obsah

Krajský soud v Ústí nad Labem

Žádosti o informace dle z. 106/1999 Sb.

Žádosti o informace, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání lze podat v písemné formě v podatelně krajského soudu v místnosti č. dveří 1 v přízemí, ústní žádosti o informace lze podat u pověřené zaměstnankyně krajského soudu v místnosti č. dveří 4 v I. poschodí.

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel krajský soud (§ 14 odst. 1 zákona).

Ústní stížnosti se podávají u ředitele správy krajského soudu v místnosti č. dveří 307 ve III. poschodí, na pobočce v Liberci u místopředsedkyně pro pobočku v místnosti č. dveří 407.

Pracovní doba sip_down1.gif

Soud neposkytuje informace o probíhajícím trestním řízení a rozhodovací činnosti soudu. Ustanovení zvláštních zákonů o poskytování informací v uvedených oblastech tím nejsou dotčena.

Instrukce MSp ze dne 21. 12. 1999 č. M-1827/99:
Informovat o trestním řízení včetně rozhodovací činnosti soudu v trestních věcech, řízení o stížnosti pro porušení zákona a řízení o udělení milosti lze jen prostřednictvím sdělovacích prostředků a pouze v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy.
Za "rozhodovací činnost soudů" v jiných než trestních věcech je třeba v souladu s účelem zákona považovat nejen vlastní rozhodování soudů, ale také jejich postup v občanském soudním řízení, jejich úkony směřující ke zjištění skutkového stavu věci a úkony účastníků, učiněné vůči soudu a ostatním účastníkům řízení v rámci projednávání sporů a jiných právních věcí. Lze však poskytovat údaje organizačně technického rázu, které se týkají projednávání a rozhodování konkrétního sporu nebo jiné právní věci (např. údaje o tom, zda byl podán návrh na zahájení řízení, není‑li poskytnutí této informace v rozporu se zákonem chráněným zájmem, anebo nehrozí‑li nebezpečí zneužití této informace, údaje o tom, kdy a kde se bude konat jednání, zda bylo jednání odročeno, zda je rozhodnutí soudu v právní moci nebo zda byl podán proti němu opravný prostředek, apod.), anebo obecné údaje o rozhodovací činnosti soudů (např. statisticky zpracovávané údaje, údaje o počtech a druzích projednávaných a rozhodovaných věcí, o počtech starších neskončených věcí, apod.).

 

(Povinné informace dle vyhlášky č. 442 /2006 Sb.)
 

ePodatelna