obsah

Okresní soud v Trutnově

Osobní prohlídky advokátů

                                                                   Spr 1100/2017

 

 


P o k y n

předsedkyně Okresního soudu v Trutnově

příslušníkům justiční stráže vykonávajícím službu u vchodu

do budovy Okresního soudu v Trutnově  k zajištění kontrol vstupujících osob

 

 

Podle § 22 odst. 3 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”) stanovím:

 

Článek 1.

 

1)  Příslušníci místní jednotky justiční stráže provádějí kontrolu všech osob vstupujících (i opakovaně v jednom dni) do objektu okresního soudu s využitím technických prostředků, které mají k dispozici, a to za účelem zjištění, zda vstupující osoby neporušují zákaz podle § 7 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů.

 

    Tyto kontroly se nevztahují na:

a)         soudce a zaměstnance Okresního soudu v Trutnově

b)         soudce a zaměstnance  Krajského soudu v Hradci Králové a soudce a zaměstnance okresních soudů v obvodu Krajského soudu v Hradci Králové, prokáží-li se služebním průkazem,

c)         státní zástupce a zaměstnance Okresního státního zastupitelství v Trutnově a státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, prokáží-li se služebním průkazem,

d)         zaměstnance Probační a mediační služby Trutnov, prokáží-li se služebním průkazem

e)         notáře a zaměstnance notářů působících v obvodu Okresního soudu v Trutnově

f)          Policie ČR  ve službě, prokáží-li se služebním průkazem,

g)         přísedící Okresního soudu v Trutnově, prokáží-li se služebním průkazem.

 

Tyto kontroly se naopak vztahují i na advokáty  a soudní exekutory (§ 7 odst. 2 věta druhá zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů).

 

2)  Při provádění kontrol osob vstupujících do objektu okresního soudu se příslušník justiční stráže řídí zákonem a Instrukcí Ministerstva spravedlnosti ze dne 15. 12. 2009, č. j. 395/2009-OBKŘ, o justiční stráži.

 

3)  Při styku s osobami, které vstupují do objektu okresního soudu, vystupuje příslušník justiční stráže vždy taktně, slušně a ohleduplně.

 

4)  Odmítne-li se kontrolovaná osoba podrobit kontrole s využitím dostupných technických prostředků, tj. detekčního rámu, rentgenového přístroje na kontrolu zavazadel či ručního detektoru kovu, a učiní-li případně nabídku podrobit se pouze osobní prohlídce a fyzické kontrole zavazadla, příslušník justiční stráže je povinen takovou osobní prohlídku a fyzickou kontrolu zavazadla osoby vstupující do justičního objektu realizovat.

 

5)  Justiční stráž samostatně nevpustí do budovy soudu osobu, u níž se technickými prostředky, prohlídkou zavazadla nebo vozidla, osobní prohlídkou nebo jinak přesvědčí, že má u sebe střelnou zbraň nebo jiný předmět, kterým může ohrozit život a zdraví osob nebo se takovéto prohlídce odmítne podrobit. Jedná-li se však o osobu předvolanou k soudnímu jednání, informuje justiční stráž o této skutečnosti předsedu příslušného senátu (samosoudce), který osobu předvolal; dále se řídí jeho pokyny.

 

6)  V případě, že se do budovy soudu domáhá vstupu jiná osoba a odmítne se podrobit kontrole s využitím dostupných technických prostředků nebo osobní prohlídce a fyzické kontrole zavazadla, případně respektovat zákaz vstupu se střelnou zbraní nebo jiným nebezpečným předmětem a pokyny justiční stráže, informuje o této skutečnosti justiční stráž předsedu soudu, případně jím pověřené zaměstnance soudu; dále se řídí jejich pokyny.

 

Článek 2.

 

Tímto pokynem se ruší pokyn předsedkyně okresního soudu ze dne 18.7.2011 Spr 834/2011 a pokyn místopředsedy okresního soudu z 5.1.2013 Spr 169/2013.

 

Článek 3.

 

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 23. října 2017

 

 

V Trutnově dne 16. 10. 2017

 

 

 

                                                            Mgr. Naděžda Vaňurová

                                                                            předsedkyně Okresního soudu v Trutnově

 

 

 

 

 

 

 

 Kc.:   Pokyn justiční stráži ke kontrole – Spr 1100/2017

 

 -     vytiskni na barevné tiskárně, originál předlož k podpisu

-      proti podpisu předej veliteli místní jednotky JS

-      stejnopis pokynu zašli pro informaci  

o   infocentru

o   bezpečnostnímu řediteli – ing. Vízkovi

o   všem soudcům a zaměstnancům OS

-      vystav na intranetu OS

-      založ

 

 

 17.10.2017             

 

 

                                                                                                                           Spr  518/2018

 

 

 

Dodatek č. 1

 

Pokynu předsedkyně Okresního soudu v Trutnově

 příslušníkům justiční stráže vykonávajícím službu u vchodu do budovy Okresního soudu v Trutnově k zajištění kontrol vstupujících osob

ze dne 16. 10. 2017 Spr 1100/2017

 

 

 

I.

 

S ohledem na technické možnosti v budově soudu se v pokynu předsedkyně Okresního soudu v Trutnově příslušníkům justiční stráže vykonávajícím službu u vchodu do budovy Okresního soudu v Trutnově k zajištění kontrol vstupujících osob ze dne 16. 10. 2017 Spr 1100/2017 na konci článku 1., bod 5 doplňuje věta:

 

„Justiční stráž není oprávněna střelné zbraně odebírat.“

 

 

                                                                          II.

 

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1. května 2018

 

 

 

V Trutnově dne 20. dubna 2018

 

 

 

Mgr. Naděžda Vaňurová

předsedkyně Okresního soudu v Trutnově

 

ePodatelna