obsah

Okresní soud v Hradci Králové

Předpisy

Předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž okresní soud zejména jedná a rozhoduje:
Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících
Zákon č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě
Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců
Vyhláška MS ČR č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
Instrukce MS ČR č. j. 505/2001-Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy

 

ePodatelna