obsah

Městský soud v Praze

Rozvrh práce - správa soudu r. 2008

ODBOR OCHRANY A OBRANY MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE

bezpečnostní ředitelka Městského soudu v Praze - Lenka Šmídová
spadá do přímé řídící gesce předsedy Městského soudu v Praze;
• zajišťuje úkoly v oblasti ochrany utajovaných informací, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a krizového řízení v obvodu působnosti Městského soudu v Praze organizačně a technicky;
• zabezpečuje manipulaci a evidenci utajovaných informací, jejich archivaci a skartaci u Městského soudu v Praze. Zajišťuje komplexní ochranu utajovaných informací, především pokud jde o úkoly v administrativní, personální a fyzické bezpečnosti. Stanovuje a komplexně zajišťuje opatření pro případ mimořádných událostí a krizových situací;
• metodicky řídí zabezpečování bezpečnosti v rozsahu působnosti u obvodních soudů;
• zpracovává návrhy vnitřních předpisů v oblasti bezpečnosti. Předkládá požadavky na uzavírání smluvních vztahů a investiční záměry v oblasti bezpečnosti v rámci přidělených finančních prostředků. Uplatňuje požadavky na materiální, technické a finanční zabezpečení úkolů v oblasti bezpečnosti. Vyjadřuje se k prováděcím projektům zabezpečení objektů organizací v obvodu působnosti;
• zajišťuje školení a poučení osob, které mají přístup k utajované informaci, odbornou přípravu preventistů PO, školení vedoucích zaměstnanců;
• plní pokyny předsedy Městského soudu v Praze ve vztahu k justiční stráži a další úkoly uložené předsedou Městského soudu v Praze.
referent ÚOO – Ivan Černý
zabezpečuje úkoly úseku na pracovišti Slezská, zastupuje bezpečnostního ředitele Městského soudu v Praze ve věcech technických – (0,5 úvazek).
referent ÚOO – Lukáš Krátkoruký
zabezpečuje úkoly úseku na pracovišti Hybernská, zastupuje bezpečnostního ředitele  Městského soudu v Praze ve věcech administrativních – (0,5 úvazek).
referent ÚOO – Irena Křížová
zabezpečuje ochranu utajovaných skutečností a zajišťuje úkoly související s krizovými stavy a jinými mimořádnými událostmi.


ODBOR FINANČNÍ KONTROLY MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE

finanční kontrolor – Ing. Pavla Nováková
spadá do přímé řídící gesce předsedy Městského soudu v Praze;
• kontroluje dodržování zásad vnitřního kontrolního systému, kontroluje provádění finančních operací a vedení evidence majetku podle platných předpisů, schválených rozpočtů, programů, projektů a smluv v souladu s kritérii hospodárnosti, účelnosti a efektivity, prověřuje účinnost systému předběžných, průběžných a následných kontrol;
• zajišťuje provádění kontrol zaměstnanci Městského soudu v Praze u Obvodních soudů pro Prahu 1 až 10.


ODDĚLENÍ VNITŘNÍHO AUDITU

neobsazeno
provádí vnitřní audit dle platné právní úpravy.

ÚSEK SPRÁVY MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE


ředitel správy Městského soudu v Praze – Ing. Michael Mrzkoš
spadá do přímé řídící gesce předsedy Městského soudu v Praze;
• řídí a odpovídá za činnost správy Městského soudu v Praze včetně trestních a občanskoprávních kanceláří a kanceláří správního soudnictví, vykonává činnosti prostřednictvím kterých zajišťuje výkon státní správy Městského soudu v Praze a obvodních soudů v působnosti Městského soudu v Praze, tj. zajišťuje podklady pro zpracování souhrnného návrhu rozpočtu a závěrečného účtu za Městský soud v Praze a obvodní soudy v jeho působnosti, zajišťuje podklady pro rozpis prostředků státního rozpočtu pro hospodaření Městského soudu v Praze a obvodních soudů v jeho působnosti minimálně v členění závazných ukazatelů daných zákonem o státním rozpočtu nebo správcem rozpočtu kapitoly, posuzuje požadavky obvodních soudů nad rámec schváleného rozpočtu z hlediska jejich věcnosti, účelovosti a hospodárnosti; v návaznosti na to předkládá návrhy rozpočtových opatření v rámci Ministerstvem spravedlnosti stanovených celkových závazných ukazatelů rozpočtu Městského soudu v Praze;
• navrhuje zásadní obecné postupy ke snižování výdajů a zvyšování příjmů. Zajišťuje realizaci systému programového financování a s tím související koncepci výhledu investičních a neinvestičních akcí Městského soudu v Praze a obvodních soudů v jeho působnosti;
• zajišťuje vyřizování personálních záležitostí zaměstnanců Městského soudu v Praze s výjimkou soudců, justičních čekatelů a asistentů.


zástupce ředitele správy  - Karel Jonáš
• řídí a kontroluje odbor investic a správy státního majetku, oddělení informatiky, všechna oddělení vnitřní správy a agendu autoprovozu Městského soudu v Praze;
• zastupuje ředitele správy Městského soudu v Praze.


zástupce ředitele správy – Jindřiška Nováková
• řídí a odpovídá za chod občanskoprávních kanceláří pracoviště Slezská a obchodního rejstříku;
• zajišťuje ve spolupráci s místopředsedy pracoviště Slezská podávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb.;
• zpracovává z podkladů všech  pracovišť Městského soudu v Praze souhrnnou výroční zprávu v rozsahu a termínu  zákona č. 106/1999 Sb.;
• řídí a kontroluje činnost zaměstnanců podatelen, rozmnožovny a telefonní ústředny pracoviště Slezská vč. dodržování pracovní doby.

 

ODDĚLENÍ ROZPOČTU A JUSTIČNÍ EKONOMIKY 

 

vedoucí oddělení - Eva Topinková
• řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod oddělení, vykonává činnost správce rozpočtu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky;
• zajišťuje hospodaření s rozpočtovými prostředky v souladu s platnými předpisy, rozepisuje prostředky státního rozpočtu stanovené správcem kapitoly pro hospodaření Městského soudu v Praze a Obvodních soudů pro Prahu 1 – 10;
• podle rozpočtových pravidel provádí rozpočtová opatření a vystavuje limity;
• spolupracuje na závěrečných vyhodnoceních realizovaných akcí programového financování;
• zpracovává rozbory hospodaření, roční zprávu;
• metodicky řídí a kontroluje Obvodní soudy pro Prahu 1 – 10 v uvedené oblasti;
• řídí pokladní na všech pracovištích Městského soudu v Praze.

referent oddělení rozpočtu a justiční ekonomiky – Galina Koubková
• zastupuje vedoucí oddělení včetně činnosti správce rozpočtu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky;
• vystavuje platební poukazy, vystavuje faktury v  APV IRES;
• vykonává 2. zástup v pokladně.

referent oddělení rozpočtu a justiční ekonomiky – Veronika Pěkná
• zpracovává výkazy o práci, plán počtu pracovníků a mzdových prostředků v rámci působnosti Městského soudu v Praze a kontroluje jejich plnění, zpracovává měsíční analýzy čerpání mzdových prostředků;
• vystavuje faktury v APV IRES;
• vykonává 3. zástup v pokladně.

pokladní pracovišť Spálená a Hybernská – Jiřina Břečková
odpovídá za vedení pokladní agendy včetně agendy kolků v rozsahu stanoveném platnou právní úpravou, zpracovává pokladní doklady v APV IRES včetně rozúčtování, zajišťuje stravenky pro soudce a zaměstnance pracovišť

pokladní pracoviště Slezská – Alena Pfauserová
odpovídá za vedení pokladní agendy v rozsahu stanoveném platnou právní úpravou, zpracovává pokladní doklady v APV IRES,  zastupuje druhou pokladní pracoviště Slezská

pokladní pracoviště Slezská – Jitka Kratochvílová
zajišťuje agendu spojenou s prodejem kolkových známek, zastupuje druhou pokladní pracoviště Slezská

ODBOR EKONOMICKÝ

vedoucí odboru – Alice Vyšínová
• řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod oddělení všeobecných účtáren, oddělení mzdové účtárny a oddělení vymáhání pohledávek;
• odpovídá za vedení účetnictví v  rozsahu platné právní  úpravy včetně rozsahu a způsobu provedení inventarizace;
• metodicky řídí a kontroluje účtárny Obvodních soudů pro Prahu 1 -10;
• metodicky řídí a kontroluje oddělení vymáhání pohledávek Obvodních soudů pro Prahu 1 -10;
• vykonává činnost hlavní účetní ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky.

