obsah

Okresní soud v Chomutově

Interní protikorupční program

19.1.2018

Interní protikorupční program Okresního soudu v Chomutově

Korupcí se rozumí - zneužívání veřejných prostředků k dosažení vlastních individuálních či skupinových zájmů, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování, jakož i zneužití svého postavení k obohacení sebe nebo jiného v soukromé sféře. Motivem je získání neoprávněného zvýhodnění pro sebe nebo jiného, na které není nárok. Oznámení podezření na korupci lze oznámit na e-mailové adrese: korupce@osoud.chv.justice.cz

19.1.2018

Etický kodex

Strana 1/1

ePodatelna