obsah

Městský soud v Praze

Rozvrh práce

ÚSEK PERSONÁLNÍCH VĚCÍ SOUDCŮ, ASISTENTŮ SOUDCŮ, JUSTIČNÍCH ČEKATELŮ A PŘÍSEDÍCÍCH


vedoucí úseku  – Alexandra Vráblíková
spadá do přímé řídící gesce předsedy Městského soudu v Praze;
řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod úseku, zajišťuje personální agendu soudců, asistentů soudců, justičních čekatelů a přísedících v rozsahu platné právní úpravy, zpracovává návrhy na jmenování, přeložení, změnu funkcí a stáže soudců v obvodu působnosti Městského soudu v Praze, zpracovává přehledy personálního obsazení, metodicky řídí a prověřuje tuto agendu u Obvodních soudů pro Prahu 1 - 10

personalista, zástup vedoucí úseku  –  Edita Kyselová
zastupuje vedoucí úseku, zajišťuje veškeré činnosti související s výkonem funkce soudce z hlediska platné právní úpravy (zákon o soudech a soudcích, zákoník práce, podklady pro mzdovou účtárnu, evidence docházky, sociální a zdravotní pojištění, důchodová agenda, atd.),
zajišťuje platovou a osobní agendu asistentů soudců a justičních čekatelů

personalista – Marie Kubovcová
zajišťuje agendu přísedících, výchovy, školení a seminářů, životní výroční soudců, agenda CEO a CESO, penzijní připojištění, aktualizace telefonního seznamu

Personalistiky se vzájemně zastupují.


ÚSEK OCHRANY A OBRANY MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE


bezpečnostní ředitelka Městského soudu v Praze - Lenka Šmídová
spadá do přímé řídící gesce předsedy Městského soudu v Praze;zajišťuje úkoly v oblasti ochrany utajovaných informací, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a krizového řízení v obvodu působnosti Městského soudu v Praze organizačně a technicky. Zabezpečuje manipulaci a evidenci utajovaných informací, jejich archivaci a skartaci u Městského soudu v Praze. Zajišťuje komplexní ochranu utajovaných informací, především pokud jde o úkoly v administrativní, personální a fyzické bezpečnosti. Stanovuje a komplexně zajišťuje opatření pro případ mimořádných událostí a krizových situací. Metodicky řídí zabezpečování bezpečnosti v rozsahu působnosti u obvodních soudů. Zpracovává návrhy vnitřních předpisů v oblasti bezpečnosti. Předkládá požadavky na uzavírání smluvních vztahů a investiční záměry v oblasti bezpečnosti v rámci přidělených finančních prostředků. Uplatňuje požadavky na materiální, technické a finanční zabezpečení úkolů v oblasti bezpečnosti. Vyjadřuje se k prováděcím projektům zabezpečení objektů organizací v obvodu působnosti. Zajišťuje školení a poučení osob, které mají přístup k utajované informaci, odbornou přípravu preventistů PO, školení vedoucích zaměstnanců. Plní pokyny předsedy Městského soudu v Praze ve vztahu k justiční stráži a další úkoly uložené předsedou Městského soudu v Praze.

 

referent ÚOO – Ivan Černý
zabezpečuje úkoly úseku na pracovišti Slezská, zastupuje bezpečnostního ředitele Městského soudu v Praze ve věcech technických – (0,5 úvazek)

referent ÚOO – Lukáš Krátkoruký
zabezpečuje úkoly úseku na pracovišti Hybernská, zastupuje bezpečnostního ředitele  Městského soudu v Praze ve věcech administrativních – (0,5 úvazek)

referent ÚOO – Irena Křížová
zabezpečuje ochranu utajovaných skutečností a zajišťuje úkoly související s krizovými stavy a jinými mimořádnými událostmi

 

ÚSEK FINANČNÍ KONTROLY MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE


finanční kontrolor – Ing. Pavla Nováková
spadá do přímé řídící gesce předsedy Městského soudu v Praze;
kontroluje dodržování zásad vnitřního kontrolního systému, kontroluje provádění finančních operací a vedení evidence majetku podle platných předpisů, schválených rozpočtů, programů, projektů a smluv v souladu s kritérii hospodárnosti, účelnosti a efektivity, prověřuje účinnost systému předběžných, průběžných a následných kontrol, zajišťuje provádění kontrol Městského soudu v Praze u Obvodních soudů pro Prahu 1 až 10


ÚSEK VNITŘNÍHO AUDITU

neobsazeno
provádí vnitřní audit dle platné právní úpravy

 

ÚSEK SPRÁVY MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE


ředitelka správy Městského soudu v Praze
spadá do přímé řídící gesce předsedy Městského soudu v Praze; řídí a odpovídá za činnost správy Městského soudu v Praze včetně trestních a  občanskoprávních kanceláří a kanceláří správního soudnictví, vykonává činnosti prostřednictvím kterých zajišťuje výkon státní správy Městského soudu v Praze a obvodních soudů v působnosti Městského soudu v Praze, tj. zajišťuje podklady pro zpracování souhrnného návrhu rozpočtu a závěrečného účtu za Městský soud v Praze a obvodní soudy v jeho působnosti, zajišťuje podklady pro rozpis prostředků státního rozpočtu pro hospodaření Městského soudu v Praze a obvodních soudů v jeho působnosti minimálně v členění závazných ukazatelů daných zákonem o státním rozpočtu nebo správcem rozpočtu kapitoly, posuzuje požadavky obvodních soudů nad rámec schváleného rozpočtu z hlediska jejich věcnosti, účelovosti a hospodárnosti; v návaznosti na no předkládá návrhy rozpočtových opatření v rámci Ministerstvem spravedlnosti stanovených celkových závazných ukazatelů rozpočtu Městského soudu v Praze. Navrhuje zásadní obecné postupy ke snižování výdajů a zvyšování příjmů. Zajišťuje realizaci systému programového financování a s tím související koncepci výhledu investičních a neinvestičních akcí Městského soudu v Praze a obvodních soudů v jeho působnosti. Zajišťuje vyřizování personálních záležitostí zaměstnanců Městského soudu v Praze s výjimkou justičních čekatelů a asistentů.


zástupce ředitelky správy  - Karel Jonáš
řídí a kontroluje oddělení investic a správy státního majetku, oddělení informatiky, všechna oddělení vnitřní správy a agendu autoprovozu Městského soudu v Praze, zastupuje ředitelku správy Městského soudu v Praze


zástupce ředitelky správy – Jindřiška Nováková
dohlíží na činnost správy Městského soudu v Praze na pracovišti Slezská, řídí a odpovídá za chod občanskoprávních kanceláří pracoviště Slezská a obchodního rejstříku, zajišťuje ve spolupráci s místopředsedy pracoviště Slezská podávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., zpracovává z podkladů všech  pracovišť Městského soudu v Praze souhrnnou výroční zprávu v rozsahu a termínu  zákona č. 106/1999 Sb., řídí a kontroluje činnost zaměstnanců podatelen, rozmnožovny a telefonní ústředny vč. dodržování pracovní doby


právní poradce
vykonává dílčí legislativní práce, právní činnosti a právní poradenství pro správu Městského soudu v Praze, příprava právních předpisů o obsahové a formální stránce.