ODDĚLENÍ VŠEOBECNÉ ÚČTÁRNY PRACOVIŠTĚ SPÁLENÁ

vedoucí oddělení – Jitka Vyštejnová
• řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod oddělení všeobecné účtárny pracoviště Spálená;
• zpracovává účetní závěrky Městského soudu v Praze v APV IRES;
• účtuje o pohybech na bankovních výdajových účtech, včetně mzdového, investičního a rezervního, o nastavení rozpočtových limitů k bankovním účtům, o pohybech v pokladnách na pracovišti Spálená;
• účtuje o mzdových nákladech na základě podkladů z oddělení mzdové účtárny;
• účtuje o majetku;
• zadává do evidence v APV IRES platební poukazy k výplatě náhrad svědkům, zajišťuje sražení a odvedení případné daně z příjmů u těchto náhrad, vede evidenci o této sražené a odvedené dani, provádí zaúčtování těchto náhrad;
• účtuje o provozních pohledávkách a závazcích, účtuje o závazcích ve vztahu k likvidátorům;
• kontroluje zaúčtování ostatních závazků evidovaných na pracovišti Spálená;
• zpracovává podklady pro inventarizaci a spolupracuje při inventarizaci;
• sleduje penalizaci vydaných faktur;
• podílí se na kontrolách účtáren Obvodních soudů pro Prahu 1 -10;
• zastupuje vedoucí odboru včetně činnosti hlavní účetní ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky.

finanční účetní – Zdena Stočesová
• zadává do evidence v APV IRES platební poukazy k výplatě odměn tlumočníkům, znalcům, likvidátorům a správcům konkurzní podstaty;
• zpracovává ruční příkazy k úhradě závazků a soubory elektronických příkazů k úhradě závazků a předává je bance;
• zpracovává a odesílá elektronické soubory dat pro Českou poštu v případě úhrad závazků poštovní poukázkou;
• účtuje o závazcích ve vztahu k tlumočníkům, znalcům a správcům konkurzní podstaty;
• vede evidenci úhrad fyzickým osobám, na které se vztahuje oznamovací povinnost ve smyslu zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, a zajišťuje v daném termínu oznámení o uskutečněných úhradách místně příslušnému správci daně;
• zastupuje finanční účetní Z. Fofoňkovou.

finanční účetní – Zuzana Fofoňková
• zadává do evidence v APV IRES přijaté provozní faktury Městského soudu v Praze, včetně provozních faktur hrazených z FKSP;
• zadává do evidence v APV IRES platební poukazy k výplatě odměn ustanoveným advokátům;
• účtuje o závazcích ve vztahu k advokátům;
• přijaté provozní faktury předává ke kontrole zaměstnanci, který zajišťoval objednání příslušné dodávky, práce nebo služby, průběžně sleduje jejich splatnost a případně urguje vrácení odsouhlasené faktury účtárně k zaúčtování a následné realizaci úhrady;
• kontroluje neuhrazené provozní pohledávky a informuje věcného garanta akce nebo plnění smlouvy;
• zpracovává ruční příkazy k úhradě závazků a soubory elektronických příkazů k úhradě závazků a předává je bance;
• zpracovává a odesílá elektronické soubory dat pro Českou poštu v případě úhrad závazků poštovní poukázkou;
• zastupuje pokladní na pracovišti Spálená;
• zastupuje vedoucí oddělení všeobecné účtárny pracoviště Spálená;
• zastupuje finanční účetní Z. Stočesovou.

ODDĚLENÍ VŠEOBECNÉ ÚČTÁRNY PRACOVIŠTĚ SLEZSKÁ

vedoucí oddělení – Ilona Reimačová
• řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod oddělení všeobecné účtárny pracoviště Slezská;
• zpracovává podklady pro účetní závěrky Městského soudu v Praze v APV IRES;
• účtuje o pohybech na bankovních účtech Cizích prostředků, FKSP, Běžných přijatých dotací a Kapitálových příjmů;
• vede evidenci závazků a pohledávek souvisejících s příjmy, resp. výdaji na bankovních účtech, o jejichž pohybech účtuje;
• zpracovává ruční příkazy k úhradě a soubory elektronických příkazů k úhradě závazků;
• zpracovává a odesílá elektronické soubory dat pro Českou poštu v případě úhrad závazků poštovní poukázkou, účtuje o pohybech v pokladnách na pracovišti Slezská a v pokladně FKSP;
• kontroluje zaúčtování ostatních závazků a pohledávek evidovaných na pracovišti Slezská, zpracovává podklady pro inventarizaci a spolupracuje při inventarizaci;
• podílí se na metodickém řízení a kontrolách účtáren Obvodních soudů pro Prahu 1-10 v oblasti justičních pohledávek a závazků;
• vykonává činnosti hlavní účetní ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky.

finanční účetní – Věra Závětová
• účtuje o pohybech na bankovním účtu Poplatky soudní;
• vede evidenci pohledávek souvisejících s příjmy soudních poplatků z návrhu a účtuje o nich;
• účtuje o odpisech pohledávek souvisejících se soudními poplatky;
• zpracovává podklady pro inventarizaci a spolupracuje při inventarizaci;
• zastupuje vedoucí oddělení všeobecné účtárny pracoviště Slezská, včetně činnosti hlavní účetní ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky.

finanční účetní –  Marie Novotná
• účtuje o pohybech na bankovním účtu Pokuty v řízení soudním;
• vede evidenci závazků a pohledávek souvisejících s příjmy, resp. výdaji z účtu Pokuty v řízení soudním a účtuje o nich;
• zajišťuje předepsanou distribuci soudních písemností zakládajících pohledávky soudu z titulu úhrady sankčních plateb, tj. peněžitých trestů a pokut, sleduje jejich úhradu do lhůty splatnosti, pohledávky po lhůtě splatnosti předává oddělení vymáhání pohledávek;
• účtuje o odpisech pohledávek souvisejících se soudními poplatky, pokutami a peněžitými tresty;
• vede evidenci závazků souvisejících s výdaji z účtu soudních poplatků a účtuje o nich;
• zpracovává a odesílá elektronické soubory dat pro Českou poštu v případě úhrad závazků poštovní poukázkou;
• zpracovává ruční příkazy k úhradě a soubory elektronických příkazů k úhradě závazků souvisejících se soudními poplatky a pokutami v řízení soudním a předává je bance;
• zpracovává podklady pro inventarizaci a spolupracuje při inventarizaci;
• zastupuje pokladní na pracovišti Slezská.

finanční účetní – Hana Tomanová
• vede evidenci závazků a pohledávek souvisejících s příjmy, resp. výdaji z účtu soudních poplatků a účtuje o nich;
• zajišťuje předepsanou distribuci soudních písemností zakládajících pohledávky soudu z titulu úhrady soudních poplatků, sleduje jejich úhradu do lhůty splatnosti, pohledávky po lhůtě splatnosti předává oddělení vymáhání pohledávek;
• účtuje o odpisech pohledávek souvisejících se soudními poplatky;
• zpracovává ruční příkazy k úhradě a soubory elektronických příkazů k úhradě závazků souvisejících se soudními poplatky a pokutami v řízení soudním a předává je bance
• zpracovává a odesílá elektronické soubory dat pro Českou poštu v případě úhrad závazků poštovní poukázkou;
• zastupuje pokladní na pracovišti Slezská.

finanční účetní – Eva Kriegrová
• účtuje o pohybech na bankovním Příjmovém účtu;
• vede evidenci pohledávek a závazků souvisejících s příjmy, resp. výdaji z Příjmového účtu a účtuje o nich;
• zajišťuje předepsanou distribuci soudních písemností zakládajících pohledávky soudu z titulu úhrady náhrad nákladů soudního řízení, sleduje jejich úhradu do lhůty splatnosti, pohledávky po lhůtě splatnosti předává oddělení vymáhání pohledávek;
• účtuje o odpisech pohledávek, které jsou předmětem inkasa na Příjmovém účtu;
• zpracovává podklady pro inventarizaci a spolupracuje při inventarizaci;
• zastupuje pokladní na pracovišti Slezská.

