obsah

Okresní soud v Trutnově

Informace dle zákona č.106/1999 Sb.

INFORMACE Okresního soudu v Trutnově dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 

A)           Důvod a způsob založení soudu

 

Soudy jsou zřízeny na základě Ústavy České republiky. Nezávislé soudy vykonávají soudní moc jménem republiky.

Soudy jsou povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům. Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy. Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat. Soudce je při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu; je oprávněn posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem nebo s takovou mezinárodní smlouvou.

 

Všichni účastníci řízení mají před soudem rovná práva.

 

Základem vnitřní organizace soudů jsou soudní oddělení vytvořená podle senátů nebo samosoudců.

           

Okresní soudy rozhodují jako soudy prvního stupně, nestanoví-li zákony o řízení před soudy jinak a rozhodují v dalších zákonem stanovených případech.

           

Okresní soud se skládá z předsedy soudu, místopředsedy nebo místopředsedů soudu, předsedů senátů a dalších soudců.

 

Rozhodovací činnost okresního soudu vykonávají soudci a přísedící. Předseda a místopředseda nebo místopředsedové okresního soudu vykonávají kromě rozhodovací činnosti také státní správu okresního soudu v rozsahu stanoveném Zákonem o soudech a soudcích č. 6/2002 Sb. Předsedové senátu kromě rozhodovací činnosti též organizují a řídí činnost senátů.

 

V rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem se na rozhodovací činnosti okresního soudu podílejí vyšší soudní úředníci, justiční čekatelé, soudní tajemníci a soudní vykonavatelé.

 

Okresní soud rozhoduje v případech stanovených zákony o řízení před soudy v senátech; v ostatních případech rozhoduje samosoudcem. Senáty okresního soudu se skládají z předsedy senátu a 2 přísedících. Samosoudcem je předseda senátu nebo soudce. Předsedou senátu může být pouze soudce.

 

Předseda okresního soudu dává na základě pravomocných rozhodnutí okresního soudu Nejvyššímu soudu podněty ke sjednocení rozhodování soudů.


 

 

B)          Organizační struktura Okresního soudu v Trutnově

 

Okresní soud v Trutnově řídí předsedkyně soudu Mgr. Naděžda Vaňurová a místopředsedové JUDr. Věra Žďárská Veselá a JUDr. Vladimír Řezníček.

 

Na období kalendářního roku předseda soudu po projednání se soudcovskou radou (která se zřizuje u okresních soudů, k němuž je přiděleno nebo přeloženo k výkonu funkce více než 10 soudů) vydává rozvrh práce, kterým stanoví způsob rozdělení věcí mezi jednotlivá soudní oddělení, která se vytvářejí pro jednotlivé senáty a samosoudce. Zároveň jmenovitě určí soudce, přísedící, vyšší soudní úředníky, soudní tajemníky a soudní vykonavatele pro působení v jednotlivých odděleních a stanoví jejich zastupování.

 

Informace o stavu řízení včetně právní moci rozhodnutí je možné získat na Informačním centru Okresního soudu v Trutnově osobně v budově soudu v přízemí na čísle dveří 114 nebo na telefonním čísle 499 857 212. O službách, která poskytuje informační centrum včetně pracovní doby je možné se informovat na adrese ../soud/soud.aspx?j=203&o=193&k=4949&d=267198.

 

Nové návrhy a další podání k soudu je možné učinit osobně v budově soudu v přízemí na čísle dveří 105 nebo v elektronické podobě. O podobě elektronických podání je možné se informovat na adrese

../soud/soud.aspx?j=203&o=193&k=3009&d=27487.

 

Návštěvní hodiny u předsedkyně soudu jsou po předchozím objednání každý čtvrtek od 13.00 do 14.00 hodin.

 

Informace o podání stížnosti je možné získat na adrese http://portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?j=203&o=193&k=5190&d=15258.

 

 

C)          Opravné prostředky

 

V občanskoprávním řízení účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje. Druhy odvolání a náležitosti odvolání jsou stanoveny občanským soudním řádem. Opravný prostředek se adresuje soudu, proti jehož rozhodnutí odvolání směřuje do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení takového rozhodnutí. (viz § 201 –235i o.s.ř.).

 

            V trestním řízení účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu vydané v řízení v prvním stupni odporem (§ 314e – 314g tr.ř.) stížností (§141-150 tr.ř.) nebo odvoláním (§245 – 264 tr.ř.). Odpor se podává u soudu, který trestní příkaz vydal do osmi dnů od jeho doručení, stížnost se podává u orgánu, proti jehož usnesení stížnost směřuje do tří dnů od oznámení usnesení a odvolání se podává u soudu, proti jehož rozsudku směřuje do osmi dnů od doručení opisu rozsudku.

