obsah

Okresní soud v Šumperku

Nahlížení do spisů

je možné v úředních hodinách soudu určených pro styk s veřejností, a to v kanceláři příslušného oddělení.

ÚŘEDNÍ HODINY <

> ROZMÍSTĚNÍ KANCELÁŘÍ <

 

Výňatky z:

Vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy

Zákon 99/1963 Sb. Občanský soudní řád

Zákon 141/1961 Sb. Trestní řád

o nahlížení do spisů

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSTRUKCE
Ministerstva spravedlnosti
ze dne  3. 12. 2001, č.j. 505/2001-Org
kterou se vydává
vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy.

Manipulace se spisy

§ 188

Nahlížení do spisů

     (1) Nahlížet do spisů je možno, není-li stanoveno něco jiného, v místnostech soudu pod dohledem vedoucího soudní kanceláře nebo jiného pověřeného zaměstnance soudu. Předseda senátu (samosoudce) však může na žádost oprávněné osoby výjimečně, v odůvodněných případech rozhodnout, že k nahlížení do spisu dojde i mimo místnosti soudu.  V takovém případě sám pověří dohledem konkrétního zaměstnance soudu. Pokud nahlížení do spisu zajišťuje dožádaný soud (§191) pověří dohledem předseda senátu (samosoudce) dožádaného soudu konkrétního zaměstnance tohoto soudu. Předseda senátu (samosoudce) učiní vhodná opatření, aby byla zachována ochrana utajovaných skutečností, upravená zvláštním zákonem.*)  Učiní též opatření, aby byl utajen obsah spisů o osvojení a spisů týkajících se řízení o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení. O tom, že bylo do spisu nahlédnuto, pořídí vedoucí kanceláře záznam do spisu, v němž uvede označení účastníka nebo jeho zástupce, jakož i  jiné osoby, má-li na tom právní zájem nebo jiné vážné důvody, a předseda senátu na žádost povolí,  aby tato osoba nahlédla do spisu a aby si z něho učinila výpisy nebo opisy. Vedoucí kanceláře do záznamu uvede,  kdo do spisu nahlédl,  a zároveň i časový údaj o délce studia spisu; záznam opatří datem a svým podpisem.  Záznam podepíše též žadatel.
 
    (2) Ustanovení odstavce 1 platí  i pro znalce. Znalcům, kteří nemohou podat spolehlivý posudek bez prostudování spisu, může však předseda senátu (samosoudce) spisy půjčit mimo místnosti soudu.

    (3) Ustanovení odstavce 1 se užije obdobně i na spisy uložené ve spisovně.


§ 189

Studium spisů z vědeckých (výzkumných) důvodů


     (1)  Studium spisů  ve věcech  pravomocně rozhodnutých  soudy povoluje  předseda soudu,  který  spravuje  spisovnu, kde  je spis uložen,  na  základě  písemné  žádosti,  která  musí být potvrzena (doporučena) organizací, pro kterou nebo v jejímž zájmu je studium
prováděno.

     (2) Studium  spisů uvedených v odstavci  1 povoluje soukromým osobám   předseda  krajského   (městského)  soudu   v mimořádných případech. V případě pochybnosti si vyžádá stanovisko Ministerstva spravedlnosti.

 *) Zákon č.  148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností.
 


§ 190


     (1) Studium spisů se  zásadně   provádí  ve  vyhrazených prostorách  soudu za  přítomnosti vedoucího soudní kanceláře nebo jiného pověřeného zaměstnance.

     (2) Opisy či fotokopie důkazních prostředků nebo výpisy z nich lze provádět jen se souhlasem předsedy soudu, u něhož je spis uložen, na náklady osoby tyto opisy požadující. **)

     (3) Pověřený pracovník pořídí záznam do spisu podle §  188 odst. 1 v.k.ř.


§ 191

Zaslání spisů k nahlédnutí

    Na odůvodněnou žádost lze se souhlasem předsedy senátu (samosoudce) zaslat spisy nebo jejich část k jinému soudu, aby tam do nich mohlo být nahlédnuto žadatelem. Kolková známka, kterou byl zaplacen soudní poplatek za zaslání soudních spisů v občanskoprávních věcech k jinému soudu, se připojí na žádost.***)
 

**)   Položka 21 sazebníku zákona č.549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
***) Položka  23  sazebníku  zákona  č.  549/1991  Sb.,  o soudních poplatcích ve znění  pozdějších předpisů.


§ 192

Půjčování spisů

     (1) Soudní  spisy se půjčují  na písemnou žádost  s výjimkami uvedenými v odstavci 2 soudům  a  jiným  justičním  složkám,  soudním  komisařům,   dále   státnímu    zastupitelství, 
orgánům  policie  a v odůvodněných  případech též  jiným státním  orgánům např.  správci daně podle zákona č. 96/1996 Sb.,  kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 357/992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve  znění pozdějších předpisů.  Při půjčení spisu  se učiní  vhodná   opatření,  aby  byla zajištěna ochrana utajovaných skutečností.

     (2) Spisy v trestních věcech  mohou být půjčeny toliko soudu, jiným  justičním   složkám,    soudním    komisařům,   státnímu zastupitelství,    ministerstvu,   Institutu    pro   kriminologii a sociální prevenci, orgánům  policie; jen  ve výjimečných,  zvlášť odůvodněných případech, mohou být půjčeny též jiným orgánům (např. obecním úřadům nebo zvláštním orgánům obcí, příp. jiným státním orgánům k účelu řízení o přestupku).

