obsah

Krajský soud v Plzni

Poskytování informací

podle zák. č. 106/ 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

I.

Krajský soud v Plzni je podle čl. 90 Ústavy České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.) povolán především k tomu, aby v soustavě soudů (čl. 91 Ústavy ČR) poskytoval ochranu právům, neboť základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci (čl. 4 Ústavy ČR). Právo na soudní ochranu vyplývá rovněž z ustanovení hlavy páté (čl. 36-40) Listiny základních práv a svobod (zveřejněné pod č. 2/1993 Sb.).Krajský soud vykonává soudnictví podle příslušných ustanovení zákona č. 6/2002 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) o soudech a soudcích.

Postavení, působnost, jednání a rozhodování Krajského soudu v Plzni, postup při podávání a vyřizování žádostí, podnětů, stížností a jiných podání upravují (vyjma již uvedených předpisů), dále trestní řád (zák. č. 141/1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů), občanský soudní řád (zák. č. 99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů), jednací řád pro okresní a krajské soudy (vyhl. č. 37/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů), soudní řád správní (č. 150/2002 Sb.), zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.), Instrukce Ministerstva spravedlnosti č.j. M-1827/99, kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 106/1999 Sb., zákon o soudních poplatcích (č. 549/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Do těchto předpisů lze nahlížet a pořizovat z nich výpisy nebo opisy (za úplatu) v knihovně krajského soudu (č. dveří 27 v přízemí), a to v době pro styk s veřejností.

 

II.

Organizační struktura Krajského soudu v Plzni je dána rozvrhem práce,   který je vydáván pro každý kalendářní rok.

K nahlédnutí je v Infocentru - kanc. č. 56/příz. hlavní budovy (Veleslavínova ulice) případně ke stažení zde

 

III.

Informace, které se neposkytují

Podle § 7 až 11 zák. č. 106/1999 Sb. se neposkytují zejména informace, které

jsou v souladu s právními předpisy označeny za utajované skutečnosti, k nimž nemá žadatel oprávněný přístup,

vypovídají o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích a členství v politických stranách a hnutí, vztahu k náboženství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě a majetkových poměrech,

jsou písemnostmi osobní povahy, podobiznami, obrazovými snímky a obrazovými a

zvukovými záznamy, které se týkají fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy,

jsou označeny za obchodní tajemství,

hovoří o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem.

Dále se neposkytují informace o probíhajícím trestním řízení. Poskytování informací o trestním řízení je upraveno ustanovením § 8a trestního řádu (zák. č. 141/1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů), podle něhož orgány činné v trestním řízení informují o své činnosti veřejnost poskytováním informací sdělovacím prostředkům a to pouze v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy.

Informace se rovněž neposkytují o další rozhodovací činnosti soudů v jiných než trestních věcech. Za tuto rozhodovací činnost se považují nejen vlastní rozhodování soudů, ale také jejich postup v občanském soudním řízení, jejich úkony směřující ke zjištění skutkového stavu věci a úkony účastníků učiněné vůči soudu a ostatním účastníkům řízení v rámci projednávání sporů a jiných právních věcí.

Lze však poskytovat údaje organizačně technického rázu, které se týkají projednávání a rozhodování konkrétného sporu nebo jiné právní věci (údaje o tom, zda byl podán návrh na zahájení řízení, není-li poskytnutí této informace v rozporu se zákonem chráněným zájmem, anebo nehrozí-li nebezpečí zneužití této informace, údaje kdy a kde se bude konat jednání, zda bylo jednání odročeno, zda je rozhodnutí soudu v právní moci nebo zda byl podán proti němu opravný prostředek, a pod.), anebo obecné údaje o rozhodovací činnosti soudů (např. statisticky zpracovávané údaje, údaje o počtech a druzích projednávaných a rozhodovaných věcí, o počtech starších neskončených věcí a pod.).

 

IV.

Informace, které lze poskytnout, podávají:

vedoucí příslušných kanceláří: základní informace zjistitelné z rejstříků,

soudci: informace o konkrétních věcech a případech, které jim byly v souladu s rozvrhem práce přiděleny k rozhodnutí,

místopředsedové pro úsek trestní, obchodní, občanskoprávní a správní: obecné informace, které se týkají svěřených úseků,

ředitel správy krajského soudu: informace týkající se správy a chodu krajského soudu, zejména v oblasti správní a hospodářsko finanční,

předseda krajského soudu: zveřejnitelné informace personální.

 

V.

Telefonicky lze o informaci požádat uvedené osoby přímo, písemně je možno se obracet na správní útvar krajského soudu, případně je možné žádost o informaci podat v podatelně krajského soudu (č. dv. 67/přízemí). Odpovědi na písemné žádosti o informaci budou žadatelům zaslány na adresu, kterou v žádosti uvedou.

 

VI.

Požadované informace se poskytují ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii nebo na paměťových médiích. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní. Blíže viz ustanovení § 14 zák. č. 106/1999 Sb.

 

VII.

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Ve stejné lhůtě lze podat odvolání tehdy, jestliže krajský soud ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytne informace či nevydá rozhodnutí podle § 15 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb. (v takovém případě se má za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým bylo podání informace odepřeno).

Odvolání se podává u Krajského soudu v Plzni, a to prostřednictvím pošty, nebo v podatelně krajského soudu. O tomto odvolání rozhoduje Ministerstvo spravedlnosti ČR, a to do 15 dnů od doby, kdy mu bude odvolání předloženo krajským soudem. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je však přezkoumatelné soudem podle § 247 a násl. občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

 

VIII.

Krajský soud (až do odvolání) bude poskytovat informace v zásadě zdarma, případně v souladu se zákonem o soudních poplatcích, event. se zákonem o správních poplatcích. Ústní informace se poskytují zásadně bez úplaty.

 

                                                            Předseda Krajského soudu v Plzni:
                                                                    JUDr. Zdeněk  J ar o š 

 

 

Výroční zprávy

 

 

 

 

 

 

ePodatelna