mluvčí – Mgr. Martina Lhotáková

Public relations

•  zajišťuje informační, publicistické a tiskové vztahy Městského soudu v Praze k veřejnosti a   hromadným sdělovacím prostředkům ve věcech zpravidla širokého významu včetně publicistické činnosti a vystupování v hromadných sdělovacích prostředcích;

•  zpracovává koncepce vztahu soudu k veřejnosti.

 

 

ODDĚLENÍ ROZPOČTU A JUSTIČNÍ EKONOMIKY 

 

vedoucí oddělení - Eva Topinková

• řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod oddělení, vykonává činnost správce rozpočtu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky;

• zajišťuje hospodaření s rozpočtovými prostředky v souladu s platnými předpisy, rozepisuje prostředky státního rozpočtu stanovené správcem kapitoly pro hospodaření Městského soudu v Praze a Obvodních soudů pro Prahu 1 – 10;

• podle rozpočtových pravidel provádí rozpočtová opatření a vystavuje limity;

• spolupracuje na závěrečných vyhodnoceních realizovaných akcí programového financování;

• zpracovává rozbory hospodaření;

• metodicky řídí a kontroluje Obvodní soudy pro Prahu 1 – 10 v uvedené oblasti;

• řídí pokladní na všech pracovištích Městského soudu v Praze.

 

referent oddělení rozpočtu a justiční ekonomiky – Galina Koubková

• zastupuje vedoucí oddělení včetně činnosti správce rozpočtu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky;

• vystavuje platební poukazy, vystavuje faktury v  APV IRES;

• vykonává 2. zástup v pokladně.

 

referent oddělení rozpočtu a justiční ekonomiky – Veronika Pěkná

• zpracovává výkazy o práci, plán počtu pracovníků a mzdových prostředků v rámci působnosti Městského soudu v Praze a kontroluje jejich plnění, zpracovává měsíční analýzy čerpání mzdových prostředků;

• vystavuje faktury v APV IRES;

• vykonává 3. zástup v pokladně.

 

pokladní pracovišť Spálená a Hybernská – Jiřina Břečková

odpovídá za vedení pokladní agendy včetně agendy kolků v rozsahu stanoveném platnou právní úpravou, zpracovává pokladní doklady v APV IRES včetně rozúčtování, zajišťuje stravenky pro soudce a zaměstnance pracovišť, vede evidenci podmíněných závazků soudu.

 

pokladní pracoviště Slezská – Alena Pfauserová

odpovídá za vedení pokladní agendy v rozsahu stanoveném platnou právní úpravou, zpracovává pokladní doklady v APV IRES,  zastupuje druhou pokladní pracoviště Slezská, vede evidenci pohledávek souvisejících s příjmy soudu, zajišťuje předepsanou distribuci soudních písemností zakládajících pohledávky soudu z titulu úhrady pohledávek

 

 

ODBOR EKONOMICKÝ

 

vedoucí odboru – Alice Vyšínová

·        řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod oddělení všeobecných účtáren, oddělení mzdové účtárny a oddělení vymáhání pohledávek;

·        odpovídá za vedení účetnictví v rozsahu platné právní úpravy včetně rozsahu a způsobu provedení inventarizace;

·        metodicky řídí a kontroluje účtárny Obvodních soudů pro Prahu 1 - 10;

·        metodicky řídí a kontroluje oddělení vymáhání pohledávek Obvodních soudů pro Prahu 1 -10

·        vykonává činnosti hlavní účetní ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky.

 

 

oddělení všeobecné účtárny pracoviště Spálená

 

vedoucí oddělení – Jitka Vyštejnová

·        řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod oddělení všeobecné účtárny pracoviště Spálená;

·        zpracovává účetní závěrky Městského soudu v Praze v APV IRES;

·        účtuje o pohybech na bankovních výdajových účtech, včetně mzdového, investičního a rezervního, o nastavení rozpočtových limitů k bankovním účtům, o pohybech v pokladnách na pracovišti Spálená;

·        účtuje o mzdových nákladech na základě podkladů z oddělení mzdové účtárny;

·        účtuje o majetku

·        zadává do evidence v APV IRES platební poukazy k výplatě náhrad svědkům, zajišťuje sražení a odvedení případné daně z příjmů u těchto náhrad, vede evidenci o této sražené a odvedené dani, provádí zaúčtování těchto náhrad;

·        účtuje o provozních pohledávkách a závazcích, účtuje o závazcích ve vztahu k likvidátorům;

·        kontroluje zaúčtování ostatních závazků evidovaných na pracovišti Spálená;

·        uspořádává ve spolupráci s vedoucí ekonomického odboru vybrané položky účetní závěrky;

·        zpracovává podklady pro inventarizaci a spolupracuje při inventarizaci;

·        sleduje penalizaci vydaných faktur;

·        provádí konsolidaci účetní závěrky za Městský soud v Praze a podřízené soudy;

·        podílí se stanovování metodických pokynů pro účtárny Obvodních soudů pro Prahu 1 -10  a na kontrolách účtáren těchto soudů;

·        zastupuje vedoucí odboru včetně činnosti hlavní účetní ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky.

 

finanční účetní – Zdena Stočesová

 • zadává do evidence v APV IRES platební poukazy k výplatě odměn tlumočníkům, znalcům, likvidátorům, insolvenčním správcům a správcům konkurzní podstaty;
 • zpracovává příkazy k úhradě závazků a předává je bance;
 • zpracovává a odesílá elektronické soubory dat pro Českou poštu v případě úhrad závazků poštovní poukázkou;
 • účtuje o závazcích ve vztahu k tlumočníkům, znalcům, insolvenčním správcům a správcům konkurzní podstaty;
 • vede evidenci úhrad fyzickým osobám, na které se vztahuje oznamovací povinnost ve smyslu zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, a zajišťuje v daném termínu oznámení o uskutečněných úhradách místně příslušnému správci daně;
 • zastupuje finanční účetní Z. Fofoňkovou.

 

finanční účetní – Zuzana Fofoňková

 • zadává do evidence v APV IRES přijaté provozní faktury Městského soudu v Praze;
 • zadává do evidence v APV IRES platební poukazy k výplatě odměn ustanoveným advokátům;
 • účtuje o závazcích ve vztahu k advokátům;
 • přijaté provozní faktury předává ke kontrole zaměstnanci, který zajišťoval objednání příslušné dodávky, práce nebo služby, průběžně sleduje jejich splatnost a případně urguje vrácení odsouhlasené faktury účtárně k zaúčtování a následné realizaci úhrady;
 • kontroluje neuhrazené provozní pohledávky a informuje věcného garanta akce nebo plnění smlouvy;
 • zpracovává příkazy k úhradě závazků a předává je bance;
 • zpracovává a odesílá elektronické soubory dat pro Českou poštu v případě úhrad závazků poštovní poukázkou;
 • zastupuje pokladní na pracovišti Spálená;
 • zastupuje finanční účetní Z. Stočesovou.

 

finanční účetní –  Marie Kubovcová

·        účtuje o pohybech na bankovním účtu FKSP a pokladně FKSP;

·        zadává do evidence v APV IRES přijaté provozní faktury hrazené z FKSP a provádí jejich zaúčtování; vede evidenci ostatních závazků a pohledávek souvisejících s příjmy, resp. výdaji na bankovním účtu FKSP a provádí jejich zaúčtování;

·        přijaté provozní faktury hrazené z FKSP předává ke kontrole zaměstnanci, který zajišťoval objednání příslušné dodávky, práce nebo služby, průběžně sleduje jejich splatnost a případně urguje vrácení odsouhlasené faktury účtárně k zaúčtování a následné realizaci úhrady;

·        kontroluje neuhrazené pohledávky FKSP a informuje věcného garanta akce nebo plnění smlouvy;

·        zadává do evidence v APV IRES platební poukazy na náhrady svědkům zpracované mzdovou účtárnou k výplatě poštovní poukázkou, zpracovává příkazy k úhradě a provádí zaúčtování těchto náhrad;

·        zpracovává a odesílá elektronické soubory dat pro Českou poštu v případě úhrad závazků poštovní poukázkou;

·        zpracovává příkazy k úhradě závazků hrazených z FKSP a předává je bance;

·        zpracovává podklady pro inventarizaci a spolupracuje při inventarizaci;

·        zastupuje finanční účetní Z. Stočesovou a Z. Fofoňkovou

·        zastupuje pokladní na pracovišti Spálená

zastupuje vedoucí oddělení všeobecné účtárny pracoviště Spálená

 

 

 

oddělení všeobecné účtárny pracoviště Slezská

 

vedoucí oddělení – Ilona Reimačová

·        řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod oddělení všeobecné účtárny pracoviště Slezská;

·        zpracovává podklady pro účetní závěrky Městského soudu v Praze v APV IRES;

·        účtuje o pohybech na bankovních účtech Cizích prostředků, Příjmovém účtu, Běžných přijatých dotací a Kapitálových příjmů;

·        vede evidenci závazků a pohledávek souvisejících s příjmy, resp. výdaji na bankovních účtech, o jejichž pohybech účtuje;

·        účtuje o odpisech pohledávek vymáhaných na pracovišti Slezská a Spálená;

·        zpracovává ruční příkazy k úhradě a soubory elektronických příkazů k úhradě závazků;

·        zpracovává a odesílá elektronické soubory dat pro Českou poštu v případě úhrad závazků poštovní poukázkou;

·        účtuje o pohybech v pokladnách na pracovišti Slezská;

·        kontroluje zaúčtování ostatních závazků a pohledávek evidovaných na pracovišti Slezská;

·        zpracovává podklady pro inventarizaci a spolupracuje při inventarizaci;

·        podílí se na metodickém řízení a kontrolách účtáren Obvodních soudů pro Prahu 1-10 především v oblasti justičních pohledávek a závazků;

·        vykonává činnosti hlavní účetní ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky.