Finanční účetní jsou vzájemně zastupitelné.

 

ODDĚLENÍ MZDOVÉ ÚČTÁRNY

vedoucí oddělení –  Anna Kotálová
• řídí, kontroluje a odpovídá za chod oddělení mzdové účtárny;
• zpracovává mzdové závěrky a podklady pro zaúčtování mezd;
• zpracovává ruční příkazy k úhradě a soubory elektronických příkazů k úhradě závazků souvisejících se mzdovou agendou;
• metodicky řídí a kontroluje mzdové účtárny Obvodních soudů pro Prahu 1 -10 v rozsahu dle pokynů nadřízené;
• zpracovává mzdy soudců, zaměstnanců soudu – asistentů soudců a justičních čekatelů a zpracovává náhrady přísedícím;
• zajišťuje veškeré činnosti související se zpracováním agendy platů a činnosti vyplývající ze zákonné úpravy.

mzdová účetní – Dana Saidlová
• zpracovává platy zaměstnanců soudu, náhrady přísedícím a zajišťuje veškeré činnosti související se zpracováním agendy platů vyplývající ze zákonné úpravy v rozsahu a dle pokynů vedoucí mzdové účtárny;
• zastupuje vedoucí mzdové účtárny;
• zastupuje ostatní mzdové účetní při zpracovávání platů soudců a zaměstnanců soudu, včetně zpracování mzdových závěrek a podkladů pro zaúčtování mezd.

mzdová účetní – Ivana Dvořáková
• zpracovává platy zaměstnanců soudu, náhrady přísedícím a zajišťuje veškeré činnosti související se zpracováním agendy platů vyplývající ze zákonné úpravy v rozsahu a dle pokynů vedoucí mzdové účtárny;
• zastupuje ostatní mzdové účetní při zpracovávání platů soudců a zaměstnanců soudu, včetně zpracování mzdových závěrek a podkladů pro zaúčtování mezd.

mzdová účetní – neobsazeno
• zpracovává platy zaměstnanců soudu, náhrady přísedícím, odměny likvidátorům a zajišťuje veškeré činnosti související se zpracováním agendy platů vyplývající ze zákonné úpravy v rozsahu a dle pokynů vedoucí mzdové účtárny;
• zastupuje ostatní mzdové účetní při zpracovávání platů soudců a zaměstnanců soudu, včetně zpracování mzdových závěrek a podkladů pro zaúčtování mezd.

Mzdové účetní provádějí kontrolu výpočtů průměrů stanovených pro náhrady platů, vzájemně si kontrolují vyplacené nemocenské dávky a tím připravují tyto podklady pro kontrolu PSSZ.   Povinností mzdových účetních je průběžné doplňování znalostí aktuální právní úpravy pro  oblast mzdové agendy (nemocenské dávky, daňová problematika, roční zúčtování, sociální a zdravotní pojištění, atd.).

ODDĚLENÍ VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

vymáhající úřednice – vedoucí oddělení vymáhání pohledávek - Jitka Tesaříková
řídí metodicky a kontroluje agendu vymáhání pohledávek Městského soudu v Praze, samostatně provádí prověrky vymáhání a odpisů pohledávek a hospodaření depozitními prostředky, sestavuje rozbory a výkazy pohledávek v rámci působnosti Městského soudu v Praze, zajišťuje agendu vymáhání justičních pohledávek v rozsahu stanoveném platnou právní úpravou, zpracovává podklady na odpisy, prominutí a upuštění od vymáhání v rozsahu pověření, podílí se na kontrolách Obvodních soudů pro Prahu 1 – 10 v oblasti vymáhání pohledávek a znehodnocování kolkových známek, zastupuje referenta agendy znalců a tlumočníků.

vymáhající úřednice – Petruška Dvořáková
zajišťuje agendu vymáhání justičních pohledávek v rozsahu stanoveném platnou právní úpravou, zpracovává podklady na odpisy, prominutí a upuštění od vymáhání pohledávek v rozsahu pověření.

vymáhající úřednice – Milena Rulfová
zajišťuje agendu vymáhání justičních pohledávek v rozsahu stanoveném platnou právní úpravou, zpracovává podklady na odpisy, prominutí a upuštění od vymáhání pohledávek v rozsahu pověření

vymáhající úřednice – Miroslava Šnobrová
zajišťuje agendu vymáhání justičních pohledávek v rozsahu stanoveném platnou právní úpravou, zpracovává podklady na odpisy, prominutí a upuštění od vymáhání pohledávek v rozsahu pověření.

vymáhající úřednice – Dagmar Vávrová
zajišťuje agendu vymáhání justičních pohledávek v rozsahu stanoveném platnou právní úpravou, zpracovává podklady na odpisy, prominutí a upuštění od vymáhání pohledávek v rozsahu pověření.

vymáhající úřednice – Jana Vetchá
zajišťuje agendu vymáhání justičních pohledávek v rozsahu stanoveném platnou právní úpravou, zpracovává podklady na odpisy, prominutí a upuštění od vymáhání pohledávek v rozsahu pověření.

Vymáhající úřednice na jednotlivých pracovištích se vzájemně zastupují.

 

ODBOR INVESTIC A SPRÁVY STÁTNÍHO MAJETKU

vedoucí odboru – Ing. Vladimír Hlavička
• řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod odboru včetně skladového hospodářství, odpovídá za řádné vedení majetkové a operativní evidence;
• je  osobou pověřenou řízením provozu mobilních telefonů, zpracovává podklady pro vyúčtování soukromých telefonů soudů a zaměstnanců;
• vystavuje likvidační přílohy k fakturám týkajících se působnosti jím řízeného odboru a odpovídá za věcnou správnost těchto faktur;
• metodicky řídí oblast správy majetku a skladového hospodářství Obvodních soudů pro Prahu 1 – 10;
• provádí kontrolu evidence a správy majetku, řádné provádění inventarizace a zadávání veřejných zakázek Obvodních soudů pro Prahu 1 – 10.

referent správy státního majetku – Lenka Kařízková
• vede evidenci majetku Městského soudu v Praze v APV IRES, vede operativně technickou evidenci majetku Městského soudu v Praze pro pracoviště Spálená a Hybernská, Centrální spisovnu Městského soudu v Praze a rekreačních zařízení;
• zajišťuje dle pokynů vedoucího odboru nákup inventáře a ostatního vnitřního vybavení, zabezpečuje opravy a údržbu veškerého vnitřního vybavení;
• 1. zástup v pokladně na pracovišti Spálená, zastupuje referenta skladového hospodářství pracoviště Spálená a Hybernská.

referent správy státního majetku – Jitka Businská
• vede evidenci majetku Městského soudu v Praze v APV IRES, vede operativně technickou evidenci majetku Městského soudu v Praze pro pracoviště Slezská;
• zastupuje skladníka pracoviště Slezská.

referent správy majetku a skladového hospodářství – Renata Doležalová
• zabezpečuje podle pokynů vedoucího odboru vystavování a evidenci objednávek v programu IRES za celý odbor;
• zabezpečuje výrobu razítek pro Městský soud v Praze a vede jejich evidenci pro pracoviště Spálená, Hybernská a CSMS;
• spolupracuje s referentem správy státního majetku při správě veškerého vnitřního vybavení;
• zastupuje referenta správy státního majetku a skladníka na pracovišti Spálená;
• zabezpečuje 2.zástup v telefonní ústředně.

skladník – Lenka Šedová
• předkládá návrhy na nákup tiskopisů, kancelářských potřeb, úklidových prostředků a ostatního materiálu pro sklady pracovišť Spálená a Hybernská, zajišťuje příjem a výdej materiálu a vede evidenci skladového hospodářství v programu IRES pro pracoviště Spálená a Hybernská;
• spolupracuje s oddělením informatiky při příjmu, evidenci a výdeji tonerů pro výpočetní techniku na pracovišti Spálená, vede evidenci prázdných obalů od tonerů.

skladník – Naděžda Michalíková
• předkládá návrhy na nákup tiskopisů, kancelářských potřeb, úklidových prostředků a ostatního materiálu pro sklad pracoviště Slezská, zajišťuje příjem a výdej materiálu a vede evidenci skladového hospodářství v programu IRES na pracovišti Slezská;
• spolupracuje s oddělením informatiky při příjmu, evidenci a výdeji tonerů pro výpočetní techniku na pracovišti Slezská, vede evidenci prázdných obalů od tonerů, zastupuje referenta správy státního majetku pracoviště Slezská.

