obsah

Krajský soud v Plzni

Otázky a odpovědi k podávání informací

Jaké jsou lhůty při podávání písemných žádostí o poskytnutí informace?

 

- v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzveme Vás do 7 dnů od podání žádosti k upřesnění žádosti

- v případě, že požadovaná informace se nevztahuje k naší působnosti, Vaši žádost odložíme a tuto skutečnost Vám do 3 dnů sdělíme

 

Pokud nebude nutné postupovat dle předcházejícího, ve lhůtě do 15 dnů od přijetí žádosti Vám informaci sdělíme, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii nebo na paměťových médiích; lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní.  

 

Které informace se neposkytují?

 

Neposkytují se zejména informace, které:

 

- jsou v souladu s právními předpisy označeny za utajované skutečnosti, k nimž nemá žadatel oprávněný přístup

- vypovídají o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích a členství v politických stranách a hnutí, vztahu k náboženství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě a majetkových poměrech,

- jsou písemnostmi osobní povahy, podobiznami, obrazovými snímky a obrazovými a zvukovými záznamy, které se týkají fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy, jsou označeny za obchodní tajemství,

- hovoří o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem,

- informace o probíhajícím trestním řízení. Poskytování informací o trestním řízení je upraveno ustanovením § 8a trestního řádu (zák. č. 141/1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů), podle něhož orgány činné v trestním řízení informují o své činnosti veřejnost poskytováním informací sdělovacím prostředkům a to pouze v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy,

- informace o další rozhodovací činnosti soudů v jiných než trestních věcech. Za tuto rozhodovací činnost se považují nejen vlastní rozhodování soudů, ale také jejich postup v občanském soudním řízení, jejich úkony směřující ke zjištění skutkového stavu věci a úkony účastníků učiněné vůči soudu a ostatním účastníkům řízení v rámci projednávání sporů a jiných právních věcí

 

Mohu se nějak proti Vašemu rozhodnutí odvolat?

 

- proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti je možné ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí podat u našeho soudu odvolání

- o Vašem odvolání rozhoduje Ministerstvo spravedlnosti ČR, a to ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání

- proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat

- rozhodnutí o odmítnutí žádosti je navíc přezkoumatelné soudem dle § 247 a násl. občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

 

Jsem povinen za poskytnutí informace zaplatit?

 

- v souvislosti s poskytováním informace jsme oprávněni po Vás žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací

- ze zákona jsme oprávněni požadovat po Vás zaplacení zálohy

 

 

Sazebník úhrad

 

Zákon č. 106/1999 Sb. 

ePodatelna