obsah

Okresní soud Plzeň - město

Zveřejnění požadovaných informací dle zákona č. 101/2000 Sb.

Spr  1033/2018

 

 

Zveřejnění požadovaných informací podle § 18 odstavec 2 zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, subjektem, který zpracovává osobní údaje:

 

Identifikační údaje správce osobních údajů:

Česká republika

Okresní soud Plzeň – město

se sídlem v Plzni, Nádražní 325/7, 306 23 Plzeň IČ:00024759

 

Statutární zástupce:

Mgr. David Protiva – předseda Okresního soudu Plzeň – město

zástupce: Mgr. Petra Pavlíčková - místopředsedkyně– civilní úsek

               Mgr. Boris Valový - místopředseda– trestní úsek

Účel nebo účely zpracování

účelem zpracování osobních údajů je zajištění soudního řízení:

ü  všechny soudní agendy C, EC/ECm, Ro, ERo, EVC/EVCm, CEPR, Cd, Nc, D, Sd, U, T, PP, Nt, Td, Rt, E, L, P, P a Nc, EXE, Ntm, Tm, Rod

ü  vedení seznamu přísedících

ü  vedení evidence advokátů ustanovovaných ex-offo

ü  seznam závětí

ü  vedení evidence plných mocí a pověření

ü  archivace a skartace spisů

ü  personální agenda

ü  přístup k vnějším evidencím, registrům

ü  správní agendy

 

Účelů zpracování se netýkají povinnosti vyplývající z ustanovení § 5 odstavec 1, § 11 a § 12, na základě ustanovení § 3, odstavec 6, písmeno d)  (předcházení, vyhledávání, odhalovaní trestné činnosti a stíhání trestných činů).

Ve smyslu § 5 odstavec 2 písmeno a) mohou být zpracovány potřebné osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů (správce provádí zpracování osobních údajů nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce).

Citlivé osobní údaje mohou být zpracovávány bez souhlasu subjektu údajů na základě § 9 písmeno i) zákona (jedná se o zpracování podle zvláštních zákonů při předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů a pátrání po osobách).

§ 18 zákona ošetřuje povinnosti správce, na něhož se nevztahuje oznamovací povinnost na zpracování osobních údajů, které správci ukládá zvláštní zákon nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona.

Kategorie subjektů údajů a osobních údajů, které se těchto subjektů týkají:

účastníci soudních řízení, advokáti, notáři (soudní komisaři), soudci, soudní znalci a tlumočníci, likvidátoři, správci podniku, insolvenční správci a vlastní zaměstnanci soudu (studenti na praxi).

Zdroje osobních údajů:

veřejné databáze (Evidence obyvatel, Rejstřík trestů, Obchodní rejstřík, Insolvenční rejstřík, Katastr nemovitostí, Registr vězňů atd.) a orgány činné v trestním řízení. Na žádost soudu jsou poskytovány údaje z databází ostatních institucí právnických osob a fyzických osob. Údaje poskytnuté soudu dobrovolně za účelem vedení evidencí například notářů (soudních komisařů), advokátů, plných mocí apod.

Popis způsobu zpracování osobních údajů:

- osobní údaje se zpracovávají v listinné a elektronické podobě.

Místo zpracování osobních údajů:

- budova Okresního soudu Plzeň – město, Nádražní 325/7, 306 23 Plzeň

Příjemce nebo kategorie příjemců

- orgány státní moci – státní zastupitelství, Policie ČR, Mediační a probační služba ČR, soudy

Předpokládaná předání osobních údajů do jiných států:

- předávání osobních údajů do jiných států se předpokládá jen za účelem zajištění soudního řízení

Kamerový systém

Okresní soud Plzeň – město provozuje kamerový systém na pracovišti Nádražní 325/7. Účelem zpracování osobních údajů pomoci kamerového systému je ochrana majetku, dat a zdraví osob nacházejících se v objektu soudu, získání důkazního materiálu k prokázání případného zcizení listinných důkazů či jiných dokumentů při umožnění nahlížení do soudních spisů a řešení případných stížností na neoprávněnost či nepřiměřenost zásahu příslušníků Justiční stráže při zajišťování pořádku a bezpečnosti v objektu soudu.

Kategorie a rozsah zpracování osobních údajů: popisné údaje – fyzická podoba osob, osobní údaje jsou zpracovávány bez souhlasu subjektu údajů

Kategorie subjektu údajů: soudci, účastníci soudních řízení, veřejnost, příslušníci JS, VS a studenti na praxi

Příjemci osobních údajů: orgány činné v trestním řízení

Informace ke kamerovému systému podá správce systému pan Miroslav Lávička na telefonním čísle 377 869 208.

 

ePodatelna