obsah

Obvodní soud pro Prahu 1

Seznam nejdůležitějších předpisů

Seznam nejdůležitějších právních norem v resortu spravedlnosti

 

zák. č. 2/69 Sb.

o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

 

zák. č. 40/2009 Sb.

trestní zákoník

 

zák. č. 141/61 Sb.

trestní řád

 

zák. č. 200/90 Sb.

o přestupcích

 

zák. č. 269/1994 Sb.,

o Rejstříku trestů

 

zák. č. 169/99 Sb.

o výkonu trestu a o změně některých souvisejících zákonů

 

zák. č. 101/2000 Sb.

o ochraně osobních údajů

 

zák. č. 106/1999 Sb.

o svobodném přístupu k informacím

 

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 21. prosince 1999, č.j. M- 1827 /99, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

 

zák.č.358/1992

notářský řád

 

zák. č. 209/92 Sb.

Evropská úmluva lidských práv

 

zák. č. 23/91 Sb.

Listina základních práv a svobod

 

zák. č. 218/2000 Sb.

o  rozpočtových pravidlech

 

zák. č. 219/2000 Sb.

o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích

 

zák. č. 293/93 Sb.

o výkonu vazby

 

vyhl. MS 109/94 Sb.

řád výkonu vazby

 

vyhl. MS 345/99Sb.

řád výkonu trest odnětí svobody

 

zák. č. 7/2002 Sb.

o řízení ve věcech soudců , stát. zástupců a soudních exekutorů

 

zák. č. 6/2002 Sb.

o soudech , soudcích, přísedících a státní správě soudů

 

vyhl. MF ČR č. 389/2000 Sb.

o hospodaření s  rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky
a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací

 

zák. č. 85/90 Sb.

o právu petičním

 

zák. č. 283/93 Sb.

o státním zastupitelství

 

zák. č. 236/95 Sb.

o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
a některých státních orgánů a soudců

 

zák. č. 555/92 Sb.

o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

 

zák. č. 279/92 Sb.

o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Vězeňské služby České republiky

 

zák. č. 201/97 Sb.

o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zák.
č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech

 

 vyhl. MS č. 23/1994 Sb.

o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli

 

zák. č. 121/2008 Sb.

 o vyšších soudních úřednících

 

zák. č. 273/2008 Sb.

o Policii České republiky

 

zák. č. 82/98 Sb.

o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

 

zák. č. 361/2003 Sb.

o služebním poměru bezpečnostních sborů

 

zák. č. 148/98 Sb.

o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů

 

zák. č. 253/2008Sb.

o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

 

zák.č. 99/1963 Sb.

občanský soudní řád

 

zák č. 549/1991 Sb.

o soudních poplatcích

 

vyh.č. 37/1992 Sb.

jednací řád pro okresní a krajské soudy

 

ePodatelna