     (3) Spisy jiných soudů mohou  být půjčeny jen tehdy, tvoří-li přílohu zapůjčovaného spisu.

     (4) O  půjčení  spisů,  i  když  jsou  uloženy  ve spisovně, rozhoduje předseda  senátu (samosoudce). Nejde-li   o  půjčení spisů jiným soudům  a jiným justičním  složkám, státnímu
 zastupitelství, orgánům  policie a  v odůvodněných  případech také  jiným státním orgánům, rozhodne o půjčení  trestních spisů předseda soudu, který si  v odůvodněných případech  vyžádá souhlas  ministerstva. Půjčené spisy se zasílají poštou vždy doporučeně.

     (5) Žádost  o půjčení spisu  zařadí se do  vyžádaného spisu a tvoří  jeho součást.  Přípis, kterým  byl spis  vyžádán, se  stává dokladem svědčícím  o předložení spisu  tomu, kdo si  ho vyžádal, a tvoří součást spisu.

     (6) Před  půjčením spisu nebo jeho  předložením vyššímu soudu (§ 184  v.k.ř.)  přezkoumá vedoucí  soudní kanceláře,  zda spis  je řádně uspořádán,  a zda jsou v trestních věcech provedeny všechny neodkladné  úkony vykonávacího řízení. Pokud takové neodkladné úkony dosud provedeny nebyly, předloží žádost předsedovi senátu k posouzení, zda je možno spis zapůjčit a pro potřeby dalšího řízení u procesního soudu si ponechat pouze jeho část nebo fotokopii nezbytné části.

     (7) Žádosti o zapůjčení spisu je nutno vyhovět do pěti pracovních dnů, v naléhavých případech pak neprodleně. Nevyhovět žádosti o zapůjčení spisu může vedoucí soudní kanceláře jen tehdy, pokud se spis u soudu nenachází.V tomto případě ve své odpovědi přesně uvede označení orgánu a jeho spisovou značku, ke které byl spis zapůjčen. Jiné důvody odmítnutí musí být podle povahy věci podepsány příslušným předsedou senátu (samosoudcem) nebo předsedou soudu. Jde-li o naléhavou nebo opakovanou žádost, spojí se předseda senátu (samosoudce) telefonicky nebo jiným vhodným způsobem s žadatelem s cílem dospět k dohodě o zapůjčení spisu, jeho části nebo fotokopií ze spisu na dobu nezbytně nutnou (např. k provedení důkazu). Přípisy, kterými se odmítá zapůjčení spisu, musí být expedovány  nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení žádosti, v naléhavých případech pak neprodleně.

-> zpět nahoru <-

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zákon 99/1963 Sb.
Občanský soudní řád

§ 44

  (1) Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do soudního spisu, s výjimkou protokolu o hlasování, a činit si z něho výpisy a opisy.
 
 (2) Každému, kdo na tom má právní zájem nebo kdo pro to má vážné důvody, předseda senátu na žádost povolí, aby nahlédl do spisu a aby si z něho učinil výpisy nebo opisy, ledaže jde o spis, o němž právní předpisy stanoví, že jeho obsah musí zůstat utajen.
 
 (3) Při povolování nahlížet do spisů je nutno učinit takové opatření, aby byla zachována tajnost utajovaných informací chráněných zvláštním zákonem. 56)
 
____________________

56) Zákon č. 412/2005 Sb. , o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

-> zpět nahoru <-

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zákon 141/1961 Sb.
Trestní řád

§ 65

 (1) Obviněný, poškozený a zúčastněná osoba, jejich obhájci a zmocněnci mají právo nahlížet do spisů, s výjimkou protokolu o hlasování a osobních údajů svědka podle § 55 odst. 2, činit si z nich výpisky a poznámky a pořizovat si na své náklady kopie spisů a jejich částí. Totéž právo mají zákonní zástupci obviněného, poškozeného nebo zúčastněné osoby, jestliže tyto osoby jsou zbaveny způsobilosti k právním úkonům nebo je-li jejich způsobilost k právním úkonům omezena. Jiné osoby tak mohou činit se souhlasem předsedy senátu a v přípravném řízení se souhlasem státního zástupce nebo policejního orgánu, jen pokud je toho třeba k uplatnění jejich práv.
 
 (2) V přípravném řízení může státní zástupce nebo policejní orgán právo nahlédnout do spisů a spolu s tím ostatní práva uvedená v odstavci 1 ze závažných důvodů odepřít. Závažnost důvodů, ze kterých tato práva odepřel policejní orgán, je na žádost osoby, jíž se odepření týká, státní zástupce povinen urychleně přezkoumat. Tato práva nelze odepřít obviněnému a obhájci, jakmile byli upozorněni na možnost prostudovat spisy.
 
 (3) Tomu, kdo měl právo být úkonu přítomen, nemůže být odepřeno nahlédnutí do protokolu o takovém úkonu. Obviněnému a jeho obhájci nemůže být odepřeno nahlédnutí do usnesení o zahájení trestního stíhání (§ 160 odst. 1).
 
 (4) Práva státních orgánů nahlížet do spisů podle jiných zákonných předpisů nejsou ustanovením předchozích odstavců dotčena.
 
 (5) Při povolování nahlížet do spisů je nutno učinit takové opatření, aby byla zachována tajnost utajovaných informací chráněných zvláštním zákonem a údajů, na které se vztahuje státem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti.

-> zpět nahoru <-

 

ePodatelna