obsah

Okresní soud v Hradci Králové

Opravné prostředky

-          proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti je možné ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí podat u našeho soudu odvolání,

-          o odvolání rozhoduje Ministerstvo spravedlnosti ČR, a to ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání,

-          proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, rozhodnutí o odmítnutí žádosti je navíc přezkoumatelné soudem dle § 247 a násl. občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

ePodatelna