obsah

Okresní soud ve Svitavách

Základní právní předpisy upravující postavení, působnost, jednání a rozhodování soudu

Základní právní předpisy upravující postavení,působnost,jednání a rozhodování soudu :

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství
Zákon č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě
Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců

Vyhláška MS ČR č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
Instrukce MS ČR č. j. 505/2001-Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy

 

Všechny předpisy jsou publikovány ve Sbírce zákonů, do níž lze nahlédnout u každého okresního soudu,městského či obecního úřadu, a to v úředních hodinách. 

 

Obecně o soudech :

Okresní soud ve Svitavách vykonává činnost podle článku 91 Ústavy České republiky (č. 1/1993 Sb.), která v hlavě čtvrté vymezuje základní zásady poslání soudců a jejich soustavu, vymezuje základní principy pro ustanovování do funkce soudce, předpoklady pro funkci soudce, stanoví garance jejího nezávislého výkonu i neslučitelnost této funkce s jinými funkcemi ústavního charakteru a ve veřejné správě.

 

Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů, podrobněji rozvíjí a navazuje na základy ústavní úpravy týkající se soudnictví. Obsahuje podrobná ustanovení o hlavních zásadách činnosti soudů, soustavě soudů, obvodech a sídlech soudů, organizaci a činnosti soudů, úpravě působnosti některých soudů, vnitřní organizaci soudů a rozvrhu práce, o soudcovských radách, ustanovování soudců a přísedících, o postavení soudců a přísedících, o zániku funkce soudce a funkce přísedícího, o funkcionářích soudu, o justičních čekatelích, o státní správě soudů, o justiční akademii, o stížnostech.

 

Obecné principy:

 • Soudy jsou zřízeny Ústavou České republiky a jsou povolány k výkonu soudní moci. Soudní moc vykonávají prostřednictvím nezávislých soudců. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat.
 • Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí a jsou vázáni jedině zákonem. Právní předpisy jsou povinni vykládat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Jsou povinni rozhodovat nestranně, spravedlivě a bez průtahů a pouze na základě skutečností, zjištěných v souladu se zákonem.
 • Soudci jsou jmenováni prezidentem republiky bez časového omezení. Přísedící okresního soudu jsou voleni obecním zastupitelstvem na dobu čtyř let. Po svém ustanovení skládají soudci a přísedící slib. Dnem složení slibu začíná jejich způsobilost vykonávat funkci soudce nebo přísedícího. 
 • Soud rozhoduje v senátech nebo samosoudcem. Ve kterých případech rozhoduje senát a kdy samosoudce, stanoví procesní předpisy.
 • Okresní soud rozhoduje jako soud prvního stupně.

Opravné prostředky :

 •        V občanskoprávním řízení soud rozhoduje rozsudkem,usnesením nebo platebním rozkazem. Opravným prostředkem proti rozsudku a usnesení je odvolání.Opravným prostředkem proti platebnímu rozkazu je odpor. Obecně platí, že odvolání i odpor se podávají u soudu,proti jehož rozhodnutí směřují, a to do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí(rozsudku,usnesení,platebnímu rozkazu).Přípustnost podání opravného prostředku vyplývá z občanského soudního řádu.
 •      V trestním řízení soud rozhoduje rozsudkem,usnesením nebo trestním příkazem.Opravným prostředkem proti rozsudku je odvolání,které se podává u soudu,který rozsudek vydal, a to do 8 dnů od doručení opisu rozsudku.Opravným prostředkem proti usnesení je stížnost,která se podává rovněž u soudu,proti jehož rozhodnutí směřuje, a to do 3 dnů od oznámení usnesení.Opravným prostředkem proti trestnímu příkazu je odpor,který se podává u soudu,který trestní příkaz vydal,a to do 8 dnů od jeho doručení.Přípustnost podání odvolání,stížnosti a odporu upravuje trestní řád.
 •     Rozhodnutí vydaná jak v občanskoprávním tak v trestním řízení obsahují poučení o přípustnosti opravného prostředku.
 •     Odvolání nebo stížnost nemůže podat ten,kdo se práva odvolání nebo stížnosti platně vzdal.
 •     O odvolání rozhoduje Ministerstvo spravedlnosti ČR, a to ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání
 •    Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, rozhodnutí o odmítnutí žádosti je navíc přezkoumatelné soudem dle § 247 a násl. občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Organizační struktura našeho soudu :

 

Okresní soud se skládá z předsedy soudu ,místopředsedy soudu ,dalších soudců a přísedících.Předseda a místopředseda soudu v souladu s rozvrhem práce vykonávají soudnictví náležející okresnímu soudu jako předsedové senátů nebo jako samosoudci.Předseda soudu zároveň vykonává státní správu soudu v rozsahu stanoveném zákonem a vyřizuje stížnosti na postup soudu , jde-li o průtahy v řízení nebo nevhodné chování soudních osob nebo narušování důstojnosti řízení před soudem.

Soudní agenda se vyřizuje v jednotlivých soudních odděleních.

 

 

Postup při vyřizování žádostí, stížností u našeho soudu

Žádosti účastníků týkající se řízení ,která jsou ohledně nich vedena ,vyřídí v úřední den ,tj. v pondělí a středu, příslušná vedoucí kanceláře, v případě nutnosti v součinnosti s příslušnou soudní tajemnicí, vyšší soudní úřednicí nebo příslušným předsedou senátu.

              Písemné žádosti tohoto druhu vyřídí dle jejich obsahu příslušná soudní tajemnice,vyšší soudní úřednice nebo předseda senátu bez zbytečných průtahů.

Stížnosti na průtahy v řízení, na nevhodné chování nebo narušování důstojnosti řízení místopředsedou soudu,soudci,ostatními pracovníky a přísedícími okresního soudu,lze podat písemně nebo ústně. Stížnosti vyřizuje předseda okresního soudu.

              Stížnosti na postup okresního soudu obsahuje-li podání stížnost na průtahy v řízení nebo na nevhodné chování nebo narušování důstojnosti řízení jeho předsedou,vyřizuje předseda krajského soudu.

              Stížnosti se nelze domáhat přezkoumávání postupu soudu ve výkonu jeho nezávislé rozhodovací činnosti.

 

 

ePodatelna