obsah

Okresní soud v Trutnově

Poskytování informací

Poskytování informací podle § l06/l999 Sb.

 

Žádost o poskytnutí informace dle § l06/l999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podává ústně nebo písemně v kanceláři č. 203 v 1. patře budovy soudu u paní Jitky Štočkové.

 

     Ústně, t.j. i telefonicky podané žádosti o poskytnutí informace se vyřizují neformálním způsobem v běžném úředním styku a neevidují se. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel informaci  poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

     Žádost o poskytnutí informace podaná písemně se vyřídí do l5ti dnů od jejího přijetí (nebo od upřesnění žádosti).

     V případě, že soud žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví,  vydá o tom rozhodnutí.Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě l5ti dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání lze podat i tehdy, jestliže soud ve lhůtě pro vyřízení žádosti  informace nepodal nebo nevydal rozhodnutí. Patnáctidenní lhůta běží od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává u soudu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.Rozhodovalo by o něm Ministerstvo spravedlnosti v Praze. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

     O odvolání může rozhodnout i sám soud, který napadené rozhodnutí vydal, pokud mu v plném rozsahu vyhoví a spolu s rozhodnutím o odvolání poskytne žadateli požadovanou informaci.

     Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může soud nejpozději do sedmi dnů místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.

     V souladu se zákonem číslo l06/l999 Sb. o svobodném přístupu k informacím soud neposkytne zejména informace o probíhajícím trestním řízení a rozhodovací činnosti soudu, dále informaci, která je v souladu s právními předpisy označena za utajovanou skutečnost, k níž žadatel nemá oprávněný přístup a dále informace označené za obchodní tajemství.

     Za informaci ve smyslu shora citovaného zákona se nepovažují stanoviska a právní názory, zejména výklad zákonů a jiných právních předpisů, jakož i hodnotící zprávy a ucelené databáze v jakékoliv, zejména elektronické podobě.

ePodatelna