 

Oddělení rozpočtu a justiční ekonomiky 

vedoucí oddělení - Eva Topinková
řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod oddělení, vykonává činnost správce rozpočtu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky, zajišťuje hospodaření s rozpočtovými prostředky v souladu s platnými předpisy, rozepisuje prostředky státního rozpočtu stanovené správcem kapitoly pro hospodaření Městského soudu v Praze a Obvodních soudů pro Prahu 1 – 10, podle rozpočtových pravidel provádí rozpočtová opatření a vystavuje limity, zpracovává žádosti o účast státního rozpočtu na financování registrovaných akcí a spolupracuje na závěrečných vyhodnoceních realizovaných akcí s věcně  odpovědnými zaměstnanci, zpracovává rozbory hospodaření, roční zprávu, metodicky řídí a kontroluje Obvodní soudy pro Prahu 1 – 10 v uvedené oblasti, řídí pokladní na všech pracovištích Městského soudu v Praze

referent oddělení rozpočtu a justiční ekonomiky – Galina Koubková
zastupuje vedoucí oddělení včetně činnosti správce rozpočtu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky, vystavuje platební poukazy, vystavuje faktury v  APV IRES, vykonává 2. zástup v pokladně

referent oddělení rozpočtu a justiční ekonomiky – Veronika Pěkná
zpracovává výkazy o práci, plán počtu pracovníků a mzdových prostředků v rámci působnosti Městského soudu v Praze a kontroluje jejich plnění, zpracovává měsíční analýzy čerpání mzdových prostředků, vystavuje faktury v APV IRES, vykonává 3. zástup v pokladně

pokladní pracovišť Spálená a Hybernská – Jiřina Břečková
odpovídá za vedení pokladní agendy včetně agendy kolků v rozsahu stanoveném platnou právní úpravou, zpracovává pokladní doklady v APV IRES včetně rozúčtování, zajišťuje stravenky pro soudce a zaměstnance pracovišť

pokladní pracoviště Slezská – Alena Pfauserová
odpovídá za vedení pokladní agendy v rozsahu stanoveném platnou právní úpravou, zpracovává pokladní doklady v APV IRES,  zastupuje druhou pokladní pracoviště Slezská

pokladní pracoviště Slezská – Jitka Kratochvílová
zajišťuje agendu spojenou s prodejem kolkových známek, zastupuje druhou pokladní pracoviště Slezská


Oddělení účtárny

vedoucí účtárny – Alice Vyšínová
řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod oddělení, odpovídá za vedení účetnictví v rozsahu platné právní  úpravy včetně rozsahu a způsobu provedení inventarizace,  metodicky řídí a kontroluje účtárny Obvodních soudů pro Prahu 1 -10, kontuje mzdový, rezervní a investiční účet, zpracovává finanční účetnictví v APV IRES, zpracovává účetní závěrky, vykonává činnost hlavního účetního ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky

finanční účetní – Jitka Vyštejnová
podílí se na kontrolách, zpracovává podklady pro závěrky Městského soudu v Praze, zpracovává finanční účetnictví v APV IRES, kontuje výdajové účty, zpracovává pokladnu, dodává podklady pro inventarizaci, sleduje penalizaci faktur, zastupuje vedoucí oddělení včetně činnosti hlavního účetního ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky

finanční účetní – Zdena Stočesová
zpracovává faktury (odměny tlumočníkům, znalcům, likvidátorům, svědkům) v APV IRES, zpracovává soubory faktur k úhradě a elektronickou poštou zasílá bance a poště, plní oznamovací povinnosti ve vztahu k FÚ, zastupuje finanční účetní Z. Fofoňkovou

finanční účetní – Zuzana Fofoňková
zpracovává provozní faktury Městského soudu v Praze v APV IRES, zajišťuje oběh faktur, sleduje jejich splatnost, zpracovává faktury FKSP, zastupuje finanční účetní Z. Stočesovou

vedoucí mzdové účtárny –  Jindřiška Orišová
řídí, kontroluje a odpovídá za chod mzdové účtárny, zpracovává mzdy soudců a zaměstnanců soudu – asistentů soudců a justičních čekatelů, zajišťuje veškeré činnosti související se zpracováním agendy platů a vyplývající ze zákonné úpravy

mzdová účetní – Anna Kotálová
zpracovává platy zaměstnanců soudu a zajišťuje veškeré činnosti související se zpracováním agendy platů a vyplývající ze zákonné úpravy v rozsahu a dle pokynů vedoucí mzdové účtárny

mzdová účetní – Dana Saidlová
zpracovává platy zaměstnanců soudu a zajišťuje veškeré činnosti související se zpracováním agendy platů a vyplývající ze zákonné úpravy v rozsahu a dle pokynů vedoucí mzdové účtárny

mzdová účetní – Ivana Dvořáková
zpracovává platy zaměstnanců soudu a zajišťuje veškeré činnosti související se zpracováním agendy platů a vyplývající ze zákonné úpravy v rozsahu a dle pokynů vedoucí mzdové účtárny


Mzdové účetní provádějí kontrolu výpočtů průměrů stanovených pro náhrady, vzájemně si kontrolují vyplacené nemocenské dávky  a tím připravují tyto podklady pro kontrolu PSSZ.   Jsou vzájemně zastupitelné včetně zpracování měsíčních závěrek. Jejich povinností je dále doplňování znalostí dle  novel veškeré právní úpravy pro  oblast mzdové agendy (nemocenské dávky, daňová problematika, roční zúčtování, sociální a zdravotní pojištění, atd.). 

zástupce vedoucí účtárny pro pracoviště Slezská – Ilona Reimačová
řídí a kontroluje činnost účetních na pracovišti Slezská.  Zpracovává finanční účetnictví účtů 107-2929021/0710, 2110-2928021/0710, 3113-928021/0710, 6015-2928021/0710 a vede evidenci závazků a pohledávek dle d.ř. s těmito účty souvisejícími. Zúčtovává pokladní doklady d.ř., FKSPP a FKSPV. Předává věcně příslušnému zaměstnanci přehled o neuhrazených fakturách (pohledávkách) do 6. dne každého kalendářního měsíce. Vede rejstříky v APV IRES,  zpracovává podklady pro účetní závěrky a  vykonává činnost hlavní účetní ve smyslu zákona 320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky. Metodicky řídí a kontroluje účetní Obvodních soudů pro Prahu 1 – 10 v oblasti pohledávek a závazků.

