obsah

Okresní soud v Trutnově

Sazebník

SAZEBNÍK POPLATKŮ

Poplatky za řízení

Položka 1

1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění

a) do částky 20 000 Kč                                                          1 000 Kč

b) v částce vyšší než 20 000 Kč do 40 000 000 Kč   5 % z této částky

c) v částce vyšší než 40 000 000 Kč              2 000 000 Kč a 1 %

            z částky přesahující 40 000 000 Kč; částka nad 250 000 000 Kč se nezapočítává

2. Ze vzájemného návrhu žalovaného se platí poplatek tak, jako by byl tento návrh podáván samostatně. Uplatnil-li žalovaný proti navrhovateli svou peněžitou pohledávku k započtení, platí se poplatek z částky, o kterou pohledávka žalovaného přesahuje peněžité plnění uplatněné navrhovatelem.

3. Je-li předmětem řízení plnění ze smlouvy, které bylo ve smlouvě vyjádřeno v penězích, vybere se poplatek podle bodu 1. Ve sporu o vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy to platí obdobně.

4. Je-li předmětem řízení směnka nebo šek a nejde-li o zaplacení peněžité částky, vybere se poplatek podle bodu 1, a to podle peněžité částky uvedené ve směnce nebo šeku. Obdobně se postupuje, jde-li o jiný cenný papír, na němž je uvedena jmenovitá hodnota.

Položka 2

1. Za návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, jehož předmětem je peněžité plnění

a) do částky 10 000 Kč včetně                                  400 Kč

b) v částce vyšší než 10 000

do 20 000 Kč včetně                                     800 Kč

c) v částce vyšší než 20 000 Kč                     4 % z této částky

2. Pokud soud platební rozkaz nevydá a pokračuje v řízení, doměří navrhovateli poplatek do výše položky 1.

3. Pokud nebyl návrh na vydání elektronického platebního rozkazu podán prostřednictvím aplikace k tomu určené, vybere se poplatek podle položky 1.

Položka 3

Za návrh na zahájení řízení s návrhem na náhradu nemajetkové újmy v penězích

a) do částky 200 000 Kč včetně                    2 000 Kč

b) v částce vyšší než 200 000 Kč                   1 % z této částky

Položka 4

1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem není peněžité plnění

a) za každou nemovitou věc                          5 000 Kč

b) za každý obchodní závod nebo za každou jeho organizační složku                     15 000 Kč

c) v ostatních případech, není-li dále stanoveno jinak                                  2 000 Kč

2. Ze vzájemného návrhu žalovaného se platí poplatek tak, jako by byl tento návrh podáván samostatně.

3. Za návrh na zahájení řízení o určení vlastnictví k nemovité věci, o prodeji zástavy, jde-li o nemovitou věc nebo o vyloučení nemovité věci, se vybere poplatek podle bodu 1 písmene a). Z návrhu na zahájení řízení o určení vlastnictví k obchodnímu závodu nebo k jeho organizační složce, o prodeji zástavy, jde-li o obchodní závod nebo jeho organizační složku, nebo z návrhu o vyloučení obchodního závodu nebo jeho organizační složky se vybere poplatek podle bodu 1 písmene b). Z návrhu na zahájení řízení o určení vlastnictví k jiným věcem, o prodeji zástavy, jde-li o jiné věci nebo o vyloučení jiných věcí, se vybere poplatek podle bodu 1 písmene c).

4. Z návrhu na zahájení řízení o určení vlastnictví k jiným věcem se vybere poplatek podle bodu 1 písm. c), a to pouze jednou, bez zřetele k tomu, kolika věcí se požadované určení týká. Pro návrh na zahájení řízení o prodeji zástavy, jde-li o jiné věci nebo o vyloučení jiných věcí, to platí obdobně.

5. Poplatek z návrhu na určení neplatnosti smlouvy a za řízení zahájené bez návrhu, ve kterém soud rozhodl o zrušení právnické osoby, likvidaci právnické osoby nebo o jmenování likvidátora právnické osoby, se vybere poplatek podle bodu 1 písmene c).

6. Za návrh na zahájení řízení o rozvod manželství, za návrh na zahájení řízení na určení neplatnosti nebo o určení, zda tu manželství je či není, za návrh na zahájení řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství, za návrh na zahájení řízení na ochranu osobnosti bez návrhu na náhradu nemajetkové újmy nebo za návrh na zahájení řízení na ochranu dobré pověsti právnické osoby bez návrhu na náhradu nemajetkové újmy se vybere poplatek podle bodu 1 písmene c).