 

finanční účetní – Věra Závětová

·        účtuje o pohybech na bankovním účtu Poplatky soudní;

·        vede evidenci pohledávek souvisejících s příjmy soudních poplatků z návrhu a účtuje o nich;

·        účtuje o odpisech pohledávek souvisejících se soudními poplatky;

·        zpracovává podklady pro inventarizaci a spolupracuje při inventarizaci;

·        zastupuje vedoucí oddělení všeobecné účtárny pracoviště Slezská, včetně činnosti hlavní účetní ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky.

 

finanční účetní – Hana Tomanová

·        vede evidenci závazků a pohledávek souvisejících s příjmy, resp. výdaji z účtu soudních poplatků a účtuje o nich;

·        zajišťuje předepsanou distribuci soudních písemností zakládajících pohledávky soudu z titulu úhrady soudních poplatků, sleduje jejich úhradu do lhůty splatnosti, pohledávky po lhůtě splatnosti předává oddělení vymáhání pohledávek;

·        účtuje o odpisech pohledávek souvisejících se soudními poplatky;

·        zpracovává ruční příkazy k úhradě a soubory elektronických příkazů k úhradě závazků souvisejících se soudními poplatky a pokutami v řízení soudním a předává je bance

·        zpracovává a odesílá elektronické soubory dat pro Českou poštu v případě úhrad závazků poštovní poukázkou;

·        zastupuje pokladní na pracovišti Slezská.

 

finanční účetní – Eva Kriegrová

·        účtuje o pohybech na bankovním účtu Pokuty v řízení soudním;

·        vede evidenci pohledávek a závazků souvisejících s příjmy, resp. výdaji na bankovním účtu Pokuty v řízení soudím, o jejichž pohybech účtuje;

·        zajišťuje předepsanou distribuci soudních písemností zakládajících pohledávky soudu z titulu úhrady náhrad nákladů soudního řízení, sankčních plateb, tj. peněžitých trestů a pokut, sleduje jejich úhradu do lhůty splatnosti, pohledávky po lhůtě splatnosti předává oddělení vymáhání pohledávek;

·        účtuje o odpisech pohledávek vymáhaných na pracovišti Slezská a Spálená;

·        zpracovává ruční příkazy k úhradě a soubory elektronických příkazů k úhradě závazků souvisejících se soudními poplatky a pokutami v řízení soudním a předává je bance

·        zpracovává a odesílá elektronické soubory dat pro Českou poštu v případě úhrad závazků poštovní poukázkou;

·        zpracovává podklady pro inventarizaci a spolupracuje při inventarizaci;

·        zastupuje pokladní na pracovišti Slezská.

 

Finanční účetní jsou vzájemně zastupitelné.

 

 

oddělení mzdové účtárny

 

vedoucí oddělení –  Anna Kotálová

 • řídí, kontroluje a odpovídá za chod oddělení mzdové účtárny;
 • zpracovává mzdové závěrky a podklady pro zaúčtování mezd;
 • zpracovává ruční příkazy k úhradě a soubory elektronických příkazů k úhradě závazků souvisejících se mzdovou agendou;
 • metodicky řídí a kontroluje mzdové účtárny Obvodních soudů pro Prahu 1-10 v rozsahu dle pokynů nadřízené;
 • zpracovává mzdy soudců, zaměstnanců soudu – asistentů soudců a justičních čekatelů a zpracovává náhrady přísedícím a odměny likvidátorům;
 • zajišťuje veškeré činnosti související se zpracováním agendy platů a činnosti vyplývající ze zákonné úpravy.

 

Mzdová účtárna pro pracoviště Spálená

 

mzdová účetní – Dana Saidlová

 • zpracovává platy zaměstnanců soudu, náhrady přísedícím, odměny likvidátorům a zajišťuje veškeré činnosti související se zpracováním agendy platů vyplývající ze zákonné úpravy v rozsahu a dle pokynů vedoucí mzdové účtárny;
 • zastupuje vedoucí mzdové účtárny;
 • zastupuje ostatní mzdové účetní při zpracovávání platů soudců a zaměstnanců soudu, včetně zpracování mzdových závěrek a podkladů pro zaúčtování mezd.

 

mzdová účetní – Monika Jeriová

 • zpracovává platy zaměstnanců soudu, náhrady přísedícím, odměny likvidátorům a zajišťuje veškeré činnosti související se zpracováním agendy platů vyplývající ze zákonné úpravy v rozsahu a dle pokynů vedoucí mzdové účtárny;
 • zastupuje ostatní mzdové účetní při zpracovávání platů soudců a zaměstnanců soudu, včetně zpracování mzdových závěrek a podkladů pro zaúčtování mezd.

 

Mzdová účtárna pro pracoviště Slezská

 

mzdová účetní – Ivana Dvořáková

 • zpracovává platy zaměstnanců soudu, náhrady přísedícím, odměny likvidátorům a zajišťuje veškeré činnosti související se zpracováním agendy platů vyplývající ze zákonné úpravy v rozsahu a dle pokynů vedoucí mzdové účtárny;
 • zastupuje ostatní mzdové účetní při zpracovávání platů soudců a zaměstnanců soudu, včetně zpracování mzdových závěrek a podkladů pro zaúčtování mezd.

 

Mzdové účetní provádějí kontrolu výpočtů průměrů stanovených pro náhrady platů, vzájemně si kontrolují vyplacené nemocenské dávky a tím připravují tyto podklady pro kontrolu PSSZ.   Povinností mzdových účetních je průběžné doplňování znalostí aktuální právní úpravy pro  oblast mzdové agendy (nemocenské dávky, daňová problematika, roční zúčtování, sociální a zdravotní pojištění, atd.).

 

 

ODDĚLENÍ VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

 

vymáhající úřednice – vedoucí oddělení vymáhání pohledávek - Jitka Tesaříková

řídí metodicky a kontroluje agendu vymáhání pohledávek Městského soudu v Praze, samostatně provádí prověrky vymáhání a odpisů pohledávek a hospodaření depozitními prostředky, sestavuje rozbory a výkazy pohledávek v rámci působnosti Městského soudu v Praze, zajišťuje agendu vymáhání justičních pohledávek v rozsahu stanoveném platnou právní úpravou, zpracovává podklady na odpisy, prominutí a upuštění od vymáhání v rozsahu pověření, podílí se na kontrolách Obvodních soudů pro Prahu 1 – 10 v oblasti vymáhání pohledávek a znehodnocování kolkových známek, zastupuje referenta agendy znalců a tlumočníků.

 

vymáhající úřednice – Petruška Dvořáková

zajišťuje agendu vymáhání justičních pohledávek v rozsahu stanoveném platnou právní úpravou, zpracovává podklady na odpisy, prominutí a upuštění od vymáhání pohledávek v rozsahu pověření. Zastupuje vedoucí oddělení vymáhání pohledávek.

 

vymáhající úřednice – Milena Rulfová

zajišťuje agendu vymáhání justičních pohledávek v rozsahu stanoveném platnou právní úpravou, zpracovává podklady na odpisy, prominutí a upuštění od vymáhání pohledávek v rozsahu pověření

 

vymáhající úřednice – Olga Fujdiarová

zajišťuje agendu vymáhání justičních pohledávek v rozsahu stanoveném platnou právní úpravou, zpracovává podklady na odpisy, prominutí a upuštění od vymáhání pohledávek v rozsahu pověření.

 

vymáhající úřednice – Miroslava Šnobrová

zajišťuje agendu vymáhání justičních pohledávek v rozsahu stanoveném platnou právní úpravou, zpracovává podklady na odpisy, prominutí a upuštění od vymáhání pohledávek v rozsahu pověření.

 

 

 

vymáhající úřednice – Dagmar Vávrová

zajišťuje agendu vymáhání justičních pohledávek v rozsahu stanoveném platnou právní úpravou, zpracovává podklady na odpisy, prominutí a upuštění od vymáhání pohledávek v rozsahu pověření.

 

vymáhající úřednice – Jana Vetchá

zajišťuje agendu vymáhání justičních pohledávek v rozsahu stanoveném platnou právní úpravou, zpracovává podklady na odpisy, prominutí a upuštění od vymáhání pohledávek v rozsahu pověření.

 

Vymáhající úřednice na jednotlivých pracovištích se vzájemně zastupují.

 

 

ODBOR INVESTIC A SPRÁVY STÁTNÍHO MAJETKU

 

vedoucí odboru – Ing. Petr Šrom

 • řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod odboru
 • odpovídá za  řádné vedení majetkové a operativní evidence a skladového hospodářství
 • předkládá podklady k objednávkám a vystavuje likvidační přílohy k fakturám, které se týkají působnosti jím řízeného odboru a odpovídá za věcnou správnost těchto objednávek a faktur
 • metodicky řídí činnosti spojené s investiční výstavbou Městského soudu v Praze
 • metodicky řídí oblast správy majetku a skladového hospodářství Obvodních soudů pro Prahu 1-10
 • provádí kontrolu evidence a správy majetku, řádné provádění inventarizace a zadávání veřejných zakázek Obvodních soudů pro Prahu 1-10

 

 

ODDĚLENÍ SPRÁVY STÁTNÍHO MAJETKU

 

vedoucí oddělení – Ing. Vladimír Hlavička

 • řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod oddělení
 • vede evidenci majetku Městského soudu v Praze v APV IRES, vede operativně technickou evidenci majetku Městského soudu v Praze pro pracoviště Spálená a Hybernská, Centrální spisovnu Městského soudu v Praze a rekreačních zařízení
 • zabezpečuje správu, opravy a údržbu veškerého vnitřního vybavení všech pracovišť a rekreačních zařízení Městského soudu v Praze
 • dle pokynů vedoucího odboru zajišťuje ve spolupráci s vedoucí oddělení investic a veřejných zakázek nákup inventáře a ostatního vnitřního vybavení

 

referent správy státního majetku – Lenka Kařízková

• vede evidenci majetku Městského soudu v Praze v APV IRES, vede operativně technickou evidenci majetku Městského soudu v Praze pro pracoviště Spálená a Hybernská, Centrální spisovnu Městského soudu v Praze a rekreačních zařízení;

• spolupracuje při správě veškerého vnitřního vybavení na pracovišti Spálená, Hybernská a Centrální spisovny Městského soudu v Praze

• zpracovává podklady pro vyúčtování soukromých telefonních hovorů soudců a zaměstnanců

 

 

 

referent správy státního majetku – Jitka Businská

• vede evidenci majetku Městského soudu v Praze v APV IRES, vede operativně technickou evidenci majetku Městského soudu v Praze pro pracoviště Slezská;

• zastupuje skladníka pracoviště Slezská.

