obsah

Krajský soud v Ústí nad Labem

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad

13/2008-SOSV-SP
Instrukce
Ministerstva spravedlnosti

ze dne 24. července 2009,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

§ 9
Úhrada nákladů
(k § 17 zákona)

   (1) Povinný subjekt je v souvislosti s poskytování informací podle zákona oprávněn žádat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informací žadateli. Sazebník úhrad za tyto náklady stanoví Ministerstvo spravedlnosti ve zvláštní instrukci.
 
   (2) Hrazení nákladů podle odst. 1 je povinnými subjekty požadováno pouze tehdy, přesáhnou-li náklady na poskytnutí informace částku 100, - Kč bez nákladů na poštovní služby.

 

popis.TextOpatření předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. Spr 370/2011:
Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ePodatelna