obsah

Obvodní soud pro Prahu 10

Sazebník

P O K Y N

P Ř E D S E D Y   O B V O D N Í H O   S O U D U   P R O   P R A H U  1 0

č. 9/2011

 

ze dne 5.8.2011, č.j. 39 Spr 445/2011-2, o úhradách za poskytování informací

 

 

Podle ust. § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), a Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 14.7.2011, č.j. 286/2011-OT-OSV, kterou se stanoví sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., stanovím tyto úhrady za náklady spojené s poskytováním informací podle zákona o informacích.

 

§ 1

Náklady na pořízení kopií

 

(1) Za pořízení kopie formátu A4

a) jednostranná - 2,- Kč

b) oboustranná - 3,- Kč.

(2) Za pořízení kopie formátu A3

a) Jednostranná - 3,- Kč

b) Oboustranná - 4,- Kč.

 

§ 2

Náklady na pořízení technických nosičů dat

 

(1) Za 1 kus CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel - 10,- Kč.

(2) Za 1 kus DVD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel - 15,- Kč

(3) V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši jeho skutečné pořizovací ceny.

 

§ 3

Náklady na odeslání informací žadateli

 

(1) Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů dle platného ceníku použitého provozovatele poštovních služeb.

(2) Náklady na balné se nehradí.

 

§ 4

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

 

(1) Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací, stanoví se výše úhrady za každou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem na 200,- Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky je výše úhrady dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.

(2) Vyhledávání informací trvající celkově méně než jednu hodinu se nepovažuje za mimořádně rozsáhlé

§ 5

Společná ustanovení

 

(1) Hrazení nákladů podle tohoto sazebníku je požadováno pouze tehdy, přesáhnou-li náklady na poskytnutí informace částku 100,- Kč bez nákladů na poštovní služby.

(2)  Odstavec 1 neplatí, pokud žadatel trvá na poskytnutí informace, která byla zveřejněna.

(3)   Předseda soudu může k odůvodněné žádosti s ohledem na majetkové a sociální poměry žadatele výši úhrady snížit nebo prominout. Rozhodnutí o tom se pouze poznamená ve spise.

(4)   Platba úhrady za poskytnutí informace se provádí na základě oznámení žadateli před poskytnutím informace bezhotovostně na účet Obvodního soudu pro Prahu 10, číslo účtu: 19-428031/0710, variabilní symbol = číslo spisové značky (bez lomítka, pomlčky nebo mezery, např. 38 Spr 100/2011 má v.s. 381002011), nebo v hotovosti v pokladně Obvodního soudu pro Prahu 10.

(5) Při zaslání oznámení podle § 17 odst. 3 zákona o informacích se odkáže na toto opatření, aniž by se zdůvodňoval způsob určení výše úhrady.

(6) Pokud žadatel nezaplatí do 60 dnů ode dne oznámení výši požadované úhrady, předseda soudu žádost odloží.

(7) Kopii oznámení k úhradě předá správní kancelář finančnímu oddělení.

 

§ 6

Závěrečná ustanovení

 

(1)   Zrušuje se pokyn č. 5/2011 ze dne 27.5.2011, č.j. 39 Spr 445/2011, o úhradách za poskytování informací.

(2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 6. srpna 2011.    

 

 

 

 

 

 

Mgr. Michal Výtisk

    

předseda Obvodního soudu pro Prahu 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ePodatelna