 

referent správy státního majetku – Milada Pertlíková

·        vede evidenci majetku Městského soudu v Praze v APV IRES; vede operativně technickou evidenci majetku Městského soudu v Praze pro objekt Na Míčánkách;

·        zabezpečuje opravy a údržbu veškerého vnitřního vybavení v objektu Na Míčánkách;

·        řídí, organizuje a zabezpečuje chod knihovny v objektu Na Míčánkách, zabezpečuje administrativní práce související s činností této knihovny.

 

referent správy státního majetku – Dana Brejchová

·        vede evidenci majetku Městského soudu v Praze v APV IRES; vede operativně technickou evidenci majetku Městského soudu v Praze pro pracoviště Spálená a Hybernská, Centrální spisovnu Městského soudu v Praze a rekreačních zařízení

·        spolupracuje při správě veškerého vnitřního vybavení na pracovišti Spálená, Hybernská a Centrální spisovny Městského soudu v Praze

·        zastupuje referenta veřejných zakázek a skladového hospodářství pracoviště Spálená a Hybernská ve věcech skladového hospodářství

·        zabezpečuje 2. zástup v telefonní ústředně

 

referent  správy státního majetku – neobsazeno

·        vede evidenci majetku Městského soudu v Praze v APV IRES, vede operativně technickou evidenci majetku Městského soudu v Praze pro objekt Na Míčánkách

·        zabezpečuje opravy a údržbu veškerého vnitřního vybavení v objektu Na Míčánkách

·        řídí, organizuje a zabezpečuje chod knihovny v objektu Na Míčánkách, zabezpečuje administrativní práce související s činností této knihovny

 

skladník – Naděžda Michalíková      

• předkládá návrhy na nákup tiskopisů, kancelářských potřeb, úklidových prostředků a ostatního materiálu pro sklad pracoviště Slezská, zajišťuje příjem a výdej materiálu a vede evidenci skladového hospodářství v programu IRES na pracovišti Slezská;

• spolupracuje s oddělením informatiky při příjmu, evidenci a výdeji tonerů pro výpočetní techniku na pracovišti Slezská, vede evidenci prázdných obalů od tonerů, zastupuje referenta správy státního majetku pracoviště Slezská.

 

 

ODDĚLENÍ INVESTIC A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

 

 vedoucí oddělení – Jana Bayerová

 • řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod oddělení;
 • řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za činnosti spojené s  investiční výstavbou Městského soudu v Praze a stanovuje způsob realizace investic
 • zodpovídá za zpracování podkladů akcí programového financování, tj. pro žádosti o registraci akcí, stanovení výdajů na financování akcí a pro závěrečné vyhodnocení akcí
 • organizuje zadávání veřejných zakázek Městského soudu v Praze a vede s tím spojenou agendu
 • usměrňuje činnost a poskytuje metodickou pomoc Obvodním soudům pro Prahu 1-10 v této oblasti
 • metodicky řídí a kontroluje zadávání veřejných zakázek u Obvodních soudů pro Prahu 1-10, včetně veřejných zakázek malého rozsahu
 • je osobou pověřenou řízením provozu mobilních telefonů, zpracovává podklady pro vyúčtování soukromých telefonních hovorů soudců a zaměstnanců
 • zastupuje v plném rozsahu vedoucího odboru

  

investiční referent – specialista – Ivan Černý

 • zajišťuje činnosti spojené s investiční výstavbou Městského soudu v Praze
 • dohlíží nad kontraktací a koordinací účastníků investic (dodavatelů apod.), koordinuje přípravu a realizaci investic
 • dohlíží na plnění podmínek programového financování u Městského soudu v Praze a usměrňuje v této oblasti Obvodní soudy pro Prahu 1-10
 • ve spolupráci s příslušnými vedoucími a odborovou organizací plánuje rekonstrukce, modernizace a opravy většího rozsahu v rekreačních střediscích
 • zastupuje v plném rozsahu vedoucí oddělení
 • zastupuje vedoucího oddělení vnitřní správy pracoviště Spálená

 

referent veřejných zakázek  a skladového hospodářství – Renata Doležalová

 • zajišťuje činnosti spojené se zadáváním veřejných zakázek Městského soudu v Praze
 • odpovídá za zpracování a úplnost dokumentace jednotlivých veřejných zakázek Městského soudu v Praze podle ustanovení platných předpisů
 • zabezpečuje podle pokynů vedoucího odboru vystavování a evidenci objednávek v programu IRES za celý odbor
 • zabezpečuje výrobu razítek pro Městský soud v Praze a vede jejich evidenci pro pracoviště Spálená, Hybernská a Centrální spisovnu Městského soudu v Praze
 • předkládá návrhy na nákup tiskopisů, kancelářských potřeb, úklidových prostředků a ostatního materiálu pro sklady pracovišť Spálená a Hybernská, zajišťuje příjem a výdej materiálu a vede evidenci skladového hospodářství v programu IRES pro pracoviště Spálená a Hybernská
 • spolupracuje s oddělením informatiky při příjmu, evidenci a výdeji tonerů pro výpočetní techniku na pracovišti Spálená, vede evidenci prázdných obalů od tonerů

 

 

ODDĚLENÍ AUTOPROVOZU

vedoucí odděleníPavel Kubát

řídí oddělení autoprovozu Městského soudu v Praze, vede operativně technickou dokumentaci  autoprovozu dle platných předpisů. Organizuje, kontroluje a odpovídá za chod oddělení a plnění pracovních povinností jím řízených zaměstnanců, zajišťuje provoz služebních vozidel po stránce technické i administrativní, vede plán jízd a přidělení řidičů pro jednotlivá vozidla. Zajišťuje předávání referentských vozidel Městského soudu v Praze oprávněným osobám a přebírá je zpět. Je odpovědnou osobou za používání karet CCS, jejich vedení a evidenci. Vede přehled o nákupech pohonných hmot prostřednictvím těchto karet. V případě naléhavé potřeby vykonává funkci řidiče z povolání. V době nepřítomnosti jej zastupuje druhá asistentka předsedy soudu.

 

 

 

AGENDA AUTOPROVOZU

 

referent - Ing. Pavla Nováková

samostatně vede agendu autoprovozu Městského soudu v Praze a Obvodních soudů pro Prahu 1 – 10 včetně metodické a kontrolní činnosti a souhrnných ekonomických rozborů v oblasti působnosti Městského soudu v Praze(0,5 úvazek).

 

 

ODDĚLENÍ INFORMATIKY

 

vedoucí oddělení – Ing. Josef Macků  

zajišťuje úkoly v oblasti informatiky na všech pracovištích Městského soudu v Praze, řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod oddělení a plnění pracovních povinností jím řízených zaměstnanců, zajišťuje činnosti v oblasti návrhů a realizace nových informačních systémů, zpracovává věcné části investičních záměrů v oblasti výpočetní techniky a zajišťuje jejich realizaci, provádí metodicko koordinační činnost ve vztahu  k informatikům obvodních soudů v působnosti Městského soudu v Praze.

 

informatik-metodik (zástupce vedoucího oddělení) – Vasil Pisančík

podílí se na zpracovávání věcné části investičních záměrů v oblasti výpočetní techniky, zajišťuje jejich realizaci, zabezpečuje správu IP Telefonie, koordinuje a kontroluje činnost správců sítě, kontroluje zajištění elektronických podpisů a šifrování dat, zodpovídá za evidenci HW a SW v souvislosti s licenční politikou, provádí kontrolu zálohování a archivace, provádí drobné programátorské práce, plní přidělené úkoly dle pokynu vedoucího oddělení informatiky, zastupuje vedoucího oddělení.

 

informatik – správce sítě – Jan Kovařík

zabezpečuje správu a provoz serverů  MS WIN, správu aktivních prvků sítě v rámci budovy Spálená a Hybernská, zodpovídá za instalaci a  aktualizaci centrální antivirové ochrany, zodpovídá za zálohování, archivaci, aktualizaci a instalaci programového vybavení systémů, provádí přípravu vzorových instalací klientských stanic a instalaci operačních systémů klientských stanic a instalace plug-inů, zajišťuje správu AD a poštovních služeb, provádí drobné programátorské práce, plní přidělené úkoly dle pokynu vedoucího oddělení informatiky, zastupuje  druhého správce sítě.

 

informatik – správce sítě – Jiří Láska

zabezpečuje správu a provoz serverů MS WIN, Lotus Notes, serverů UNIX ve spolupráci s dodavatelskými firmami, správu aktivních prvků sítě v rámci budovy Slezská, zodpovídá za zálohování, archivaci, aktualizaci, distribuce CCA, instalaci programového vybavení systémů, provádí přípravu vzorových instalací klientských stanic, provádí instalaci operačních systémů klientských stanic a instalace plug-inů, provádí drobné programátorské práce, plní přidělené úkoly dle pokynu vedoucího oddělení informatiky, zajišťuje podporu v rámci aplikací OR a ISIR, zastupuje druhého správce sítě.

 

informatik – správce aplikace – Jaroslav Potůček

zajišťuje podporu podatelen, jejich elektronické pošty, podle podkladů personálního oddělení zajišťuje elektronické certifikáty, zodpovídá za podporu centrální DC2 - mzdy a personalistika, podílí se na podpoře IRESu a na instalaci a aktualizaci centrální antivirové ochrany .Provádí údržbu a tvorbu tabulek, provádí drobné programátorské práce, zastupuje při správě Portálu justice a statického obsahu Intranetu. Plní přidělené úkoly dle pokynu vedoucího oddělení informatiky, zastupuje v rámci oddělení.