Položka 5

Za návrh na nařízení předběžného opatření              1 000 Kč

Položka 6

1. Za návrh na zahájení řízení o vypořádání společného jmění manželů nebo o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví          2 000 Kč

2. Sazba poplatku podle této položky se zvyšuje o 5 000 Kč za každou nemovitou věc a o 15 000 Kč za každý obchodní závod nebo jeho organizační složku, která je předmětem vypořádání.

Položka 7

Za návrh na zahájení řízení o určení výživného, včetně jeho zvýšení, jakož i o snížení nebo zrušení výživného, jehož předmětem je peněžité plnění

a) do částky 50 000 Kč včetně                      500 Kč

b) v částce vyšší než 50 000 Kč         1 % z této částky nejvýše 15 000 Kč

Položka 8

Za návrh na zahájení řízení o poddlužnické žalobě               2 000 Kč

Položka 8a

Za návrh na zahájení řízení o náhradě škody nebo jiné újmy způsobené při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím, rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném opatření nebo nesprávným úředním postupem                     2 000 Kč

Položka 9

1. Za schválený smír uzavřený ve smírčím řízení

a) je-li předmětem smíru peněžité plnění do částky 25 000 Kč včetně         500 Kč

b) je-li předmětem smíru peněžité plnění vyšší než 25 000 Kč         2 % z této částky nejvýše 30 000 Kč

c) v ostatních případech                                 1 000 Kč

2. Za schválenou mediační dohodu uzavřenou podle zákona o mediaci 7) se vybere poplatek podle bodu 1 písmene a), a to bez zřetele k tomu, co je předmětem mediační dohody.

3. Za návrh na smírčí řízení se poplatek nevybírá.

Položka 10

Za návrh na uznání cizích rozhodnutí v manželských věcech a ve věcech určení (zjištění nebo popření) rodičovství                                               2 000 Kč

Položka 11

1. Za návrh na zahájení řízení ve věcech veřejného rejstříku

a) za první zápis akciové společnosti do veřejného rejstříku 12 000 Kč

b) za první zápis spolku do veřejného rejstříku                     1 000 Kč

c) za první zápis osoby do veřejného rejstříku, s výjimkou akciové společnosti nebo spolku                      6 000 Kč

d) za změny nebo doplnění zápisu u spolku              1 000 Kč

e) za změny nebo doplnění zápisu                             2 000 Kč

d) za zápis obchodní firmy řádně založené obchodní korporace učiněný před zápisem obchodní korporace do veřejného rejstříku                  1 000 Kč

2. Poplatek podle bodu 1 písmen d) a e) se vybere za návrh pouze jednou bez ohledu na počet měněných nebo doplňovaných skutečností uvedených v návrhu. Změnou se rozumí i návrh na výmaz skutečnosti a zápis nové skutečnosti týkající se právnické osoby nebo pouze návrh na výmaz skutečnosti, není-li nahrazována jinou skutečností, nebo pouze návrh na zápis doplňované skutečnosti, nenahrazuje-li jinou skutečnost. Změnou se nerozumí návrh na výmaz právnické osoby z veřejného rejstříku.

3. Podle této položky se platí poplatek také za řízení ve věcech veřejného rejstříku zahájené bez návrhu, ve kterém soud rozhodl o provedení zápisu.

4. Poplatek podle této položky se nevybere za řízení ve věcech veřejného rejstříku zahájené na návrh příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem.

Položka 12

Za návrh na zahájení řízení v incidenčním sporu, jehož předmětem je peněžité plnění

a) do částky 20 000 Kč včetně                                  1 000 Kč

b) v částce vyšší než 20 000 Kč                     5 % z této částky

Položka 13

1. Za návrh na zahájení řízení v incidenčním sporu, jehož předmětem není peněžité plnění, s výjimkou sporu o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela,

a) ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášené pohledávky                    5 000 Kč

b) za každou nemovitou věc                                                                         5 000 Kč

c) za každý obchodní závod nebo za každou jeho organizační složku                      15 000 Kč

d) v ostatních případech                                                                                2 000 Kč

2. Z návrhu o vyloučení nemovité věci z majetkové podstaty se vybere poplatek podle bodu 1 písmene b) této položky.

3. Z návrhu o vyloučení obchodního závodu nebo jeho organizační složky z majetkové podstaty se vybere poplatek podle bodu 1 písmene c) této položky.

4. Z návrhu na vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela v incidenčním sporu se vybere poplatek podle položky 6.

