obsah

Okresní soud v Novém Jičíně

Náležitosti návrhu ve věcech péče soudu o nezletilé děti

 

1)      Označte soud, kterému je návrh určen – např. Okresnímu soudu v Novém Jičíně, Tyršova 3.

 

2)      Označte účastníky řízení jménem, příjmením, datem narození, místem trvalého pobytu a faktického bydliště (je-li od trvalého pobytu odlišné) – obvykle jsou účastníky řízení rodiče a nezletilé děti. Pro rychlou komunikaci doporučujeme uvést u dospělých osob též telefonický a emailový kontakt – např. otec: Petr Malý, nar. 1. 12. 1980, trvale bytem Lesní 1, Nový Jičín, fakticky bytem Dlouhá 20, Nový Jičín, tel. 631 114 112, e-mail petr.maly@centrum.cz.

 

3)      Vyličte rozhodující skutečnosti a označte důkazy – vylíčení rozhodujících skutečností se liší podle předmětu jednotlivých řízení. Pokud např. potřebujete upravit péči a výživu dětí kvůli rozvodu, uvedete: kdy byl uzavřen sňatek; jak dlouho spolu rodiče nežijí; jakým způsobem je v době podání návrhu pečováno o děti a placeno výživné; jak jsou zajištěny bytové potřeby rodičů a dětí; jaké jsou pravidelné příjmy a výdaje rodičů, jejich zaměstnání; zda děti navštěvují (před)školské zařízení a zájmové kroužky, jaké jsou s tím spojené výdaje; jaký je zdravotní stav dětí a jaké jsou jejich potřeby apod. Uveďte rovněž, zda jsou o nastávajícím soudním řízení informovány nezletilé děti, kterých se týká. Ke každému tvrzení je nutno označit a doložit důkaz. Např. k uzavření sňatku oddací list; k prokázání tvrzení o odloučení rodičů a stávající péči o děti výslech rodičů; k bytovým otázkám nájemní smlouvu; k příjmům pracovní smlouvu, potvrzení o výši mzdy či platu, rozhodnutí a potvrzení o sociálních dávkách; k pravidelným výdajům za děti potvrzení o platbách apod.

 

4)      Uveďte, čeho se domáháte, tj. jak má soud rozhodnout – např. navrhujeme, aby soud schválil tuto naši dohodu: I. Nezl. Petr Malý, nar. 31.8.2011 a   Eliška Malá, nar. 12.10.2012, se pro dobu před i po rozvodu manželství svěřují do střídavé péče rodičů. II. Otec se zavazuje se pro dobu před i po rozvodu manželství přispívat na výživu nezl.  Petra částkou 1 500,-Kč měsíčně a nezl. Elišky částkou 1 000,- Kč měsíčně splatnou předem vždy do 20. dne v kalendářním měsíci k rukám matky.

 

5)      Uveďte, kdy byl návrh sepsán a připojte svůj podpis (u dohody podpisy obou rodičů).

 

6)      Zašlete soudu návrh v potřebném počtu stejnopisů (obvykle dva) a připojte listiny, které jsou označeny k důkazu.

 

ePodatelna