 

informatik – správce aplikace – Vratislav Výtisk

zabezpečuje správu aplikací Portál justice, statického obsahu Intranetu, zpracovává evidenci HW a SW v aplikaci IRES, včetně pasportních listů.  Zajišťuje podporu uživatelů správy Městského soudu v Praze – Spálená, provádí drobné programátorské práce, plní přidělené úkoly dle pokynu vedoucího oddělení informatiky, zastupuje v rámci oddělení.

 

informatik – správce aplikace – Pavel Daniel

zabezpečuje správu aplikací pro záznam a přepis zvuku,  zajišťuje podporu uživatelů [T] a [C], odpovídá za provoz a údržbu výpočetní techniky, záznamové techniky, ozvučení jednacích síní, provádí školení protokolujících úřednic, plní přidělené úkoly dle pokynu vedoucího oddělení informatiky, zastupuje v rámci oddělení.

 

informatik – technik – Luboš Tvor

zabezpečuje správu aplikací pro  záznam a přepis  zvuku, zajišťuje podporu uživatelů [T] a [C], odpovídá za provoz a údržbu výpočetní techniky, záznamové techniky, ozvučení jednacích síních, provádí školení protokolujících úřednic, plní přidělené úkoly dle pokynu vedoucího oddělení informatiky, zastupuje v rámci oddělení.

 

informatik – technik - Ľubica Adamcová

zajišťuje podporu uživatelů Hybernská a správy Městského soudu v Praze - Slezská,  podílí se na údržbě IP telefonů, odpovídá za provoz a údržbu výpočetní techniky, plní přidělené úkoly dle pokynu vedoucího oddělení informatiky, zastupuje v rámci oddělení.

 

informatik – technik – Petr Kolář

zajišťuje podporu uživatelů [Cm] a [OR], odpovídá za provoz a údržbu výpočetní techniky, plní přidělené úkoly dle pokynu vedoucího oddělení informatiky,  zastupuje v rámci oddělení.

 

informatik – technik - Vladimír Vočka

zajišťuje podporu uživatelů [ISIR+K] a [OR], odpovídá za provoz  a údržbu výpočetní techniky, plní přidělené úkoly dle pokynu vedoucího oddělení informatiky, zastupuje v rámci oddělení.

 

 

ODDĚLENÍ  PERSONÁLNÍ

 

vedoucí oddělení – Ing. Pavla Wulkanová

usměrňování a komplexní zajišťování oblasti personální správy, řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod oddělení v rozsahu platné právní úpravy pro personální agendu, usměrňuje a komplexně zajišťuje oblast personální práce, odměňování, přípravy a vzdělávání zaměstnanců v působnosti Městského soudu v Praze, metodicky řídí a koordinuje zpracování komplexních programů personalistiky, přípravy a vzdělávání zaměstnanců a soudců, asistentů soudců a justičních čekatelů, koordinuje  a zpracovává návrhy na jmenování, přeložení, změn a stáže soudců v obvodu působnosti Městského soudu v Praze, metodicky usměrňuje a prověřuje agendu u obvodních soudů pro Prahu 1 – 10, koordinace a změny zajištění fungování příslušných personálních systémů včetně  vkládání a změn personálních údajů v evidenční databázi, zpracování souhrnných výstupů z evidenčních databází, statistická evidence, správce aplikace CESO.

 

personalista, zástup vedoucí oddělení – JUDr. Jana Fialová

   usměrňování a komplexní zajišťování oblasti personální správy, zajištění a zpracování veškerých pracovně právních vztahů, zajištění a zpracování agendy soudců, asistentů soudců, justičních čekatelů a zaměstnanců, zajištění výběru uchazečů o zaměstnání a přijímání nových zaměstnanců, zajištění a evidence odborné způsobilosti, ochrany osobních údajů, hmotné odpovědnosti zaměstnanců, vkládání a změny personálních údajů v evidenční databázi, právní podpora oddělení a ostatním oddělením organizace, zpracování souhrnných výstupů z evidenčních databází, zpracování přehledů personálního obsazení, statistická evidence, zástup vedoucí oddělení.

 

personalista – Drahomíra Kaiserová

komplexní zajištění a zpracování agendy týkající se pracovněprávních vztahů zaměstnanců, soudců, justičních čekatelů a asistentů soudců a jejich změn včetně platových postupů, vkládání a změny personálních údajů v evidenční databázi, zpracování souhrnných výstupů z evidenčních databází, zajištění výběru uchazečů o zaměstnání a přijímání nových zaměstnanců, statistická personální evidence, zajištění agendy uchazečů o zaměstnání, zajištění zkušebních opisů, zajištění agendy nemocenského pojištění, hlášení ČSSZ, zajištění agendy týkající se zdravotně postižených zaměstnanců, sledování plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, evidence plných a částečných invalidních důchodů, zástup v rámci oddělení.

 

personalista – Barbora Mentlíková

komplexní zajištění a zpracování agendy týkající se pracovněprávních vztahů zaměstnanců, soudců, justičních čekatelů a asistentů soudců a jejich změn včetně platových postupů, zajištění výběru uchazečů o zaměstnání a přijímání nových zaměstnanců, zajištění zkušebních opisů, zajištění agendy uchazečů o zaměstnání, komplexní zajišťování a realizace vzdělávacích programů zaměstnanců podle potřeb organizace včetně práce v systému Justiční akademie ASJA, zpracování cestovních příkazů, vedení agendy životních výročí, hlášení zdravotním pojišťovnám, vedení agendy půjček zaměstnancům, kontrola vstupů do personální databáze, vkládání a změny personálních údajů v evidenční databázi, zpracování souhrnných výstupů z evidenčních databází, statistická personální evidence, zástup v rámci oddělení, v rámci sjednaného druhu práce podle pokynů vedoucí oddělení, zástup v rámci oddělení.

 

personalista – Hana Hájková

kontrola personálních lhůt k vyřízení, zajištění a zpracování docházky soudců, justičních čekatelů, asistentů soudců a zaměstnanců a souvisejících podkladů pro mzdovou účtárnu – pracovní doba, dovolené, mateřské a rodičovské dovolené, studijní volno, pracovní neschopnosti a úrazy, PV a NPV, zpracování  statistických výkazů PN a úrazů, zajištění a evidence lékařských prohlídek, evidence zkušební doby zaměstnanců, školení a kurzy zaměstnanců v administrativě, změny pracovních poměrů a platových výměrů, přebírání pošty oddělení, vkládání a změny personálních údajů v evidenční databázi, zpracování souhrnných výstupů z evidenčních databází, zástup v rámci oddělení.

 

personalista – PhDr. Jan Pachman

komplexní zajišťování a realizace vzdělávacích programů zaměstnanců podle potřeb organizace,  vedení agendy životních výročí, zajištění výběru nových zaměstnanců, zajištění realizace a aktualizace pracovněprávních postupů a pravidel v rámci Městského soudu v Praze, vkládání a změny personálních údajů v evidenční databázi, zpracování souhrnných výstupů z evidenčních databází, statistická personální evidence, v rámci sjednaného druhu práce podle pokynů vedoucí oddělení, zástup v rámci oddělení.

 

  personalista – Ilona Adamová

zajišťování agendy přísedících, vyhotovování služebních průkazů a jejich evidence, evidence a příprava mzdových podkladů z přesčasových hodin a pohotovostí zaměstnanců, archivace dokladů v rámci oddělení, zpracování a evidence žádostí o připojení do IS CEO, zpracování a aktualizace telefonního seznamu, vedení agendy resortního vzdělávání VSÚ, bezplatná praxe studentů, zpracování souhrnných výstupů z evidenčních databází, vkládání a změny personálních údajů v evidenční databázi, další práce v rámci sjednaného druhu práce podle pokynů vedoucí oddělení,  zástup v rámci oddělení.

Personalistky si vzájemně kontrolují vstupy do personálních evidenčních databází. 

 

ODDĚLENÍ STATISTIKY

 

agenda výkaznictví – vedoucí oddělení  – Eva Jasenovcová

řídí oblast výkaznictví a statistiky v působnosti Městského soudu v Praze a Obvodních soudů pro Prahu 1-10, kontroluje výkazy v aplikaci CSLAV, spravuje statistické údaje na editačním portálu justice, provádí propočty výkonnosti soudců Městského soudu v Praze, prověrky statistické kázně a výkaznictví u Obvodních  soudů pro Prahu 1-10, zastupuje statistika/knihovníka na pracovišti Spálená.

 

statistik/knihovník – Daniela Kolingerová

metodicky pomáhá při zpracování statistických listů Městského soudu v Praze a Obvodních soudů pro Prahu 1-10, kontroluje statistické listy v aplikaci CSLAV, vede knihovnu pracoviště Spálená, metodicky pomáhá při vedení knihoven všech pracovišť Městského soudu v Praze a Obvodních soudů pro Prahu 1-10, v plném rozsahu zastupuje vedoucí oddělení.

 

 

PRACOVIŠTĚ SPÁLENÁ

 

I. asistentka  sekretariátu předsedy souduOlga Trmačová

samostatně zajišťuje chod sekretariátu předsedy soudu a zajišťuje veškeré operativní úkoly s tím související, organizačně připravuje porady předsedy Městského soudu v Praze s vedením soudu i s předsedy obvodních soudů, jakož i další porady určené předsedou soudu. Koordinuje a organizačně se podílí na přípravách programu a průběhu pobytu tuzemských i zahraničních návštěv předsedy soudu. Vyřizuje korespondenci předsedy soudu, vede evidenci dovolených řídících pracovníků Městského soudu v Praze a předsedů obvodních soudů. Zpracovává a aktualizuje přehled kontaktů předsedy soudu dle jeho požadavků. Vede agendu insolvenčních správců a agendu vyplývající ze spolupráce Městského soudu v Praze s Právnickou fakultou UK.

 

II. asistentka  sekretariátu předsedy Městského soudu v PrazeVlasta Hyková  (p.ú. 0,75)

samostatně zajišťuje chod sekretariátu předsedy soudu a zajišťuje veškeré operativní úkoly s tím související. Vede agendu životních jubileí soudců, zaměstnanců a dalších významných osob dle dispozic předsedy soudu, vyřizuje korespodenci předsedy soudu. Souběžně plní úkoly vyplývající z náplně práce první asistentky předsedy soudu. V plném rozsahu zastupuje vedoucího oddělení autoprovozu Městského soudu v Praze

 

Pro zabezpečení řádného chodu sekretariátu předsedy soudu platí vzájemná zastupitelnost obou asistentek v rozsahu shora uvedené pracovní náplně.