ODDĚLENÍ INVESTIC A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

 

vedoucí oddělení – Jana Bayerová
• řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod činností spojených s  investiční výstavbou Městského soudu v Praze, podílí se na zpracování podkladů pro žádosti o registraci akcí, stanovení výdajů na financování akcí a pro závěrečné vyhodnocení akcí;
• stanovuje způsob realizace investic;
• usměrňuje činnost a poskytuje metodickou pomoc obvodním soudům v působnosti Městského soudu v Praze v této oblasti;
• organizuje zadávání veřejných zakázek Městského soudu v  Praze a vede s tím spojenou agendu;
• metodicky řídí a kontroluje zadávání veřejných zakázek u Obvodních soudů pro Prahu 1 až 10, včetně veřejných zakázek malého rozsahu;
• zastupuje v plném rozsahu vedoucího odboru;


investiční referent – specialista – Ivan Černý
• zajišťuje činnosti spojené s investiční výstavbou Městského soudu v Praze;
• dohlíží nad kontraktací a koordinací účastníků investic (dodavatelů apod.), koordinuje přípravu a realizaci investic;
• dohlíží na plnění podmínek programového financování u Městského soudu v Praze a usměrňuje v této oblasti Obvodní soudy pro Prahu 1 až 10;
• ve spolupráci s příslušnými vedoucími a odborovou organizací plánuje rekonstrukce, modernizace a opravy většího rozsahu v rekreačních střediscích;
• zastupuje v plném rozsahu vedoucí oddělení;
• zastupuje vedoucího oddělení vnitřní správy pracoviště Spálená.


referent veřejných zakázek – specialista – neobsazeno
• zajišťuje činnosti spojené se zadáváním veřejných zakázek Městského soudu v Praze;
• odpovídá za zpracování zadávací dokumentace jednotlivých veřejných zakázek, metodicky usměrňuje obvodní soudy v této oblasti;
• odpovídá za úplnost dokumentace veřejných zakázek Městského soudu v Praze podle ustanovení platných předpisů.


AGENDA AUTOPROVOZU

Městského soudu v Praze a Obvodních soudů pro Prahu 1 – 10 - Ing. Pavla Nováková
samostatně vede agendu autoprovozu – (0,5) úvazek – Obvodních soudů pro Prahu 1 – 10 včetně metodické a kontrolní činnosti a souhrnných ekonomických rozborů v oblasti působnosti Městského soudu v Praze.

 


ODDĚLENÍ INFORMATIKY

vedoucí oddělení – Ing. Josef Macků  
zajišťuje úkoly v oblasti informatiky na všech pracovištích Městského soudu v Praze, řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod oddělení a plnění pracovních povinností jím řízených zaměstnanců, zajišťuje činnosti v oblasti návrhů a realizace nových informačních systémů, zpracovává věcné části investičních záměrů v oblasti výpočetní techniky a zajišťuje jejich realizaci, provádí metodicko koordinační činnost ve vztahu  k informatikům obvodních soudů v působnosti Městského soudu v Praze.

informatik-metodik (zástupce vedoucího oddělení) – Vasil Pisančík
podílí se na zpracovávání věcné části investičních záměrů v oblasti výpočetní techniky, zajišťuje jejich realizaci, koordinuje a kontroluje činnost správců sítě, kontroluje zajištění elektronických podpisy a šifrování dat, zodpovídá za evidenci HW a SW v souvislosti s licenční politikou, provádí kontrolu zálohování a archivace, provádí drobné programátorské práce, plní přidělené úkoly dle pokynu vedoucího oddělení informatiky, zastupuje vedoucího oddělení. 

informatik – správce sítě – Jan Kovařík 
zabezpečuje správu a provoz serverů  MS WIN, správu aktivních prvků sítě v rámci budovy Spálená a Hybernská, zodpovídá za instalaci a  aktualizaci centrální antivirové ochrany, zodpovídá za zálohování, archivaci, aktualizaci a instalaci programového vybavení systémů, provádí přípravu vzorových instalací klientských stanic a instalaci operačních systémů klientských stanic a instalace plug-inů, zajišťuje správu AD a poštovních služeb, provádí drobné programátorské práce, plní přidělené úkoly dle pokynu vedoucího oddělení informatiky, zastupuje  druhého správce sítě.

informatik – správce sítě – Jiří Láska
zabezpečuje správu a provoz serverů MS WIN, Lotus Notes, serverů UNIX ve spolupráci s dodavatelskými firmami, správu aktivních prvků sítě v rámci budovy Slezská, zodpovídá za zálohování, archivaci, aktualizaci, distribuce CCA, instalaci programového vybavení systémů, provádí přípravu vzorových instalací klientských stanic, provádí instalaci operačních systémů klientských stanic a instalace plug-inů, provádí drobné programátorské práce, plní přidělené úkoly dle pokynu vedoucího oddělení informatiky, zajišťuje podporu v rámci aplikací OR a ISIR, zastupuje druhého správce sítě.

informatik – správce aplikace – Jaroslav Potůček
zabezpečuje správu aplikace e-podatelny a IP Telefonie, zajišťuje podporu podatelen, jejich elektronické pošty, zajišťuje elektronické podpisy a šifrování dat, zodpovídá za instalaci a aktualizaci centrální antivirové ochrany. Provádí údržbu a tvorbu tabulek, provádí drobné programátorské práce, zastupuje při správě Portálu justice a statického obsahu Intranetu. Plní přidělené úkoly dle pokynu vedoucího oddělení informatiky, zastupuje v rámci oddělení.

informatik – správce aplikace – Irena Koláčková
zabezpečuje správu aplikace ISVKS, Judikatury, IRES, mzdy a personalistika DC2, připravuje podklady pro jednání realizačního týmu ISVKS, provádí přípravu vzorových instalací aplikace klientských stanic a instaluje aplikaci na uživatelská PC, zajišťuje nastavení parametrů a nastavení přístupu uživatelů k aplikacím, provádí školení uživatelů a zajišťuje uživatelskou podporu, provádí drobné programátorské práce, plní přidělené úkoly dle pokynu vedoucího oddělení informatiky, zastupuje v rámci oddělení.

informatik – správce aplikace – Vratislav Výtisk
zabezpečuje správu aplikací Portál justice, statického obsahu Intranetu, zpracovává evidenci HW a SW v aplikace IRES (na základě evidence aplikace MiCos), včetně pasportních listů.  Zajišťuje podporu uživatelů správy Městského soudu v Praze – Spálená, provádí drobné programátorské práce, plní přidělené úkoly dle pokynu vedoucího oddělení informatiky, zastupuje v rámci oddělení.

informatik – správce aplikace - Vít Chábera
zabezpečuje správu aplikací pro záznam a přepis zvuku,  zajišťuje podporu uživatelů [T] a [C], odpovídá za provoz a údržbu výpočetní techniky, záznamové techniky, ozvučení jednacích síní, provádí školení protokolujících úřednic, plní přidělené úkoly dle pokynu vedoucího oddělení informatiky, zastupuje v rámci oddělení.

