obsah

Okresní soud v Liberci

Způsoby a místa podání

 

Způsoby a místa podání

 

Adresa určená pro úřední podání

           

ul. U Soudu 540/3

460 72 Liberec

telefon: 485 238 211

fax: 485 238 235 - podatelna soudu

fax: 485 238 260 - trestní odd.

 

Pro přijímání elektronických podání je určena pouze tato adresa:

e-mail: podatelna@osoud.lbc.justice.cz

 

Ostatní (níže uvedené) e-mailové adresy nejsou určeny k přijímání elektronických podání!!!

 

Budete-li chtít na soud podat hromadné podání (např. na CD), požádejte předtím o zaslání xsd šablony pro vytvoření xml souboru, který se používá pro import dat do aplikace. Se žádostí o zaslání šablony se obraťte na Ivetu Kašičkovou, tel. 485 238 148, ikasickova@osoud.lbc.justice.cz nebo na Bc. Jana Šípka, tel. 485 238 153, spravce@osoud.lbc.justice.cz.

   

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

 

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: xls, doc, rtf, txt, pdf, jpg (bez vnitřních programových kódů - maker)

Elektronicky podepsaná podání se přijímají ve formátu *.msg

Komprimované soubory lze posílat ve formátech: ZIP, RAR, ARJ

 

Z důvodu bezpečnosti počítačové sítě neakceptujeme přípony: exe, pif, com, vb?, bat, lnk, scr, whs, cmd

 

Ostatní soubory lze na elektronickou adresu soudu zaslat s rizikem, že mohou být vráceny, neboť soud nemá programové prostředky na jejich otevření.

 

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

 

Datové zprávy jsou přijímány na disketách, CD, DVD nebo USB Flash disku (tzv. palec nebo fleška).

Plně akceptujeme soubory s příponami: xls, doc, rtf, txt, pdf, jpg

Komprimované soubory lze předávat ve formátu: ZIP, RAR, ARJ

   

Informace k podáním učiněným elektronicky Elektronická podání

 

·        Elektronická podatelna:

 Elektronická podatelna, zřízená podle nařízení vlády 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je určena pro příjem datových zpráv obsahujících podání nebo informace vztahující se ke správě soudu. Činnost elektronické podatelny upravuje vyhláška 496/2004 Sb.

 

·        Elektronická adresa elektronické podatelny:    podatelna@osoud.lbc.justice.cz

Tato elektronická adresa je určena pro příjem datových zpráv zaslaných e-mailem.

 

·        Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích dat:

Okresní soud v Liberci

U Soudu 540/3

460 72 Liberec

 

·        Datové zprávy zpracovávané v elektronické podatelně:

Elektronická podatelna zpracovává veškeré datové zprávy doručené do elektronické podatelny za předpokladu, že splňují technické parametry dle popisu níže.

Přímá elektronická e-mailová komunikace mezi podavatelem (obecně odesílatelem) a koncovým příjemcem datové zprávy v Organizační složce rezortu justice nepodléhá režimu elektronické podatelny. Ostatní možnosti doručování datových zpráv, nepodléhající režimu elektronické podatelny, jsou k dispozici na internetu Organizační složky rezortu justice.

 

·        Pravidla  potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení přijaté datové zprávy, v souladu s §2 vyhlášky 496/2004 Sb., se podavateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu podavatele. Součástí zprávy o potvrzení je zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance soudu založený na zaměstnaneckém kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena, identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou, jméno a příjmení oprávněného zaměstnance (popřípadě i s uvedením kontaktů na soud). Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Přijatá datová zpráva bude elektronickou podatelnou zpracována neprodleně v pracovní dni v pracovní době uvedené na Internetu. Je-li datová zpráva přijata 15 minut před koncem pracovní doby nebo mimo pracovní dobu, bude elektronickou podatelnou zpracována v následující pracovní den v rámci stanovené pracovní doby. Pro stanovení lhůt v soudním řízení je rozhodující skutečný čas přijetí datové zprávy.

·        Zpráva potvrzující doručení datové zprávy (základní podoba):

            Vaše podání bylo přijato elektronickou podatelnou Okresního soudu v Liberci. E.č. zprávy.....

