obsah

Krajský soud v Ústí nad Labem

Důvod a způsob založení povinného subjektu

ZÁKON č. 6/2002 Sb.

ze dne 30. listopadu 2001, o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích):

§ 8

Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní soudy, krajské soudy a okresní soudy. Soudy jsou účetními jednotkami.

§ 24

Krajské soudy
a) rozhodují v případech stanovených zákony o řízení před soudy jako soudy druhého stupně ve věcech, v nichž rozhodovaly v prvním stupni okresní soudy, které patří do jejich obvodu,
b) rozhodjí v případech stanovených zákony o řízení před soudy jako soudy prvního stupně,
c) rozhodují ve věcech správního soudnictví v případech stanovených zákonem,
d) rozhodují v dalších stanovených případech.

Příloha č. 2
NÁZVY, OBVODY A SÍDLA KRAJSKÝCH SOUDŮ

5. Krajský soud v Ústí nad Labem
Do obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem patří obvody okresních soudů v České Lípě, Děčíně, Chomutově, Jablonci nad Nisou, Liberci, Litoměřicích, Lounech, Mostě, Teplicích a v Ústí nad Labem.
Sídlem Krajského soudu v Ústí nad Labem je město Ústí nad Labem.

Příloha č. 5
POBOČKY KRAJSKÝCH SOUDŮ, JEJICH NÁZVY A SÍDLA

1. Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci
V obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem se zřizuje pobočka v Liberci.
Sídlem pobočky je město Liberec.

 

(Povinné informace dle vyhlášky č. 442 /2006 Sb.)

ePodatelna