obsah

Okresní soud v Děčíně

Nejdůležitější předpisy

Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový
Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
Zákon č. 93/1963 Sb., o rodině
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
Zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících
Zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě
Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
Vládní vyhláška č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících
Vyhláška MS ČR č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
Instrukce MS ČR č. j. 505/2001-Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy

ePodatelna