finanční účetní – Věra Závětová
zpracovává účetní finanční operace bankovního účtu 3703-2928021/0710, eviduje v APV IRES pohledávky d.ř. 539, provádí odpisy v d.ř. 53. Zastupuje zástupce vedoucí účtárny pro pracoviště Slezská včetně činnosti hlavní účetní ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky

finanční účetní –  Marie Novotná
zpracovává účetní finanční operace v účetních knihách soudních poplatků v APV IRES, které jsou podkladem pro zpracování bankovního účtu 3703-2928021/0710. Provádí odpisy v pohledávkách a jejich zaúčtování na jednotlivé účty dle účtového rozvrhu. Likvidace výplat prostřednictvím ČNB – předání dat z APV IRES do ČNB a České poště. Vykonává zástup v pokladnách na pracovišti Slezská a zpracovává pokladní operace v APV IRES

finanční účetní – Hana Tomanová
zaměstnankyně je povinna vykonávat zejména provádění finančních operací od zaevidování finančních závazků/pohledávek do dokladových řad 53 a 538, které jsou podkladem pro zpracování bankovního účtu 3703-2928021/0710 až po jejich zaúčtování do účetního deníku. Vykonává zástup v pokladnách na pracovišti Slezská

finanční účetní – Eva Kriegrová
zaměstnankyně je povinna vykonávat zejména finanční operace od zaevidování závazků/pohledávek do dokladových řad 2328, 23281, 41, 51, 518, 52, 528, 55, 558, 56, 568, které jsou podkladem pro zpracování bankovního účtu 19-2928021/0710, až po jejich zaúčtování do účetního deníku. Vykonává zástup v pokladnách na pracovišti Slezská

Finanční účetní jsou vzájemně zastupitelné.


Oddělení investic a správy státního majetku

vedoucí oddělení – Ing. Vladimír Hlavička
řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod oddělení včetně skladového hospodářství, odpovídá za řádné vedení majetkové a operativní evidence, organizuje zadávání veřejných zakázek a vede s tím spojenou agendu, zpracovává žádosti o registraci akcí, realizuje schválené akce v působnosti tohoto oddělení dle stanovených podmínek a parametrů programového financování,  spolupracuje na závěrečném vyhodnocení realizovaných akcí, je  osobou pověřenou řízením provozu mobilních telefonů, zpracovává podklady pro vyúčtování soukromých telefonů soudů a zaměstnanců, vystavuje likvidační přílohy k fakturám týkajících se působnosti jím řízeného oddělení a odpovídá za věcnou správnost těchto faktur, metodicky řídí oblast správy majetku a skladového hospodářství Obvodních soudů pro Prahu 1 – 10, provádí kontrolu evidence a správy majetku, řádné provádění inventarizace a zadávání veřejných zakázek Obvodních soudů pro Prahu 1 – 10, zastupuje vedoucího oddělení vnitřní správy pracoviště Spálená

zástupce vedoucího oddělení – Ivan Černý
zastupuje v plném rozsahu vedoucího oddělení, zajišťuje činnosti spojené s investiční výstavbou Městského soudu v Praze, podílí se na zpracování podkladů pro žádosti o registraci akcí, zastupuje vedoucího odd. vnitřní správy objektu Spálená, dohlíží na plnění podmínek programového financování u Městského soudu v Praze a usměrňuje v této oblasti obvodní soudy v působnosti Městského soudu v Praze

referent správy státního majetku – Lenka Kařízková
vede evidenci majetku Městského soudu v Praze v APV IRES, vede operativně technickou evidenci majetku Městského soudu v Praze pro pracoviště Spálená a Hybernská, zajišťuje dle pokynů vedoucího oddělení nákup inventáře a ostatního vnitřního vybavení, zabezpečuje opravy a údržbu veškerého vnitřního vybavení (včetně talárů pro soudce), zabezpečuje výrobu razítek pro Městský soud v Praze a vede jejich evidenci, 1. zástup v pokladně na pracovišti Spálená, zastupuje referenta skladového hospodářství pracoviště Spálená a Hybernská

referent správy státního majetku – Jitka Businská
vede evidenci majetku Městského soudu v Praze v APV IRES, vede operativně technickou evidenci majetku Městského soudu v Praze pro pracoviště Slezská, zastupuje referenta skladového hospodářství pracoviště Slezská

referent skladového hospodářství – Renata Doležalová
zajišťuje nákup tiskopisů, kancelářských potřeb, úklidových prostředků a ostatního materiálu pro sklady pracovišť Spálená a Hybernská, zajišťuje příjem a výdej materiálu a vede evidenci skladového hospodářství pro Městský soud v Praze pracoviště Spálená a Hybernská, zastupuje referenta správy státního majetku pracoviště Spálená a Hybernská, 2. zástup v telefonní ústředně, vede sklad CO


skladník – Lenka Šedová
organizuje příjem, skladování, ošetřování a výdej materiálu. Předkládá návrhy na nákup tiskopisů, kancelářských potřeb, úklidových prostředků a ostatního materiálu pro potřeby pracovišť Spálená a Hybernská. Spolupracuje s oddělením informatiky při příjmu, evidenci a výdeji tonerů pro výpočetní techniku včetně evidence prázdných tonerových obalů.

skladník – Naděžda Michalíková
zajišťuje nákup tiskopisů, kancelářských potřeb, úklidových prostředků a ostatního materiálu pro sklad pracoviště Slezská, zajišťuje příjem a výdej materiálu a vede evidenci skladového hospodářství na tomto pracovišti, zastupuje referenta správy státního majetku pracoviště Slezská

 

Oddělení informatiky

vedoucí oddělení – Ing. Josef Macků  
zajišťuje úkoly v oblasti informatiky na všech pracovištích Městského soudu v Praze, řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod oddělení a plnění pracovních povinností jí řízených zaměstnanců, zajišťuje činnosti v oblasti návrhů a realizace nových informačních systémů, zpracovává věcné části investičních záměrů v oblasti výpočetní techniky a zajišťuje jejich realizaci, provádí metodicko koordinační činnost ve vztahu  k informatikům obvodních soudů v působnosti Městského soudu v Praze

zástupce vedoucího oddělení – Hana Chvátalová
zpracovává věcné části investičních záměrů v oblasti výpočetní techniky obvodních soudů, zajišťuje jejich realizaci, koordinuje a kontroluje činnost správců sítě, zajišťuje el. podpisy a šifrování dat, zodpovídá za evidenci SW v souvislosti s licenční politikou, provádí kontrolu zálohování a archivace, provádí drobné programátorské práce, plní přidělené úkoly dle pokynu vedoucí oddělení informatiky