informatik – technik – (neobsazeno)
zabezpečuje správu aplikací pro  záznam a přepis  zvuku, zajišťuje podporu uživatelů [T] a [C], odpovídá za provoz a údržbu výpočetní techniky, záznamové techniky, ozvučení jednacích síních, provádí školení protokolujících úřednic, plní přidělené úkoly dle pokynu vedoucího oddělení informatiky, zastupuje v rámci oddělení.

informatik – technik - Ľubica Adamcová
zajišťuje podporu uživatelů Hybernská a správy Městského soudu v Praze - Slezská,  podílí se na údržbě IP telefonů, odpovídá za provoz a údržbu výpočetní techniky, plní přidělené úkoly dle pokynu vedoucího oddělení informatiky, zastupuje v rámci oddělení.

informatik – technik – Petr Kolář
zajišťuje podporu uživatelů [Cm] a [OR], odpovídá za provoz a údržbu výpočetní techniky, plní přidělené úkoly dle pokynu vedoucího oddělení informatiky,  zastupuje v rámci oddělení.

informatik – technik - Vladimír Vočka
zajišťuje podporu uživatelů [ISIR+K] a [OR], odpovídá za provoz  a údržbu výpočetní techniky, plní přidělené úkoly dle pokynu vedoucího oddělení informatiky, zastupuje v rámci oddělení.

ODDĚLENÍ  PERSONÁLNÍ

vedoucí oddělení– Mgr. Sylvie Fotevová
usměrňování a komplexní zajišťování oblasti personální správy, řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod odboru v rozsahu platné právní úpravy pro personální agendu, komplexně zajišťuje a zpracovává agendu soudců, asistentů soudců a justičních čekatelů, výběru uchazečů o zaměstnání a přijímání nových zaměstnanců a studentů Justiční akademie, zpracovává návrhy na jmenování, přeložení, změn a stáže soudců v obvodu působnosti Městského soudu v Praze, zpracovává přehledy personálního obsazení, metodicky usměrňuje a prověřuje personální agendu u Obvodních soudů pro Prahu 1 – 10

personalista, zástup vedoucí oddělení – Kateřina Dřímalová
usměrňování a komplexní zajišťování oblasti personální správy, zajištění a zpracování veškerých náležitostí souvisejících s uzavřením, trváním a skončením pracovního poměru, zajištění a zpracování agendy asistentů soudců, justičních čekatelů a zaměstnanců, zajištění výběru uchazečů o zaměstnání a přijímání nových zaměstnanců, zajištění a evidence odborné způsobilosti, ochrany osobních údajů, hmotné odpovědnosti zaměstnanců, zpracování přehledů personálního obsazení, zástup vedoucí oddělení

personalista – Drahomíra Kaiserová
komplexní zajištění a zpracování agendy týkající se pracovněprávních vztahů zaměstnanců, soudců, justičních čekatelů a asistentů soudců, zajištění agendy uchazečů o zaměstnání, zajištění agendy zdravotního a nemocenského pojištění, zajištění agendy týkající se zdravotně postižených zaměstnanců, sledování plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, evidence plných a částečných invalidních důchodů

personalista – neobsazeno

personalista – neobsazeno

personalista – Hana Hájková
zajištění a zpracování docházky soudců, justičních čekatelů, asistentů soudců a zaměstnanců a souvisejících podkladů pro mzdovou účtárnu – pracovní doba, dovolené, pracovní neschopnosti a úrazy, PV a NPV, zpracování  statistických výkazů PN a úrazů, zajištění a evidence lékařských prohlídek, aktualizace telefonního seznamu, vedení agendy penzijního připojištění a životního výročí

personalista – Marie Kubovcová
zajišťování realizace vzdělávacích programů zaměstnanců podle potřeb organizace, zajišťování agendy přísedících, vyhotovování služebních průkazů a jejich evidenci, další práce v rámci sjednaného druhu práce podle pokynů vedoucí oddělení

ODDĚLENÍ STATISTIKY

agenda výkaznictví – vedoucí oddělení  – Eva Jasenovcová
řídí oblast výkaznictví a statistiky v působnosti Městského soudu v Praze a Obvodních soudů pro Prahu 1-10, kontroluje výkazy v aplikaci CSLAV, spravuje statistické údaje na editačním portálu justice, provádí propočty výkonnosti soudců Městského soudu v Praze, prověrky statistické kázně a výkaznictví u Obvodních  soudů pro Prahu 1-10, zastupuje statistika/knihovníka na pracovišti Spálená.

statistik/knihovník – Daniela Kolingerová
metodicky pomáhá při zpracování statistických listů Městského soudu v Praze a Obvodních soudů pro Prahu 1-10, kontroluje statistické listy v aplikaci CSLAV, vede knihovnu pracoviště Spálená, metodicky pomáhá při vedení knihoven všech pracovišť Městského soudu v Praze a Obvodních soudů pro Prahu 1-10, v plném rozsahu zastupuje vedoucí oddělení.

PRACOVIŠTĚ SPÁLENÁ

asistentka  sekretariátu předsedy Městského soudu v Praze – Vlasta Hyková
samostatně zajišťuje chod sekretariátu a operativní úkoly s tím související, agendu životních jubileí soudců, zaměstnanců a dalších významných osob dle dispozic předsedy soudu, vyřizuje administrativní agendu předsedy soudu, zpracovává a aktualizuje telefonní seznam organizací podle potřeb předsedy soudu. Vede evidenci dovolených řídících pracovníků Městského soudu v Praze a předsedů obvodních soudů. Vykonává funkci vedoucí autoprovozu Městského soudu v Praze, v plném rozsahu zastupuje druhou asistentku sekretariátu.

asistentka  sekretariátu předsedy soudu – Olga Trmačová
samostatně zajišťuje chod sekretariátu a operativní úkoly s tím související, zejména zabezpečuje organizační stránky porad předsedy soudu a jejich evidenci, koordinuje a organizačně zajišťuje přípravy a průběh programu oficiálních návštěv předsedy soudu, zajišťuje agendu životních jubileí soudců, zaměstnanců a dalších významných osob dle dispozic předsedy soudu, vyřizuje administrativní agendu předsedy soudu. Vede evidenci dovolených řídících pracovníků Městského soudu v Praze a předsedů obvodních soudů. Zpracovává a aktualizuje telefonní seznam organizací podle potřeb předsedy soudu, v plném rozsahu zastupuje druhou asistentku sekretariátu včetně řízení autoprovozu Městského soudu v Praze.

sekretářka místopředsedů a ředitele správy – Vlastimila Billianová
zajišťuje administrativní a organizační záležitosti dle pokynů místopředsedů a ředitele správy, vyhotovuje zápisy z porad těchto funkcionářů, vykonává zástup v sekretariátu předsedy soudu. Zástup vykonávají pracovnice kanceláře evidenčních senátů pracoviště Spálená.

právní poradce – JUDr. Jana Kamenická
• připravuje právní předpisy po formální i obsahové stránce;
• vykonává komplexní právní činnosti včetně právního poradenství.

