obsah

Okresní soud v Trutnově

Seznam právních předpisů k nahlédnutí

Seznam právních předpisů k nahlédnutí
ve smyslu § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb.
podle nichž okresní soud zejména jedná a rozhoduje:

1.       Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. - Ústava České republiky

2.       Usnesení předsednictva České národní banky č. 2/1993 Sb. - Listina základních práv a svobod

3.       Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb. - Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod

4.       Zákon č. 6/2002 Sb o soudech a soudcích

5.       Zákon č. 7/2002 Sb. o řízení ve věcech soudců a státních zástupců

6.       Zákon č. 236/1995 Sb. o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců

7.       Zákon č. 189/1994 Sb. o vyšších soudních úřednících

8.       Zákon č. 555/1992 Sb. o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

9.    Zákon č. 99/1963 Sb. - Občanský soudní řád

10.    Zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád)

11.    Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb. o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy

12.    Instrukce Ministerstva spravedlnosti č.j. 505/2001-Org. , kterou se vydává Vnitřní a kancelářský řád  pro okresní, krajské a vrchní soudy

13.    Instrukce Ministerstva spravedlnosti č.j. 1360/95 - OOD, kterou se vydává Řád pro soudní vykonavatele

14.    Zákon č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích

15.    Zákon č. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu soukromém a procesním

16.    Zákon č. 216/1994 o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů

17.    Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

18.    Instrukce Ministerstva spravedlnosti čj. M - 1827/99, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 106/1999 Sb.

 

Uvedené předpisy jsou k nahlédnutí
v kanceláři č. 203 v 1. poschodí

pondělí

8.00 - ll.30

l2.30 - l6.30

úterý-čtvrtek

8.00 - ll.30

l2.30 - l5.00

pátek

8.00 - ll.30

l2.30 - l4.00

 

ePodatelna