obsah

Okresní soud v Novém Jičíně

Průběh soudního řízení

 

 

1)  U soudu je podán návrh ve věcech péče soudu o nezletilé.

2)  Soud zpravidla ve lhůtě do tří týdnů od podání návrhu svolá neformální jiný soudní rok, leda je již v návrhu avizovaná dohoda účastníku o předmětu sporu – potom je ve stejné lhůtě nařízeno jednání a dohoda je při něm schválená, pokud je v zájmu nezletilého dítěte.

3) V mezidobí od podání návrhu do jiného soudního roku proběhne společné schůzka rodičů s pracovníkem orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD).

4)  Proběhne jiný soudní rok a rodiče uzavřou dohodu o předmětu řízení. Soud tuto dohodu, pokud je v zájmu nezletilého, schválí u jednání, které bezprostředně navazuje na jiný soudní rok. Pokud rodiče dohodu neuzavřou, soud jim doporučí, aby vyhledali odbornou pomoc, a nařídí jednání za tři týdny. Pracovník OSPOD nebo soudní tajemnice jsou rodičům nápomocní ihned po skončení jiného soudního roku při zajištění odborné pomoci.

5)  Mezi jiným soudním rokem a nařízeným jednáním rodiče na doporučení soudu vyhledají odbornou pomoc. Ta obvykle bude představovat dvě společné setkání obou rodičů s odborníkem a jedno oddělené setkání rodiče a odborníka. Pokud se ukáže nutnost pokračovat v odborné pomoci, soud na společný návrh rodičů jednání odročí až na dobu tří měsíců.

6)  Pokud u prvního jednání rodiče uzavřou dohodu o předmětu řízení, soud tuto dohodu schválí, je-li v zájmu nezletilého. Pokud rodiče dohodu neuzavřou, soud jim může uložit na dobu nejvýše tří měsíců účast na mimosoudním smírčím nebo mediačním jednání nebo rodinné terapii, nebo jim nařídí setkání s odborníkem v oboru pedopsychologie. Zároveň za dobu nejvýše tří měsíců nařídí další jednání.

7)  Pokud u druhého jednání rodiče uzavřou dohodu o předmětu řízení, soud tuto dohodu schválí, je-li v zájmu nezletilého. Pokud rodiče dohodu neuzavřou, soud zpravidla autoritativně rozhodne, popř. nařídí další jednání za účelem provedení úkonů nutných k rozhodnutí ve věci samé.

 

Aktivní účastí na společné schůzce s pracovníkem OSPOD, příp. na doporučené či uložené odborné pomoci rodič deklaruje vůli uchopit svou rodičovskou odpovědnost a projevuje své rodičovské kompetence.

 

ePodatelna