obsah

Okresní soud v Trutnově

Nahlížení do spisu

Nahlížet do spisů je umožněno v  
Informačním centru   okresního soudu.

 

-> Umístění kanceláří <-

 

Výňatky z:

 

Vnitřní a kancelářský řád pro Okresní a Krajské soudy

ZÁKON 99/1963 Sb. Občanský soudní řád

ZÁKON 141/1961 Sb. Trestní řád

 

o nahlížení do spisu

 

 

1068/93-OOD INSTRUKCE ministerstva spravedlnosti

VNITŘNÍ A KANCELÁŘSKÝ ŘÁD
PRO OKRESNÍ A KRAJSKÉ SOUDY

 

Manipulace se spisy

 

§ 168

 

Nahlížení do spisů

 

     (1) Nahlížet  do  spisů*)  je  možno,  není-li stanoveno něco jiného, výhradně v místnostech soudu pod dohledem vedoucího soudní kanceláře nebo  jiného pracovníka jím  pověřeného. Předseda senátu (samosoudce)  učiní vhodná  opatření, aby  bylo zachováno  státní, hospodářské nebo  služební tajemství. Učiní též  opatření, aby byl utajen obsah  spisů o osvojení  a spisů předcházejících  osvojení, nejsou-li  rodiče  účastníky  řízení.  O  tom,  že  bylo  do spisu nahlédnuto, pořídí vedoucí kanceláře záznam do spisu, v němž uvede označení účastníka  nebo jeho zástupce,  který do spisu  nahlédl a časový  údaj o  délce studia   spisu, záznam  opatří datem  a svým podpisem; záznam podepíše též žadatel.

 

     (2) Ustanovení odstavce 1 platí  i pro znalce. Znalcům, kteří nemohou  podat  spolehlivý  posudek  bez  zevrubného  prostudování spisu, může  však předseda senátu  (samosoudce) spisy půjčit  mimo místnosti soudu.

 

     (3) Ustanovení odstavce 1 se užije obdobně i na spisy uložené ve spisovně.

------------------------------------------------------------------

*) § 65 tr. ř. a § 44 o.s.ř.

 

§ 168a

 

Studium spisů z vědeckých (výzkumných) důvodů

 

     (1) Studium spisů  ve věcech pravomocně  rozhodnutých soudy v období od  25. 2. 1948  do 31. 12.  1989 povoluje předseda  soudu, který spravuje  spisovnu, kde je  spis uložen, na  základě písemné žádosti,  která musí  být potvrzena  (doporučena) organizací,  pro

kterou nebo v jejímž zájmu je studium prováděno.

 

     (2) Studium  spisů  uvedených  v  odst.  1 povoluje soukromým osobám   předseda  krajského   (městského)  soudu   v mimořádných případech. V případě pochybnosti se vyžádá stanovisko Ministerstva spravedlnosti.

 

§ 168b

 

     (1) Studium   spisů   se   zásadně   provádí  ve  vyhrazených prostorách  soudu za  přítomnosti vedoucího  soudní kanceláře nebo jiného pracovníka jím pověřeného.

 

     (2) Opisy  či fotokopie  důkazních prostředků  nebo výpisy  z nich lze provádět jen se souhlasem předsedy soudu, u něhož je spis uložen,  na náklady  osoby  tyto  opisy  požadující;  jejich další využití   lze  uskutečnit   jen  na   základě  písemného  povolení Ministerstva spravedlnosti.

 

     (3) Pověřený pracovník  pořídí záznam do spisu,  v němž uvede označení  osoby, která  do spisu  nahlédla a  časový údaj  o délce studia spisu. Záznam opatří datem a svým podpisem.

 

§ 169

 

Zaslání spisů k nahlédnutí

 

     Na  odůvodněnou  žádost  lze  se  souhlasem  předsedy  senátu (samosoudce) zaslat  spisy nebo jejich  části i jinému  soudu, aby tam  mohlo  být  do  nich  nahlédnuto.  Kolková známka, kterou byl zaplacen   soudní   poplatek   za   žádost   o   zaslání  spisů v občanskoprávních věcech k jinému soudu, připojí se na žádost.*)

------------------------------------------------------------------

*) Položka  23  přílohy  k  zákonu  č.  549/1991  Sb., o soudních poplatcích,  případech též  jiným státním  orgánům. Při půjčení  spisu  se  učiní  vhodná  opatření,  aby  státní, hospodářské a služební tajemství bylo zachováno.

 

§ 170

 

Půjčování spisů

 

     (1) Soudní spisy  se půjčují na  písemnou žádost s výjimkami uvedenými v  odstavci 2 soudům a  jiným justičním složkám, soudním komisařům,    dále    státnímu     zástupci,    orgánům    policie a v odůvodněných případech též  jiným státním orgánům. Při půjčení

spisu se učiní vhodná opatření, aby státní, hospodářské a služební tajemství bylo zachováno.

