obsah

Okresní soud ve Vyškově

Nařízení rozhodnutí

7.3.2007

10 E 30/2006 – 25

Výkon rozhodnutí proti povinné:Irena L u z a r o v á, nar. 23. prosince 1965, bytem Václavov 130, PSČ 793 41

31.1.2007

9E 522/2003 – 18

Soud nařizuje výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí povinné 1.česká zastavárenské společnosti, a to jiné stavby bez čp/če na pozemku parc. č. 979/1 a pozemku – zastavěná plocha a nádvoří parc. č. 979/1, zapsané na LV č. 2656 pro obec a katastrální území Bučovice u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrálního pracoviště Vyškov.

1.8.2006

10 E 995/2004 - 7

Výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti ve vlastnictví povinného Miroslava Tomky, a to pozemku – zastavěná plocha a nádvoří parc. č. 1243/6 zapsaného na listu vlastnictví č. 3298 pro obec Rousínov, kat. území Rousínov u Vyškova u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrálního pracoviště Vyškov.

1.8.2006

10E 1002/2002 – 14

Výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí ve společném jmění povinného a manželky povinného Petra Zezuly, a to budovy – objekt bydlení čp. 91 na pozemku parc. č. st. 44/2, pozemku – zastavěná plocha a nádvoří parc. č. st. 44/2 a pozemku – zahrada parc. č. 10/5, zapsaných na listu vlastnictví č. 540 pro obec Vážany, katastrální území Vážany u Vyškova, u Katastrálního úřadu ve Vyškově.

4.6.2006

9E 61/2005 - 7

Soud nařizuje výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí povinné Marie Gottwaldové, nar. 23.12.1954, bytem Vážany nad Litavou 2, 684 01 Slavkov u Brna

28.5.2006

10E 54/2005 – 8

Soud nařizuje výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti ve vlastnictví povinného Josefa Špačka, nar. 16. března 1977 bytem Partyzánská 189/34, 683 23 Ivanovice na Hané, a to pozemku – zastavěná plocha a nádvoří parc. č. 201 zapsaného na listu vlastnictví č. 321 pro obec a kat. území Ivanovice na Hané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrálního pracoviště Vyškov.

17.5.2006

10E 217/2003 – 29

Povinné Heleně Šromové nar. 9. října 1956, bytem Národní třída 49, Hodonín se zakazuje, aby po doručení tohoto usnesení nemovitosti převedla na někoho jiného nebo aby je zatížila. Jedná se o spoluvlastnický podíl o velikosti ½ k pozemku – zahrada parc. č. 26/2 ve vlastnictví povinné, zapsaného na listu vlastnictví č. 591 pro obec a kat. území Moravské Málkovice u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrálního pracoviště Vyškov

14.5.2006

10 E 865/2003 – 8

Soud nařizuje podle rozsudku Okresního soudu ve Vyškově ze dne 31. října 2001, č.j. 4C 326/99-46, k uspokojení pohledávky oprávněné – poplatku z prodlení ve výši 26.825,-- Kč a nákladů předcházejícího řízení ve výši 686,-- Kč výkon rozhodnutí prodejem spoluvlastnických podílů k nemovitostem ve spoluvlastnictví povinného Bronislava Veselého, nar. 13. dubna 1957, bytem v Bohdalicích – Pavlovice 93

Strana 1/2

ePodatelna