informatik – správce sítě – Martin Hübner 
zabezpečuje správu a provoz serverů  MS WIIN, správu aktivních prvků sítě v rámci budovy Spálená a Hybernská, zodpovídá za instalaci a  aktualizaci centrální antivirové ochrany, zodpovídá za zálohování, archivaci, aktualizaci a instalaci programového vybavení systémů, provádí přípravu vzorových instalací klientských stanic a instalaci operačních systémů klientských stanic, zajišťuje správu AD a poštovních služeb, zajišťuje el. podpisy a šifrování dat, provádí drobné programátorské práce, plní přidělené úkoly dle pokynu vedoucí oddělení informatiky, zastupuje  p. Lásku

informatik – správce sítě – Jiří Láska
zabezpečuje správu a provoz serverů MS WIN, Lotus Notes, serverů UNIX ve spolupráci s dodavatelskými firmami, správu aktivních prvků sítě v rámci budovy Slezská, zodpovídá za zálohování, archivaci, aktualizaci, instalaci programového vybavení systémů,  provádí přípravu vzorových instalací klientských stanic a provádí instalaci operačních systémů klientských stanic, registrací IP telefonů a instalace plug-inů, provádí drobné programátorské práce, plní přidělené úkoly dle pokynu vedoucí oddělení informatiky, zastupuje p. Kovaříka, p. Vilíma v rámci aplikace OR


informatik – správce aplikace – Vratislav Výtisk
zabezpečuje správu aplikací Portal justice, statického obsahu Intranetu, Micos včetně zpracování evidence HW a SW listů, sledování reportů z centrální antivirové ochrany, zajišťuje podporu uživatelů správy Městského soudu v Praze – Spálená, provádí drobné programátorské práce, plní přidělené úkoly dle pokynu vedoucí oddělení informatiky, zastupuje v rámci oddělení, p. Vilíma v rámci aplikace Micos

informatik – správce aplikace – Jan Vilím
zabezpečuje správu aplikace ISOR a všech jeho částí, zajišťuje nastavení parametrů a nastavení přístupu uživatelů k aplikacím, provádí drobné programátorské práce, zpracovává evidenci HW a SW listů Městského soud v Praze – Slezská, plní přidělené úkoly dle pokynu vedoucí oddělení informatiky, zastupuje  v rámci oddělení, v rámci zástupu sl. Adamcovou

informatik – správce aplikace – Irena Koláčková
zabezpečuje správu aplikace ISVKS, Judikatury, IRES, připravuje podklady pro jednání realizačního týmu ISVKS, provádí přípravu vzorových instalací aplikace klientských stanic a instaluje aplikaci na uživatelská PC, zajišťuje nastavení parametrů a nastavení přístupu uživatelů k aplikacím, provádí školení uživatelů a zajišťuje uživatelskou podporu, provádí drobné programátorské práce, zastupuje  p. Větroně

informatik  – správce aplikace - Miloš Větroň
zabezpečuje správu aplikace ISKOS, ISVKS, Konkurzy, provádí přípravu vzorových instalací aplikace klientských stanic  a zajišťuje přístupy uživatelů a nastavení parametrů aplikací, instaluje aplikace na uživatelská PC, provádí školení uživatelů a zajišťuje uživatelskou podporu, provádí drobné programátorské práce, plní přidělené úkoly dle pokynu vedoucí oddělení informatiky, zastupuje p. Koláčkovou

informatik – technik - Vladimír Vočka
zajišťuje podporu uživatelů [K] a [OR], odpovídá za provoz  a údržbu výpočetní techniky, plní přidělené úkoly dle pokynu vedoucí oddělení informatiky, zastupuje v rámci oddělení

informatik – technik - Ľubica Adamcová
zajišťuje podporu uživatelů Hybernská a správy Městského soudu v Praze - Slezská,  údržba telefonních linek prostřednictvím CallManageru, odpovídá za provoz a údržbu výpočetní techniky, plní přidělené úkoly dle pokynu vedoucí oddělení informatiky, zastupuje v rámci oddělení

informatik – technik - Petr Kolář 
zajišťuje podporu uživatelů [Cm] a [OR], odpovídá za provoz a údržbu výpočetní techniky, plní přidělené úkoly dle pokynu vedoucí oddělení informatiky,  zastupuje v rámci oddělení

informatik – správce aplikace - Vít Chábera
zabezpečuje správu aplikací pro záznam a přepis zvuku,  zajišťuje podporu uživatelů [T] a [C], odpovídá za provoz a údržbu výpočetní techniky, záznamové techniky, ozvučení jednacích síní, provádí školení protokolujících úřednic, plní přidělené úkoly dle pokynu vedoucí oddělení informatiky, zastupuje v rámci oddělení


Oddělení personálních věcí zaměstnanců

vedoucí oddělení – Mgr. Sylvie Fotevová
řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod oddělení v rozsahu platné právní úpravy pro personální agendu. Komplexně zajišťuje a zpracovává agendu výběru uchazečů o zaměstnání a přijímání nových zaměstnanců, agendu pracovně právních vztahů a studentů Justiční akademie. Zpracovává a vede personální přehledy jako podklady pro ekonomický úsek a mzdovou účtárnu. Metodicky usměrňuje a prověřuje personální agendu u Obvodních soudů pro Prahu 1 – 10

personalista, zástup vedoucí oddělení – Kateřina Dřímalová
zajišťuje a zpracovává veškeré náležitosti související s uzavřením, trváním a skončením pracovního poměru, agendu pracovních pohotovostí a přesčasů zaměstnanců a pomocných složek, vede agendu penzijního připojištění a životních výročí, vkládá data do aplikace IRES, zajišťuje správu přístupových uživatelských práv do CEO a CESO, zajišťuje a eviduje odborné způsobilosti, ochrany osobních údajů, hmotné odpovědnosti zaměstnanců. Komplexně a samostatně zajišťuje, zpracovává a vede agendu týkající se osob se zdravotním postižením. V plném rozsahu zastupuje vedoucí oddělení


personalista – Drahomíra Kaiserová
zpracovává agendu týkající se pracovně právních vztahů zaměstnanců, vede evidenci odchodů do SD, ID, ČID, zajištění agendy zdravotního a sociálního pojištění


personální referent – Hana Hájková
zajišťuje realizaci vzdělávacích programů zaměstnanců podle potřeb organizace, zajišťuje a zpracovává docházku zaměstnanců a souvisejících podkladů pro mzdovou účtárnu – pracovní doba, dovolené, pracovní neschopnosti a úrazy, PV, NPV, zpracovává statistické výkazy PN a úrazů, zajišťuje a vede evidenci lékařských prohlídek, aktualizuje telefonní seznam

