obsah

Městský soud v Praze

Nabídky zaměstnání


Informace o způsobu zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání v rámci výběrového řízení na pracovní pozici

  V souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (dále též jen „obecné nařízení“) Městský soud v Praze informuje uchazeče o zaměstnání o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání v rámci výběrového řízení na pracovní pozici.

 Správcem a zpracovatelem osobních údajů je Městský soud v Praze, IČO: 00215660, se sídlem Spálená 6/2, 120 00 Praha 2 – Nové Město, ID datové schránky: snkabbm, kontaktní tel.: +420 221 931 111, kontaktní e-mail: podatelna@msoud.pha.justice.cz.

 Výkonem funkce pověřence pro ochranu osobních údajů je pověřen Mgr. Jan Panoš, zaměstnanec Ministerstva spravedlnosti ČR, IČO: 00025429, se sídlem Vyšehradská 424/16, 128 00 Praha 2 - Nové Město, ID datové schránky: kq4aawz, tel.: +420 221 997 476, e-mail: poverenec@msp.justice.cz. Bližší informace o osobě pověřence pro ochranu osobních údajů naleznete na internetových stránkách www.justice.cz.

 Zákonnost zpracování osobních údajů v souvislosti s realizací výběrového řízení na pracovní pozici je udělený souhlas subjektem údajů (uchazečem o zaměstnání) se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení. Rozsah požadovaných osobních údajů vyplývá z ust. § 30 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 12 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

 Osobní údaje jsou zpracovávány jak v analogové formě listin, tak v elektronické podobě za splnění podmínky bezpečnosti podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vybrání nejvhodnějšího kandidáta na pracovní pozici v rámci daného výběrového řízení.

 Osobní údaje zpracovávané pro účely výběrového řízení na pracovní pozici nepředává Městský soud v Praze žádným třetím osobám a nevyužívá je k jinému účelu, než ke kterému byly poskytnuty.

 Do zahraničí nejsou předávány žádné osobní údaje získané pro účely výběrového řízení na pracovní pozici.

 Veškeré materiály obsahující osobní údaje, které byly Městskému soudu v Praze doručeny pro účely výběrového řízení na pracovní pozici, jsou zpracovávány pouze po dobu trvání daného výběrového řízení na pracovní pozici. Po jeho skončení jsou materiály skartovány, popř. neúspěšným uchazečům o zaměstnání vráceny.

 Městský soud v Praze získává osobní údaje přímo od uchazečů o zaměstnání nebo z veřejných rejstříků. Městský soud v Praze neprověřuje uchazeče o zaměstnání na sociálních sítích ani nezískává osobní údaje uchazečů o zaměstnání od třetích osob.

 V souladu se zpracováním osobních údajů Městským soudem v Praze může uchazeč o zaměstnání uplatnit následující práva:

 

-          právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 obecného nařízení),

-          právo na opravu osobních údajů (čl. 16 obecného nařízení),

-          právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 obecného nařízení),

-          právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 obecného nařízení).


Městský soud v Praze vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici referent/referentka rozpočtu a justiční ekonomiky. (více informací zde)

Městský soud v Praze vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici asistent soudce I. stupeň (obchodní úsek) - specializace insolvenční agenda. (více informací zde)

Městský soud v Praze vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici asistent soudce insolvenční agendy. (více informací zde)

Městský soud v Praze vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici asistent soudce I. stupeň (obchodní úsek) specializace směnečná agenda, cenné papíry. (více informací zde)

Městský soud v Praze  vyhlašuje výběrové řízení na personalista/personalistka (více informací zde)

Městský soud v Praze  vyhlašuje výběrové řízení na referent/referentka personálního oddělení (více informací zde)

Městský soud v Praze  vyhlašuje výběrové řízení na asistenta/asistentku soudce - agenda správního úseku -  MS Praha - Hybernská 18. (více informací zde)

Městský soud v Praze  vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice údržbář - elektrikář MS Praha - Slezská 2000/9. (více informací zde)

Městský soud v Praze  vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice vyšší soudní úředník - trestní úsek  - MS Praha - Spálená 2. (více informací zde)

Městský soud v Praze  vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovních pozic zapisovatel/zapisovatelka - MS Praha - Slezská 2000/9. (více informací zde)

Městský soud v Praze hledá asistenta/asistentku soudce agenda správního úseku - Hybernská (více informací zde)

Výběr kandidátů na funkci soudce v obvodu Městského soudu v Praze

Městský soud přijme vyššího soudního úředníka pro obchodní úsek (detailní informace zde)

 

Městský soud přijme vyššího soudního úředníka pro správní úsek (detailní informace zde)

Městský soud přijme zapisovatele/-lku (detailní informace zde)

Informace k pozici asistent soudce

 

ePodatelna