 

Informace o možnosti podat opravný prostředek obsahují jednotlivá rozhodnutí v poučení o přípustnosti opravného prostředku. Zákony nestanoví formuláře pro podání opravného prostředku.


 

 

 

D)          Postup při vyřizování žádostí, návrhů a dožádání

 

Žádosti týkající se řízení, která jsou na Okresním soudu v Trutnově vedena, vyřizuje Informační centrum buď osobně v budově soudu v přízemí na čísle dveří 106 nebo na telefonním čísle 499 857 212 nebo písemně na adrese Okresní soud v Trutnově, Nádražní 106/5, 541 20 Trutnov, v nezbytných případech v součinnosti s příslušnou vyřizující osobou.

 

Nové návrhy a další podání k soudu je možné učinit osobně v budově soudu v přízemí na čísle dveří 105 nebo v elektronické podobě. O podobě elektronických podání je možné se informovat na adrese

../soud/soud.aspx?j=203&o=193&k=3009&d=27487.

 

                        Fyzické a právnické osoby jsou oprávněny obracet se na orgány státní správy soudů se stížnostmi, jen jde-li o průtahy v řízení, o nevhodné chování soudních osob nebo narušování důstojnosti řízení před soudem.

Stížnosti v písemné podobě přijímá Okresní soud v Trutnově každý pracovní den v obvyklou pracovní dobu. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li podána ústně stížnost, kterou nelze ihned vyřídit, sepíše o ní orgán státní správy soudu písemný záznam. Za stížnost podanou písemně se považuje i stížnost podaná prostřednictvím elektronické pošty, lze-li z podání určit obsah stížnosti a osobu a adresu stěžovatele. Stížnosti podané ústně přijímají soudy v úředních hodinách dle rozvrhu práce. Příjem stížnosti podané písemně u soudu příslušného k jejímu vyřízení (§§ 167-171 Zákona o soudech a soudcích) musí být stěžovateli potvrzen písemně do 7 dnů ode dne doručení stížnosti, včetně poučení o lhůtě k jejímu vyřízení. Příjem stížnosti podané elektronickou poštou lze potvrdit stejným způsobem. Soud, kterému byla jako příslušnému stížnost postoupena k vyřízení, příjem stížnosti stěžovateli nepotvrzuje.

Stížnost musí být dle § 173 odst. 1 Zákona o soudech a soudcích vyřízena do dvou měsíců, a jedná-lise o stížnost na průtahy v řízení, do jednoho měsíce ode dne jejího doručení orgánu státní správy soudu příslušnému k jejímu vyřízení. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn.

 

Poskytnutí informace ve smyslu žádosti o poskytnutí informace dle zákona 106/199 Sb. ve znění pozdějších předpisů o svobodném přístupu k informacím je možné získat na internetové adrese:

http://portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?j=203&o=193&k=5196&d=15014.

            Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možné získat na internetové adrese:

http://portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?j=203&o=193&k=5199&d=15030


 

 

 

E)           Seznam právních předpisů ve smyslu § 5 odst. 1 písm e) Zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů o svobodném přístupu k informacím, podle nichž okresní soud zejména jedná a rozhoduje, je možné získat na internetové adrese:

http://portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?j=203&o=193&k=5197&d=15015.

 

F)           Sazebník úhrad za poskytování informací

 

Sazebník úhrad za poskytování informací se řídí § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

(1) Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

 (2) Pokud byla v licenční smlouvě sjednána odměna, nelze požadovat úhradu nákladů.

 (3) V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena.

 

G)          Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok o činnosti v oblasti poskytování informaci

 

Aktuální výroční zprávu je možné získat na internetové adrese http://portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?j=203&o=193&k=2471&d=315195.

 

H)          Výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4

 

Okresní soud v Trutnově nespravuje žádné informace, které jsou předmětem ochrany práva autorského, poskytnuté na základě licenční nebo podlicenční smlouvy a majetková práva k předmětu ochrany práva autorského.

 

I)             Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7

 

Okresní soud v Trutnově nemá k dispozici žádné usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaného podle § 16a odst. 7 Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

 

J)           Adresa elektronické podatelny

 

podatelna@osoud.tru.justice.cz

 

 

V Trutnově dne 17. ledna 2014

 

Mgr. Naděžda Vaňurová

předsedkyně okresního soudu v Trutnově

ePodatelna