obsah

Okresní soud v Karlových Varech

Informace podle zák.č.106/1999 Sb.


I.

Okresní soud Karlovy Vary je podle čl. 90 Ústavy České republiky (ústavní zákon č.1/1993 Sb.) povolán především k tomu, aby v soustavě soudů (čl.91 Ústavy ČR) poskytoval ochranu právům, neboť základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci (čl. 4 Ústavy ČR). Právo na soudní ochranu vyplývá rovněž u stanovení hlavy páté (čl.36-40) Listiny základních práv a svobod (zveřejněné pod č. 2/1193 Sb.) Okresní soud vykonává soudnictví podle příslušných ustanovení zák.č. 335/1191 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) o soudech a soudcích a zákona č. 436/1991 Sb. (ve znění pozdějších předpisů o některých opatřeních v soudnictví, volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudců České republiky.

Postavení, působnost, jednání a rozhodování Okresního soudu v Karlových Varech, postup při podávání a vyřizování žádostí, podnětů, stížností a jiných podání upravují (vyjma již uvedených předpisů, dále trestní řád (zák.č. 141/1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů), občanský soudní řád (zák.č.99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů), jednací řád pro okresní a krajské soudy (vyhl.č.37/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů), správní řád (zák.č. 71/1967 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zákon o svobodném přístupu k informacím (č.106/1999Sb.( Instrukce Ministerstva spravedlnosti čj. M-1827/99, kterou se provádějí některá ustanovení zák.č. 106/1999 Sb., zákon o soudních poplatcích (č. 549/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a zákon o správních poplatcích (č.368/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.)

Do těchto předpisů lze nahlížet a pořizovat z nich výpisy nebo opisy (za úplatu) v kanceláři č. 61, 62 - III. patro Okresního soudu v Karlových Varech.

II.

Organizační struktura Okresního soudu v Karlových Varech je dána rozvrhem práce, který je vydáván pro každý kalendářní rok. K nahlédnutí je v kanceláři č. 61, 62 - III. patro budovy Okresního soudu v Karlových Varech.

III.

Informace, které se neposkytují :

     Podle § 7 až 11, zák.č. 106/1999 Sb. se neposkytují zejména informace, které

1) jsou v souladu s právními předpisy označeny za utajované skutečnosti, k nimž nemá žadatel oprávněný přístup,

2)  vypovídají o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích a členství v politických stranách a hnutí, vztahu k náboženství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě a majetkových poměrech,

3) jsou písemnostmi osobní povahy, podobiznami, obrazovými snímky a obrazovými a zvukovými záznamy, které se týkají fyzické osoby nebo jejich projevů osobní povahy,

4) jsou označeny za obchodní tajemství,

5) hovoří o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem.

     Dále se neposkytují informace o probíhajícím trestním řízení. Poskytování informací o trestním řízení je upraveno ust. § 8a trestního řádu (zák.č. 141/1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů), podle něhož orgány činné v trestním řízení informují o své činnosti veřejnost poskytováním informací sdělovacím prostředkům, a to pouze v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy.

     Informace se rovněž neposkytují o další rozhodovací činnosti soudů v jiných než trestních věcech. Za tuto rozhodovací činnost se považují nejen vlastní rozhodování soudů, ale také jejich postup v občanském soudním řízení, jejich úkony směřující ke zjištění skutkového stavu věcí a úkony účastníků učiněné vůči soudu a ostatním účastníkům řízení v rámci projednávání sporů a jiných právních věcí.

     Lze však poskytovat údaje organizačně technického rázu, které se týkají projednávání a rozhodování konkrétního sporu nebo jiné právní věci (údaje o tom, zda byl podán návrh na zahájení řízení, není-li poskytnutí této informace v rozporu se zákonem chráněným zájmem, anebo nehrozí-li nebezpečí zneužití této informace, údaje kdy a kde se bude konat jednání, zda bylo odročeno, zda je rozhodnutí v právní moci nebo zda byl podán proti němu opravný prostředek apod.) anebo obecné údaje o rozhodovací činnosti soudů (např. stastatisticky zpracovávané údaje, údaje o počtech a druzích projednávaných  a rozhodovaných věcí, o počtech starších neskončených věcí apod.)

IV.

Informace, které lze poskytnout, podávají :

vedoucí příslušných kanceláří : základní informace zjistitelné z rejstříků,

soudci : informace o konkrétních věcech a případech, které jim byly v souladu s rozvrhem práce přiděleny k rozhodnutí,

místopředsedové pro úsek trestní, obchodní, občanskoprávní:  obecné informace, které se týkají svěřených úseků,

ředitelka okresního soudu: informace týkající se správy a chodu okresního soudu, zejména v oblasti správní a hospodářsko-finanční,

předseda okresního soudu : zveřejnitelné informace personální.

V.

Telefonicky lze o informaci požádat uvedené osoby přímo, písemně je možno se obracet na správní útvar okresního soudu, příp. je možno žádost o informaci podat v podatelně okresního soudu (č. dveří 6 - přízemí). Odpovědi na písemné žádosti o informaci budou žadatelům zaslány na adresu, kterou v žádosti uvedou.

VI.

Požadované informace se poskytují ve lhůtě nejpozději do 15ti dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii nebo na paměťových médiích. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit za závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní. Blíže viz. ustanovení § 14 zák. č. 106/1999 Sb.

VII.

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 ti dnů od doručení rozhodnutí. Ve stejné lhůtě lze podat odvolání tehdy, jestliže okresní soud ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytne informace či nevydá rozhodnutí podle § 15 odst.l zák.č. 106/1999 Sb. (v takovém případě se má zato, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým bylo podání informace odepřeno).

Odvolání se podává u Okresního soudu v Karlových Varech, a to prostřednictvím pošty nebo v podatelně okresního soudu. O tomto odvolání rozhoduje Ministerstvo spravedlnosti ČR, a to do l5 ti dnů od doby, kdy mu bude odvolání předloženo okresním soudem. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je však přezkoumatelné soudem podle § 247 a násl. obč. soudního řádu (zák.č. 99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

VIII.

Okresní soud (až do odvolání) bude poskytovat informace v zásadě zdarma, příp. v souladu se zákonem o soudních poplatcích, eventuelně se zákonem o správních poplatcích. Ústní informace se poskytují zásadně bez úplaty.

 

ePodatelna