Oddělení statistiky

Agenda výkaznictví  – Eva Jasenovcová
řídí oblast výkaznictví a statistiky v působnosti Městského soudu v Praze, provádí sumarizaci výkazů Obvodních soudů pro Prahu 1 – 10, kontroluje statistické listy rozvodové, provádí propočty výkonnosti soudců Městského soudu v Praze, prověrky statistické kázně a výkaznictví Obvodních soudů pro Prahu 1- 10, zastupuje knihovnici pracoviště Spálená

statistik/knihovník – Daniela Kolingerová
zpracovává statistické listy Městského soudu v Praze a diskety se statistickými údaji Obvodních soudů pro Prahu 1 – 10, vede knihovnu  pracoviště Spálená, metodicky pomáhá při vedení knihoven Obvodních soudů pro Prahu 1 – 10, v plném rozsahu zastupuje vedoucí oddělení


agenda autoprovozu Městského soudu v Praze a Obvodních soudů pro Prahu 1 – 10 - Ing. Pavla Nováková
samostatně vede agendu autoprovozu – (0,5) úvazek – Obvodních soudů pro Prahu 1 – 10 včetně metodické a kontrolní činnosti a souhrnných ekonomických rozborů v oblasti působnosti Městského soudu v Praze


PRACOVIŠTĚ SPÁLENÁ

asistentka  sekretariátu předsedy Městského soudu v Praze – Vlasta Hyková
samostatně zajišťuje chod sekretariátu a operativní úkoly s tím související, agendu životních jubileí soudců, zaměstnanců a dalších významných osob dle dispozic předsedy soudu, vyřizuje administrativní agendu předsedy soudu, zpracovává a aktualizuje telefonní seznam organizací podle potřeb předsedy soudu. Vede evidenci dovolených řídících pracovníků Městského soudu v Praze a předsedů obvodních soudů. Vykonává funkci vedoucí autoprovozu Městského soudu v Praze, v plném rozsahu zastupuje druhou asistentku sekretariátu

asistentka  sekretariátu předsedy soudu – Olga Trmačová
samostatně zajišťuje chod sekretariátu a operativní úkoly s tím související, zejména zabezpečuje organizační stránky porad předsedy soudu a jejich evidenci, koordinuje a organizačně zajišťuje přípravy a průběh programu oficiálních návštěv předsedy soudu, zajišťuje agendu životních jubileí soudců, zaměstnanců a dalších významných osob dle dispozic předsedy soudu, vyřizuje administrativní agendu předsedy soudu. Vede evidenci dovolených řídících pracovníků Městského soudu v Praze a předsedů obvodních soudů. Zpracovává a aktualizuje telefonní seznam organizací podle potřeb předsedy soudu, v plném rozsahu zastupuje druhou asistentku sekretariátu včetně řízení autoprovozu Městského soudu v Praze

sekretářka místopředsedů a ředitelky správy – Vlastimila Billianová
zajišťuje administrativní a organizační záležitosti dle pokynů místopředsedů a ředitelky správy, vyhotovuje zápisy z porad těchto funkcionářů, je přidělenou pracovnicí vedoucí kanceláře evidenčního senátu, kterou v době nepřítomnosti zastupuje (viz rozvrh práce soudního výkonu), vykonává zástup v sekretariátu předsedy soudu

dozorčí úřednice – Alena Krušková
řídí a kontroluje činnost zaměstnanců trestních kanceláří  včetně kontroly dodržování pracovní doby, zajišťuje podklady pro vyřizování stížností na zaměstnance trestních kanceláří, dohledávání spisů, zpracovává rozvrh práce Městského soudu v Praze, informuje oddělení investic a správy státního majetku o změně tiskopisů, řídí a kontroluje skartační práce a činnost Centrální spisovny Městského soudu v Praze, organizuje převoz spisů na Centrální spisovnu (včetně obvodních soudů), metodicky řídí a kontroluje práce kanceláří a dozorčích úřednic Obvodních soudů pro Prahu 1,2,3 a 10 a společně s druhou dozorčí úřednicí práci kanceláří Obvodních soudů pro Prahu 4 a 9, provádí propočty vytíženosti zaměstnanců a potřeby soudců a zaměstnanců Obvodních soudů pro Prahu 1 – 10 a jednotlivých pracovišť Městského soudu v Praze, předkládá na vědomí příslušným místopředsedům rozvrhy práce Obvodních soudů pro Prahu 1 – 10, provádí školení administrativních pracovnic Obvodních soudů pro Prahu 1 – 10 a Městského soudu v Praze  v agendách T, Nt, Rt, To a D, zastupuje v plném rozsahu druhou dozorčí úřednici, metodicky řídí a organizuje zavádění APV ISVKS, odpovídá za obsahovou správnost informační tabule a úřední desky (technické úpravy zajišťuje oddělení investic a správy státního majetku), dává pokyny pro aktualizaci webových stránek pracoviště Spálená zajišťuje ve spolupráci s místopředsedy pracoviště Spálená podávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

dozorčí úřednice – Ludmila Machyánová
řídí a kontroluje činnost zaměstnanců občanskoprávních kanceláří pracoviště Spálená, podatelny, rozmnožovny, telefonní ústředny včetně kontroly dodržování pracovní doby, zajišťuje podklady pro vyřizování stížností na zaměstnance občanskoprávních kanceláří pracoviště Spálená, dohledávání spisů, zpracovává rozvrh práce Městského soudu v Praze, informuje oddělení investic a správy státního majetku o změně tiskopisů, metodicky řídí a kontroluje práce kanceláří Obvodních soudů pro Prahu 5,6,7,8 a společně s druhou dozorčí úřednicí práci kanceláří Obvodních soudů pro Prahu 4 a 9, provádí propočty vytíženosti zaměstnanců a potřeby soudců  a zaměstnanců  Obvodních soudů pro Prahu 1 – 10 a jednotlivých pracovišť Městského soudu v Praze, provádí školení administrativních pracovnic Obvodních soudů pro Prahu 1 – 10 a Městského soudu v Praze v agendách C, P, Nc, E, Co, zastupuje v plném rozsahu druhou dozorčí úřednici, metodicky řídí a organizuje zavádění APV ISVKS, odpovídá za obsahovou správnost informační tabule a úřední desky (technické úpravy zajišťuje oddělení investic a správy státního majetku), dává pokyny pro aktualizaci webových stránek pracoviště Spálená, zajišťuje ve spolupráci s místopředsedy pracoviště Spálená  a Hybernská podávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., řídí a kontroluje činnost zaměstnanců administrativního aparátu agendy správního soudnictví, zpracovává měsíční výkazy (agenda Ca, Cad, Az)

