obsah

Okresní soud v Sokolově

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Soudy jsou podle čl. 90 Ústavy České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.) povolány především k tomu, aby poskytovaly ochranu právům, neboť základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci (čl. 4 Ústavy ČR). Právo na soudní ochranu vyplývá rovněž z ustanovení hlavy páté (čl. 36-40) Listiny základních práv a svobod (zveřejněné pod č. 2/1993 Sb.). Okresní soud vykonává soudnictví podle příslušných ustanovení zákona č. 6/2002 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) o soudech a soudcích.

 

 

Postavení, působnost, jednání a rozhodování soudu, postup při podávání a vyřizování žádostí, podnětů, stížností a jiných podání upravují (vyjma již uvedených předpisů), dále trestní řád (zák. č. 141/1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů), občanský soudní řád (zák. č. 99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů), jednací řád pro okresní a krajské soudy (vyhl. č. 37/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů), soudní řád správní (č. 150/2002 Sb.), zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.), Instrukce Ministerstva spravedlnosti č.j. M-1827/99, kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 106/1999 Sb., zákon o soudních poplatcích (č. 549/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

ePodatelna