            Helena Šprachtová

            elektronická podatelna

            Okresní soud v Liberci

            podatelna@osoud.lbc.justice.cz

 

·        Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Elektronická podatelna přijímá datové zprávy bez ohledu na to, zda jsou tyto zprávy elektronicky podepsané. Elektronicky podepsané datové zprávy ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu musí obsahovat zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vystaveném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Datové zprávy přijímá elektronická podatelna na elektronické adrese elektronické podatelny.

Datové zprávy lze podávat i na technických nosičích dat v prostoru podatelny soudu. Datové zprávy, uložené ve formátu kompatibilním s operačním systémem WINDOWS (přehled formátů viz níže), jsou přijímány na 3.5" disketách, CD  nebo DVD nosičích nebo USB discích. Datové zprávy podávané na technických nosičích dat budou vráceny podavateli, je-li osobně přítomen, jinak budou fyzicky zlikvidovány. Podávání datových zpráv na nosičích dat je pouze doplňkovou službou.

Zašifrované datové zprávy nejsou elektronickou podatelnou, z organizačního a z bezpečnostního hlediska, přijímány.

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, nebude zpracovávána; pod pojmem škodlivý kód jsou myšleny počítačové viry, nečitelné a netisknutelné zprávy, nevyžádaná obchodní sdělení (spamy) apod. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu podavatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění problému, přitom ale na spamy se neodpovídá.

Datové zprávy nelze podávat prostřednictvím technického zařízení v budově soudu.

 

·        Formáty datových zpráv:

pdf, jpg, html, rtf, doc (MS Word 97 – 2002), txt (Středoevropské jazyky – Windows nebo MS-DOS);

Přílohy datových zpráv zaslaných e-mailem nebo datové zprávy podané na technickém nosiči dat lze opatřit zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vystaveném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb pro následující formáty: DOC . Je-li podepsaná datová zpráva i její příloha, podpis datové zprávy je nadřazený podpisu přílohy.

  

·        Přijímání podání dle zákona 99/1963 Sb, občanský soudní řád, v platném znění:

Podání ve věci samé učiněné v souladu s §42 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, doručené elektronické podatelně, bez ohledu na to, zda je nebo není podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, musí být do 3 dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu nebo musí být předložen jeho originál, jinak se k němu nepřihlíží.

Ostatní podání učiněné v souladu s §42 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, doručené elektronické podatelně, musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Není-li podání podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, musí být do 3 dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu nebo musí být předložen jeho originál, jinak se k němu nepřihlíží.

Písemným podáním shodného obsahu je také podání doručené podavatelem osobně na technickém nosiči dat, které je elektronickou podatelnou vytištěno, datováno a podavatelem podepsáno.

Přijímání podání dle zák. 141/1961 Sb., trestní soudní řád, v platném znění:

Podání učiněné v souladu s §59 zákona č. 141/1961 Sb., trestní soudní řád, doručené elektronické podatelně, musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, jinak se k němu nepřihlíží. Je-li podání doručeno podavatelem osobně na technickém nosiči dat, bude elektronickou podatelnou vytištěno, datováno a podavatelem podepsáno.

Každé výše uvedené podání musí dále splňovat ostatní podmínky  zákona  99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění a zákona 141/1961 Sb. trestní soudní řád, v platném znění, které stanoví, že, pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému soudu nebo kterému orgánu činnému v trestním řízení je určeno, kdo jej činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno.

 

·        Ostatní  datové zprávy doručené elektronické podatelně:

Žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. a podání stížnosti podle zákona č. 6/2002 o soudech a soudcích, v platném znění, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou případně na poštovní adresu soudu.

Datové zprávy zaslané Organizační složce rezortu justice, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi zaměstnanci Organizační složky rezortu justice a občany.

 

           

·        Vydavatelé kvalifikovaných certifikátů - akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb:

 

První certifikační autorita a.s., Podvinný Mlýn 2178/6, Praha 9, 190 00, IČ: 26 43 93 95

www:   www.ica.cz

 

Česká pošta, s. p., Olšanská 38/9, Praha 3, 225 99, IČ: 47 11 49 83

www:  www.postsignum.cz

 


eIdentity a. s., Vinohradská 184/2396, Praha 3, 130 00, IC: 27 11 24 89

www:   www.eidentity.cz

 

 

ePodatelna