5. Poplatek podle písmene a) a d) této položky se vybere za návrh pouze jednou.

Položka 14

1. Za návrh na zahájení řízení o úschově za účelem splnění závazku, podle předmětu úschovy

a) peníze do 25 000 Kč včetně                                  250 Kč

b) peníze v částce vyšší než 25 000 Kč         1 % z této částky

c) za každou movitou věc                              750 Kč

d) za každý cenný papír                                 150 Kč

2. Je-li předmětem úschovy směnka nebo šek anebo jiný cenný papír s uvedenou jmenovitou hodnotou, vybere se poplatek podle bodu 1 písmene a) nebo písmene b) této položky ze základu, kterým je peněžitá částka uvedená ve směnce nebo šeku anebo uvedená jmenovitá hodnota jiného cenného papíru.

Položka 15

1. Za návrh na zahájení řízení o umoření listiny nebo listin  1 000 Kč

2. Podle položky 1 bodu 4 se nepostupuje.

Položka 16

Za žalobu na obnovu řízení                           5 000 Kč

Položka 17

Za žalobu pro zmatečnost                             5 000 Kč

Položka 17a

Za návrh na zrušení rozhodčího nálezu         3 000 Kč

Položka 17b

Za návrh na zrušení rozhodnutí rozhodčí komise spolku      3 000 Kč

Položka 18

1. Za žalobu podanou ve věci, o níž dříve rozhodl jiný orgán než soud, je-li předmětem

a) peněžité plnění do částky 20 000 Kč včetně         1 000 Kč

b) v ostatních případech                                            3 000 Kč

2. Za žalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení ve věcech správního soudnictví

a) proti rozhodnutí správního orgánu                         3 000 Kč

b) na určení, že návrh na registraci stanov (změny stanov) politické strany nebo politického hnutí nemá nedostatky a na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části   5 000 Kč

c) na znovuobnovení politické strany nebo politického hnutí                                  15 000 Kč

d) v ostatních případech                                                                               2 000 Kč

Položka 19

Za kasační stížnost                                        5 000 Kč

Položka 20

Za návrh na přiznání odkladného účinku ve správním soudnictví                1 000 Kč

Položka 21

1. Za návrh na nařízení výkonu rozhodnutí,

a) je-li vymáháno peněžité plnění do částky 20 000 Kč včetně                    1 000 Kč

b) je-li vymáháno peněžité plnění v částce vyšší než 20 000 Kč do 40 000 000 Kč včetně                                                                                                                      5 % z této částky

c) je-li vymáháno peněžité plnění v částce vyšší než 40 000 000 Kč            2 000 000 Kč a 1 %

            z částky přesahující 40 000 000 Kč; částka nad 250 000 000 Kč se nezapočítává

d) jde-li o výkon rozhodnutí vyklizením                                                       3 000 Kč

e) v ostatních případech                                                                                2 000 Kč

2. Za návrhy na druhé a další nařízení výkonu rozhodnutí na základě téhož vykonatelného rozhodnutí proti témuž účastníku se zaplatí polovina příslušných poplatků, ne však méně než 500 Kč.

3. Za návrh na zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce nebo na odklad výkonu rozhodnutí nebo exekuce se poplatek nevybere.

4. Za námitky proti příkazu soudního exekutora k úhradě nákladů exekuce se poplatek nevybere.

Položka 22

1. Za odvolání proti rozhodnutí soudu ve věci samé, je-li předmětem odvolacího řízení

a) peněžité plnění, se vybere poplatek podle položky 1,

b) nepeněžité plnění, se vybere poplatek podle položky 4.

2. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o náhradě nemajetkové újmy v penězích, se vybere poplatek podle položky 3.

3. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o návrhu na nařízení předběžného opatření se vybere poplatek podle položky 5.

4. Poplatek za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodováno jen o základu předmětu řízení, se neplatí.

5. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení výživného včetně jeho zvýšení a o snížení nebo zrušení výživného se vybere poplatek podle položky 7.

6. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o poddlužnické žalobě se vybere poplatek podle položky 8.

7. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o plnění ze smlouvy, které bylo ve smlouvě vyjádřeno v penězích, se vybere poplatek podle položky 1. Obdobně se postupuje ve sporu o vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy.

8. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení vlastnictví k nemovité věci, o prodeji zástavy, jde-li o nemovitou věc nebo o vyloučení nemovité věci, se vybere poplatek podle položky 4 bodu 1 písmene a). Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení vlastnictví k obchodnímu závodu nebo k jeho organizační složce, o prodeji zástavy, jde-li o obchodní závod nebo jeho organizační složku nebo o vyloučení obchodního závodu nebo jeho organizační složky, se vybere poplatek podle položky 4 bodu 1 písmene b). Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení vlastnictví k jiným věcem, o prodeji zástavy, jde-li o jiné věci nebo o vyloučení jiných věcí, se vybere poplatek podle položky 4 bodu 1 písmene c).

9. Je-li předmětem odvolacího řízení směnka nebo šek a nejde-li o zaplacení peněžité částky, vybere se poplatek podle položky 1 podle peněžité částky uvedené ve směnce nebo šeku. Obdobně se postupuje, jde-li o jiný cenný papír, na němž je uvedena jmenovitá hodnota.

10. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o vypořádání společného jmění manželů a o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví se vybere poplatek podle položky 6.

11. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně v pozůstalostní věci, v insolvenčním řízení, v incidenčním sporu, o obnově řízení, o žalobě pro zmatečnost a o žalobě proti rozhodnutí orgánu veřejné správy nebo opravném prostředku proti rozhodnutí orgánu veřejné správy se vybere poplatek podle položky 4 bodu 1 písmene c).

12. Za odvolání dražitele proti usnesení o příklepu a za odvolání navrhovatele předražku proti usnesení o předražku

a) do částky 250 000 Kč                    5 000 Kč

b) v částce vyšší než 250 000 Kč       2 % z této částky nejvýše 100 000 Kč

13. Je-li odvolání podáno proti jednomu rozhodnutí soudu prvního stupně, vybere se poplatek podle položky 4 bodu 1 písmene c) pouze jednou.

14. Poplatek se nevybere za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně jen procesní povahy, zejména proti rozhodnutí o zastavení řízení, odmítnutí podání, kterým se zahajuje řízení, odmítnutí odporu či námitek, odmítnutí odvolání nebo proti rozhodnutí soudu o nákladech řízení.

Položka 23

1. Za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, podle předmětu dovolacího řízení

a) peněžité plnění do částky 100 000 Kč včetně       7 000 Kč

b) za každou nemovitou věc                                      14 000 Kč

c) za každý obchodní závod nebo za každou

jeho organizační složku                                              28 000 Kč

d) v ostatních případech                                           14 000 Kč

2. Za dovolání proti rozhodnutí, které není uvedeno v bodu 1 této položky           4 000 Kč

3. Poplatek za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, kterým bylo rozhodováno jen o základu předmětu řízení, se vybere podle bodu 2 této položky.

4. Za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé o plnění ze smlouvy, které bylo ve smlouvě vyjádřeno v penězích a které nepřevyšuje částku 100 000 Kč, se vybere poplatek podle bodu 1 písmene a) této položky. Obdobně se postupuje ve sporu o vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy. Ve sporu o určení vlastnictví, o prodeji zástavy nebo o vyloučení věci se vybere poplatek podle bodu 1 písmene d) této položky.

5. Je-li předmětem dovolacího řízení směnka nebo šek a nejde-li o zaplacení peněžité částky, vybere se poplatek podle bodu 1 této položky podle peněžité částky uvedené ve směnce nebo šeku. Obdobně se postupuje, jde-li o jiný cenný papír, na němž je uvedena jmenovitá hodnota.

6. Podle bodu 1 písmene d) této položky se vybere poplatek za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé v pozůstalostní věci, o vypořádání společného jmění manželů, o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, v insolvenčním řízení, v incidenčním sporu, o obnově řízení, o žalobě pro zmatečnost, o žalobě proti rozhodnutí orgánu veřejné správy nebo o opravném prostředku proti rozhodnutí orgánu veřejné správy.

7. Je-li dovolání podáno proti jednomu rozhodnutí odvolacího soudu, vybere se poplatek podle bodu 1 písmene d) nebo podle bodu 2 této položky pouze jednou.

8. Poplatek za dovolání proti rozhodnutí ve věci samé vydanému ve věcech podle § 11 odst. 1 se vybere podle bodu 1 písm. a) této položky. Poplatek za dovolání proti rozhodnutí vydanému v řízení o výkon rozhodnutí anebo v exekučním řízení se vybere podle bodu 2 této položky.