dozorčí úřednice – Alena Krušková
řídí a kontroluje činnost zaměstnanců trestních kanceláří včetně kontroly dodržování pracovní doby, zajišťuje podklady pro vyřizování stížností na zaměstnance trestních kanceláří, dohledávání spisů, zpracovává rozvrh práce Městského soudu v Praze, informuje oddělení investic a správy státního majetku o změně tiskopisů, řídí a kontroluje skartační práce a činnost Centrální spisovny Městského soudu v Praze, organizuje převoz spisů na Centrální spisovnu (včetně obvodních soudů), metodicky řídí a kontroluje práce kanceláří a dozorčích úřednic Obvodních soudů pro Prahu 1,2,3 a 10 a společně s druhou dozorčí úřednicí práci kanceláří Obvodních soudů pro Prahu 4 a 9, provádí propočty vytíženosti zaměstnanců a potřeby soudců a zaměstnanců Obvodních soudů pro Prahu 1 – 10 a jednotlivých pracovišť Městského soudu v Praze, předkládá na vědomí příslušným místopředsedům rozvrhy práce Obvodních soudů pro Prahu 1 – 10, provádí školení administrativních pracovnic Obvodních soudů pro Prahu 1 – 10 a Městského soudu v Praze  v agendách T, Nt, Rt, To a D, zastupuje v plném rozsahu druhou dozorčí úřednici, metodicky řídí a organizuje zavádění APV ISVKS, odpovídá za obsahovou správnost informační tabule a úřední desky (technické úpravy zajišťuje oddělení investic a správy státního majetku), dává pokyny pro aktualizaci webových stránek pracoviště Spálená zajišťuje ve spolupráci s místopředsedy pracoviště Spálená podávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

dozorčí úřednice – Ludmila Machyánová
řídí a kontroluje činnost zaměstnanců občanskoprávních kanceláří pracoviště Spálená, podatelny, rozmnožovny, telefonní ústředny včetně kontroly dodržování pracovní doby, zajišťuje podklady pro vyřizování stížností na zaměstnance občanskoprávních kanceláří pracoviště Spálená, dohledávání spisů, zpracovává rozvrh práce Městského soudu v Praze, informuje oddělení investic a správy státního majetku o změně tiskopisů, metodicky řídí a kontroluje práce kanceláří Obvodních soudů pro Prahu 5,6,7,8 a společně s druhou dozorčí úřednicí práci kanceláří Obvodních soudů pro Prahu 4 a 9, provádí propočty vytíženosti zaměstnanců a potřeby soudců  a zaměstnanců  Obvodních soudů pro Prahu 1 – 10 a jednotlivých pracovišť Městského soudu v Praze, provádí školení administrativních pracovnic Obvodních soudů pro Prahu 1 – 10 a Městského soudu v Praze v agendách C, P, Nc, E, Co, zastupuje v plném rozsahu druhou dozorčí úřednici, metodicky řídí a organizuje zavádění APV ISVKS, odpovídá za obsahovou správnost informační tabule a úřední desky (technické úpravy zajišťuje oddělení investic a správy státního majetku), dává pokyny pro aktualizaci webových stránek pracoviště Spálená, zajišťuje ve spolupráci s místopředsedy pracoviště Spálená  a Hybernská podávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., řídí a kontroluje činnost zaměstnanců administrativního aparátu agendy správního soudnictví, zpracovává měsíční výkazy (agenda Ca, Cad, Az).

referent agendy znalců a tlumočníků – Hana Šťovíková
vede agendu znalců a tlumočníků v rozsahu platné právní úpravy.

KANCELÁŘ SPRÁVY SOUDU

vedoucí kanceláře – Ing. Irena Doškářová
řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod kanceláře, vede správní deník a zvláštní rejstřík pro evidencí žádostí o podání informací (I), zajišťuje správu určené elektronické adresy Městského soudu v Praze, sepisuje stížnosti, zajišťuje vypravení písemností správy soudu.

referent agendy stížností - Eva Kašparová
zajišťuje agendu stížností v rozsahu stanoveném platnou právní úpravou, sepisuje stížnosti, provádí administrativní práce pro správu soudu, v plném rozsahu zastupuje vedoucí kanceláře.

Pozn.: Evidenci ústavních stížností pro správu Městského soudu v Praze vede vedoucí kanceláře evidenčních senátů.


PODATELNA A DORUČNÉ ODDĚLENÍ

vedoucí – Alena Brkalová
řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod podatelny a doručného oddělení, přijímá a eviduje veškerá podání a zásilky podle platných předpisů, třídí je příslušným útvarům dle rozvrhu práce, zajišťuje doručování zásilek dle platných předpisů, zajišťuje ověřování listin a provádí úkony spojené s podáváním informací účastníkům řízení a návštěvníkům soudu. Zastupuje referenta elektronických podání.

zástupce vedoucí – Marie Jarošová
přijímá a eviduje veškerá podání a zásilky podle platných předpisů, třídí je příslušným útvarům dle rozvrhu práce, zajišťuje doručování zásilek dle platných předpisů, v plném rozsahu zastupuje vedoucí.

pracovník podatelny  – neobsazeno
přijímá a eviduje veškerá podání a zásilek podle platných předpisů, třídí je příslušným útvarům dle rozvrhu práce, zajišťuje doručování zásilek dle platných předpisů.


VYŠŠÍ PODATELNA

pracovnice vyšší podatelny – Vlasta Dusilová
zajišťuje chod vyšší podatelny, provádí lustraci a zápis došlých žalob, podání a spisů předložených k rozhodnutí odvolacímu soudu do aplikace ISVKS podle příslušných právních předpisů, v.k.ř. a rozvrhu práce Městského soudu v Praze, provádí administrativní a provozně manipulační práce související s provozem tohoto pracoviště dle pokynů dozorní úřednice Městského soudu v Praze. Zastupuje referenta elektronických podání.

pracovnice vyšší podatelny – Jana Kantnerová
zajišťuje chod vyšší podatelny, provádí lustraci a zápis došlých žalob, podání a spisů předložených k rozhodnutí odvolacímu soudu do aplikace ISVKS podle příslušných právních předpisů, v.k.ř. a rozvrhu práce Městského soudu v Praze, provádí administrativní a provozně manipulační práce související s provozem tohoto pracoviště dle pokynů dozorní úřednice Městského soudu v Praze, vykonává zástup v rozmnožovně na pracovišti Spálená.

pracovnice vyšší podatelny – Irena Chlípková
zajišťuje chod vyšší podatelny, provádí lustraci, podání a spisů předložených k rozhodnutí odvolacímu soudu do aplikace ISVKS podle příslušných právních předpisů, v.k.ř. a rozvrhu práce Městského soudu v Praze, provádí administrativní a provozně manipulační práce související s provozem tohoto pracoviště dle pokynů dozorní úřednice Městského soudu v Praze.

Pracovnice vyšší podatelny se vzájemně zastupují.


E - PODATELNA

referentka elektronických podání – Lenka Cabrnochová
zajišťuje chod specializovaného pracoviště e-podatelny, zajišťuje úkony vyplývající z vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy a ostatních právních předpisů, zpracovává návrhy vnitřních předpisů a ucelených metodických postupů k zajištění provozu e-podatelny a to v návaznosti na ostatní pracoviště soudu.


soudní doručovatel – Jiřina Martinovičová
vykonává činnosti soudního doručovatele v souladu s platnou právní úpravou.

telefonistka – Marie Patáková
zajišťuje provoz telefonní ústředny a spojování telefonních hovorů.

pracovnice rozmnožovny – Miluše Halaszová
zajišťuje provoz rozmnožovny a tiskového centra pro pracoviště Spálená, 1. zástup v telefonní ústředně.

pracovnice rozmnožovny –  Renata Nováková
zajišťuje provoz rozmnožovny a tiskového centra pro pracoviště Spálená. Vykonává zástup v podatelně na pracovišti Spálená.

Pracovnice rozmnožovny se vzájemně zastupují.

ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY

vedoucí oddělení – Ing. Jiří Kotrč
řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod oddělení, řídí zaměstnance údržby, úklidu a kotelny, projednává smluvní vztahy týkající se správy, údržby a oprav objektu, sleduje a vyhodnocuje technický stav objektu, navrhuje opatření k zajištění funkčnosti a bezporuchového chodu budovy a technických zařízení, odpovídá za provedení předepsaných revizních činností, zabezpečuje dodávky energií v souladu s platnými předpisy, předkládá požadavky na finanční zabezpečení správy objektu a kontroluje jejich efektivní vynakládání, zpracovává věcné části investičních záměrů a zajišťuje jejich realizaci dle stanovených podmínek a parametrů programového financování, vystavuje likvidační přílohy k fakturám týkajících se působnosti jím řízeného oddělení a odpovídá za věcnou správnost těchto faktur, kontroluje a zabezpečuje plnění smluvních podmínek vyplývajících z nájemních a obdobných vztahů, vystavuje faktury s těmito vztahy související, je odpovědnou osobou pověřenou za průběžnou a následnou kontrolu používání mobilních telefonů, řídí správce rekreačního střediska Mariánská, zodpovídá za technický stav střediska podle platných předpisů, předkládá návrhy na doplnění a obměnu materiálně technického vybavení střediska.

