obsah

Okresní soud v Trutnově

GDPR u OS v Trutnově

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

u Okresního soudu v Trutnově

 

1.

Správce údajů:     Okresní soud v Trutnově, Nádražní 106/5, 541 20 Trutnov, IČO 00025020

Předsedkyně soudu:    Mgr. Naděžda Vaňurová

Zástupce:                    Ing. Vladimír Vízek, ředitel správy

Kontaktní údaje:         499 857 211

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

vykonává MSp – totožnost a kontaktní údaje                       www.justice.cz

 

2. TYPY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů dle čl. 9 odst. 2 písm. b), e), f)

Zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů dle čl. 10

 

 

3. ZÁKONNÉ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SUBJEKTU ÚDAJŮ  

 

X

souhlas se zpracováním osobních údajů

ü   

splnění smluvních či předsmluvních závazků (1

ü   

splnění právní povinnosti správce (2

X

ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby

X

splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci

ü   

nezbytnost pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany (3

 

(1      Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (smlouva o dílo, faktura, výběrové řízení dle zákona o veřejných zakázkách)

(2 Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje:

Zpracování osobních údajů prováděné příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti ČR, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech, a za účelem projednávání a rozhodování sporů a jiných věcí a činnostmi s tím nezbytně spojenými patřícími do jejich pravomoci podle zákonů o občanském soudním řízení, zákonů o soudním řízení správním. Nezávislost a nestrannost soudů, jejíž ochrana je účelem a smyslem existence dle čl. 55 odst. 3 nařízení 2016/679 (bod 20 preambule) a čl. 45 odst. 2 směrnice 2016/680. (včetně svědeckých výpovědí, přísedících)

Zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, či pokud soudy jednají v rámci svých pravomocí.

 (3 Zpracování je nezbytné pro plnění povinností a výkon zvláštních práv správce v oblasti pracovního práva a práva v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany

Zákonnost zpracování stanovuje tzv. právní tituly, na jejichž základě mohou být osobí údaje zpracovávány:

Účel zpracování a právní tituly pro zpracování osobních údajů u okresního soudu

 

Ø   

plnění smlouvy

Ø   

plnění právní povinnosti

Ø   

oprávněný zájem

 

4. PŘÍJEMCI, KTERÝM OSOBNÍ ÚDAJE BYLY NEBO BUDOU ZPŘÍSTUPNĚNY

viz příloha č. 1

5. PLÁNOVANÁ DOBA, PO KTEROU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY

Stanovena příslušnými právními předpisy (zákon o archivnictví, skartační řád, zákon o účetnictví,…)

 

6. VÝČET PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ

PRÁVO NA PŘÍSTUP čl. 15

PRÁVO NA OPRAVU čl. 16  (Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, může upozornit správce údajů, že zpracovává nepřesné údaje)

PRÁVO NA VÝMAZ čl. 17

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ čl. 18

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ čl. 20

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU čl. 21 (Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Námitka musí být odůvodněna.)

PRÁVO PODAT STÍŽNOST  (bod 7)

 

 

 

7. EXISTENCE PRÁVA PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADU

Dozorový úřad:

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice

 

8. SKUTEČNOST, ŽE DOCHÁZÍ K AUTOMATICKÉMU ZPRACOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ

nedochází

 

9. EXISTENCE KAMEROVÉ SYSTÉMU V BUDOVĚ SOUDU

Účel zpracování: oprávněný zájem – právní titul

detekování potencionálního narušitele

ochrana majetku

ostraha objektu

ochrana zaměstnanců

využití záznamu pouze pro účely orgánů činné v trestním řízení

Kontakt na provozovatele kamerového systému: 499 857 266, Ing. Vladimír Vízek, ředitel správy

Doba uložení: 7 dnů

 

  

ePodatelna