Poplatky za úkony

Položka 24

Za návrh na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti         1 000 Kč

Položka 24a

Za zápis údajů o skutečném majiteli podle § 118f zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob               1 000 Kč

Položka 25

Za pomoc soudu před nařízením výkonu rozhodnutí a za návrh na prohlášení o majetku                                       1 000 Kč

Položka 26

Za dožádání rozhodců v rozhodčím řízení o provedení úkonu soudem        2 000 Kč

Položka 27

Za sepsání podání do protokolu, jestliže to umožňuje občanský soudní řád nebo zákon o zvláštních řízeních soudních nebo soudní řád správní                     1 000 Kč

Položka 28

1. Za vystavení úředního vysvědčení o skutečnostech známých ze soudních spisů 150 Kč

2. Spisy vedenými soudem se rozumí i spisy bývalých státních notářství, státních arbitráží, vojenských soudů, Nejvyššího soudu ČSFR, bývalého Nejvyššího soudu, popřípadě dalších orgánů, jejichž spisy jsou uloženy u soudů České republiky.

Položka 29

1. Za vydání osvědčení či potvrzení podle právních předpisů Evropské unie 300 Kč

2. Za vydání, změnu nebo zrušení evropského dědického osvědčení 8) 500 Kč

Položka 30

1. Za vyhotovení stejnopisu (opisu) rozhodnutí, protokolu a ověřeného výpisu z rejstříků a evidencí za každou i započatou stránku                  70 Kč

2. Za vyhotovení kopie (fotokopie) listin, protokolu, příloh, záznamů, jiných částí spisů a ostatních evidenčních pomůcek vedených soudem včetně pořízených výpisů z nich za každou i započatou stránku                                                        20 Kč

3. Poplatku nepodléhá stejnopis nebo kopie protokolu vyhotovené k žádosti účastníka, která byla učiněna při úkonu, o němž se protokol sepisuje.

4. Poplatek podle této položky se vybere i za vyhotovení stejnopisů podání a jeho příloh soudem, byl-li k jejich předložení poplatník marně soudem vyzván.

5. Spisy vedenými soudem se rozumí i spisy bývalých státních notářství, státních arbitráží, vojenských soudů, Nejvyššího soudu ČSFR, bývalého Nejvyššího soudu, popřípadě dalších orgánů, jejichž spisy jsou uloženy u soudů České republiky.

6. Na vyhotoveních podle této položky se vyznačí účel, k němuž budou použita, je-li poplatník od poplatku za úkon osvobozen podle § 11 odst. 2.

Položka 31

1. Za poskytnutí kopie elektronických dat, které jsou součástí spisu, na trvalém nosiči dat, za každý nosič                                             50 Kč

2. Poplatku nepodléhá přenos elektronických dat prostřednictvím veřejné datové sítě nebo nahraných na nosič dat žadatele.

Položka 32

1. Za přepis zvukového nebo zvukově obrazového záznamu ve formě protokolu za každou i započatou stránku                         100 Kč

2. Poplatku nepodléhá přepis zvukového nebo zvukově obrazového záznamu ve formě protokolu, je-li pořizován pro neslyšícího či hluchoslepého účastníka.

3. Poplatku nepodléhá přepis zvukového nebo zvukově obrazového záznamu ve formě protokolu, pokud se tento přepis pořídil ve věcech, u kterých to stanoví zákon, a ve věcech, u kterých tak určil soud.

Položka 33

 

1. Za ověření listiny                                                   30 Kč

2. Poplatek se vybere za každou i započatou stránku, kterou soud ověřuje.

Položka 34

Za ověření podpisu na listině nebo jejím stejnopisu za každý podpis                       30 Kč

Položka 35

1. Za zaslání soudních spisů k jinému soudu, aby do nich žadatel nahlédl   500 Kč

2. Poplatek podle této položky se vybere, i když je žadatel poplatníkem za řízení.

Položka 36

1. Za jmenování soudním znalcem nebo tlumočníkem včetně zapsání do seznamu soudních znalců a tlumočníků                                               1 000 Kč

2. Za rozšíření jmenování o každý další obor nebo jazyk      500 Kč

3. Za oznámení údajů ze seznamu soudních znalců a tlumočníků týkající se jednoho znalce nebo tlumočníka                                                    100 Kč

Položka 37

1. Za úhrn úkonů potřebných k protestaci směnky nebo jiného rubopisem převoditelného cenného papíru, za každý protestovaný cenný papír                   2 000 Kč

2. Za vyhotovení opisu nebo výpisu z protestní listiny nebo z knihy protestů                     300 Kč

Položka 38

Za oznámení o výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání podle občanského zákoníku         2 000 Kč

 

ePodatelna