CENTRÁLNÍ SPISOVNA MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE

vedoucí – Jitka Klabouchová
řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod centrální spisovny v rozsahu stanoveném platnou právní úpravou.

zástupce vedoucí spisovny – Simona Černá
zajišťuje provoz spisovny, zastupuje v plném rozsahu vedoucí.

pracovnice spisovny – neobsazeno
zajišťuje spisovou službu a předarchivní péči o písemnosti, eviduje a zakládá zapůjčené a dodatečné zaslané spisy, sepisuje a odesílá poštovní zásilky, provádí práce související se spisovou a knihovou agendou zničenou záplavami v r. 2002 dle pokynů vedoucí centrální spisovny.

pracovník spisovny – Ing. Ján Mikloško
provádí provozně manipulační práce související s provozem spisovny (přenos, odvoz, ukládání a vyhledávání spisů), třídění kartotéčních lístků, obnova poškozených obalů spisů a přebaly poškozených knih, provádí práce související se spisovou a knihovou agendou zničenou záplavami v r. 2002 dle pokynů vedoucí centrální spisovny. 

pracovník spisovny – Zdeněk Janáček
provádí provozně manipulační práce související s provozem spisovny (přenos, odvoz, ukládání a vyhledávání spisů), třídění kartotéčních lístků, obnova poškozených obalů spisů a přebaly poškozených knih, provádí práce související se spisovou a knihovou agendou zničenou záplavami v r. 2002 dle pokynů vedoucí centrální spisovny. 

pracovník spisovny – RNDr. František Hanuš
provádí provozně manipulační práce související s provozem spisovny (přenos, odvoz, ukládání a vyhledávání spisů), třídění kartotéčních lístků, obnova poškozených obalů spisů a přebaly poškozených knih, provádí práce související se spisovou a knihovou agendou zničenou záplavami v r. 2002 dle pokynů vedoucí centrální spisovny. 

pracovník spisovny – neobsazeno
provádí provozně manipulační práce související s provozem spisovny (přenos, odvoz, ukládání a vyhledávání spisů), třídění kartotéčních lístků, obnova poškozených obalů spisů a přebaly poškozených knih, provádí práce související se spisovou a knihovou agendou zničenou záplavami v r. 2002 dle pokynů vedoucí centrální spisovny. 

PRACOVIŠTĚ SLEZSKÁ

sekretářka místopředsedů – Věra Šíchová
zajišťuje chod sekretariátu místopředsedů, vede knihu protestů, sepisuje stížnosti, zastupuje knihovnici pracoviště Slezská

dozorčí úřednice -  Ing. Jana Lapčáková
řídí a kontroluje činnost  administrativních pracovníků výkonu ( agendy konkursů, agenda Ro), provádí propočet vytíženosti a potřeby zaměstnanců, dává pokyny pro aktualizaci webových stránek pracoviště Slezská, zastupuje dozorčí úřednici , zajišťuje dohledávání spisů, podílí se na zpracování rozvrhu práce, informuje oddělení investic a správy státního majetku o změně tiskopisů, zpracovává měsíční výkazy ( agendy K a agendy Ro), zajišťuje podklady pro vyřizování stížností na administrativní pracovníky v agendě K a Ro, zajišťuje správu aplikace ISKS a ISIR a vykonává správu části aplikace ISVKS,  metodicky řídí a organizuje zavádění aplikace ISVKS, odpovídá za obsahovou správnost informační tabule a úřední desky (technicky zajišťuje vedoucí oddělení vnitřní správy pracoviště Slezská),řídí a kontroluje plnění pracovních povinností správce aplikace ISKS, ISIR zastupuje zástupce ředitele soudní správy .

dozorčí úřednice – Soňa Kroutilová
řídí a kontroluje činnost administrativních pracovníků výkonu ( agenda Cm), zajišťuje dohledávání spisů, podílí se na zpracování rozvrhu práce, informuje oddělení investic a správy státního majetku o změně tiskopisů, zpracovává měsíční výkazy ( agendy Cm ) zajišťuje správu aplikace ISKOS, metodicky řídí a organizuje zavádění aplikace ISVKS a vykonává správu části aplikace ISVKS, provádí propočet vytíženosti a potřeby soudců a zaměstnanců, odpovídá za obsahovou správnost informační tabule a úřední desky (technické úpravy zajišťuje vedoucí oddělení vnitřní správy pracoviště Slezská), dává pokyny pro aktualizaci webových stránek pracoviště Slezská, řídí a kontroluje plnění pracovních povinností správce aplikace ISKOS, ISVKS,zastupuje zástupkyni  ředitele správy soudu,  zastupuje dozorčí úřednici ( agenda konkursů, agenda Ro).


dozorčí úřednice – Jaroslava Medalová
řídí a kontroluje činnost administrativních pracovníků výkonu (agenda obchodního rejstříku ), provádí propočet vytíženosti a potřeby soudců  zaměstnanců, zajišťuje podklady pro vyřizování stížností na administrativní pracovníky v agendě obchodního rejstříku, zajišťuje dohledávání spisů, informuje oddělení investic a správy státního majetku o změně tiskopisů, zpracovává měsíční výkazy ( agenda OR), zajišťuje část aplikace ISOR, odpovídá za obsahovou správnost informační tabule a úřední desky pracoviště Slezská(technické úpravy zajišťuje vedoucí oddělení vnitřní správy pracoviště Slezská), dává pokyny pro  aktualizaci webových stránek pracoviště Slezská, řídí a kontroluje plnění pracovních povinností správce aplikace ISOR, zastupuje zástupkyni  ředitelky soudní správy, zástup dozorčí vykonává vedoucí kanceláře  Vladimíra Staňová.

správce databáze obchodního rejstříku – Hana Suchomelová
kontroluje a opravuje všechna nesprávná data v databázi obchodního rejstříku ve spolupráci s autorským týmem (PVT a.s., Klatovy)

správce aplikace – Jan Vilím
zabezpečuje správu aplikace ISOR a všech jeho částí, zakládá nové uživatele a soudní oddělení,  provádí přípravu vzorových instalací aplikace klientských stanic a zajišťuje nastavení parametrů a nastavení přístupu uživatelů k aplikacím, provádí školení uživatelů a zajišťuje uživatelskou podporu, plní přidělené úkoly dle pokynu dozorčí úřednice, zastupuje  správce aplikace ISVKS a také správce databáze obchodního rejstříku.

správce aplikace - Miloš Větroň
zabezpečuje správu aplikace ISVKS a všech jeho částí, zakládá nové uživatele a soudní oddělení,  provádí přípravu vzorových instalací aplikace klientských stanic a zajišťuje přístupy uživatelů a nastavení parametrů aplikací,  provádí školení uživatelů a zajišťuje uživatelskou podporu.
V souvislosti s APV Judikaturou a  aplikací IRES  shromažďuje požadavky na úpravu aplikace na základě potřeb z praxe pro pracoviště Slezská.
Plní přidělené úkoly dle pokynu dozorčí úřednice, zastupuje správce aplikace ISKS a ISIR.

správce aplikace – Kateřina Urbanová
zabezpečuje správu aplikace ISKS a ISIR a všech jejich částí, zakládá nové uživatele a soudní oddělení, provádí přípravu vzorových instalací aplikace klientských stanic a zajišťuje nastavení parametrů a nastavení přístupu uživatelů k aplikacím, provádí školení uživatelů a zajišťuje uživatelskou podporu, plní přidělené úkoly dle pokynu dozorčí úřednice, zastupuje  správce aplikace ISOR

referent správních činností – neobsazeno
zveřejňuje rozhodnutí v evidenci úpadců na internetu, vyznačuje záznamy o přidělených likvidací u správců konkursní podstaty (insolventních správců), lustruje pro vydání potvrzení, zda je žadatel v likvidaci (ISVKS), v konkursu (ISKS, ISIR) a připravuje odpovědi, spravuje rozpis služeb vyšších soudních úředníků a asistentů soudců pro insolvenční řízení. Vyřizuje žádosti výkonné agendy na centrální evidenci obyvatel. Plní přidělené úkoly dle pokynu správy soudu.

