obsah

Okresní soud v Trutnově

O soudech

  • Soudy jsou zřízeny Ústavou České republiky a jsou povolány k výkonu soudní moci. Soudní moc vykonávají prostřednictvím nezávislých soudců. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat. Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí a jsou vázáni jedině zákonem. Právní předpisy jsou povinni vykládat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Jsou povinni rozhodovat nestranně, spravedlivě a bez průtahů a pouze na základě skutečností, zjištěných v souladu se zákonem.
  • Okresní soud rozhoduje v senátech nebo samosoudcem. Senáty okresního soudu se skládají ze soudce a dvou přísedících. Soudci a přísedící jsou si při rozhodování rovni. Předsedou senátu může být jen soudce.
  • Soudci jsou jmenováni prezidentem republiky bez časového omezení. Přísedící jsou voleni obecními zastupitelstvími v obvodu okresního soudu na dobu čtyř let. Po svém ustanovení skládají soudci a přísedící slib. Dnem složení slibu začíná jejich způsobilost vykonávat funkci soudce nebo přísedícího.
  • Ve kterých případech rozhoduje senát a kdy samosoudce, stanoví procesní předpisy a to trestní řád a občanský soudní řád.
  • Okresní soud rozhoduje jako soud prvního stupně, pokud zákon nestanoví jinak.

 

Výběr ze zákona č.  6/2002 Sb.
Zákon o soudech a soudcích

Okresní soudy

 

§ 33

 

Okresní soudy

a) rozhodují  jako  soudy   prvního  stupně,  nestanoví-li  zákony o řízení před soudy jinak,

b) rozhodují v dalších zákonem stanovených případech.

 

§ 34

 

     (1) Okresní  soud se  skládá z  předsedy soudu, místopředsedy nebo místopředsedů soudu, předsedů senátů a dalších soudců.

 

     (2) Rozhodovací  činnost  okresního  soudu  vykonávají soudci a přísedící.   Předseda  a   místopředseda  nebo   místopředsedové okresního soudu vykonávají kromě  rozhodovací činnosti také státní správu  okresního  soudu  v   rozsahu  stanoveném  tímto  zákonem. Předsedové senátu kromě rozhodovací činnosti též organizují a řídí činnost senátů.

 

     (3) V  rozsahu stanoveném  zvláštním právním  předpisem se na rozhodovací  činnosti   okresního  soudu  podílejí   vyšší  soudní úředníci,   justiční   čekatelé,   soudní   tajemníci   a   soudní vykonavatelé.

 

§ 35

 

     (1) Okresní  soud  rozhoduje  v  případech stanovených zákony o řízení před  soudy v senátech;  v ostatních případech  rozhoduje samosoudcem.

 

     (2) Senáty  okresního  soudu  se  skládají  z předsedy senátu a 2 přísedících.

 

     (3) Samosoudcem  je  předseda  senátu  nebo soudce. Předsedou senátu může být pouze soudce.

 

§ 36

 

     Předseda  okresního   soudu  dává  na   základě  pravomocných rozhodnutí okresního soudu Nejvyššímu  soudu podněty ke sjednocení rozhodování soudů.

ePodatelna