 

sekretářka místopředsedů a ředitele správy – Vlastimila Billianová

zajišťuje administrativní a organizační záležitosti dle pokynů místopředsedů a ředitele správy, vyhotovuje zápisy z porad těchto funkcionářů, vykonává zástup v sekretariátu předsedy soudu. Zástup vykonávají pracovnice kanceláře evidenčních senátů pracoviště Spálená.

 

 

právní poradce – neobsazeno

 

 

dozorčí úřednice – Božena Kocourková

řídí a kontroluje činnost zaměstnanců trestních kanceláří včetně kontroly dodržování pracovní doby, zajišťuje podklady pro vyřizování stížností na zaměstnance trestních kanceláří, dohledávání spisů, zpracovává rozvrh práce Městského soudu v Praze, informuje oddělení investic a správy státního majetku o změně tiskopisů, řídí a kontroluje skartační práce a činnost Centrální spisovny Městského soudu v Praze, organizuje převoz spisů na Centrální spisovnu (včetně obvodních soudů), metodicky řídí a kontroluje práce kanceláří a dozorčích úřednic Obvodních soudů pro Prahu 1,2,3,4 a 10, provádí propočty vytíženosti zaměstnanců a potřeby soudců a zaměstnanců Obvodních soudů pro Prahu 1 – 10 a jednotlivých pracovišť Městského soudu v Praze, předkládá na vědomí příslušným místopředsedům rozvrhy práce Obvodních soudů pro Prahu 1 – 10, provádí školení administrativních pracovnic Obvodních soudů pro Prahu 1 – 10 a Městského soudu v Praze  v agendách T, Nt, Rt, To a D, zastupuje v plném rozsahu druhou dozorčí úřednici, metodicky řídí a organizuje zavádění APV ISVKS, odpovídá za obsahovou správnost informační tabule a úřední desky (technické úpravy zajišťuje oddělení investic a správy státního majetku), dává pokyny pro aktualizaci webových stránek pracoviště Spálená zajišťuje ve spolupráci s místopředsedy pracoviště Spálená podávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

dozorčí úřednice – Ludmila Machyánová

řídí, organizuje a kontroluje činnost zaměstnanců soudních kanceláří Městského soudu v Praze (úsek občanskoprávní-pracoviště Spálená a úsek správního soudnictví), podatelny, vyšší podatelny, informačního centra, správce aplikace ISVKS, rozmnožovny a telefonní ústředny, zajišťuje podklady pro vyřizování stížností na podřízené zaměstnance, zpracovává rozvrh práce Městského soudu v Praze, metodicky vede a kontroluje činnosti soudních kanceláří Obvodních soudů pro Prahu 5, 6, 7, 8 a 9, provádí propočty vytíženosti zaměstnanců a potřeby soudců  a zaměstnanců  Obvodních soudů pro Prahu 1–10 a  Městského soudu v Praze, provádí školení administrativních pracovníků Městského soudu v Praze (agenda občanskoprávní a správního soudnictví), podílí se na organizaci školení pro Obvodní soudy pro Prahu 1-10, metodicky řídí a organizuje zavádění APV ISVKS, odpovídá za obsahovou správnost informační tabule a úřední desky (technické úpravy zajišťuje oddělení investic a správy státního majetku), dává pokyny pro aktualizaci webových stránek pracoviště Spálená, zajišťuje ve spolupráci s místopředsedy pracoviště Spálená  a Hybernská podávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., dohledává spisy, zastupuje v plném rozsahu druhou dozorčí úřednici

 

informatik – správkyně aplikace Irena Koláčková

Zabezpečuje správu aplikace ISVKS pracoviště Spálená a Hybernská, Judikatury, Rejstříku trestů a Komunikaci s  centrálním skladem dat pro statistické listy a výkaznictví - CSLAV v systému LOTUS NOTES; odpovídá za správu číselníků, adresáře institucí a interního adresáře, nastavení číselných řad a provádí opravy v rejstříku systému ISVKS;  shromažďuje požadavky na úpravu aplikací na základě potřeb z praxe pro pracoviště Spálená a Hybernská; připravuje podklady pro jednání realizačního týmu ISVKS; zabezpečuje správu ekonomické aplikace IRES a elektronické podatelny – EPO v systému ORACLE; koordinuje vzájemnou spolupráci s dodavateli aplikací, provádí přípravu vzorových instalací aplikace klientských stanic a instaluje  aplikaci na  uživatelská  PC;  provádí tvorbu a údržbu vzorů dokumentů   v aplikacích; zakládá nové uživatele, zajišťuje nastavení uživatelských parametrů jednotlivých aplikací a nastavení přístupových práv uživatelů k aplikacím; provádí školení uživatelů a zajišťuje uživatelskou podporu, provádí drobné programátorské práce, plní přidělené úkoly dle pokynu dozorčí úřednice, spolupracuje s odd. informatiky, zastupuje druhého správce aplikace ISVKS.

 

referent agendy znalců a tlumočníků – Hana Šťovíková

vede agendu znalců a tlumočníků v rozsahu platné právní úpravy.

 

 

KANCELÁŘ SPRÁVY SOUDU

 

vedoucí kanceláře – Ing. Irena Doškářová

řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod kanceláře, vede správní deník a zvláštní rejstřík pro evidencí žádostí o podání informací (I), zajišťuje správu určené elektronické adresy Městského soudu v Praze, sepisuje stížnosti, zajišťuje vypravení písemností správy soudu.

 

referent agendy stížností - Eva Doubravská

zajišťuje agendu stížností v rozsahu stanoveném platnou právní úpravou, sepisuje stížnosti, provádí administrativní práce pro správu soudu, v plném rozsahu zastupuje vedoucí kanceláře.

 

Pozn.: Evidenci ústavních stížností pro správu Městského soudu v Praze vede vedoucí kanceláře evidenčních senátů.

 

 

PODATELNA A DORUČNÉ ODDĚLENÍ                   

 

vedoucí – Alena Brkalová

řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod podatelny a doručného oddělení, přijímá a eviduje veškerá podání a zásilky podle platných předpisů, třídí je příslušným útvarům dle rozvrhu práce, zajišťuje doručování zásilek dle platných předpisů, zajišťuje ověřování listin a provádí úkony spojené s podáváním informací účastníkům řízení a návštěvníkům soudu.

 

pracovník podatelny – Věra Havránková

přijímá a eviduje veškerá podání a zásilky podle platných předpisů, třídí je příslušným útvarům dle rozvrhu práce, zajišťuje doručování zásilek dle platných předpisů, v plném rozsahu zastupuje vedoucí.

 

pracovník podatelny  – Alena Churá

přijímá a eviduje veškerá podání a zásilek podle platných předpisů, třídí je příslušným útvarům dle rozvrhu práce, zajišťuje doručování zásilek dle platných předpisů.

 

 

VYŠŠÍ PODATELNA 

 

vedoucí – Irena Chlípková

řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod vyšší podatelny, zajišťuje chod vyšší podatelny, provádí lustraci a zápis došlých žalob, podání a spisů předložených k rozhodnutí odvolacímu soudu do aplikace ISVKS podle příslušných právních předpisů, v.k.ř. a rozvrhu práce Městského soudu v Praze, provádí administrativní a provozně manipulační práce související s provozem tohoto pracoviště dle pokynů dozorní úřednice Městského soudu v Praze. Zastupuje referenta elektronických podání.

 

pracovnice vyšší podatelny – Marcela Hutníková

zajišťuje chod vyšší podatelny, provádí lustraci a zápis došlých žalob, podání a spisů předložených k rozhodnutí odvolacímu soudu do aplikace ISVKS podle příslušných právních předpisů, v.k.ř. a rozvrhu práce Městského soudu v Praze, provádí administrativní a provozně manipulační práce související s provozem tohoto pracoviště dle pokynů dozorní úřednice Městského soudu v Praze, zajišťuje příjem a zpracování elektronických podání, vykonává zástup v rozmnožovně na pracovišti Spálená.

 

pracovnice vyšší podatelny – Jana Abrahamová

zajišťuje chod vyšší podatelny, provádí lustraci, podání a spisů předložených k rozhodnutí odvolacímu soudu do aplikace ISVKS podle příslušných právních předpisů, v.k.ř. a rozvrhu práce Městského soudu v Praze, provádí administrativní a provozně manipulační práce související s provozem tohoto pracoviště dle pokynů dozorní úřednice Městského soudu v Praze, zajišťuje příjem a zpracování elektronických podání.

 

Pracovnice vyšší podatelny se vzájemně zastupují.

 

 

INFORMAČNÍ ODDĚLENÍ             

 

vedoucí informačního oddělení – Jaroslava Nekolová

·         řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod oddělení a plnění pracovních povinností jí řízených zaměstnanců;

·         komplexní zajišťování informačních vztahů k účastníkům soudních řízení a veřejnosti;

·         podávání informací občanům při vyřizování jejich záležitostí;

·         příjem a sepisování stížností, monitorování názorů a připomínek veřejnosti k činnosti soudu;

·         zprostředkování nahlížení do soudních spisů pro oprávněné osoby, příprava spisů k nahlížení, zajištění dohledu při jejich studiu, pořizování fotokopií listin ze soudních spisů

 

referentka – Markéta Záhrubská

·         komplexní zajišťování informačních vztahů k účastníkům soudních řízení a veřejnosti;

·         podávání informací občanům při vyřizování jejich záležitostí;

·         příjem a sepisování stížností, monitorování názorů a připomínek veřejnosti k činnosti soudu;

·         zprostředkování nahlížení do soudních spisů pro oprávněné osoby, příprava spisů k nahlížení, zajištění dohledu při jejich studiu, pořizování fotokopií listin ze soudních spisů.