vymáhající úřednice – Jitka Tesaříková
řídí metodicky a kontroluje agendu vymáhání pohledávek Městského soudu v Praze, samostatně provádí prověrky vymáhání a odpisů pohledávek a hospodaření depozitními prostředky, sestavuje rozbory a výkazy pohledávek v rámci působnosti Městského soudu v Praze, zajišťuje agendu vymáhání justičních pohledávek v rozsahu stanoveném platnou právní úpravou, zpracovává podklady na odpisy, prominutí a upuštění od vymáhání v rozsahu pověření, podílí se na kontrolách Obvodních soudů pro Prahu 1 – 10 v oblasti vymáhání pohledávek a znehodnocování kolkových známek, zastupuje referenta agendy znalců a tlumočníků

vymáhající úřednice – Petruška Dvořáková
zajišťuje agendu vymáhání justičních pohledávek v rozsahu stanoveném platnou právní úpravou, zpracovává podklady na odpisy, prominutí a upuštění od vymáhání pohledávek v rozsahu pověření

vymáhající úřednice – Milena Rulfová
zajišťuje agendu vymáhání justičních pohledávek v rozsahu stanoveném platnou právní úpravou, zpracovává podklady na odpisy, prominutí a upuštění od vymáhání pohledávek v rozsahu pověření a zastupuje p. Jitku Vyštejnovou, pověřenou vedením účtárny.

vymáhající úřednice – Miroslava Šnobrová
zajišťuje agendu vymáhání justičních pohledávek v rozsahu stanoveném platnou právní úpravou, zpracovává podklady na odpisy, prominutí a upuštění od vymáhání pohledávek v rozsahu pověření

vymáhající úřednice – Dagmar Vávrová
zajišťuje agendu vymáhání justičních pohledávek v rozsahu stanoveném platnou právní úpravou, zpracovává podklady na odpisy, prominutí a upuštění od vymáhání pohledávek v rozsahu pověření

vymáhající úřednice – Jana Vetchá
zajišťuje agendu vymáhání justičních pohledávek v rozsahu stanoveném platnou právní úpravou, zpracovává podklady na odpisy, prominutí a upuštění od vymáhání pohledávek v rozsahu pověření

Vymáhající úřednice na jednotlivých pracovištích se vzájemně zastupují


referent agendy znalců a tlumočníků – Hana Šťovíková
vede agendu znalců a tlumočníků v rozsahu platné právní úpravy


Kancelář správy soudu

Vedoucí kanceláře – Ing. Irena Doškářová
řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod kanceláře, vede správní deník a zvláštní rejstřík pro evidencí žádostí o podání informací (I), zajišťuje správu určené elektronické adresy Městského soudu v Praze, sepisuje stížnosti, zajišťuje vypravení písemností správy soudu

referent agendy stížností - Eva Kašparová
zajišťuje agendu stížností v rozsahu stanoveném platnou právní úpravou, sepisuje stížnosti, provádí administrativní práce pro správu soudu, v plném rozsahu zastupuje vedoucí kanceláře

Pozn.: Evidenci ústavních stížností pro správu Městského soudu v Praze vede vedoucí kanceláře evidenčních senátů

Oddělení vnitřní správy

vedoucí oddělení – Ing. Jiří Kotrč
řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod oddělení, řídí zaměstnance údržby, úklidu a kotelny, projednává smluvní vztahy týkající se správy, údržby a oprav objektu, sleduje a vyhodnocuje technický stav objektu, navrhuje opatření k zajištění funkčnosti a bezporuchového chodu budovy a technických zařízení, odpovídá za provedení předepsaných revizních činností, zabezpečuje dodávky energií v souladu s platnými předpisy, předkládá požadavky na finanční zabezpečení správy objektu a kontroluje jejich efektivní vynakládání, zpracovává věcné části investičních záměrů a zajišťuje jejich realizaci dle stanovených podmínek a parametrů programového financování, vystavuje likvidační přílohy k fakturám týkajících se působnosti jím řízeného oddělení a odpovídá za věcnou správnost těchto faktur, kontroluje a zabezpečuje plnění smluvních podmínek vyplývajících z nájemních a obdobných vztahů, vystavuje faktury s těmito vztahy související, je odpovědnou osobou pověřenou za průběžnou a následnou kontrolu používání mobilních telefonů, řídí správce rekreačního střediska Mariánská, zodpovídá za technický stav střediska podle platných předpisů, předkládá návrhy na doplnění a obměnu materiálně technického vybavení střediska


Podatelna a doručené oddělení


vedoucí – Alena Brkalová
řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod podatelny a doručného oddělení, přijímá a eviduje veškerá podání (včetně elektronických) a zásilky podle platných předpisů, třídí je příslušným útvarům dle rozvrhu práce, zajišťuje doručování zásilek dle platných předpisů, zajišťuje ověřování listin a provádí úkony spojené s podáváním informací účastníkům řízení a návštěvníkům soudu

zástupce vedoucí – Věra Šíslová
přijímá a eviduje veškerá podání (včetně elektronických) a zásilky podle platných předpisů, třídí je příslušným útvarům dle rozvrhu práce, zajišťuje doručování zásilek dle platných předpisů, v plném rozsahu zastupuje vedoucí

pracovník podatelny  – Jindřich Šmíd
přijímá a eviduje veškerá podání (včetně elektronických) a zásilek podle platných předpisů, třídí je příslušným útvarům dle rozvrhu práce, zajišťuje doručování zásilek dle platných předpisů

Vyšší podatelna

pracovnice vyšší podatelny – Vlasta Dusilová
zajišťuje chod vyšší podatelny, provádí lustraci a zápis došlých žalob, podání a spisů předložených k rozhodnutí odvolacímu soudu do aplikace ISVKS podle příslušných právních předpisů, v.k.ř. a rozvrhu práce Městského soudu v Praze, provádí administrativní a provozně manipulační práce související s provozem tohoto pracoviště dle pokynů dozorní úřednice Městského soudu v Praze

pracovnice vyšší podatelny – Jana Kantnerová
zajišťuje chod vyšší podatelny, provádí lustraci a zápis došlých žalob, podání a spisů předložených k rozhodnutí odvolacímu soudu do aplikace ISVKS podle příslušných právních předpisů, v.k.ř. a rozvrhu práce Městského soudu v Praze, provádí administrativní a provozně manipulační práce související s provozem tohoto pracoviště dle pokynů dozorní úřednice Městského soudu v Praze, vykonává zástup v rozmnožovně na pracovišti Spálená

soudní doručovatel – Jiřina Martinovičová
vykonává činnosti soudního doručovatele v souladu s platnou právní úpravou
 
telefonistka – Marie Patáková
zajišťuje provoz telefonní ústředny a spojování telefonních hovorů

pracovnice rozmnožovny – Miluše Halaszová
zajišťuje provoz rozmnožovny a tiskového centra pro pracoviště Spálená, 1. zástup v telefonní ústředně

pracovnice rozmnožovny –  Renata Nováková
zajišťuje provoz rozmnožovny a tiskového centra pro pracoviště Spálená

Pracovnice rozmnožovny se vzájemně zastupují.


