obsah

Okresní soud v Karlových Varech

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Okresní soudy - ze zákona o soudech a soudcích

Výňatek ze Zákona č. 335/1991 Sb. - O soudech a soudcích

 

Soustava soudů a hlavní zásady jejich činnosti

 

§ 1

 

            (1) Soudnictví vykonávají nezávislé soudy České republiky.

 

            (2) Soudy České republiky jsou: Nejvyšší soud České republiky (dále jen "Nejvyšší soud"), vrchní soudy, krajské soudy a okresní soudy; v době branné pohotovosti státu též vyšší polní soudy a nižší polní soudy.

 

            (3) Na území hlavního města Prahy vykonává působnost krajského soudu městský soud; působnost okresních soudů vykonávají obvodní soudy.

 

            (4) Působnost okresních soudů mohou v případech stanovených zvláštním zákonem vykonávat i soudy jinak označené.

 

            (5) Soudy České republiky jsou účetními jednotkami.

 

 

 

 

§ 3

 

            Úkolem soudů je zejména

a) rozhodovat o právech, povinnostech a právem chráněných zájmech fyzických a právnických osob a státu, pokud zákon nestanoví jinak,

 

b) rozhodovat o vině obžalovaného a ukládat zákonem stanovené tresty, popřípadě jiná opatření,

 

c) přezkoumávat zákonnost rozhodnutí orgánů veřejné správy, nestanoví-li zákon jinak,

 

d) přezkoumávat zákonnost rozhodnutí jiných orgánů, pokud tak zákon stanoví.

 

 

 

 

 

§ 4

 

            (1) V řízení před soudem rozhoduje senát nebo samosoudce. Zákony o řízení před soudy stanoví, ve kterých věcech se zúčastňují na rozhodování přísedící a ve kterých věcech rozhoduje samosoudce. Jako samosoudce může rozhodovat jen soudce.

 

            (2) Soudci a přísedící jsou si při rozhodování rovni. Předsedou senátu může být jen soudce.

 

            (3) Kde tento zákon mluví o soudci, rozumí se tím i přísedící, pokud z povahy věci nevyplývá něco jiného.

 

 

 

 

§ 4a

 

            (1) Rozvrh práce u soudu určí, který senát nebo samosoudce věc projedná a rozhodne. V rozvrhu práce je třeba rovněž stanovit zastupování senátů (samosoudců) a který senát (samosoudce) věc projedná a rozhodne, nemůže-li rozvrhem práce stanovený senát (samosoudce) věc projednat a rozhodnout z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti soudce nebo vyloučení soudce anebo z jiných důvodů stanovených zákonem.

 

            (2) Rozvrh práce vydává předseda soudu na období kalendářního roku. V průběhu kalendářního roku může rozvrh práce změnit, jen jestliže to vyžaduje potřeba nového rozdělení prací u soudu.

 

            (3) Nemůže-li věc projednat a rozhodnout žádný senát (samosoudce) určený rozvrhem práce podle odstavce 1, přidělí předseda soudu věc jinému senátu (samosoudci). Stejně postupuje, nemůže-li soudce z důvodu náhlé překážky provést jednotlivé úkony v řízení.

 

            (4) Každý má právo nahlížet do vydaného rozvrhu práce a učinit si z něj výpisy nebo opisy.

 

 

 

 

§ 5

 

            (1) Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí a jsou vázáni jedině zákonem. Jsou povinni vykládat právní předpisy podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, jsou povinni rozhodovat nestranně, spravedlivě a bez průtahů a pouze na základě skutečností zjištěných v souladu se zákonem.

 

            (2) Zákon poskytuje soudcům ochranu před neoprávněnými zásahy do jejich činnosti.

 

            (3) Stát zabezpečuje nezávislost soudců též jejich hmotným zajištěním.

 

 

 

 

§ 6

 

            (1) Na orgány státní správy soudů se lze obracet se stížnostmi na postup soudu, jen jde-li o průtahy v řízení nebo nevhodné chování soudních osob nebo narušování důstojnosti řízení před soudem.

 

            (2) Anonymní podání se nevyřizují.

 

            (3) Podrobnosti o stížnostech na postup soudů a o jejich vyřizování stanoví zvláštní zákony.

 

 

 

 

§ 7

 

            (1) Všichni jsou si před zákonem i před soudem rovni. Každý má právo na ochranu svých práv, svobod a právem chráněných zájmů před soudem, pokud zákon nesvěřuje tuto ochranu jiným orgánům. Soudy rozhodují samy a nezávisle, zda věc, která jim byla předložena k rozhodnutí, patří do jejich pravomoci.

 

            (2) Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci.

 

            (3) Každý může před soudem jednat ve svém mateřském jazyku. Zákon stanoví, kdy náklady spojené s přibráním tlumočníka hradí stát.

 

 

 

 

§ 8

 

            (1) Řízení před soudy je zásadně ústní a veřejné. Výjimka může být stanovena jen zákonem.

 

            (2) Rozsudky se vyhlašují jménem republiky a vždy veřejně.

 

            (3) Předseda senátu rozhoduje o tom, zda je možné v průběhu soudního jednání pořizovat obrazové záznamy nebo uskutečňovat obrazové nebo zvukové přenosy.

 

 

 

 

Okresní soudy

 

§ 9

 

            (1) Okresní soud se skládá z předsedy soudu, místopředsedy nebo místopředsedů soudu, dalších soudců a přísedících.

 

            (2) Okresní soud rozhoduje v senátech nebo samosoudcem.

 

            (3) Senáty okresního soudu se skládají ze soudce a dvou přísedících.

 

§ 10

 

            Okresní soudy rozhodují jako soudy prvního stupně, pokud zákony o řízení před soudy nestanoví jinak.

 

§ 11

 

            Předseda a místopředseda okresního soudu v souladu s rozvrhem práce vykonávají soudnictví náležející okresnímu soudu jako předsedové senátů nebo jako samosoudci. Předseda okresního soudu na základě pravomocných rozhodnutí soudu dává prostřednictvím krajského soudu podněty ke sjednocování rozhodování Nejvyššímu soudu.

ePodatelna