·         zajišťuje příjem a zpracování el. podání

 

referentka -  Kateřina Burianová

 • systematické soustřeďování a vyhodnocování informací v oborech činnosti organizace;
 • podávání informací občanům při vyřizování jejich záležitostí;
 • příjem a sepisování stížností, monitorování názorů a připomínek veřejnosti k činnosti organizace,
 • zprostředkování nahlížení do soudních spisů pro oprávněné osoby, příprava spisů k nahlížení, zajištění dohledu při jejich studiu, pořizování fotokopií listin ze soudních spisů.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

referent komunikace s datovými schránkami – Michaela Plecitá

Samostatně provádí ucelenou agendu v e-podatelně tj. Lokální EPOdatelně (LEPO) v rozsahu oprávnění pro pracoviště Spálená, a to:

Příjem datových zpráv včetně doručenek, prohlížení datových zpráv a rozhodování o naléhavosti přednostního stažení obsahu datové zprávy, stažení datových zpráv, čtení obsahu datových zpráv, třídění datových zpráv do příslušných informačních systémů soudu a opětovné roztřídění po případném vrácení datové zprávy z informačního systému soudu, tisk obsahu datových zpráv a rozdělení na nové žaloby/návrhy a podání ke spisové značce, předání tisků nových žalob/návrhů včetně nejasných podání k zápisu do příslušného rejstříku, předání tisků podání ke spisové značce prostřednictvím podatelny příslušné soudní kanceláři.

Samostatně provádí ucelenou agendu v e-výpravně tj. Lokální EVÝpravně (LEVY) pro pracoviště Spálená, a to:

Pravidelné odesílání datových zpráv předaných z jednotlivých informačních systémů soudu, odstranění datové zprávy připravené k odeslání na žádost pracovníka odpovědného za vypravení soudní písemnosti prostřednictvím datové schránky. Vede evidenci odstraněných datových zpráv předaných do LEVY k odeslání (na žádost pracovníka).

Oznamuje neprodleně nadřízenému pracovníku problémy s funkčností aplikace LEPO i LEVY a podílí se na jejich řešení.

Předkládá nadřízenému pracovníkovi případné náměty na zlepšení funkčnosti aplikace LEPO i LEVY a podílí se na jejich řešení.

Provádí na pracovišti Spálená autorizovanou konverzi dokumentů z moci úřední dle zákona č. 300/2008 Sb., o níž je vedena celostátní evidence v samostatné aplikaci spravované Ministerstvem vnitra ČR.

Přeposílá datové zprávy došlé omylem do datové schránky Městského soudu v Praze a zapsané do rejstříku Nc určeným adresátům.

Zastupuje referenta komunikace s datovými schránkami pracoviště Hybernská a Slezská.

Provádí další činnosti dle pokynů vedoucí oddělení.

 

soudní doručovatel – Jiřina Martinovičová

vykonává činnosti soudního doručovatele v souladu s platnou právní úpravou

 

telefonistka – Marie Patáková

zajišťuje provoz telefonní ústředny a spojování telefonních hovorů

 

pracovnice rozmnožovny – Miluše Halaszová

zajišťuje provoz rozmnožovny a tiskového centra pro pracoviště Spálená, 1. zástup v telefonní ústředně

 

pracovnice rozmnožovny –  Renata Nováková

zajišťuje provoz rozmnožovny a tiskového centra pro pracoviště Spálená. Vykonává zástup v podatelně na pracovišti Spálená

 

Pracovnice rozmnožovny se vzájemně zastupují.

 

 

ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY

 

vedoucí oddělení – Ing. Jiří Kotrč

řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod oddělení, řídí zaměstnance údržby, úklidu a kotelny, projednává smluvní vztahy týkající se správy, údržby a oprav objektu, sleduje a vyhodnocuje technický stav objektu, navrhuje opatření k zajištění funkčnosti a bezporuchového chodu budovy a technických zařízení, odpovídá za provedení předepsaných revizních činností, zabezpečuje dodávky energií v souladu s platnými předpisy, předkládá požadavky na finanční zabezpečení správy objektu a kontroluje jejich efektivní vynakládání, zpracovává věcné části investičních záměrů a zajišťuje jejich realizaci dle stanovených podmínek a parametrů programového financování, vystavuje likvidační přílohy k fakturám týkajících se působnosti jím řízeného oddělení a odpovídá za věcnou správnost těchto faktur, kontroluje a zabezpečuje plnění smluvních podmínek vyplývajících z nájemních a obdobných vztahů, vystavuje faktury s těmito vztahy související, je odpovědnou osobou pověřenou za průběžnou a následnou kontrolu používání mobilních telefonů, řídí správce rekreačního střediska Mariánská, zodpovídá za technický stav střediska podle platných předpisů, předkládá návrhy na doplnění a obměnu materiálně technického vybavení střediska.

 

 

CENTRÁLNÍ SPISOVNA MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE

 

vedoucí – Jitka Klabouchová

řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod centrální spisovny v rozsahu stanoveném platnou právní úpravou.

 

zástupce vedoucí spisovny – Simona Černá

zajišťuje provoz spisovny, zastupuje v plném rozsahu vedoucí.

 

pracovnice spisovny – Miroslava Měchurová

zajišťuje spisovou službu a předarchivní péči o písemnosti, eviduje a zakládá zapůjčené a dodatečné zaslané spisy, sepisuje a odesílá poštovní zásilky, provádí práce související se spisovou a knihovou agendou zničenou záplavami v r. 2002 dle pokynů vedoucí centrální spisovny.

 

pracovnice spisovny – Hana Hronová

zajišťuje spisovou službu a předarchivní péči o písemnosti, eviduje a zakládá zapůjčené a dodatečné zaslané spisy, sepisuje a odesílá poštovní zásilky, provádí práce související se spisovou a knihovou agendou zničenou záplavami v r. 2002 dle pokynů vedoucí centrální spisovny.

 

pracovník spisovny – Ing. Ján Mikloško

provádí provozně manipulační práce související s provozem spisovny (přenos, odvoz, ukládání a vyhledávání spisů), třídění kartotéčních lístků, obnova poškozených obalů spisů a přebaly poškozených knih, provádí práce související se spisovou a knihovou agendou zničenou záplavami v r. 2002 dle pokynů vedoucí centrální spisovny. 

 

pracovník spisovny – Zdeněk Janáček

provádí provozně manipulační práce související s provozem spisovny (přenos, odvoz, ukládání a vyhledávání spisů), třídění kartotéčních lístků, obnova poškozených obalů spisů a přebaly poškozených knih, provádí práce související se spisovou a knihovou agendou zničenou záplavami v r. 2002 dle pokynů vedoucí centrální spisovny. 

 

pracovník spisovny – RNDr. František Hanuš

provádí provozně manipulační práce související s provozem spisovny (přenos, odvoz, ukládání a vyhledávání spisů), třídění kartotéčních lístků, obnova poškozených obalů spisů a přebaly poškozených knih, provádí práce související se spisovou a knihovou agendou zničenou záplavami v r. 2002 dle pokynů vedoucí centrální spisovny. 

 

pracovník spisovny – Vladimír Ondráček

provádí provozně manipulační práce související s provozem spisovny (přenos, odvoz, ukládání a vyhledávání spisů), třídění kartotéčních lístků, obnova poškozených obalů spisů a přebaly poškozených knih, provádí práce související se spisovou a knihovou agendou zničenou záplavami v r. 2002 dle pokynů vedoucí centrální spisovny. 

 

 

PRACOVIŠTĚ SLEZSKÁ

 

zástupce ředitele  správy – Jindřiška Nováková

dohlíží na činnost správy Městského soudu v Praze na pracovišti Slezská, řídí a odpovídá za chod občanskoprávních kanceláří pracoviště Slezská a obchodního rejstříku, zajišťuje ve spolupráci s místopředsedy pracoviště Slezská podávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., zpracovává z podkladů všech pracovišť Městského soudu v Praze souhrnnou výroční zprávu v rozsahu a termínu zákona č. 106/1999 Sb., řídí a kontroluje činnost zaměstnanců podatelen, rozmnožovny a telefonní ústředny včetně dodržování pracovní doby

 

sekretářka místopředsedů – Věra Šíchová

zajišťuje chod sekretariátu místopředsedů, vede knihu protestů, sepisuje stížnosti, zastupuje knihovnici pracoviště Slezská

 

dozorčí úřednice -  Silvie Baranová

řídí a kontroluje činnost administrativních pracovníků výkonu (agendy konkursů, agendy insolvence, agendy Ro, Cm v rozsahu rozkazní části a ECm), provádí propočet vytíženosti a potřeby soudců a zaměstnanců, dává pokyny pro aktualizaci webových stránek pracoviště Slezská, zastupuje dozorčí úřednici (agenda Cm), zajišťuje dohledávání spisů, podílí se na zpracování rozvrhu práce, informuje oddělení investic a správy státního majetku o změně tiskopisů, zpracovává, kontroluje a zajišťuje opravy měsíčních výkazů (agendy K, INS, Cm v rozsahu rozkazní části, ECm a Ro) zajišťuje podklady pro vyřizování stížností na administrativní pracovníky v agendě K, INS, Cm v rozsahu rozkazní části, ECm a Ro, zajišťuje správu aplikace ISKS a ISIR a vykonává správu části aplikace ISKS a ISIR,  metodicky řídí a organizuje zavádění i rozvoj aplikace ISIR, přímo se podílí na úpravách aplikace ISIR, odpovídá za obsahovou správnost informační tabule a úřední desky (technicky zajišťuje vedoucí oddělení vnitřní správy pracoviště Slezská), řídí a kontroluje plnění pracovních povinností správce aplikace ISKS, ISIR,připravuje podklady ke skartaci,  zastupuje zástupkyni ředitele správy.