 

     (2) Spisy v trestních věcech  mohou být půjčeny toliko soudu, státnímu   zástupci,   ministerstvu,   orgánu   policie;   jen  ve výjimečných, zvlášť  odůvodněných případech mohou  být půjčeny též jiným  orgánům (např.  obecním či  okresním úřadům  k účelu řízení

o přestupku apod.).

 

     (3) Spisy jiných soudů mohou  být půjčeny jen tehdy, tvoří-li součást (přílohu) zároveň půjčeného vlastního spisu.

 

     (4) O  půjčení  spisů,  i  když  jsou  uloženy  ve  spisovně, rozhoduje předseda  senátu (samosoudce); nejde-li  o půjčení spisů soudu,  státnímu  zástupci,  orgánu  policie  nebo orgánu Vězeňské služby, rozhodne  však o půjčení  trestních spisů předseda  soudu, který   si   ve   zvláště   závažných   případech  vyžádá  souhlas ministerstva. Půjčené spisy se zasílají poštou vždy doporučeně.

 

     (5) Žádost o  půjčení spisu zařadí  se do vyžádaného  spisu a tvoří jeho součást. Přípis, kterým je předložen spis orgánu, který si ho vyžádal, tvoří součást spisu vyžadujícího orgánu.

 

     (6) Před půjčením  spisu nebo jeho  předložením vyššímu soudu (§  141) přezkoumá  vedoucí soudní  kanceláře, zda  spis je  řádně uspořádán  a  zda  jsou   v  trestních  věcech  provedeny  všechny neodkladné úkony vykonávacího řízení.

 

-> zpět <-

 

 

 

 

 

ZÁKON 99/1963 Sb.

Občanský soudní řád

 

§ 44

 

     (1) Účastníci  a  jejich  zástupci  mají  právo  nahlížet  do soudního  spisu, s  výjimkou protokolu  o hlasování,  a činit si z něho výpisy a opisy.

 

     (2) Každému,  kdo na tom má  právní zájem nebo kdo  pro to má vážné  důvody, předseda  senátu na  žádost povolí,  aby nahlédl do spisu a aby si z něho učinil výpisy nebo opisy, ledaže jde o spis, o němž právní předpisy stanoví, že jeho obsah musí zůstat utajen.

 

     (3) Při  povolování nahlížet do spisů  je nutno učinit takové opatření,  aby  byla  zachována  tajnost  utajovaných  skutečností chráněných zvláštním zákonem.56)

------------------------------------------------------------------

56) Zákon č.  148/1998 Sb., o ochraně  utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

-> zpět <-

 

 

 

 

 

ZÁKON 141/1961 Sb.

Trestní řád

 

§ 65

 

     (1) Obviněný,  poškozený a  zúčastněná osoba,  jejich obhájci a zmocněnci  mají právo  nahlížet do  spisů, s  výjimkou protokolu o hlasování a osobních  údajů svědka podle § 55  odst. 2, činit si z nich  výpisky a  poznámky a  pořizovat si  na své  náklady kopie spisů  a   jejich  částí.  Totéž   právo  mají  zákonní   zástupci obviněného, poškozeného nebo zúčastněné osoby, jestliže tyto osoby jsou  zbaveny  způsobilosti  k  právním  úkonům  nebo je-li jejich způsobilost k  právním úkonům omezena. Jiné  osoby tak mohou činit se souhlasem  předsedy senátu a  v přípravném řízení  se souhlasem státního zástupce nebo policejního orgánu, jen pokud je toho třeba k uplatnění jejich práv.

 

     (2) V přípravném  řízení může státní  zástupce nebo policejní orgán  právo  nahlédnout  do  spisů  a  spolu  s tím ostatní práva uvedená  v  odstavci  1  ze  závažných  důvodů  odepřít. Závažnost důvodů,  ze  kterých  tato  práva  odepřel  policejní orgán, je na žádost  osoby,  jíž  se  odepření  týká,  státní  zástupce povinen urychleně   přezkoumat.  Tato   práva  nelze   odepřít  obviněnému a obhájci, jakmile byli upozorněni na možnost prostudovat spisy.

 

     (3) Tomu,  kdo  měl  právo  být  úkonu  přítomen,  nemůže být odepřeno  nahlédnutí  do  protokolu  o  takovém  úkonu. Obviněnému a jeho  obhájci   nemůže  být  odepřeno   nahlédnutí  do  usnesení o zahájení trestního stíhání (§ 160 odst. 1).

 

     (4) Práva  státních  orgánů  nahlížet  do  spisů podle jiných zákonných   předpisů  nejsou   ustanovením  předchozích   odstavců dotčena.

 

     (5) Při povolování  nahlížet do spisů je  nutno učinit takové opatření,  aby  byla  zachována  tajnost  utajovaných  skutečností chráněných zvláštním zákonem a údajů,  na které se vztahuje státem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti.

 

-> zpět <-

 

ePodatelna