obsah

Obvodní soud pro Prahu 10

Poskytnuté statistické údaje

Poskytnuté statistické údaje

Souhrnná zpráva o počtu žádostí o soupis soudních řízení, kterým bylo vyhověno a nebylo možno je zveřejnit,  dle odst. 14 Metodického pokynu Ministerstva spravedlnosti ČR, ke sjednocení postupu při vyřizování  žádostí o soupisy řízení, v nichž vystupuje jako konkrétní účastník fyzická osoba,  ze dne

23. 11. 2017, čj. MSP-399/2017-OSV-OSV/3. 

 

 

k 1.dni v měsíci

k 16.dni v měsíci

Leden

0

0

Únor

 7

28 

Březen

 7

14 

Duben

 8

10 

Květen

 4

 3

Červen

 7

Červenec

 3

 1

Srpen

 6

11 

Září

 7

Říjen

 

 

Listopad

 

 

Prosinec

 

 

____________________________________________________________________­­­­_______

Soupis soudních řízení, v nichž jako účastník řízení vystupuje konkrétní fyzická osoba, představuje osobní údaj ve smyslu čl. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), neboť tím se rozumí „veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.“

Údaje o právnické osobě nejsou osobními údaji, je ale potřeba dbát na ochranu osobních údajů ostatních účastníků řízení.

Ve všech případech bylo individuálně zváženo, zda oprávněně poskytnuté osobní údaje lze i zveřejnit na webových stránkách soudu. Z důvodu kolize dvou prima facie rovnocenných ústavních práv, práva na informace a práva na ochranu osobnosti, byl uplatněn princip proporcionality, to znamená, že byl proveden tzv. test veřejného zájmu. Povinný subjekt poměřil na jedné straně povahu informací a společenskou potřebu, tj. veřejný zájem na jejich zpřístupnění, a na druhé straně důvod, pro který je nutné dané informace vyjmout z povinnosti zveřejnění. Pro podstatný zásah do práva na ochranu osobních údajů toto ústavní právo převážilo nad právem na informace.

Z toho důvodu povinný subjekt tímto zveřejňuje pouze souhrnnou doprovodnou informaci, která v obecné rovině vymezuje poskytnuté informace.

ePodatelna