 

dozorčí úřednice – Soňa Kroutilová

řídí a kontroluje činnost administrativních pracovníků výkonu ( agenda Cm), zajišťuje dohledávání spisů, zajišťuje podklady pro vyřizování stížností na administrativní pracovníky v agendě Cm,Sm, podílí se na zpracování rozvrhu práce, informuje oddělení investic a správy státního majetku o změně tiskopisů,  kontroluje a zajišťuje opravy měsíčních výkazů ( agendy Cm ), metodicky řídí a organizuje rozvoj aplikace ISVKS a vykonává správu části aplikace ISVKS, provádí propočet vytíženosti a potřeby soudců a zaměstnanců, odpovídá za obsahovou správnost informační tabule a úřední desky (technické úpravy zajišťuje vedoucí oddělení vnitřní správy pracoviště Slezská), dává pokyny pro aktualizaci webových stránek pracoviště Slezská, řídí a kontroluje plnění pracovních povinností správce aplikace ISVKS,zastupuje zástupkyni  ředitele správy soudu,připravuje podklady ke skartaci,  zastupuje dozorčí úřednici ( agenda K, INS, Cm v rozsahu rozkazní části, ECm a Ro).

 

dozorčí úřednice – Jaroslava Medalová

řídí a kontroluje činnost administrativních pracovníků výkonu (agenda obchodního rejstříku ), provádí propočet vytíženosti a potřeby soudců a zaměstnanců, zajišťuje podklady pro vyřizování stížností na administrativní pracovníky v agendě obchodního rejstříku, podílí se na zpracování rozvrhu práce, zajišťuje dohledávání spisů, informuje oddělení investic a správy státního majetku o změně tiskopisů, zpracovává, kontroluje a zajišťuje opravy měsíčních výkazů ( agenda OR), metodicky řídí a organizuje rozvoj  aplikace ISOR, odpovídá za obsahovou správnost informační tabule a úřední desky pracoviště Slezská (technické úpravy zajišťuje vedoucí oddělení vnitřní správy pracoviště Slezská), dává pokyny pro  aktualizaci webových stránek pracoviště Slezská, řídí a kontroluje plnění pracovních povinností správce aplikace ISOR, zastupuje zástupkyni  ředitele správy, připravuje podklady ke skartaci, zástup dozorčí vykonává vedoucí kanceláře  Vladimíra Staňová

 

metodik soudu pro e-justici  -  Ing. Jana Lapčáková

metodicky řídí a kontroluje činnost pracovníků e-podatelny soudu a nadstavbové části pro komunikaci s datovými schránkami

metodicky řídí a kontroluje činnost pracovníků provádějících autorizovanou konverzi dokumentů ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb.

koordinuje činnost v oblasti komunikace jednotlivých informačních systémů soudu s datovými schránkami

metodicky řídí a organizuje rozvoj a zavádění informačních systémů pro insolvenční řízení, elektronický platební rozkaz a e-podatelnu včetně nadstavbové části, navrhuje změny a úpravy těchto informačních systémů na základě zkušeností z praktického provozu

přímo se podílí na úpravách aplikace ISIR v rámci krajských soudů jako základ pro elektronický soudní spis

spolupracuje na realizaci tvorby elektronického spisu

dle potřeby se podílí na řešení problémů vzniklých při předávání dat z informačních systémů Městského soudu v Praze do systému e-justice na portálu Ministerstva spravedlnosti

 

referent komunikace s datovými schránkami Dana Sommerová

 

Samostatně provádí ucelenou agendu v e-podatelně tj. Lokální EPOdatelně (LEPO) v rozsahu oprávnění pro pracoviště Slezská, a to:

Příjem datových zpráv včetně doručenek, prohlížení datových zpráv a rozhodování o naléhavosti přednostního stažení obsahu datové zprávy, stažení datových zpráv, čtení obsahu datových zpráv, třídění datových zpráv do příslušných informačních systémů soudu a opětovné roztřídění po případném vrácení datové zprávy z informačního systému soudu, tisk obsahu datových zpráv a rozdělení na nové žaloby/návrhy a podání ke spisové značce, předání tisků nových žalob/návrhů včetně nejasných podání k zápisu do příslušného rejstříku, předání tisků podání ke spisové značce prostřednictvím podatelny příslušné soudní kanceláři.

Samostatně provádí ucelenou agendu v e-výpravně tj. Lokální EVÝpravně (LEVY) pro pracoviště Slezská, a to:

Pravidelné odesílání datových zpráv předaných z jednotlivých informačních systémů soudu, odstranění datové zprávy připravené k odeslání na žádost pracovníka odpovědného za vypravení soudní písemnosti prostřednictvím datové schránky. Vede evidenci odstraněných datových zpráv předaných do LEVY k odeslání (na žádost pracovníka).

Oznamuje neprodleně nadřízenému pracovníku problémy s funkčností aplikace LEPO i LEVY a podílí se na jejich řešení.

Předkládá nadřízenému pracovníkovi případné náměty na zlepšení funkčnosti aplikace LEPO i LEVY a podílí se na jejich řešení.

Provádí na pracovišti Slezská autorizovanou konverzi dokumentů z moci úřední dle zákona č. 300/2008 Sb., o níž je vedena celostátní evidence v samostatné aplikaci spravované Ministerstvem vnitra ČR.

Zastupuje referenta komunikace s datovými schránkami pracoviště Spálená a Hybernská.

Zastupuje vedoucího oddělení ve vztahu ke komunikaci s datovými schránkami.

Provádí další činnosti dle pokynů vedoucí oddělení.

 

správce databáze obchodního rejstříku – Hana Suchomelová

kontroluje a opravuje všechna nesprávná data v databázi obchodního rejstříku ve spolupráci s autorským týmem (Asseco Czech Republic a.s.)

 

správce aplikace – Jan Vilím

zabezpečuje správu aplikace ISOR a všech jeho částí, zakládá nové uživatele a soudní oddělení,  provádí přípravu vzorových instalací aplikace klientských stanic a zajišťuje nastavení parametrů a nastavení přístupu uživatelů k aplikacím, provádí školení uživatelů a zajišťuje uživatelskou podporu, plní přidělené úkoly dle pokynu dozorčí úřednice, zastupuje  správce aplikace ISVKS a také správce databáze obchodního rejstříku.

 

správce aplikace - Miloš Větroň

zabezpečuje správu aplikace ISVKS a všech jeho částí, zakládá nové uživatele a soudní oddělení,  provádí přípravu vzorových instalací aplikace klientských stanic a zajišťuje přístupy uživatelů a nastavení parametrů aplikací,  provádí školení uživatelů a zajišťuje uživatelskou podporu.

V souvislosti s APV Judikaturou a  aplikací IRES  shromažďuje požadavky na úpravu aplikace na základě potřeb z praxe pro pracoviště Slezská.

Plní přidělené úkoly dle pokynu dozorčí úřednice, zastupuje správce aplikace ISKS a ISIR.

 

správce aplikace – Kateřina Urbanová

zabezpečuje správu aplikace ISKS a ISIR a všech jejich částí, zakládá nové uživatele a soudní oddělení, provádí přípravu vzorových instalací aplikace klientských stanic a zajišťuje nastavení parametrů a nastavení přístupu uživatelů k aplikacím, provádí školení uživatelů a zajišťuje uživatelskou podporu, plní přidělené úkoly dle pokynu dozorčí úřednice, zastupuje  správce aplikace ISOR a referenta správních činností

 

referent správních činností – Dagmar Bláhová

zveřejňuje rozhodnutí v evidenci úpadců na internetu, vyznačuje záznamy o přidělených likvidací u správců konkursní podstaty (insolventních správců), lustruje pro vydání potvrzení, zda je žadatel v likvidaci (ISVKS), v konkursu (ISKS, ISIR) a připravuje odpovědi, spravuje rozpis služeb vyšších soudních úředníků a asistentů soudců pro insolvenční řízení. Vyřizuje žádosti výkonné agendy na centrální evidenci obyvatel. Plní přidělené úkoly dle pokynu správy soudu.

 

knihovnice – Hana Mašková zajišťuje chod knihovny, vykonává administrativní práce pro správu soudu, zapisuje podání do správního deníku, zároveň s podanými  stížnostmi a žádostmi o podání informací, zastupuje sekretářku místopředsedů

 

úschova důkazních listin - Jana Mandlíková zajišťuje evidenci důkazních listin, jejich zápis, vydávání účastníkům, na nevyzvednuté důkazní listiny z pravomocně skončených sporů dle příslušných spisů sepisuje výzvy k jejich vyzvednutí a poté sepisuje návrhy pro jejich umoření, vede knihu úschov, zastupuje pokladní v době její krátkodobé nepřítomnosti (z důvodu pracovních pochůzek) jen pro příjem hotovosti.

 

statistické listy:                                Alena Mydlářová

                                                           Karel Adam

                                                           Kateřina Šimůnková

 

 

PoDATELNA A DORUČNÉ ODDĚLENÍ

 

vedoucí – Jaroslava Včeláková

řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod podatelny a doručného oddělení v souladu s platnou právní úpravou

 

zástupce vedoucí – Ivana Albrechtová

 

1) vyšší podatelna                                     

Hana Váňová – zápis žalob

                                                                Věra Šeráková – zápis žalob, zástup ve spisovně, v úschově listin

                                                               

Ivana Albrechtová –    zápis insolvenčních návrhů a  evidence a skenování insolvenčních podání

                                                                Jaroslava Slabochová – zápis insolvenčních návrhů  a evidence a skenování insolvenčních podání

                                                                Alena Vrtělková – zápis insolvenčních návrhů a evidence skenování insolvenčních podání

                                                                Jakub Svoboda – zpracování a zabezpečení komplexní agendy ePodatelny pro agendu spornou

                                                                Tereza Netřebská – zpracování a zabezpečení komplexní agendy ePodatelny pro agendu obchodního resjtříku

 

 

2) pracovnice podatelny:                       Božena Knapová

    obchodního rejstříku                          Jana Vintrová

                                                                Marie Mandíková

                                                                Eva Zahradníková

                                                                Dagmar Pilcová

 

 

 

3) pracovníci podatelny                         Marie Kociánová

                                                                Irena Feyrerová – zástup pro přístup do CEO

                                                                Šárka Dubovská

                                                                Vladimír Fryc

                                                                Marie Ballíková

                                                                Eva Burianová

                                                               

