obsah

Okresní soud v Trutnově

Poučení pro osoby vstupující do jednací síně

POUČENÍ
PRO OSOBY VSTUPUJÍCÍ DO JEDNACÍ SÍNĚ

 

„Při vstupu do jednací síně a během celého pobytu v ní musí být pokrývka hlavy sejmuta. Z této povinnosti platí výjimka jen pro příslušníky ozbrojených sborů, kteří jsou při projednávání věcí ve službě, a dále pro ženy v případech, kde to pravidla společenského chování připouští.

Během celého jednání přítomní sedí na svých místech.

Klást otázky a vyjadřovat se je možno jen se souhlasem předsedy senátu (samosoudce). K senátu (samosoudci) se mluví jen ve stoje, a to i při sebekratším projevu. Slovní projevy musí být hlasité a srozumitelné.

Výrok rozsudku vyslechnou všichni přítomní k výzvě předsedy senátu (samosoudce) ve stoje.
V jednací síni se všem, s výjimkou osob mladších patnácti roků, vyká. Soudní osoby i ostatní přítomné osoby se vzájemně oslovují "pane - paní - slečno", s připojením funkce či procesního postavení, ve kterém oslovený vystupuje (např. „pane předsedo, pane přísedící, pane obhájce, pane doktore, paní státní zástupkyně, pane znalče, pane svědku“ apod.), nebo jeho akademického titulu. Pouze osoby mladší patnácti roků, lze oslovit, jeví-li se to účelným pro překonání jejich ostychu, jen jménem.
Postup soudního jednání ani jeho důstojnost nesmí být žádným způsobem rušeny. Zejména není dovoleno v jednací síni mluvit bez souhlasu předsedy senátu (samosoudce), dále jíst, pít nebo kouřit, a to ani v přestávce.

Uskutečňovat obrazové nebo zvukové přenosy a pořizovat obrazové záznamy v průběhu soudního jednání lze jen s předchozím souhlasem předsedy senátu nebo samosoudce. S vědomím předsedy senátu nebo samosoudce lze pořizovat zvukové záznamy; kdyby způsob jejich provádění mohl narušit průběh nebo důstojnost jednání, může předseda senátu nebo samosoudce jejich pořizování zakázat.

Do jednací síně není dovoleno vstupovat se zbraní, výjimka platí jen pro příslušníky ozbrojených sborů, kteří jsou při projednávání věci ve službě.

Tomu, kdo by v rozporu s tímto poučením rušil pořádek v jednací síni, nebo se urážlivě choval, může být uložena pořádková pokuta; pro hrubé rušení pořádku může být předsedou senátu (samosoudcem) vykázán z jednací síně.“

 

ePodatelna