obsah

Okresní soud v Havlíčkově Brodě

            

„Při vstupu do  jednací síně a během celého  pobytu v ní musí být pokrývka  hlavy sejmuta. Z této povinnosti platí  výjimka jen pro  příslušníky ozbrojených  sborů, kteří  jsou při  projednávání věci  ve službě,  a dále  pro ženy  v případech,  kde to  pravidla společenského chování připouští.

     Během celého  jednání přítomní sedí  na svých místech.  Klást otázky a vyjadřovat  se je možno jen se  souhlasem předsedy senátu (samosoudce). K senátu (samosoudci) se mluví  jen ve stoje, a to i při  sebekratším  projevu.  Slovní  projevy  musí  být  hlasité  a srozumitelné.

     Výrok rozsudku  vyslechnou všichni přítomní  k výzvě předsedy senátu (samosoudce) ve stoje.

     Soudní osoby  i ostatní přítomné  osoby  se vzájemně oslovují „pane  -  paní  -  slečno“   s připojením  funkce  či  procesního postavení, ve  kterém oslovený při jednání  vystupuje (např. „pane předsedo, pane přísedící, pane  obhájce, pane doktore, paní státní zástupkyně, pane znalče, pane svědku apod.).

     Postup soudního jednání ani  jeho důstojnost nesmí být žádným způsobem rušeny.  Zejména není dovoleno v jednací síni mluvit bez souhlasu předsedy senátu (samosoudce),  dále jíst, pít ( pokud vnášení a požívání nealkoholických nápojů ze zdravotních důvodů nepovolil předseda senátu či samosoudce ) nebo kouřit, a to ani v přestávce.

     Jednání  řídí předseda  senátu (samosoudce),  jehož pokynů se musí všichni přítomní podřídit.

     Předseda senátu (samosoudce) rozhoduje  též o tom, zda je  možno v průběhu soudního  jednání pořizovat  obrazové  záznamy  nebo uskutečňovat obrazové nebo zvukové přenosy z jednací síně. S  vědomím předsedy senátu nebo samosoudce lze pořizovat zvukové záznamy. Jestliže by však způsob jejich provádění mohl narušit průběh jednání, může předseda senátu nebo samosoudce jejich pořizování zakázat.

     Do  jednací  síně  není dovoleno vstupovat  se  zbraní, nebo s jinými předměty, které jsou způsobilé ohrozit život nebo zdraví anebo pořádek, výjimka platí  jen pro příslušníky ozbrojených sborů, kteří jsou při projednávání věci ve službě".

 

Návrat na úvodní stránku:

ePodatelna