                                                               

výpisy z obchodního rejstříku:              Alena Churá

                                                                Bohumila Nenadálová

                                                                Gabriela Hájková

                                                                Iveta Hřebíčková

 

 

sbírka listin:                                           Drahomíra Guthová, vedoucí

Jaroslav Němeček-zástupce vedoucí kanceláře

                                                               

Květa Šulcová

                                                                Ivana Řízková

                                                                Alena Lišková

                                                                Jana Malinská

                                                                Petra Klepalová

                                                                Jitka Zapletalová

                                                                Karolína Šmídová

                                                                Irena Doležalová

                                                                Veronika Gešková

                                                                Helena Valentová

                                                                Dana Dvořáková

                                                                Zdeňka Nová

                                                                Jiří Fibík

                                                                Jaromír Sedlmajer

                                                                Lenka Šedová

                                                                Hana Volfová      

                                                               

 

 

spisovny:

                                                                Marie Angerová, vedoucí

 Ivana Šimrová, zástupkyně vedoucí kanceláře

 

spisovna A, S:                                        Vlasta Hromasová          

                                                                Miloslava Špačková

                                                               

 

 

spisovna B:                                           

Petr Hlaváč

Petra Gešková

                                                                Bohumila Linhartová

                                                               

spisovna C:                                            Věra Císařovská

                                                                Lucie Dupalová

                                                                Jiří Matějovský

                                                                Ilona Žďárská

                                                                Marta Kopolovičová

                                                                Josef Knapp

                                                                Zuzana Lulková

                                                                Zdenka Urbánková

                                                                Ivana Palečková  

                                                                Monika Ocásková

                                                               

spisovna Dr,O,N, Pr, H                         Daniela Bechyňová

 

studovna spisů:                                      Milena Prachčevová

                                                                Barbora Janečková

                                                                Jana Sýkorová

                                                                Martina Janovská

                                                                Alice Dohnalová

 

                                                               

referent spisovny - Bohumil Řežáb, Grazyna Šebelíková

zajišťuje provoz spisovny  agend Cm, Ro, K, Kv, Sm, Nc,

 

 

telefonistka:                                           Jaromíra Šejnová

                                                                Anna Novotná

 

pracovnice rozmnožovny:                      Viola Deréová

 

 

soudní doručovatel –  Oldřich Höfler

vykonává činnosti soudního doručovatele v souladu s platnou právní úpravou 

 

 

centrální tisk:                         Jarmila Meltzerová

                                                Naděžda Šindelářová

                                                Marie Peterková

                                                          

 

ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY

 

vedoucí oddělení – Eva Gibischová

řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod oddělení, projednává smluvní vztahy týkající se správy, údržby a oprav objektu, sleduje a vyhodnocuje technický stav objektu, navrhuje opatření k zajištění funkčnosti a bezporuchového chodu budovy a technických zařízení, odpovídá za provedení předepsaných revizních činností, zabezpečuje dodávky energií v souladu s platnými předpisy, předkládá požadavky na finanční zabezpečení správy objektu a kontroluje jejich efektivní vynakládání, zpracovává věcné části investičních záměrů a zajišťuje jejich realizaci dle stanovených podmínek a parametrů programového financování, vystavuje likvidační přílohy k fakturám týkajících se působnosti jím řízeného oddělení a odpovídá za věcnou správnost těchto faktur, kontroluje a zabezpečuje plnění smluvních podmínek vyplývajících z nájemních a obdobných vztahů, vystavuje faktury z těchto vztahů vyplývajících, zastupuje vedoucího oddělení vnitřní správy pracoviště Hybernská, řídí správce rekreačního střediska Samopše, zodpovídá za technický stav střediska, podle platných předpisů předkládá návrhy na doplnění a obměnu materiálně technického vybavení střediska

 

zástupce vedoucího oddělení – Jindřich Šmíd

v plném rozsahu zastupuje vedoucího oddělení, řídí zaměstnance údržby, úklidu a kotelny

 

 

PRACOVIŠTĚ HYBERNSKÁ

 

sekretářka místopředsedy – Šárka Leinweberová

zajišťuje chod sekretariátu místopředsedy, sepisuje a vyřizuje běžné stížnosti účastníků, zajišťuje plynulý chod kanceláří na tomto pracovišti dle potřeby, kontroluje dodržování pracovní doby, zabezpečuje kontakt s personálním odd. a doručování písemností, dohlíží na úplnost a aktualizaci orientační tabule a úřední desky (technické úpravy zajišťuje vedoucí odd. vnitřní správy), dává pokyny pro aktualizace webových stránek, technicky spolupracuje s vedoucím odd. vnitřní správy, zajišťuje podklady pro dotazy dle zákona č. 106/1999 Sb., zpracovává rozvrh práce, řídí a kontroluje činnost zaměstnanců informačního centra a zápisového oddělení pracoviště Hybernská

 

Informační centrum pracoviště Hybernská

 

referentka informačního centra – Lucie Špálová

 • komplexní zajišťování informačních vztahů k účastníkům soudních řízení a veřejnosti;
 • podávání informací občanům při vyřizování jejich záležitostí;
 • příjem a sepisování stížností, monitorování názorů a připomínek veřejnosti k činnosti soudu;
 • zprostředkování nahlížení do soudních spisů pro oprávněné osoby, příprava spisů k nahlížení, zajištění dohledu při jejich studiu, pořizování fotokopií listin ze soudních spisů.

Zastupují:

Jiřina Šmídová,VK, zást. VK a RSK úseku správního soudnictví

 

PODATELNA A DORUČNÉ ODDĚLENÍ

 

vedoucí – Jana Pavlíčková

řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod podatelny, doručného oddělení a spisovny úseku správního soudnictví, přijímá a eviduje veškerá podání (včetně elektronických) a zásilky podle platných předpisů, třídí je příslušným útvarům dle rozvrhu práce, zajišťuje doručování zásilek dle platných předpisů, zajišťuje spolupráci s centrální spisovnou.

 

referent komunikace s datovými schránkami  a pracovnice podatelny–Kamila Magličová

 

Samostatně provádí ucelenou agendu v e-podatelně tj. Lokální EPOdatelně (LEPO) v rozsahu oprávnění pro pracoviště Hybernská, a to:

Příjem datových zpráv včetně doručenek, prohlížení datových zpráv a rozhodování o naléhavosti přednostního stažení obsahu datové zprávy, stažení datových zpráv, čtení obsahu datových zpráv, třídění datových zpráv do příslušných informačních systémů soudu a opětovné roztřídění po případném vrácení datové zprávy z informačního systému soudu, tisk obsahu datových zpráv a rozdělení na nové žaloby/návrhy a podání ke spisové značce, předání tisků nových žalob/návrhů včetně nejasných podání k zápisu do příslušného rejstříku, předání tisků podání ke spisové značce prostřednictvím podatelny příslušné soudní kanceláři.

Samostatně provádí ucelenou agendu v e-výpravně tj. Lokální EVÝpravně (LEVY) pro pracoviště Hybernská, a to:

Pravidelné odesílání datových zpráv předaných z jednotlivých informačních systémů soudu, odstranění datové zprávy připravené k odeslání na žádost pracovníka odpovědného za vypravení soudní písemnosti prostřednictvím datové schránky. Vede evidenci odstraněných datových zpráv předaných do LEVY k odeslání (na žádost pracovníka).

Oznamuje neprodleně nadřízenému pracovníku problémy s funkčností aplikace LEPO i LEVY a podílí se na jejich řešení.

Předkládá nadřízenému pracovníkovi případné náměty na zlepšení funkčnosti aplikace LEPO i LEVY a podílí se na jejich řešení.

Provádí na pracovišti Hybernská autorizovanou konverzi dokumentů z moci úřední dle zákona č. 300/2008 Sb., o níž je vedena celostátní evidence v samostatné aplikaci spravované Ministerstvem vnitra ČR.

Zastupuje referenta komunikace s datovými schránkami pracoviště Spálená a Slezská.

Provádí další činnosti dle pokynů vedoucí oddělení.

 

Přijímá a eviduje veškerá podání (včetně elektronických) a zásilky podle platných předpisů, třídí je příslušným útvarům dle rozvrhu práce, zajišťuje doručování zásilek dle platných předpisů, v plném rozsahu zastupuje vedoucí podatelny, doručného oddělení a spisovny.

 

pracovnice vyšší podatelny a knihovny – Jiřina Šmídová

zajišťuje chod vyšší podatelny, provádí lustraci a zápis došlých žalob do aplikace ISVKS podle příslušných právních předpisů, v.k.ř. a rozvrhu práce Městského soudu v Praze. Řídí, organizuje a zabezpečuje chod knihovny a její doplňování, dozírá na studium spisů při nahlížení do nich, vykonává administrativní práce pro pracoviště Hybernská, organizuje práce spojené s využíváním zasedacích místností na pracovišti Hybernská a zastupuje sekretářku místopředsedy na pracovišti Hybernská a referentku informačního centra pracoviště Hybernská.

 

ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY

 

vedoucí oddělení – Lukáš Krátkoruký

řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod oddělení, projednává smluvní vztahy týkající se správy, údržby a oprav objektu, řídí zaměstnance úklidu, sleduje a vyhodnocuje technický stav objektu, navrhuje opatření k zajištění funkčnosti a bezporuchového chodu budovy a technických zařízení, odpovídá za provedení předepsaných revizních činností, zabezpečuje dodávky energií v souladu s platnými předpisy, předkládá požadavky na finanční zabezpečení správy objektu a kontroluje jejich efektivní vynakládání, zpracovává věcné části investičních záměrů a zajišťuje jejich realizaci dle stanovených podmínek a parametrů programového financování, vystavuje likvidační přílohy k fakturám týkajícím se působnosti jím řízeného oddělení a odpovídá za věcnou správnost těchto faktur, kontroluje a zabezpečuje plnění smluvních podmínek vyplývajících z nájemních a obdobných vztahů, vystavuje faktury s těmito vztahy související

  

Kromě uvedených povinností plní zaměstnanci další úkoly dle pokynů nadřízeného zaměstnance a dle popisu pracovních činností.

 

ePodatelna