Centrální spisovna Městského soudu v Praze

vedoucí – Alena Kroupová
řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod centrální spisovny v rozsahu stanoveném platnou právní úpravou

pracovnice spisovny – Jitka Klabouchová
zajišťuje provoz spisovny, zastupuje v plném rozsahu vedoucí

pracovnice spisovny – Simona Černá
zajišťuje spisovou službu a předarchivní péči o písemnosti, eviduje a zakládá zapůjčené a dodatečné zaslané spisy, sepisuje a odesílá poštovní zásilky, provádí práce související se spisovou a knihovou agendou zničenou záplavami v r. 2002 dle pokynů vedoucí centrální spisovny

pracovnice spisovny – Gražyna Šebelíková
provádí zakládání a evidenci zapůjčených nebo dodatečně zaslaných spisů, sepisuje a odesílá poštovní zásilky a provádí jejich odnos na poštu, provádí práce související se spisovou a knihovou agendou zničenou záplavami v r. 2002 dle pokynů vedoucí centrální spisovny 

pracovník spisovny – Ing. Ján Mikloško
provádí provozně manipulační práce související s provozem spisovny (přenos, odvoz, ukládání a vyhledávání spisů), třídění kartotéčních lístků, obnova poškozených obalů spisů a přebaly poškozených knih, provádí práce související se spisovou a knihovou agendou zničenou záplavami v r. 2002 dle pokynů vedoucí centrální spisovny 

pracovník spisovny – Zdeněk Janáček
provádí provozně manipulační práce související s provozem spisovny (přenos, odvoz, ukládání a vyhledávání spisů), třídění kartotéčních lístků, obnova poškozených obalů spisů a přebaly poškozených knih, provádí práce související se spisovou a knihovou agendou zničenou záplavami v r. 2002 dle pokynů vedoucí centrální spisovny 

pracovník spisovny – RNDr. František Hanuš
provádí provozně manipulační práce související s provozem spisovny (přenos, odvoz, ukládání a vyhledávání spisů), třídění kartotéčních lístků, obnova poškozených obalů spisů a přebaly poškozených knih, provádí práce související se spisovou a knihovou agendou zničenou záplavami v r. 2002 dle pokynů vedoucí centrální spisovny 

pracovník spisovny – Ronnie Zborka
provádí provozně manipulační práce související s provozem spisovny (přenos, odvoz, ukládání a vyhledávání spisů), třídění kartotéčních lístků, obnova poškozených obalů spisů a přebaly poškozených knih, provádí práce související se spisovou a knihovou agendou zničenou záplavami v r. 2002 dle pokynů vedoucí centrální spisovny 

 

PRACOVIŠTĚ SLEZSKÁ

sekretářka místopředsedů – Věra Šíchová
zajišťuje chod sekretariátu místopředsedů, vede knihu protestů, sepisuje stížnosti, zastupuje knihovnici pracoviště Slezská

dozorčí úřednice – Ing. Jana Lapčáková
řídí a kontroluje činnost administrativních pracovníků výkonu (agenda konkursů, agenda Ro), provádí propočet vytíženosti a potřeby soudců a zaměstnanců, dává pokyny pro aktualizaci webových stránek pracoviště Slezská,  zastupuje dozorčí úřednici,   zajišťuje dohledávání spisů, podílí se na zpracování rozvrhu práce, informuje oddělení investic a správy státního majetku o změně tiskopisů, zpracovává měsíční výkazy (agenda K a agenda Ro), zajišťuje podklady pro vyřizování stížností na administrativní pracovníky v agendě K a Ro, zajišťuje správu aplikace ISKS, a vykonává správu části aplikace ISVKS, metodicky řídí a organizuje zavádění aplikace ISVKS, odpovídá za obsahovou správnost informační tabule a úřední desky (technicky  zajišťuje vedoucí oddělení vnitřní správy pracoviště Slezská), zastupuje zástupce ředitelky soudní správy

dozorčí úřednice – Soňa Kroutilová
řídí a kontroluje činnost administrativních pracovníků výkonu (agenda Cm), zajišťuje dohledávání spisů, podílí se na zpracování rozvrhu práce, informuje oddělení investic a správy státního majetku o změně tiskopisů, zpracovává měsíční výkazy (agenda Cm), zajišťuje správu aplikace ISKOS, metodicky řídí a organizuje zavádění aplikace ISVKS a vykonává správu části aplikace ISVKS,  provádí propočet vytíženosti a potřeby soudců a zaměstnanců, odpovídá za obsahovou správnost informační tabule a úřední desky (technické úpravy zajišťuje vedoucí oddělení vnitřní správy pracoviště Slezská), dává pokyny pro aktualizaci webových stránek pracoviště Slezská  zastupuje zástupkyni ředitelky  správy soudu, zastupuje dozorčí úřednici (agenda konkursů, agenda Ro)

dozorčí úřednice – Jaroslava Medalová
řídí a kontroluje činnost administrativních pracovníků výkonu (agenda obchodního rejstříku), provádí propočet vytíženosti a potřeby  soudců a zaměstnanců, zajišťuje podklady pro vyřizování stížností na administrativní pracovníky v agendě obchodního rejstříku, zajišťuje dohledávání spisů, informuje oddělení investic a správy státního majetku o změně tiskopisů, zpracovává měsíční výkazy (agenda OR), zajišťuje správu aplikace ISOR, odpovídá za obsahovou správnost informační tabule a úřední desky pracoviště Slezská (technické úpravy zajišťuje vedoucí odd. vnitřní správy pracoviště Slezská), dává pokyny pro aktualizaci webových stránek pracoviště Slezská,  zastupuje zástupkyni ředitelky správy.
Dozorčí úřednici zastupuje vedoucí kanceláře Vlasta Šnajdrová.

správce databáze obchodního rejstříku – Hana Suchomelová
kontroluje a opravuje všechna nesprávná data v databázi obchodního rejstříku ve spolupráci s autorským týmem (PVT a.s., Klatovy)

referent agendy seznamu správců konkursní podstaty -  Kateřina Urbanová
vede seznam správců konkursní podstaty, zakládá složky, zapisuje do seznamu SKP, dle pokynu místopředsedy vyzývá k odstranění vad, píše předvolání k přezkoušení, zveřejňuje rozhodnutí v evidenci úpadců na internetu, provádí zápis žalob K, lustruje pro vydání potvrzení, zda je žadatel v likvidaci (ISVKS, ISOR), v konkurzu (ISKS) a připravuje odpovědi

knihovnice – Hana Mašková
zajišťuje chod knihovny, vykonává administrativní práce pro správu soudu, zapisuje podání do správního deníku zároveň s podanými stížnostmi a žádostmi o podání informací, zastupuje sekretářku místopředsedů


podatelna a doručné oddělení

vedoucí – Jaroslava Včeláková
řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod podatelny a doručného oddělení v souladu s platnou právní úpravou

zástupce vedoucí – Eva Brátková


1. vyšší podatelna:
Hana Váňová – zápis žalob
Věra Šeráková – zápis žalob, zástup ve spisovně

