obsah

Okresní soud v Kladně

Další možnosti jak učinit podání

Parametry elektronického podání

podatelna@osoud.kld.justice.cz


  Jak na elektronické podání:

I. vyplněné pomocí webového formuláře na adrese http://epodatelna.justice.cz/

II. poslané emailovou zprávou

A) Elektronické podání lze učinit posláním zprávy v českém jazyce
na emailovou adresu Okresního soudu v Kladně 
(podatelna@osoud.kld.justice.cz
podepsané kvalifikováným certifikátem odesilatele, vystaveným společností První certifikační autorita, a.s. nebo Česká pošta, s.p. nebo eIdentity a.s.

I. adresa certifikační autority:
První certifikační autorita, a.s.
Sídlo: Podvinný mlýn 2178/6
190 00 Praha 9
IČO: 26 43 93 95
www.ica.cz

II. adresa certifikační autority:
Česká pošta, s.p.
Sídlo: Olšanská 38/9
225 99  Praha 3
IČO: 47 11 49 83
qca.postsignum.cz
 

III. adresa certifikační autority:
eIdentity a.s.
Sídlo: Vinohradská 184/2396
130 00  Praha 3
IČO: 27 11 24 89
http://www.eidentity.cz/
 


B) Samotné podání může být napsáno v těle zaslané zprávy nebo v souboru ke zprávě připojené.

    Přijímaný formát podání:

     1) text v těle emailové zprávy 
          - formát HTML 
          - fomat ASCII

     2) soubor(y) v příloze emailové zprávy 
          - formát RTF,DOC,DOCX (MS Word)
          - formát PDF (Adobe)
          - formát FO,ZFO (602 Filler)
          - formát XLS,XLSX (MS Excel)
          - formát PPT,PPTX (MS PowerPoint)
          - formát RAR (archiv RAR)
          - formát ZIP (archiv ZIP)
          - formát JPG (obrázek JPG)

 

C) Varianty podepsání kvalifikovaným certifikátem elektronického podání :

     
1) podepsaná je celá emailová zpráva s přílohami či bez nich
     2) podepsaná je pouze příloha emailové zprávy, obsahující text podání
       (! Okresní soud v Kladně přijímá u této varianty pouze formát PDF ! - maximální velikost souboru do 5MB)
     3) kombinace předchozích dvou


D) Dodržujte, prosím, velikost stránky A4 v souborech vložených do příloh emailových zpráv.


OznamujemeVám:

     Zákona 99/1963 Sb. Občanský soudní řád §42 odstavec 3:
"Podání obsahující návrh ve věci samé učiněné telegraficky je  třeba písemně  doplnit nejpozději  do tří  dnů, je-li  písemné podání  učiněno telefaxem  nebo  v  elektronické podobě,  je třeba v téže  lhůtě  jej  doplnit  předložením  jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K  těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud  nepřihlíží. Stanoví-li to předseda senátu,  je  účastník  povinen  soudu  předložit originál (písemné podání shodného znění) i jiných podání učiněných telefaxem."   

 

III. předané na nosiči

A) Okresní soud v Kladně přijímá elektronické podání taktéž na nosiči dat.
B) Samotné podání může být uloženo na nosiči v podobě souboru ve formátu:

    Přijímaný formát podání:
    1) samostatný soubor(y) 
          - formát PDF (koncovka souboru *.PDF)
            podepsané kvalifikováným certifikátem odesilatele, vystaveným společností První certifikační autorita, a.s. nebo Česká pošta, s.p. nebo eIdentity a.s.
    2) samostatný soubor(y) emailové zprávy
          - format EML programu Outlook Express verze 5.0 a vyšší (koncovka souboru *.EML)
          - obsah souboru musí splňovat všechny náležitosti
           Jak na elektronické podání  v bodu I. poslané emailovou zprávou

C) Typy přijímaných datových nosičů

      Datové nosiče:    
       1) CD-R
       2) CD-RW

       3) DVD
       4) DVD-RW

D) Datový nosič při vypalování uzavírejte, aby nebylo možné již na nosič přidávat další data.

 

Postup v případě nalezení škodlivého kódu

Datová zpráva, u které bude zjištěn škodlivý kód nebude zpracována.
Pokud se z přijaté datové zprávy podaří zjistit emailovou adresu odesilatele, bude na ni odesláno
upozornění o nezpracování datové zprávy z důvodu zjištění škodlivého kódu

ePodatelna