knihovnice – Hana Mašková
zajišťuje chod knihovny, vykonává administrativní práce pro správu soudu, zapisuje podání do správního deníku, zároveň s podanými stížnostmi a žádostmi o podání informací, zastupuje sekretářku místopředsedů

podatelna a doručné oddělení

vedoucí – Jaroslava Včeláková
řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod podatelny a doručného oddělení v souladu s platnou právní úpravou

zástupce vedoucí – Eva Brátková

1) vyšší podatelna                                      
                                     Hana Váňová – zápis žalob
                                     Věra Šeráková – zápis žalob, zástup ve spisovně
 
2) pracovnice podatelny:  Božena Knapová
    obchodního rejstříku     Jana Šístková
                                           Alena Vrtělková
                                           Simona Janíčková

                                           Marie Mandíková

3) pracovnice podatelny Marie Kociánová
                                         Irena Feyrerová
– zástup pro přístup do CEO
                                         Šárka Dubovská
                                         Ivana Albrechtová
                                         Jaroslava Slabochová

                                         Veronika Kupcová

výpisy z obchodního rejstříku: Alena Churá
                                                  Věra Benešová
                                                   Bohumila Nenadálová
                                                   Gabriela Hájková

písemné výpisy: Dana Bláhová

sbírka listin: Ivana Šimrová, vedoucí oddělení
Květa Šulcová
Ivana Řízková
Alena Lišková
Kateřina Pavlicová
Drahomíra Guthová
Jaroslav Němeček
Jana Malinská
Petra Klepalová
Jitka Zaplatelová
Karolína Šmídová
Ladislava kutinová
Jana Matějková

vedoucí spisoven Jana Říhová

spisovna A: Renata Carvová
 Miloslava Špačková

 

spisovna B:     
Veronika Jirkovská
Petr Hlaváč
Jaroslava Gajdošová
 
 
spisovna C: Věra Císařovská
 Petra Gešková
 Dagmar Novotná
 Lucie Mouchová
 Barbora Janečková
 Martina Pazderová
 Anna Bačíková
 Marie Angrová
 Josef Knap

spisovna Dr,O,N, Pr: Daniela Bechyňová 


referent spisovny-Bohumil Řežáb, Grazyna Šebelíková
zajišťuje provoz spisovny  agend Cm, Ro, K, Kv, Sm, Nc,

telefonistka: Jaromíra Šejnová
                      Anna Novotná

pracovnice rozmnožovny: Nataša Schwangmeierová

soudní doručovatel –  Jakub Svoboda
                                   Oldřich Höfler

vykonává činnosti soudního doručovatele v souladu s platnou právní úpravou 


ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY

vedoucí oddělení  – Eva Gibischová
řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod oddělení, projednává smluvní vztahy týkající se správy, údržby a oprav objektu, sleduje a vyhodnocuje technický stav objektu, navrhuje opatření k zajištění funkčnosti a bezporuchového chodu budovy a technických zařízení, odpovídá za provedení předepsaných revizních činností, zabezpečuje dodávky energií v souladu s platnými předpisy, předkládá požadavky na finanční zabezpečení správy objektu a kontroluje jejich efektivní vynakládání, zpracovává věcné části investičních záměrů a zajišťuje jejich realizaci dle stanovených podmínek a parametrů programového financování, vystavuje likvidační přílohy k fakturám týkajících se působnosti jím řízeného oddělení a odpovídá za věcnou správnost těchto faktur, kontroluje a zabezpečuje plnění smluvních podmínek vyplývajících z nájemních a obdobných vztahů, vystavuje faktury z těchto vztahů vyplývajících, zastupuje vedoucího oddělení vnitřní správy pracoviště Hybernská, řídí správce rekreačního střediska Samopše, zodpovídá za technický stav střediska, podle platných předpisů předkládá návrhy na doplnění a obměnu materiálně technického vybavení střediska.

zástupce vedoucího oddělení – Jiří Šťastný
v plném rozsahu zastupuje vedoucího oddělení, řídí zaměstnance údržby, úklidu a kotelny.

technický pracovník – Jindřich Šmíd
samostatně zajišťuje technický provoz a servisní činnosti technických a technologických zařízení. Technicky zajišťuje a organizuje údržbu a opravy technologických zařízení a budovy.

PRACOVIŠTĚ HYBERNSKÁ

sekretářka místopředsedy – Šárka Leinweberová
zajišťuje chod sekretariátu místopředsedy, sepisuje a vyřizuje běžné stížnosti účastníků, zajišťuje plynulý chod kanceláří na tomto pracovišti dle potřeby, kontroluje dodržování pracovní doby, zabezpečuje kontakt s personálním odd. a doručování písemností, dohlíží na úplnost a aktualizaci orientační tabule a úřední desky (technické úpravy zajišťuje vedoucí odd. vnitřní správy), dává pokyny pro aktualizace webových stránek, technicky spolupracuje s vedoucím odd. vnitřní správy, zajišťuje podklady pro dotazy dle zákona č. 106/1999 Sb., zpracovává rozvrh práce.

PODATELNA A DORUČNÉ ODDĚLENÍ

vedoucí – Jana Pavlíčková
řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod podatelny, doručného oddělení a spisovny úseku správního soudnictví, přijímá a eviduje veškerá podání (včetně elektronických) a zásilky podle platných předpisů, třídí je příslušným útvarům dle rozvrhu práce, zajišťuje doručování zásilek dle platných předpisů, zajišťuje spolupráci s centrální spisovnou.

pracovnice podatelny – Kamila Magličová
přijímá a eviduje veškerá podání (včetně elektronických) a zásilky podle platných předpisů, třídí je příslušným útvarům dle rozvrhu práce, zajišťuje doručování zásilek dle platných předpisů, v plném rozsahu zastupuje vedoucí podatelny, doručného oddělení a spisovny.

pracovnice vyšší podatelny a knihovny – Dana Polenská
zajišťuje chod vyšší podatelny, provádí lustraci a zápis došlých žalob do aplikace ISVKS podle příslušných právních předpisů, v.k.ř. a rozvrhu práce Městského soudu v Praze. Řídí, organizuje a zabezpečuje chod knihovny a její doplňování, dozírá na studium spisů při nahlížení do nich, vykonává administrativní práce pro pracoviště Hybernská, organizuje práce spojené s využíváním zasedacích místností na pracovišti Hybernská a zastupuje sekretářku místopředsedy na pracovišti Hybernská.

ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY

vedoucí oddělení – Lukáš Krátkoruký
řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod oddělení, projednává smluvní vztahy týkající se správy, údržby a oprav objektu, řídí zaměstnance úklidu, sleduje a vyhodnocuje technický stav objektu, navrhuje opatření k zajištění funkčnosti a bezporuchového chodu budovy a technických zařízení, odpovídá za provedení předepsaných revizních činností, zabezpečuje dodávky energií v souladu s platnými předpisy, předkládá požadavky na finanční zabezpečení správy objektu a kontroluje jejich efektivní vynakládání, zpracovává věcné části investičních záměrů a zajišťuje jejich realizaci dle stanovených podmínek a parametrů programového financování, vystavuje likvidační přílohy k fakturám týkajícím se působnosti jím řízeného oddělení a odpovídá za věcnou správnost těchto faktur, kontroluje a zabezpečuje plnění smluvních podmínek vyplývajících z nájemních a obdobných vztahů, vystavuje faktury s těmito vztahy související
  
Kromě uvedených povinností plní zaměstnanci další úkoly dle pokynů nadřízeného zaměstnance a dle popisu pracovních činností.

ePodatelna