2. pracovnice podatelny OR:
Božena Knapová
Petra Kloučková
Alena Vrtulková
Soňa Nátková
Jana Šístková

3. pracovnice podatelny:
Marie Kociánová
Marie Jarošová
Irena Feyrerová – zástup pro přístup do CEO
Šárka Dubovská
Ivana Albrechtová
Jaroslava Slabochová

     

výpisy z obchodního rejstříku:
Milada Chourová
Dana Šedivá
Alena Churá
Věra Benešová
Bohumila Nenadálová
Gabriela Hájková

písemné výpisy: Dana Bláhová

sbírka listin: Ivana Šimrová – vedoucí oddělení
Květa Šulcová
Ivana Řízková
Alena Lišková
Kateřina Pavlicová
Drahomíra Guthová
Eva Podjuklová
Jaroslav Němeček
Jana Malinská
Petra Klepalová
Jitka Zapletalová
Karolína Šmídová
Ladislava Kutinová

vedoucí spisoven: Jana Říhová

spisovna A:
Renata Carvová
Jaroslava Felčárková
Marcela Kahlerová
     
spisovna B:
Jana Pišínová
Petr Hlaváč
Ivana Milnerová
     
spisovna C:
Miloslava Špačková
Věra Císařovská
Petra Gešková
Dagmar Novotná
Veronika Jirkovská
Lucie Mouchová
Eva Knapešová
Jana Matějková
Martina Pazderová
Anna Bačíková
                                                           

spisovna Dr, O, N, Pr:  Daniela Bechyňová


referent spisovny: Bohumil Řežáb
zajišťuje provoz spisovny agend Cm, Ro, K, Kv, Sm, Nc,


telefonistka:
Jaromíra Šejnová
Anna Novotná

pracovnice rozmnožovny:  Nataša Schwangmeierová

soudní doručovatel:
Jakub Svoboda
František Šlehofer
vykonává činnosti soudního doručovatele v souladu s platnou právní úpravou

 

Oddělení vnitřní správy

vedoucí oddělení  – Eva Gibischová
řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod oddělení, projednává smluvní vztahy týkající se správy, údržby a oprav objektu, sleduje a vyhodnocuje technický stav objektu, navrhuje opatření k zajištění funkčnosti a bezporuchového chodu budovy a technických zařízení, odpovídá za provedení předepsaných revizních činností, zabezpečuje dodávky energií v souladu s platnými předpisy, předkládá požadavky na finanční zabezpečení správy objektu a kontroluje jejich efektivní vynakládání, zpracovává věcné části investičních záměrů a zajišťuje jejich realizaci dle stanovených podmínek a parametrů programového financování, vystavuje likvidační přílohy k fakturám týkajících se působnosti jím řízeného oddělení a odpovídá za věcnou správnost těchto faktur, kontroluje a zabezpečuje plnění smluvních podmínek vyplývajících z nájemních a obdobných vztahů, vystavuje faktury z těchto vztahů vyplývajících, zastupuje vedoucího oddělení vnitřní správy pracoviště Hybernská, řídí správce rekreačního střediska Samopše, zodpovídá za technický stav střediska, podle platných předpisů předkládá návrhy na doplnění a obměnu materiálně technického vybavení střediska


Zástupce vedoucího oddělení – Jiří Šťastný
v plném rozsahu zastupuje vedoucího oddělení, řídí zaměstnance údržby, úklidu a kotelny

 

PRACOVIŠTĚ HYBERNSKÁ

sekretářka místopředsedy – Šárka Leinweberová
zajišťuje chod sekretariátu místopředsedy, sepisuje a vyřizuje běžné stížnosti účastníků, zajišťuje plynulý chod kanceláří na tomto pracovišti dle potřeby, kontroluje dodržování pracovní doby, zabezpečuje kontakt s personálním odd. a doručování písemností, dohlíží na úplnost a aktualizaci orientační tabule a úřední desky (technické úpravy zajišťuje vedoucí odd. vnitřní správy), dává pokyny pro aktualizace webových stránek, technicky spolupracuje s vedoucím odd. vnitřní správy, zajišťuje podklady pro dotazy dle zákona č. 106/1999 Sb., zpracovává rozvrh práce


podatelna a doručné oddělení

vedoucí – Jana Pavlíčková
řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod podatelny, doručného oddělení a spisovny úseku správního soudnictví, přijímá a eviduje veškerá podání (včetně elektronických) a zásilky podle platných předpisů, třídí je příslušným útvarům dle rozvrhu práce, zajišťuje doručování zásilek dle platných předpisů, zajišťuje spolupráci s centrální spisovnou

pracovnice podatelny – Kamila Magličová
přijímá a eviduje veškerá podání (včetně elektronických) a zásilky podle platných předpisů, třídí je příslušným útvarům dle rozvrhu práce, zajišťuje doručování zásilek dle platných předpisů, v plném rozsahu zastupuje vedoucí podatelny, doručného oddělení a spisovny

knihovnice – Věra Hrušková
řídí, organizuje a zabezpečuje chod knihovny a její doplňování, dozírá na studium spisů při nahlížení do nich, vykonává administrativní práce pro pracoviště Hybernská, organizuje práce spojené s využíváním zasedacích místností na pracovišti Hybernská a zastupuje sekretářku místopředsedy na pracovišti Hybernská

Oddělení vnitřní správy

vedoucí oddělení – Lukáš Krátkoruký
řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za chod oddělení, projednává smluvní vztahy týkající se správy, údržby a oprav objektu, řídí zaměstnance úklidu, sleduje a vyhodnocuje technický stav objektu, navrhuje opatření k zajištění funkčnosti a bezporuchového chodu budovy a technických zařízení, odpovídá za provedení předepsaných revizních činností, zabezpečuje dodávky energií v souladu s platnými předpisy, předkládá požadavky na finanční zabezpečení správy objektu a kontroluje jejich efektivní vynakládání, zpracovává věcné části investičních záměrů a zajišťuje jejich realizaci dle stanovených podmínek a parametrů programového financování, vystavuje likvidační přílohy k fakturám týkajícím se působnosti jím řízeného oddělení a odpovídá za věcnou správnost těchto faktur, kontroluje a zabezpečuje plnění smluvních podmínek vyplývajících z nájemních a obdobných vztahů, vystavuje faktury s těmito vztahy související
  


Kromě uvedených povinností plní zaměstnanci další úkoly dle pokynů nadřízeného zaměstnance a dle popisu pracovních činností.

ePodatelna